Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sumatriptan Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 50 mg (Rosa, kapselformad tablett med skåra på ena sidan.)

Akut behandling av migrän med eller utan aura.

Aktiv substans: Sumatriptan
ATC-kod: N02CC01
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-05-22.

Indikationer

Sumatriptan Sandoz är avsett för akut behandling av migränattacker med eller utan aura. Sumatriptan Sandoz ska endast användas i de fall migrändiagnosen är helt säkerställd.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Sumatriptan ska inte ges till patienter som haft hjärtinfarkt eller som har ischemisk hjärtsjukdom, spasm i hjärtats koronarkärl (Prinzmetals angina), perifer kärlsjukdom eller symtom eller tecken på ischemisk hjärtsjukdom.

Sumatriptan ska inte ges till patienter med anamnes på cerebrovaskulär sjukdom eller transitoriska ischemiska attacker (TIA).

Sumatriptan ska inte ges till patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Sumatriptan är kontraindicerat till patienter med måttlig eller svår hypertoni samt lindrig okontrollerad hypertoni.

Samtidig administrering av ergotamin eller ergotaminderivat (inklusive metysergid) eller någon triptan/5-hydroxytryptamin1 (5-HT1)-receptoragonist är kontraindicerad (se avsnitt 4.5).

Samtidig administrering av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och sumatriptan är kontraindicerad.

Sumatriptan ska inte ges inom 2 veckor efter avslutad behandling med monoaminoxidashämmare.

Dosering

Sumatriptan Sandoz är avsett för akut intermittent behandling av migrän.

Sumatriptan Sandoz ska inte användas profylaktiskt.

Sumatriptan Sandoz rekommenderas som monoterapi för akut behandling av migrän och ska inte ges samtidigt med ergotamin eller ergotaminderivat (inklusive metysergid) (se avsnitt 4.3).

Dosering

Om en patient inte svarar på en enkeldos Sumatriptan Sandoz finns det ingen anledning, varken på teoretiska grunder eller utifrån begränsad klinisk erfarenhet, att avstå från produkter som innehåller acetylsalicylsyra eller icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel för ytterligare behandling av attacken.

Sumatriptan Sandoz bör tas så snart som möjligt vid första tecknet på en migränattack. Effekten är dock densamma oavsett i vilken fas av migränattacken som läkemedlet tas.

Vuxna:

Även om den rekommenderade perorala dosen av sumatriptan är 50 mg måste man beakta att migränanfallens svårighetsgrad varierar, såväl hos en enskild patient som mellan olika patienter. Doser om 25 ¬100 mg har i kliniska prövningar visat sig vara effektivare än placebo, men 25 mg är statistiskt signifikant mindre effektivt än 50 mg och 100 mg.

Om en patient inte svarar på den första dosen sumatriptan, ska en andra dos inte tas mot samma anfall. I sådana fall kan anfallet behandlas med paracetamol, acetylsalicylsyra eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Sumatriptan tabletter kan tas vid efterföljande anfall.

Om patienten har svarat på den första dosen men symtomen återkommer kan en andra dos tas under de följande 24 timmarna, under förutsättning att det går minst 2 timmar mellan de två doserna. Under en 24-timmarsperiod ska inte mer än 300 mg tas.

För de olika dosregimerna finns Sumatriptan Sandoz tillgängligt i styrkorna 50 mg och 100 mg.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för sumatriptantabletter för barn under 10 år har inte fastställts. Inga kliniska data finns tillgängliga för denna åldersgrupp.

Säkerhet och effekt för sumatriptantabletter för barn i åldern 10 till 17 år har inte kunnat visas i kliniska studier i denna åldersgrupp. Därför rekommenderas inte användning av sumatriptantabletter till barn i åldern 10 till 17 år (se avsnitt 5.1).

Äldre (över 65 år)

Erfarenheten av användning av sumatriptan till patienter över 65 år är begränsad. Farmakokinetiken skiljer sig inte signifikant från den hos yngre personer, men till dess ytterligare kliniska data är tillgängliga rekommenderas inte användning av sumatriptan till patienter över 65 år.

Leverinsufficiens

Patienter med lindrig till måttlig leverinsufficiens: Låga doser om 25–50 mg bör övervägas till patienter med lindrig till måttlig leverinsufficiens.

Njurinsufficiens

Se avsnitt 4.4.

Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas hela med vatten.

Varningar och försiktighet

Sumatriptan ska endast användas i de fall migrändiagnosen är helt fastställd.

Sumariptan är inte indicerat vid hemiplegisk, basilar eller oftalmoplegisk migrän.

Liksom för övriga akuta migränläkemedel bör andra allvarliga neurologiska tillstånd uteslutas innan behandling sker hos patienter utan tidigare migrändiagnos eller migränpatienter med atypiska symtom.

