Zovirax®

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Kräm 5 % (vit kräm)

Antiviralt medel

Aktiv substans: Aciklovir
ATC-kod: D06BB03
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-02

Indikationer

Symtomatisk behandling av prodrom och tidiga former av recidiverande munsår orsakade av Herpes simplex virus hos immunkompetenta patienter.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år:

Endast för topikal applicering. Krämen appliceras 5 gånger dagligen ca var fjärde timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingen skall påbörjas så snart som möjligt efter symtomdebut, men den kan också påbörjas under de senare stadierna (papula eller blåsa). Hela det påverkade området inklusive kanterna på munsåret ska täckas med kräm.Vanlig behandlingstid är 4 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling bör användaren kontakta läkare för rådgivning.

Användaren bör tvätta händerna före och efter appliceringen av krämen, och undvika onödig gnidning av lesionerna eller beröring av dessa med en torkduk, för att undvika att förvärra eller sprida infektionen.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Zovirax för barn yngre än 12 år har ännu inte fastställts.

Varningar och försiktighet

Krämen skall endast användas vid sår på läppar eller i ansiktet. Skall inte appliceras på slemhinnor (t.ex. i munnen, ögonen, vagina) och får inte användas mot genital herpes. Var särskilt försiktig för att undvika kontakt med ögonen. Patienter med allvarlig återkommande herpes labialis bör rådgöra med läkare.

Krämen bör ej ges till starkt immunsupprimerade individer såsom AIDS-patienter och transplanterade patienter eftersom en ökad risk för resistensutveckling inte kan uteslutas hos dessa patienter.

Dessa patienter bör rådgöra med läkare om behandling av infektioner. Behandling av HSV-infektion hos patienter med samtidig pågående dermatit av annan genes perioralt har ej studerats.

Hjälpämnet propylenglykol kan orsaka hudirritationer och hjälpämnet cetylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts på patienter.

Graviditet

Kategori B:3

Behandling med aciklovir ska övervägas endast när den potentiella nyttan överväger okända risker. Den systemiska exponeringen av aciklovir är dock mycket låg vid lokal applicering av kräm.

Efter marknadsföringen av aciclovir har graviditetsutfall hos kvinnor som blivit exponerade för någon formulering av aciklovir registrerats. De registrerade fynden har inte visat någon ökning av antalet missbildningar för kvinnor som exponerats för aciklovir jämfört med befolkningen i övrigt. Det förelåg inte heller något unikt eller konsekvent mönster för fosterskador som kunde tyda på en gemensam orsak.

Amning

Grupp II

Aciklovir passerar över i modersmjölk efter systemisk tillförsel men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Inga kända.

Biverkningar

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Hud: Övergående brännande, stickande känsla på applikationsstället. Mild uttorkning eller flagning av huden. Klåda.

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

Hud: Erytem. Kontaktdermatit på applikationsstället. När känslighetstester har gjorts, har de reaktiva ämnena oftast visats vara komponenter i krämen snarare än aciclovir.

Mycket sällsynta
(<1/10 000)

Immunsystemet: Omedelbar hypersensitiv reaktion inkl. angioödem och urtikaria.

Överdosering

Risk för överdosering är osannolik.

Farmakodynamik

Efter att ha trängt in i en cell som är infekterad med herpes simplex virus omvandlas aciklovir till den aktiva substansen aciklovirtrifosfat. Denna hämmar replikationen av virus-DNA utan att påverka normala processer i cellen.

Aciklovir eradikerar inte latenta virusarter.

I två stora dubbelblinda randomiserade kliniska studier med över 1385 deltagare med återkommande herpes labialis, reducerade Zovirax 5% kräm läkningstiden med omkring en halv dag, jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.

Farmakokinetik

Farmakokinetiska studier har visat att endast en liten mängd aciklovir absorberas systemiskt efter upprepad topikal applicering av Zovirax 5% kräm.

Prekliniska uppgifter

Resultat från en lång rad studier av mutagenicitet in vitro och in vivo visar att aciklovir inte medför någon genetisk risk för människa.

I långtidsstudier i råtta och mus har aciklovir inte visat sig vara karcinogent.

Sedvanliga djurförsök har inte påvisat några embryotoxiska eller teratogena effekter efter systemisk tillförsel av aciklovir. I ett icke-standardiserat test av subkutana doser i råtta observerades missbildning av foster, men endast vid så höga doser att de var toxiska för modern. Den kliniska relevansen av dessa resultat är osäker.

Vid doser som kraftigt överskrider terapeutiska doser har man påvisat allmäntoxicitet med negativa och huvudsakligen reversibla effekter på spermatogenes. Studier på möss i andra generationen har inte påvisat någon effekt på fertilitet efter oral tillförsel av aciklovir.

Innehåll

1 g kräm innehåller: Aciklovir 50 mg, poloxamer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, dimetikon, natriumlaurilsulfat, propylenglykol, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Aciklovir

Miljörisk: Användning av aciklovir har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Aciklovir är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Aciklovir har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda anvisningar.

Aluminiumtub: 3 år

Pumpförpackning: 2 år

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla.

Förpackningsinformation

Zovirax®
Kräm 5 % vit kräm
2 gram behållare med dospump, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
2 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare