Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Dentan® Mint

Meda

Munsköljvätska 0,2 % (klar, färglös vattenlösning, mintsmak)

Medel mot karies

Aktiv substans: Natriumfluorid
ATC-kod: A01AA01
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresume: 2018-02-16.

Indikationer

Förhöjd kariesrisk, hög kariesaktivitet

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dentan 0,05 %, Dentan Mint 0,05 %

Barn över 6 år och vuxna:

10 ml fluorlösning 1-2 gånger/dag som alternativ till fluorsugtabletter.

Dentan 0,2 %, Dentan Mint 0,2 %

Grupper med hög kariesincidens: 10 ml fluorlösning 1 gång/veckan från skolstarten.

Vuxna patienter och barn över 12 år med förhöjd kariesrisk: 10 ml fluorlösning 1-2 gånger dagligen.

Fluorinnehållet i dricksvattnet och barnets ålder bör beaktas före användning.

Administreringssätt

Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter den spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen. Fluorlösningen bör inte nedsväljas. I det fall fluorlösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att intoxikationsrisk ej föreligger.

Varningar och försiktighet

Dentan/Dentan Mint innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Vid systemisk användning av andra fluoridtillskott (oralt, intravenöst), bör behandling med natriumfluorid undvikas på grund av risken för överdosering.

Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion ska Dentan/Dentan Mint endast ges efter konsultation med behandlande läkare.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kategori A

Inga risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Inga risker vid användning under amning.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1 000, <1/100), sällsynta (>1/10000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner (inklusive lokala orala reaktioner)

Magtarmkanalen

Sällsynta

Stomatit (brännande stickande känsla i munnen och på tungan, svullna läppar.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Mycket sällsynta

Exantem

Angioödem i munhåla/svalg.

Vid oavsiktlig nedsväljning av Dentan 0,2 %/Dentan Mint 0,2 % finns risk för kortvarigt illamående genom en direkt effekt av fluor på magslemhinnan.

Överdosering

Toxicitet: Letaldos för vuxen är ca 5 g natriumfluorid (motsvarande 2,2 g fluor), för barn är den sannolika toxiska dosen natriumfluorid, 11 mg/kg (motsvarande 5 mg fluor/kg) och den letala dosen är 33 mg/kg (motsvarande 15 mg fluor/kg). 2 g till vuxna gav allvarlig intoxikation. I dessa fall är omedelbar sjukhusvård obligatorisk. Upp till 55 mg natriumfluorid (motsvarande 25 mg fluor) till barn > 1 år innebär ej intoxikationsrisk (vilket motsvarar 110 ml fluorlösning 0,05 % eller 27,5 ml fluorlösning 0,2 %).

Symptom: Salivation, illamående, kräkningar, blodig diarré, buksmärtor, törst. Hypokalcemi. Trötthet, tremor, parestesier i extremiteter och ansikte, CNS-depression, tetani, ev. kramper. Ytlig andning. Progressiv andningsförlamning. Chock.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumglukonat, -laktat peroralt. Administreringen av aluminiumhydroxid efter magsköljning kan minska fluorabsorptionen.

Vid hypokalcemi 5-10 ml kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) långsamt intravenöst i upprepade doser tills normokalcemi inträtt. Hyperkalemi med EKG-förändring och arytmi kan förekomma. Rehydrering, sörj för god diures.

Cirkulationen bör stödjas med infusioner med elektrolytlösning. Det kan behövas andningsstöd. Hemodialys kan initieras. För att förhindra hudskador, måste alla rester av kräkningar, avföring eller urin snabbt avlägsnas.

I svåra fall alkalisering av urinen.

Farmakodynamik

Som basprofylax mot karies användes fluortandkräm, vilken kan kompletteras med annan fluorbehandling som t ex fluorsköljning.

På erupterade tänder har fluor en lokal effekt. När fluorhalten i den vätskefas, som omger emaljen, är förhöjd på grund av lokalt tillförd fluor, gynnas remineralisationen av emaljen och demineralisation motverkas. Dentan Mint 0,2 % är en bruksfärdig natriumfluoridlösning för munsköljning. Dentan 0,05 % fluorlösning för munsköljning kan användas för egenvård vid förhöjd kariesrisk t ex vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes, fast ortodontisk apparatur.

Innehåll

1 ml lösning innehåller 0,5 respektive 2 mg natriumfluorid, metylparahydroxibensoat (E218), xylitol, pepparmyntolja, makrogollauryleter och renat vatten.

Dental Mint 0,05 % innehåller även 2,5 mg/ml etanol (96 %).

Dental Mint 0,2 % innehåller även etanol (96 %).

Blandbarhet

Blandbarhetsstudier saknas.

Miljöpåverkan

Natriumfluorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar för destruktion och hantering.

Förpackningsinformation

Dentan®
Munsköljvätska 0,05 % (klar, färglös vattenlösning)
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
Munsköljvätska 0,2 % (klar, färglös lösning)
1000 milliliter flaska, 73:02, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Dentan® Mint
Munsköljvätska 0,05 % (klar, färglös vattenlösning, mintsmak)
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
150 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Munsköljvätska 0,2 % (klar, färglös vattenlösning, mintsmak)
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
1000 milliliter flaska, 73:02, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Liknande preparat inom:

Natriumfluorid