Det bör noteras att migränpatienter kan löpa ökad risk att drabbas av vissa cerebrovaskulära tillstånd (t.ex. cerebrovaskulära lesioner, transitoriska ischemiska attacker).

Efter intag av sumatriptan kan övergående symtom förekomma såsom bröstsmärta och trånghetskänsla, vilka kan vara intensiva och stråla upp mot halsen (se avsnitt 4.8). Vid misstanke om att sådana symtom kan tyda på ischemisk hjärtsjukdom ska behandlingen med sumatriptan avbrytas och adekvat utredning ombesörjas.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med lindrig och kontrollerad hypertoni eftersom tillfälliga ökningar av blodtryck och perifert kärlmotstånd har observerats hos en mindre andel av patienterna (se avsnitt 4.3).

Sumatriptan ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive storrökare och användare av nikotinersättningsmedel, utan föregående kardiovaskulär undersökning (se avsnitt 4.3). Särskild försiktighet bör iakttas vid förskrivning till postmenopausala kvinnor och män över 40 år med dessa riskfaktorer. Denna utvärdering identifierar dock inte alla patienter med hjärtsjukdom. Även hos patienter utan underliggande hjärtsjukdom har det i mycket sällsynta fall förekommit allvarliga kardiovaskulära händelser.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med kontrollerad hypertoni eftersom övergående ökning av blodtryck och perifert kärlmotstånd har observerats hos en liten andel av patienterna.

Det finns sällsynta fall rapporterade efter introduktion på marknaden vilka beskriver patienter med serotonergt syndrom (såsom förändringar i det mentala tillståndet, autonom instabilitet och neuromuskulära avvikelser) som samtidigt behandlats med selektiva serotoninåterupptags-hämmare (SSRI) och sumatriptan. Serotonergt syndrom har rapporterats hos patienter som samtidigt behandlats med triptaner och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Om samtidig behandling med sumatriptan och SSRI/SNRI är kliniskt befogat rekommenderas adekvat övervakning av patienten (se avsnitt 4.5).

Sumatriptan ska administreras med försiktighet till patienter med tillstånd som kan påverka absorptionen, metabolismen eller utsöndringen av läkemedlet, t.ex. nedsatt lever- eller njurfunktion. En dos på 50 mg ska övervägas till patienter med leverinsufficiens.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med anamnes på epilepsi eller andra riskfaktorer som sänker kramptröskeln eftersom kramper har rapporterats i samband med sumatriptan (se avsnitt 4.8).

Patienter med känd överkänslighet mot sulfonamider kan få allergiska reaktioner efter intaget av sumatriptan. Reaktionerna kan variera från kutan överkänslighetsreaktion till anafylaxi. Det finns endast begränsade belägg för korsallergi. Försiktighet bör dock iakttas vid användning av sumatriptan hos dessa patienter.

Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.

Långvarig användning av alla typer av smärtstillande läkemedel för huvudvärk kan leda till att huvudvärken förvärras. Patienter som upplever eller misstänker detta ska uppmanas att kontakta läkare och behandlingen bör sättas ut. Diagnosen MOH (medication overuse headache) bör misstänkas hos patienter som har ofta återkommande eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av läkemedel mot huvudvärk.

Den rekommenderade dosen av sumatriptan tabletter ska ej överskridas.

Tabletten innehåller aspartam, vilket är en källa för fenylalanin. Detta kan vara skadligt för patienter med fenylketonuri.

Tabletten innehåller även laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd ska inte använda detta läkemedel: laktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Det finns inga bevis för att sumatriptan interagerar med propranolol, flunarizin, pizotifen eller alkohol.

Det finns begränsade data gällande interaktion med ergotamin-innehållande preparat eller andra triptan/5-HT1-receptoragonister. Ökad risk för vasospasm i koronarkärlen är teoretiskt möjlig och samtidig behandling är därför kontraindicerad.

Den tid som bör förflyta mellan användning av sumatriptan och ergotamin-innehållande preparat eller andra triptan/5-HT1-receptoragonister är inte känd. Tiden beror även på dos och typ av preparat som används. Effekterna kan vara additiva. Rekommendationen är att vänta minst 24 timmar efter intag av ergotamin-innehållande preparat eller andra triptan/5-HT1-receptoragonister före administrering av sumatriptan. Omvänt gäller att vänta minst 6 timmar efter administrering av sumatriptan före intag av ergotamin-innehållande preparat och minst 24 timmar före intag av andra triptan/5-HT1-receptoragonister.

En interaktion kan förekomma mellan sumatriptan och MAO-hämmare och samtidig administrering är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Sällsynta rapporter efter marknadsintroduktion av sumatriptan har beskrivit patienter med serotoninsyndrom (inklusive förändrad mental status, autonom instabilitet och neuromuskulära avvikelser) efter användning av SSRI-preparat och sumatriptan. Serotoninsyndrom har också rapporterats efter samtidig behandling med triptaner och SNRI-preparat (se avsnitt 4.4).

Det kan även föreligga en risk för serotonergt syndrom då sumatriptan används samtidigt med litium.

Graviditet

Kategori B:3

Graviditet

Efter marknadsintroduktion av sumatriptan finns data från mer än 1 000 graviditeter med exponering för sumatriptan under första trimestern. Även om informationen är otillräcklig för att kunna dra några definitiva slutsatser pekar den inte på ökad risk för kongenitala defekter. Erfarenheten av behandling med sumatriptan under andra och tredje trimestern är begränsad.

Utvärdering av studier på försöksdjur indikerar varken direkta teratogena effekter eller skadliga effekter på den peri- och postnatala utvecklingen, men livsdugligheten hos kaninfoster kan påverkas (se avsnitt 5.3). Behandling med sumatriptan hos gravida kvinnor bör endast komma ifråga där man bedömer att den förväntade effekten hos modern överväger eventuell risk för fostret.

Amning

Det har visats att sumatriptan utsöndras i bröstmjölk efter subkutan administrering. För att minska påverkan på spädbarn bör amning undvikas under 12 timmar efter behandling, och bröstmjölk som pumpas ut under dessa timmar ska kasseras.

Amning

Grupp IVb

Det har visats att sumatriptan utsöndras i bröstmjölk efter subkutan administrering. För att minska påverkan på spädbarn bör amning undvikas under 12 timmar efter behandling, och bröstmjölk som pumpas ut under dessa timmar ska kasseras.

Trafik

Det har inte utförts några studier avseende sumatriptans effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Dåsighet kan drabba en migränpatient på grund av migränattacken eller behandlingen med sumatriptan. Detta kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100,<1/10), mindre vanliga (>1/1000,<1/100), sällsynta (>1/10000,<1/1000), mycket sällsynta (<1/10000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Vissa av symtomen som rapporteras som biverkningar kan också hänföras till symtom av migrän.

Organsystem och frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens:

Överkänslighetsreaktioner som varierar från överkänslighet i huden (såsom utrikaria) till anafylaxi.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Oro.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

Yrsel, sömnighet, känselstörningar inklusive parestesi och hypoastesi.

Ingen känd frekvens:

Krampanfall även om några krampanfall har drabbat patienter med antingen en anamnes på krampanfall eller samtidiga sjukdomar som predisponerar för krampanfall. Det finns också rapporter från patienter utan några uppenbara predisponerande faktorer: tremor, dystoni, nystagmus, skotom.

Ögon

Ingen känd frekvens:

Flimmer, diplopi, nedsatt syn. Synförlust inklusive rapporter om permanenta defekter. Synstörningar kan dock uppkomma under själva migränanfallet.

Hjärtat

Ingen känd frekvens:

Bradykardi, takykardi, palpitationer, hjärtarytmier, övergående ischemiska EKG-förändringar, koronar vasospasm, angina, myokardinfektion (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Blodkärl

Vanliga:

Övergående ökningar av blodtrycket strax efter behandling. Blodvallningar.

Ingen känd frekvens:

Hypotension, Raynauds fenomen.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Dyspné.

Magtarmkanalen

Vanliga:

Vissa patienter har blivit illamående och fått kräkningar men det är inte fastställt om det beror på sumatriptan eller den bakomliggande sjukdomen.

Ingen känd frekvens:

Ischemisk kolit. Diarré.

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hyperhidros.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga:

Tyngdkänslor (vanligtvis övergående, kan vara intensiva och påverka alla delar av kroppen, t.ex. bröst och hals), myalgi.

Ingen känd frekvens:

Nackstelhet Artralgi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

Smärta, värme- eller köld-, tryck eller åtstramningskänslor (dessa händelser är vanligtvis övergående, kan vara intensiva och påverka hela kroppen, inklusive bröst och hals), svaghetskänslor, trötthet (båda händelserna är oftast lätta till måttliga i intensitet och övergående).

Undersökningar

Mycket sällsynta:

Mindre avvikelser på leverfunktionstester har observerats någon enstaka gång.

Överdosering

Tecken och symptom

Vid orala doser som överstiger 400 mg och subkutana doser som överstiger 16 mg har inga andra biverkningar än de som anges i avsnitt 4.8 observerats. Patienter har fått upp till 12 mg sumatriptan som en enkel subkutan injektion utan några signifikanta biverkningar.

Behandling

Vid en överdosering ska patienten övervakas i minst 10 timmar och vid behov ska vanlig stödjande behandling ges. Det är inte känt vilken effekt som hemodialys eller peritonealdialys har på plasmakoncentrationerna av sumatriptan.

Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Analgetika, selektiv serotonin (5HT 1)-receptoragonist

ATC-kod: N02CC01

Verkningsmekanism

Sumatriptan är en specifik och selektiv vaskulär 5-hydroxitryptamin-1-receptoragonist utan effekt på andra subtyper av 5HT-receptorer. Denna typ av receptorer förekommer företrädesvis i kraniella blodkärl.

Farmakodynamisk effekt

Hos djur kontraherar sumatriptan selektivt blodkärl inom carotiscirkulationen, vilken försörjer de extra- och intrakraniella vävnaderna såsom hjärnhinnorna. Dilatation av dessa blodkärl anses vara den underliggande mekanismen vid migrän hos människa. Dessutom tyder djurexperimentella fynd på att sumatriptan hämmar trigeminusnervens aktivitet. Båda dessa verkningsmekanismer (kraniell kärlkonstriktion och hämning av trigeminusnervens aktivitet) kan bidra till sumatriptans effekt på migrän hos människa.

Klinisk effekt och säkerhet

Kliniskt svar inträder cirka 30 minuter efter en oral dos på 100 mg.

Sumatriptan har effekt även vid akut behandling av migränanfall som inträffar i nära samband med mensperioden, dvs 3 dagar före och upp till 5 dagar efter menstruationens första dag.

Pediatrisk population

I ett antal placebokontrollerade studier utvärderades säkerheten och effekten hos 800 barn och ungdomar i åldern 10 till 17 år med migrän. Dessa studier kunde inte visa några relevanta skillnader vad gäller lindring av huvudvärken efter 2 timmar mellan placebo och sumatriptandos. Biverkningsprofilen för oralt sumatriptan hos ungdomar 10-17 år var likartad med den för vuxna.

Farmakokinetik

Absorption

Sumatriptan absorberas snabbt efter oral administrering och 70% av den maximala plasmakoncentrationen uppnås efter 45 minuter. Efter en dos på 100 mg oralt är genomsnittsvärdet för maximal plasmakoncentration 54 ng/ml. Genomsnittlig biotillgänglighet efter oral tillförsel är 14%, delvis beroende på pre-systemisk metabolism, delvis beroende på ofullständig absorption. Eliminationshalveringstiden är cirka 2 timmar.

Distribution

Plasmaproteinbindningen är låg (14-21%), och medeldistributionsvolymen är 170 L. Medelvärdet för total plasmaclearance är omkring 1160 ml/min och för renal plasmaclearance ungefär 260 ml/min.

Metabolism och eliminering

Cirka 80% av total clearance utgörs av extrarenal clearance. Sumatriptan elimineras huvudsakligen genom oxidativ metabolism vilken är medierad av monoaminoxidas A. Huvudmetaboliten, en indolättiksyra-analog av sumatriptan, utsöndras huvudsakligen i urinen som fri syra och som konjugerad glukuronid. Metaboliten har ingen känd 5HT1- eller 5HT2-aktivitet. Övriga metaboliter har inte identifierats. Sumatriptans farmakokinetik efter oral administrering förefaller inte påverkas av pågående migränattacker.

Prekliniska uppgifter

I en fertilitetsstudie på råtta minskade antalet lyckade inseminationer när djuren utsattes för doser som var klart över maximala humandoser. Embryonal dödlighet noterades i kaninförsök utan att påtagliga teratogena defekter framkom. Betydelsen av dessa fynd hos människa är oklar.

Sumatriptan gav inte upphov till gentoxisk eller karcinogen aktivitet i in vitro -system, ej heller i djurförsök.

Innehåll

Sumatriptan Sandoz 50 mg:

En filmdragerad tablett innehåller 50 mg sumatriptan som 70 mg sumatriptansuccinat.

Sumatriptan Sandoz 100 mg:

En filmdragerad tablett innehåller 100 mg sumatriptan som 140 mg sumatriptansuccinat.

Hjälpämnen med känd effekt: laktos, aspartam

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Sumatriptan Sandoz 50 mg:

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Löslig stärkelse

Mannitol

Aspartam

Polysorbat 80

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)

Talk

Sumatriptan Sandoz 100 mg:

Tablettkärna:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Löslig stärkelse

Mannitol

Aspartam

Polysorbat 80

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Talk

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Alu/Alu-strip och PVC/PE/PVDC/Al-blister: 5 år.

PP burk med LDPE-lock: 5 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Sumatriptan Sandoz
Filmdragerad tablett 50 mg Rosa, kapselformad tablett med skåra på ena sidan.
2 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF
12 styck blister, 100:85, F
18 styck blister, 91:33, F
2 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
6 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Filmdragerad tablett 100 mg Ljusgul, ovalformad tablett.
6 styck blister (fri prissättning), EF
2 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
18 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Sumatriptan