Norfloxacin Krka

KRKA

Filmdragerad tablett 400 mg (Vit, rund, aningen bikonvex filmdragerad tablett med rundade kanter och brytskåra på ena sidan.)

Fluorokinoloner

Aktiv substans: Norfloxacin
ATC-kod: J01MA06
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-12.

Indikationer

Nedre urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion i samband med urologiska operationer eller njursten. Prostatit. Urogenitala infektioner orsakade av gonokocker. Svåra bakteriella enteriter.

Till personer med grundsjukdomar som kan förvärras av gastrointestinala infektioner kan norfloxacin ges som profylax vid resa till länder med hög risk för bakteriella enteriter.

Profylax mot infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier hos immunosupprimerade patienter med svår neutropeni.

Kontraindikationer

Tidigare tendinit och/eller senruptur i samband med kinolonbehandling.

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, andra kinoloner eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna

Nedre urinvägsinfektioner: 200 mg två gånger dagligen.

Vid komplicerade eller recidiverande infektioner 400 mg två gånger dagligen.

Vid okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor kan en behandling med 400 mg två gånger dagligen i tre dagar vara tillräcklig.

Profylax mot bakteriella enteriter: 200 mg två gånger dagligen.

Urogenitala infektioner orsakade av gonokocker: 800 mg som engångsdos.

Profylax vid svår neutropeni: 400 mg två gånger dagligen.

Nedsatt njurfunktion

Vid kreatininclearance <30 ml/minut bör dosen halveras.

För maximal absorption bör Norfloxacin Krka tas 1-2 timmar före eller efter måltid.

Behandlingskontroll

Ökade serumnivåer av teofyllin har observerats i samband med administrering av andra fluorokinoloner. Teofyllinnivåerna bör därför följas vid samtidig norfloxacinbehandling.

Varningar och försiktighet

Norfloxacin Krka bör ej ges till barn och ungdomar vars bentillväxt ej är avslutad.

Hos äldre patienter med nedsatt njurfunktion, är det viktigt att dosen halveras.

Dosjustering är speciellt viktig vid starkt nedsatt njurfunktion dvs. kreatininclearance <10 ml/min.

Tendinit och/eller senruptur förekommer i samband med kinolonbehandling, särskilt hos äldre och hos patienter med samtidig behandling med kortikosteroider. Norfloxacin Krka ska sättas ut vid tecken på sensmärta och/eller senfästesinflammation.

Försiktighet vid samtidig behandling med teofyllin.

I sällsynta fall har kramper rapporterats i samband med norfloxacinbehandling. Norfloxacin Krka bör därför användas med försiktighet till patienter med sjukdomar som predisponerar för kramper.

Ett fall med exacerbation av myastenia gravis har rapporterats.

Diarré/pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile förekommer. Patienter med diarré ska därför följas noggrant.

Försiktighet bör iakttas när fluorokinoloner, inklusive norfloxacin används av patienter med kända riskfaktorer för förlängning av QT-intervall som till exempel:

 • medfött förlängt QT-syndrom

 • samtidig användning av läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika)

 • obehandlad elektrolytrubbning (t ex hypokalemi, hypomagnesemi)

 • hjärtsjukdom (t.ex. hjärtsvikt, hjärtinfarkt, bradykardi)

 • Äldre patienter och kvinnor kan vara mer känsliga för läkemedel som kan ge QTc-förlängning. Försiktighet bör därför iakttas under användning av fluorokinoloner, inklusive norfloxacin, för dessa populationer.

  Om synen försämras, eller någon annan påverkan på ögonen noteras, ska en ögonspecialist konsulteras omedelbart.

  Interaktioner

  Följande kombinationer med Norfloxacin Krka bör undvikas: antacida (t ex Ca2+, Mg2+, Al3+), didanosin, tvåvärt järn (peroralt), kalcium, sukralfat och zink.

  Antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner (t ex Ca2+, Mg2+, Al3+) bildar chelatkomplex med norfloxacin varvid dess absorption drastiskt minskar med risk för

  utebliven kemoterapeutisk effekt. Kombinationen bör undvikas.

  Didanosin i form av tabletter innehåller trivalenta katjoner som bildar chelatkomplex med fluorokinoloner och därmed kan försämra deras absorption. Kombinationen bör undvikas.

  Vid samtidig tillförsel hämmar järn absorptionen av norfloxacin med ca 75%. Kombinationen bör undvikas.

  Vid samtidig tillförsel hämmar peroralt kalcium absorptionen av norfloxacin med 60%. Kombinationen bör undvikas. Kalciumrika mjölkprodukter (300 ml mjölk respektive yoghurt) kan vid samtidigt intag försämra absorptionen av norfloxacin med 50%.

  Vid samtidig administrering minskar sukralfat absorptionen av norfloxacin från drygt 50% till 2%, sannolikt på grund av chelatbindning mellan aluminiumjoner och norfloxacin. Kombinationen bör därför undvikas. Interaktionen kan dock minimeras om norfloxacin ges minst 2 timmar före sukralfat.

  Vid samtidig tillförsel hämmar zink absorptionen av norfloxacin med ca 50%. Kombinationen bör undvikas.

  Följande kombinationer med Norfloxacin Krka kan kräva dosanpassning: koffein, teofyllin och warfarin.

  Norfloxacin minskar teofyllin-clearance med ca 15% med ökande plasmahalter som följd. Vid kombinationsbehandling bör teofyllinhalterna i plasma kontrolleras. Norfloxacin har mindre effekt på teofyllins metabolism än ciprofloxacin och enoxacin men tre fall av kramper har observerats vid denna kombination.

  Fallrapporter talar för att norfloxacin kan förstärka effekten av warfarin sannolikt genom att hämma metabolismen av warfarin.

  Data talar för att norfloxacin kan minska clearance för koffein 2-faldigt.

  Läkemedel som kan förlänga QT-intervallet

  Norfloxacin, liksom andra fluorokinoloner, bör användas med försiktighet hos patienter som använder läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika).

  Graviditet

  Kategori B:3

  Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. I teratologistudier med kinoloner har varierande embryo-/fostertoxisk effekt iakttagits. Kinoloner har visat sig kunna orsaka degeneration av ledbrosk hos växande djur. Denna effekt har dock ej rapporterats ske under fosterutvecklingen. Under graviditet bör därför tills ytterligare erfarenheter föreligger Norfloxacin Krka först ges efter särskilt övervägande.

  Amning

  Grupp IVa

  Uppgift saknas om norfloxacin passerar över i modersmjölk.

  Trafik

  Vid behandling med norfloxacin kan reaktionsförmågan nedsättas. Biverkningar som yrsel förekommer. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

  Biverkningar

  Cirka 7% av behandlade patienter förväntas uppleva biverkningar. Vanligast är gastrointestinala symtom (ca 2%).

  Biverkningar som kan uppkomma i samband med behandling med Norfloxacin Krka är indelade i följande grupper beroende på frekvens:

 • Mycket vanliga (≥ 1/10)

 • Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

 • Mindre vanliga (≥ 1/1,000, < 1/100)

 • Sällsynta (≥ 1/10,000, < 1/1000)

 • Mycket sällsynta (< 1/10 000)

 • Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • Inom varje frekvensgrupp är biverkningarna presenterade i fallande alvarlighetsgrad.

  Biverkningsfrekvenserna är listade efter organsystemklass:

  Biverkning

  Infektioner och infestationer

  Ingen känd frekvens

  Svampöverväxt i munhåla och underliv

  Blodet och lymfsystemet

  Mycket sällsynta

  Pancytopeni, trombocytopeni, eosinofili, agranulocytos

  Immunsystemet

  Sällsynta

  Angioödem

  Mycket sällsynta

  Anafylaktiska reaktioner

  Psykiska störningar

  Mycket sällsynta

  Konfusion och hallucinationer

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mindre vanliga

  Yrsel, huvudvärk

  Sällsynta

  Perifera parestesier

  Mycket sällsynta

  Kramper

  Ögon

  Mindre vanliga

  Synrubbningar

  Öron och balansorgan

  Mindre vanliga

  Hörselrubbningar

  Hjärtat

  Ingen känd frekvens

  Ventrikulär arytmi och torsade de pointes (har rapporterats övervägande för patienter med riskfaktorer för QT-förlängning), EKG QT-förlängning.

  Magtarm- kanalen

  Vanliga

  Illamående

  Mindre vanliga

  Diarré, kräkningar, magsmärtor

  Sällsynta

  Stomatit, pseudomembranös kolit

  Lever och gallvägar

  Mycket sällsynta

  Förhöjning av leverenzymer, hepatit, levernekros

  Hud och subkutan vävnad

  Mindre vanliga

  Exantem, urtikaria, pruritus

  Sällsynta

  Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, fotosensibilitet

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Sällsynta

  Artralgi. Tendinit, senruptur

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mycket sällsynta

  Feber

  Överdosering

  Begränsad erfarenhet av överdosering men den akuta toxiciteten är sannolikt låg.

  Enligt fallrapporter: 200 mg till 2-åringar samt 12,5 g fördelat över ett dygn till vuxen gav ej några symtom.

