Propysal

Trimb Healthcare

Kutan emulsion 20 % (Vit eller gulvit lotion)

Tillhandahålls ej

Propysal används till torr hud av olika genes

Aktiv substans: Propylenglykol
ATC-kod: D02AX
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-09.

Indikationer

Torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Propysal smörjes in vid behov. Den kan smörjas in flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

För användning på huden.

Varningar och försiktighet

Propysal skall inte användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapporterat vid topikal administrering av stora mängder propylenglykolhaltiga beredningar. De har huvudsakligen setts vid behandling av utbredda brännskador. Barn förefaller vara mer känsliga än vuxna. Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt.

Propysal innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Propysal innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Formella interaktionsstudier har inte utförts.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker under graviditet.

Amning

Grupp IVa

För att barnet inte i onödan skall exponeras för propylenglykol peroralt bör Propysal inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propysal påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Vanliga (>1/100, <1/10)

Hud och subkutan vävnad: Övergående hudirritation i form av värmekänsla och sveda. Allergiska reaktioner.

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Propysal innehåller 20% propylenglykol i en mjukgörande krämbas med 17,5% fett. Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar (framförallt Pityrosporum ovale ) har rapporterats.

Krämbasen har mjukgörande och skyddande egenskaper.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Ej relevant.

Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller 200 mg propylenglykol.

Hjälpämnen;

Triglycerider, medellångkjedjiga,

glycerol,

cetostearylalkohol,

raffinerad rapsolja,

makrogolcetosteraryleter,

hårdfett, natriumcitrat (E331),

citronsyramonohydrat (E330),

metylparahydroxibensoat (E218),

propylparahydroxibensoat (E216),

renat vatten

Förpackningsinformation

Propysal
Kutan emulsion 20 % Vit eller gulvit lotion
100 gram flaska, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej
500 gram behållare med dospump, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej