Cyklonova

Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 500 mg (Vit, kapselformad, med brytskåra, längd 18 mm.)

Fibrinolyshämmare

Aktiv substans: Tranexamsyra
ATC-kod: B02AA02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-04-23.

Indikationer

Riklig menstruationsblödning.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Aktiv tromboembolisk sjukdom, som djup ventrombos, lungemboli och cerebral trombos.

 • Svårt nedsatt njurfunktion på grund av risk för ackumulering.

 • Krampanfall i anamnesen.

 • Subaraknoidalblödning.

 • Dosering

  Dosering

  Rekommenderad dosering är 2-3 tabletter (1-1,5 g) 3-4 gånger dagligen i 3-4 dagar. Vid mycket rikliga menstruationer kan dosen höjas upp till 2 tabletter (1 g) 6 gånger dagligen. Behandling med Cyklonova insättes först då menstruationen börjat.

  Nedsatt njurfunktion

  Genom extrapolering av data från urinutsöndring från den intravenösa beredningsformen rekommenderas vid lätt till måttlig njurinsufficiens följande dosering för den orala beredningsformen:

  Serumkreatinin (mikromol/l)

  Dos tranexamsyra

  120-249

  15 mg/kg kroppsvikt 2 gånger/dygn

  250-500

  15 mg/kg kroppsvikt/dygn

  Se även avsnitt Farmakokinetik.

  Pediatrisk population

  Erfarenhet av Cyklonova vid behandling av barn eller ungdomar under 15 år saknas.

  Administreringssätt

  Oral användning.

  Varningar och försiktighet

  Hos patienter med oregelbundna menstruationer skall orsaken utredas innan tranexamsyra används.

  Om tranexamsyra inte har tillräcklig effekt bör annan behandling övervägas.

  Patienter med en tidigare trombos och familjär förekomst av tromboembolisk sjukdom (patienter med trombofili) bör inte använda tranexamsyra såvida inte en stark medicinsk indikation föreligger och då under strikt medicinsk övervakning.

  Serumkoncentrationen ökar hos patienter med nedsatt njurfunktion. Därför rekommenderas en dosreduktion (se avsnitt Dosering).

  Vid hematuri från de övre urinvägarna kan bildning av koagel i enstaka fall leda till avflödeshinder.

  Krampanfall

  Krampanfall har rapporterats i samband med tranexamsyrabehandling, i de flesta fall efter högdos intravenös injektion.

  Interaktioner

  Kliniskt betydelsefulla interaktioner har inte observerats med tranexamsyratabletter. På grund av frånvaro av interaktionsstudier skall samtidig behandling med antikoagulantia endast utföras av läkare med kompetens inom koagulationssjukdomar.

  Graviditet

  Kategori B:1

  Cyklonova är endast avsett för behandling av riklig menstruation och skall inte användas under graviditet.

  Graviditet

  Tranexamsyra passerar över placenta. Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

  Amning

  Tranexamsyra passerar över till modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

  Fertilitet

  Det finns inga tillgängli data på fertilitet.

  Amning

  Grupp II

  Tranexamsyra passerar över till modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

  Trafik

  Biverkningar som t.ex. yrsel finns rapporterat, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  De vanligaste förekommande biverkningarna är dosberoende gastrointestinala besvär, som oftast är av lindrig och övergående karaktär. Allergiska hudreaktioner förekommer men är mindre vanliga.

  Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande system:

  Mycket vanliga (≥1/10): Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000); Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


  Biverkningsfrekvens:

  Frekvens

  Organklass

  Vanliga 

  Mindre vanliga

  Sällsynta 

  Ingen känd frekvens

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk, yrsel.

  Krampanfall (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

  Ögon 

  Färgsinnesdefekter och andra synrubbningar.

  Blodkärl 

  Tromboembolism.

  Magtarmkanalen 

  Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor.

  Hud och subkutan vävnad

  Allergiska hudreaktioner.

  Överdosering

  Symtom vid överdosering

  Illamående, diarré, yrsel, huvudvärk. Eventuellt kan ortostatism, blodtrycksfall, myopati och krampanfall uppträda. Trombosrisk hos predisponerade individer.


  Behandling av överdosering

  Om befogat, framkalla kräkning, magsköljning och/eller tillförsel av kol, och initiera symtomatisk behandling. Bibehåll tillräcklig urinutsöndring. Eventuell antikoagulantiabehandling bör övervägas.


  Toxicitet

  37 g till en 17-årig person orsakade efter ventrikelsköljning en mild intoxikation.

  Farmakodynamik

  Tranexamsyra utövar en hämmande effekt på plasminogenaktiveringen, d v s omvandlingen av plasminogen till plasmin i det fibrinolytiska systemet. Behandlingen av riklig menstruationsblödning är symtomatisk eftersom den underliggande patogenesen för ökad menstruationsblödning inte påverkas.

  Farmakokinetik

  Biotillgängligheten är ca 35 % i dosområdet 0,5-2 g och påverkas inte av samtidigt intag avföda.

  Efter en engångsdos ökar Cmax och urinutsöndring linjärt i doser mellan 0,5 till 2 g. Efter en engångsdos av 0,5 g är Cmax ca 5 mikrog/ml och efter en dos av 2 g är Cmax 15 mikrog/ml.

  Terapeutisk koncentration kvarstår i plasma upp till 6 timmar efter en peroral engångsdos av 2 g. Bindning till plasmaproteiner (plasminogen) är ca 3 % vid terapeutisk plasmanivå.

  Plasmaclearence är cirka 7 l/tim. Dominerande halveringstid i plasma är ca 2 timmar efter en intravenös enkeldos. Efter upprepad peroral behandling blir halveringstiden längre. Den terminala halveringstiden är omkring 3 timmar. Cirka 95 % av absorberad dos utsöndras i oförändrad form i urinen. Två metaboliter har identifierats: N-acetylerad och deaminerad derivat.

  Nedsatt njurfunktion

  Nedsatt njurfunktion kan innebära risk för ackumelering av tranexamsyra.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

  Retinaförändringar har observerats vid långvarig tillförsel till hund och katt: hyperreflektivitet, atrofi av fotoreceptorsegment, perifer retinal atrofi, atrofi av stavar och tappar. Dessa ögonförändringar var dosrelaterade och uppträdde vid höga doser.

  Innehåll

  Tranexamsyra 500 mg.

  Tablettkärna:

  Cellulosa, mikrokristallin

  Povidon K90

  Kroskarmellosnatrium

  Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

  Talk

  Magnesiumstearat

  Filmdragering:

  Metakrylatpolymer (Eudragit E100)

  Titandioxid (E 171)

  Talk

  Magnesiumstearat

  Makrogol 8000

  Vanillin

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Miljöpåverkan

  Tranexamsyra

  Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  3 år.

  Förvaras vid högst 30°C.

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Cyklonova
  Filmdragerad tablett 500 mg Vit, kapselformad, med brytskåra, längd 18 mm.
  50 tablett(er) blister, 253:54, F, Övriga förskrivare: tandläkare
  60 tablett(er) blister, 177:86, F, Övriga förskrivare: tandläkare
  100 tablett(er) blister, 150:44, F, Övriga förskrivare: tandläkare

  Liknande preparat inom:

  Tranexamsyra