  Symtom

  Yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, eventuellt kristalluri.

  Behandling

  Om befogat ventrikeltömning, kol. Sörj för god hydrering. Symtomatisk behandling skall ges. EKG monitoring bör göras på grund av risken för förlängt QT-intervall.

  Farmakodynamik

  Den verksamma beståndsdelen i Norfloxacin Krka är norfloxacin, som är ett derivat av 4-oxokinolin-karboxylsyra. Norfloxacin är en gyrashämmare, som hämmar bakteriernas DNAgyras, ett enzym som är nödvändigt för deras replikation. Effekten är baktericid.

  Antibakteriellt spektrum

  Känsliga

  Gonokocker

  Moraxella

  Haemophilus

  Legionella

  Pasteurella multocida

  E coli

  Citrobacter

  Klebsiella

  Enterobacter

  Serratia

  Proteus

  Morganella

  Acinetobacter

  Pseudomonas

  Aeromonas

  Salmonella

  Shigella

  Campylobacter

  Yersinia

  Vibrio

  Intermediära

  Enterokocker

  Staphylococcus aureus

  Staphylococcus saprophyticus

  Koagulasnegativa stafylokocker

  Stenotrophomonas maltophilia

  Resistenta

  Streptokocker

  Anaeroba bakterier inklusive Bacteroides och Clostridium difficile

  Treponema pallidum

  Resistens förekommer (1-10%) hos Staphylococcus aureus , gramnegativa tarmbakterier, Pseudomonas aeruginosa.

  Resistens är vanlig (≥10%) hos enterokocker, koagulasnegativa stafylokocker, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia och Campylobacter .

  Stafylokocker är generellt intermediärt känsliga, men akuta urinvägsinfektioner är behandlingsbara då höga koncentrationer uppnås i urin.

  Resistensmekanismer

  Resistens mot fluorokinoloner är kromosomalt medierad och beror antingen på mutationer i de gener som kodar för fluorokinolonernas mål eller på mutationer i vissa regulatoriska gener. Multipla mutationer i samma gen kan förekomma, resulterande i varierande grad av resistens. Flera olika resistensgener kan förekomma samtidigt, vilket då kan leda till mycket höggradig resistens. Plasmidmedierad resistens mot norfloxacin har inte kunnat påvisas.

  Resistens kan utvecklas under pågående behandling. Korsresistens inom gruppen gyrashämmare förekommer, men på grund av skilda verkningsmekanismer föreligger ej korsresistens med andra typer av antibiotika.

  Resistensutveckling

  Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas via lokalt mikrobiologiskt laboratorium.

  Farmakokinetik

  Absorption och distribution

  Maximala plasmakoncentrationer på 0,8 mg/l och 1,5 mg/l uppnås inom 1-2 timmar efter dosen 200 mg respektive 400 mg. Proteinbindningen är låg (10-15%). De koncentrationer som uppnås i njurparenkym är högre än motsvarande plasmakoncentrationer. Maximala urinkoncentrationer uppnås inom 2 timmar efter dosintaget. Baktericida urinkoncentrationer kvarstår under ca 12 timmar.

  Metabolism och eliminering

  Den biologiska halveringstiden i plasma är 3-5 timmar. Ca 25% av dosen norfloxacin utsöndras oförändrat i urinen inom 24 timmar. Viss metabolism förekommer, och ett antal metaboliter, varav en del med viss antibakteriell aktivitet, har identifierats i urin. Hos friska frivilliga återfanns 8,3 – 53,3% av dosen efter en dos 400 mg norfloxacin i faeces under de efterkommande 48 timmarna.

  Nedsatt njurfunktion

  Vid svår njurinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/minut) fördubblas halveringstiden. Hemodialys påverkar inte halveringstiden.

  Prekliniska uppgifter

  Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

  Innehåll

  Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

  Varje filmdragerad tablett innehåller norfloxacinhydrat motsvarande 400 mg norfloxacin.

  Förteckning över hjälpämnen

  Tablettkärna

  Povidon

  Natriumstärkelseglykolat

  Mikrokristallin cellulosa

  Vattenfri kolloidal kiseldioxid

  Magnesiumstearat

  Filmdragering

  Hypromellos

  Talk

  Titandioxid (E 171)

  Propylenglykol.

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Norfloxacin Krka
  Filmdragerad tablett 400 mg Vit, rund, aningen bikonvex filmdragerad tablett med rundade kanter och brytskåra på ena sidan.
  20 tablett(er) blister (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
  30 tablett(er) blister, 145:22, F, Övriga förskrivare: tandläkare
  100 x 1 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  6 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  14 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  50 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej