Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Zymelin Mentol

Takeda Pharma

Nässpray, lösning 1 mg/ml (Klar, ofärgad lösning)

Avsvällande nässpray utan konserveringsmedel

Aktiv substans: Xylometazolin
ATC-kod: R01AA07
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-07.

Indikationer

Tillfällig symptomatisk behandling av nästäppa orsakad av rinit eller sinuit. Understödjande behandling vid rhinoskopi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot xylometazolinhydroklorid eller mot något hjälpämne. Som för andra vasokonstriktorer ska xylometazolinhydroklorid ej användas efter transsfenoidal hypofysektomi eller efter transnasala/transorala operationer, där dura mater är exponerad. Trångvinkelglaukom.

Dosering

Dosering

Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydos i vardera näsborren vid behov, högst 3 gånger dagligen i högst 10 dagar.

Bör ej ges till barn under 10 år utan läkares ordination.

Administreringssätt

Snyt alltid näsan innan nässprayen används.

Ta av skyddshatten.

Före första användning: Pumpa sprayen ett antal gånger tills en jämn dusch erhålls.

Håll flaskan upprätt.

Böj huvudet lätt framåt.

Håll för ena näsborren och sätt in sprayens spets i den andra. Gör ett snabbt tryck på pumpen och andas samtidigt in genom näsan.

Samma procedur upprepas i den andra näsborren.

Varningar och försiktighet

Behandlingstiden bör ej överskrida den rekommenderade tiden (se Dosering), eftersom kronisk behandling kan medföra svullnad i nässlemhinnan och hypersekretion, på grund av ökad sensibilitet i cellerna (”rebound effect”).

Xylometazolin ska användas med försiktighet till personer, som är känsliga för adrenerga substanser, som kan ge symtom som bl a sömnstörningar, yrsel, tremor, hjärtarytmier eller förhöjt blodtryck.

Eftersom substansen kan sväljas vid administreringen finns det möjlighet för systemiska sympatomimetiska effekter. Försiktighet rekommenderas därför vid behandling av patienter med kardiovaskulära sjukdomar, hypertension, hypertyreos eller diabetes.

Hjälpämnen

Produkten innehåller ricinolja som kan orsaka hudreaktioner.

Interaktioner

Vid samtidig användning av tri-, tetracykliska antidepressiva eller monoaminoxidashämmare kan en systemisk effekt av xylometazolin inte uteslutas, och de sympatomimetiska effekterna kan förstärkas.

Graviditet

Kategori C

På grund av möjlig systemisk vasokonstriktion bör Zymelin Mentol ej användas under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Användning under amning ska bara ske med försiktighet.

Trafik

Xylometazolin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna förekommer i näsa och slemhinnor. Cirka 1-10% av patienterna drabbas av biverkningar.

Tabell över biverkningar
Biverkningarna listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Frekvens

Organsystem

Vanlig

(>1/100, <1/10)

Mindre vanlig (>1/1000, <1/100)

Sällsynt

(>1/10 000, <1/1000)

Mycket sällsynt (<1/10 000)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Ögon

Övergående synstörning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Övergående brännande känsla, irriterad eller torr nässlemhinna, nysningar. Långvarig eller frekvent användning av xylometazolin kan orsaka beroende och återkommande (rebound) nästäppa med kronisk rinit (se Varningar och försiktighet)

Mag-tarmkanalen

Illamående, kräkning

Immunsystemet

Systemisk allergisk reaktion

Zymelin Mentol kan orsaka hudreaktioner beroende på reaktion mot hjälpämne (se Varningar och försiktighet).

Överdosering

Symtom

I sällsynta fall av oavsiktlig överdosering hos barn har den kliniska bilden huvudsakligen bestått av symtom som förhöjd eller oregelbunden puls, förhöjt blodtryck och vid några tillfällen medvetslöshet.

Behandling

Symtomatisk behandling och medicinsk övervakning rekommenderas.

Farmakodynamik

Xylometazolinhydroklorid är ett sympatomimetikum med alfa-receptorstimulerande effekt för lokal tillförsel till nässlemhinnan. Xylometazolin verkar kärlsammandragande på nässlemhinnan, minskar akut svullnad av slemhinnemembran och underlättar därför inandningen genom näsan och dränaget från näsan och bihålorna. Risken för påverkan på hjärta och CNS är mycket liten.

Effekten sätter in efter några minuter och varar i 6-8 timmar.

Farmakokinetik

Efter lokal tillförsel är plasmakoncentrationen av xylometazolin hos människa lägre än detektionsgränsen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Xylometazolinhydroklorid 1 mg/ml

(En dos innehåller 140 mikrogram).

Dinatriumedetat

Natriumdivätefosfatdihydrat

Dinatriumfosfatdihydrat

Natriumklorid

Sorbitol

Ricinolja, polyoxylhydrerad

Levomentol

Eukalyptol

Vatten, renat

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Xylometazolin

Miljörisk: Användning av xylometazolin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Xylometazolin är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Xylometazolin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

2 år.

Förvaras vid högst 30°C.

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Zymelin Mentol
Nässpray, lösning 1 mg/ml Klar, ofärgad lösning
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Liknande preparat inom:

Xylometazolin