Loratadin Sandoz

Sandoz AS

Munsönderfallande tablett 10 mg (Vit, rund, platt munsönderfallande tablett.)

Antihistaminer - H1-antagonist

Aktiv substans: Loratadin
ATC-kod: R06AX13
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-21.

Indikationer

Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett är avsedd för symtomatisk behandling av allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria.

Kontraindikationer

Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett är kontraindicerad hos patienter som är överkänsliga mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämnen i dessa formuleringar.

Dosering

Dosering

Vuxna och barn över 12 år

10 mg en gång dagligen (en munsönderfallande tablett en gång dagligen).

Pediatrisk population

Barn mellan 2 och 12 år, med kroppsvikt över 30 kg: 10 mg en gång dagligen (en munsönderfallande tablett en gång dagligen).

Tablettstyrkan med 10 mg munsönderfallande tablett är inte lämplig till barn med kroppsvikt under 30 kg.

Effekt och säkerhet för loratadin för barn under 2 år har inte fastställts.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Patienter med gravt nedsatt leverfunktion ska ges lägre en lägre startdos eftersom de kan ha nedsatt clearance av loratadin. En startdos på 10 mg varannan dag rekommenderas för vuxna och barn som väger över 30 kg.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Inga dosjusteringar behövs till patienter med njurinsufficiens.

Äldre

Inga dosjusteringar behövs till äldre.

Administreringssätt

Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett bör hanteras med försiktighet och endast med torra händer.

Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett är avsedd för oral användning.

Tabletten ska placeras på tungan och sedan väntar man tills den har lösts upp helt och hållet. Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja tabletten.

Den munsönderfallande tabletten kan intas oberoende av måltid.

Varningar och försiktighet

Loratadin ska ges med försiktighet till patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering och administrationssätt).

Detta läkemedel innehåller laktos och sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans, galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller aspartam. Aspartam är en fenylalaninkälla, vilket kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

Loratadin bör sättas ut minst 48 timmar före pricktester eftersom antihistaminer kan förhindra eller minska annars positiva svar på hudreaktionstest.

Interaktioner

Vid samtidig administrering med alkohol har loratadin inga förstärkande effekter, mätt genom psykomotoriska beteendestudier.

Interaktioner kan förekomma med alla kända hämmare av CYP3A4 eller CYP2D6, varvid halten av loratadin kan stiga (se avsnitt Farmakokinetik), vilket kan orsaka ökat antal biverkningar.

Graviditet

Kategori B:3

En stor mängd data från gravida kvinnor (mer än 1 000 graviditeter) tyder inte på risk för missbildningstoxicitet och inte heller på foster/neonatal toxicitet av loratadin.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Loratadin Sandoz munsönderfallande tablett under graviditet.

Amning

Grupp IVb

Loratadin utsöndras i bröstmjölk och därför rekommenderas inte användning av loratadin till ammande mödrar.

Trafik

I kliniska studier som utvärderade körförmåga inträffade inte någon nedsättning hos patienter som erhöll loratadin. Patienterna bör emellertid informeras om att i mycket sällsynta fall kan vissa personer uppleva dåsighet, vilket kan påverka deras förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar som har förknippats med loratadin anges nedan. Frekvenserna definieras som:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

I kliniska studier med pediatriska patienter i åldern 2 till 12 år var vanliga rapporterade biverkningar vars förekomst var högre än för placebo huvudvärk (2,7 %), nervositet (2,3 %) och matthet (1 %).

I kliniska studier som omfattade vuxna och ungdomar, inom en rad indikationer omfattande allergisk rinit och kronisk idiopatisk urtikaria, vid den rekommenderade dosen på 10 mg dagligen, rapporterades biverkningar med loratadin hos 2% fler av patienterna jämfört med dem som erhöll placebo.

Av de biverkningar vars förekomst var högre än för placebo var dåsighet (1,2 %), huvudvärk (0,6 %), ökad aptit (0,5 %) och sömnlöshet (0,1 %) de vanligaste.

Andra biverkningar som rapporterats under den tid då läkemedlet funnits på marknaden uppräknas i följande tabell:

Organ

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner (inklusive angioödem och anafylaxi)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket sällsynta

Yrsel, krampanfall

Hjärtat

Mycket sällsynta

Takykardi, palpitation

Magtarmkanalen

Mycket sällsynta

Illamående, muntorrhet, gastrit

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Onormal leverfunktion

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Hudutslag, alopeci

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket sällsynta

Trötthet

Undersökningar

Ingen känd frekvens

Viktökning

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner (inklusive angioödem och anafylaxi

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, krampanfall

Hjärtat

Takykardi, palpitation

Magtarmkanalen

Illamående, muntorrhet, gastrit

Lever och gallvägar

Onormal leverfunktion

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag, alopeci

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet

Överdosering

Överdosering av loratadin ökade förekomsten av antikolinerga symtom. Somnolens, takykardi och huvudvärk har rapporterats i samband med överdosering.

Vid överdosering ska allmänna symtomatiska och stödjande åtgärder sättas in och bibehållas så länge det behövs. Man kan pröva med administrering av aktivt kol uppslammat med vatten. Ventrikelsköljning kan övervägas. Loratadin elimineras inte genom hemodialys och det är inte känt om loratadin avlägsnas genom peritonealdialys. Medicinsk övervakning av patienten ska fortsätta efter den akuta behandlingen.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Loratadin, det aktiva innehållsämnet, är en tricyklisk antihistamin med selektiv, perifer H1-receptoraktivitet.

Farmakodynamisk effekt

Hos flertalet personer saknar loratadin kliniskt signifikanta sedativa eller antikolinerga egenskaper och när det används i rekommenderad dos.

Under långtidsbehandling förekom inga kliniskt signifikanta förändringar i vitala tecken, laboratorietestvärden, fysiska undersökningar eller EKG.

Loratadin har ingen signifikant H2-receptoraktivitet. Det hämmar inte upptag av noradrenalin och har praktiskt taget ingen påverkan på hjärtfunktion eller på pacemakeraktivitet.

Farmakokinetik

Absorption

Loratadin absorberas snabbt och väl. Samtidigt intag av föda kan fördröja absorptionen av loratadin något men utan att det påverkar den kliniska effekten.

Distribution

Loratadin binds i hög grad (97 % till 99 %) till plasmaproteiner. Den aktiva metaboliten binds i måttlig grad (73 % till 76 %) till plasmaproteiner.

Hos friska individer är halveringstiden för distribution i plasma av loratadin och dess aktiva metabolit ungefär 1 respektive 2 timmar.

Metabolism

Efter oral administrering absorberas loratadin snabbt och väl och genomgår en omfattande förstapassagemetabolism, främst via CYP3A4 och CYP2D6. Huvudmetaboliten – desloratadin (DL) – är farmakologiskt aktiv och svarar för en stor del av den kliniska effekten. Loratadin och DL uppnår maximala plasmakoncentrationer (Tmax) 1 - 1,5 timmar respektive 1,5 – 3,7 timmar efter intag.

Ökad plasmakoncentration av loratadin har rapporterats efter samtidigt intag av ketokonazol, erytromycin och cimetidin i kontrollerade studier, men utan kliniskt signifikanta förändringar (inklusive elektrokardiografiska sådana).

Eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden för elimination hos friska vuxna personer var 8,4 timmar (mellan 3 och 20 timmar) för loratadin och 28 timmar (mellan 8,8 och 92 timmar) för huvudmetaboliten.

Ca 40% av dosen utsöndras i urinen och 42% i feces under en 10-dagarsperiod och främst som konjugerade metaboliter. Ca 27% av dosen utsöndras i urinen under de första 24 tim. Mindre än 1% av den aktiva substansen utsöndras i oförändrad aktiv form, som loratadin eller DL.

Linjäritet

Biotillgänglighetsparametrar för loratadin och dess aktiva metabolit är proportionella mot dosen.

Äldre

Den farmakokinetiska profilen för loratadin och dess metabolit är jämförbar mellan friska vuxna frivilliga och friska äldre frivilliga.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kroniskt nedsatt njurfunktion ökade både AUC och maximala plasmanivåer (Cmax) för loratadin och dess metabolit jämfört med AUC och maximala plasmanivåer (Cmax) för patienter med normal njurfunktion. Den genomsnittliga halveringstiden för elimination av loratadin och dess metabolit skiljde sig inte signifikant från den som observerades hos normala personer. Hemodialys påverkar inte farmakokinetiken för loratadin eller dess aktiva metabolit hos personer med kroniskt nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med kronisk alkoholrelaterad leversjukdom var AUC och maximala plasmanivåer (Cmax) av loratadin fördubblade medan den farmakokinetiska profilen för den aktiva metaboliten inte var signifikant förändrad jämfört med den hos patienter med normal leverfunktion.

Halveringstiden för elimination av loratadin och dess metabolit var 24 timmar respektive 37 timmar och ökade med ökande grad av leversjukdom.

Loratadin och dess aktiva metabolit utsöndras i bröstmjölk hos kvinnor som ammar.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

I reproduktionstoxikologiska studier observerades inte några teratogena effekter. Förlängd partus och minskad överlevnad hos avkomman hos råttor inträffade vid plasmanivåer (AUC) som var 10 gånger högre än de som uppnås med kliniska doser.

Inga tecken på slemhinneirritation observerades efter daglig administration av upp till 12 tabletter (120 mg) innehållande oralt frystorkat pulverpreparat i hamsterns kindpåse i 5 dygn.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En munsönderfallande tablett innehåller 10 mg loratadin.

Hjälpämnen med känd effekt:

En tablett innehåller 0,5 mg aspartam (E951), 14,25 mg laktos (som laktosmonohydrat), högst 7 mg sorbitol (E420) och 0,098 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

Förteckning över hjälpämnen

Apelsinsmaksättning

Aspartam (E951)

Citronsyra, vattenfri (E330)

Kiseldioxid, kolloidal vattenfri (E551)

Majsstärkelse, torkad

Laktos, vattenfri

Magnesiumstearat (E470b)

Kroskarmellosnatrium (E468)

Mannitol (E421)

Sorbitol (E420)

Krospovidon

Kiseldioxid, kolloidal, hydratiserad (E551)

Polysorbat 80 (E422)

Povidon (E1201)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Loratadin Sandoz
Munsönderfallande tablett 10 mg Vit, rund, platt munsönderfallande tablett.
100 x 1 styck blister, 240:44, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 1 styck blister, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
30 x 1 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
30 x 1 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej