Miniderm

ACO Hud Nordic AB

Kutan emulsion 20 % (Vit kutan emulsion (lotion))

Hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiv substans: Glycerol
ATC-kod: D02AX
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-08-22.

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, se Innehåll.

Dosering

Emulsionen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Ingen risk för systemeffekt har kunnat ses i kliniska studier av detta läkemedel.

Miniderm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Formella interaktionsstudier är ej utförda.

Graviditet

Kategori A

Kan användas under graviditet.

Amning

Grupp I

Kan användas under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Miniderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Miniderm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande emulsion med 19 % fett. Glycerols vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.

Farmakokinetik

Inga formella farmakokinetiska studier utförda.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller 200 mg glycerol.

Hjälpämnen: Hydrogenerad rapsolja, medellångkedjiga triglycerider, hårdfett, dimetikon, glycerolmonostearat 40-55, dokosanol, cetylfosfat, xantangummi, metylparahydroxibensoat (E 218), etylparahydroxibensoat (E 214), natriumcitrat, natriumhydroxid, renat vatten.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Miniderm
Kutan emulsion 20 % Vit kutan emulsion (lotion)
350 gram burk, receptfri, 156:45, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
700 gram burk, receptfri, 269:64, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska