Faslodex®

AstraZeneca

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 mg (klar, färglös till gul, viskös lösning)

Medel mot tumörer, endokrint verksamt, antiöstrogen

Aktiv substans: Fulvestrant
ATC-kod: L02BA03
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-06.

Indikationer

Faslodex är avsett:

 • som monoterapi för behandling av östrogenreceptorpositiv lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos postmenopausala kvinnor:

 • som inte tidigare fått endokrin behandling eller

 • med återfall under eller efter adjuvant antiöstrogenbehandling eller sjukdomsprogression vid antiöstrogenbehandling.

 • i kombination med palbociklib för behandling av hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer hos kvinnor som tidigare har fått endokrinbehandling (se avsnitt Farmakodynamik).

 • Hos pre- eller perimenopausala kvinnor bör kombinationsbehandlingen med palbociklib kombineras med en luteiniserande hormonfrisättande hormon (LHRH)-agonist.

  Kontraindikationer

  Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

  Graviditet och amning (se Graviditet och Amning)

  Svår leverfunktionsnedsättning (se Varningar och försiktighet samt Farmakokinetik).

  Dosering

  Vuxna kvinnor (inklusive äldre): Rekommenderad dos är 500 mg en gång per månad, med en extra dos på 500 mg två veckor efter den initiala dosen.

  Se även produktresumén för palbociklib när Faslodex används i kombination med palbociklib.

  Före och under hela behandlingen med kombinationen Faslodex plus palbociklib bör pre/perimenopausala kvinnor behandlas med LHRH-agonister enligt lokal klinisk praxis.

  Särskilda populationer

  Nedsatt njurfunktion: Inga dosjusteringar rekommenderas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≥30 ml/min). Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≤30 ml/min) har säkerhet och effekt inte utvärderats varför försiktighet rekommenderas i dessa fall (se Varningar och försiktighet).

  Nedsatt leverfunktion: Inga dosjusteringar rekommenderas hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Eftersom exponeringen av fulvestrant dock kan komma att öka bör Faslodex användas med försiktighet hos dessa patienter. Det finns inga data för patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se Kontraindikationer, Varningar och försiktighet samt Farmakokinetik).

  Pediatrisk population: Effekt och säkerhet av Faslodex på barn från nyfödd upp till 18 års ålder har ännu inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt Farmakodynamik och Farmakokinetik, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

  Administreringssätt

  Faslodex ska administreras som två efter varandra följande 5 ml injektioner genom långsam intramuskulär injektion (1-2 minuter/injektion), en i varje skinka (glutealområdet).

  På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven ska försiktighet iakttas om Faslodex injiceras dorsoglutealt.

  För detaljerade instruktioner för administrering se aktuell produktresumé.

  Varningar och försiktighet

  Försiktighet bör iakttas vid användning till patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitten Dosering, Kontraindikationer och Farmakokinetik).

  Försiktighet bör iakttas vid användning till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min).

  På grund av det intramuskulära administreringssättet bör försiktighet iakttas när Faslodex administreras till patienter med känd blödningsrubbning eller trombocytopeni eller behandlas med antikoagulantia.

  Tromboemboliska händelser är vanligt förekommande hos kvinnor med avancerad bröstcancer vilket har observerats i kliniska studier med Faslodex (se avsnitt Biverkningar). Detta bör tas i beaktande när Faslodex förskrivs till patienter med ökad risk för tromboembolism.

  Biverkningar relaterade till injektionsområdet såsom ischias, neuralgi, neuropatisk smärta och perifer neuropati har rapporterats vid Faslodex-injektioner. På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven måste försiktighet iakttas om Faslodex administreras vid det dorsogluteala injektionsstället (se avsnitt Dosering och Biverkningar).

  Långtidseffektdata för fulvestrant på benvävnad saknas. På grund av fulvestrants verkningsmekanism finns det en potentiell risk för osteoporos.

  Effekten och säkerheten för Faslodex (antingen som monoterapi eller i kombination med palbociklib) har inte studerats hos patienter med kritisk visceral sjukdom.

  Se även produktresumén för palbociklib när Faslodex kombineras med palbociklib.

  Interferens med östradiol-antikroppsanalyser

  På grund av den strukturella likheten mellan fulvestrant och östradiol, kan fulvestrant störa antikroppsbaserade östradiolanalyser och leda till falskt förhöjda nivåer av östradiol.

  Etanol

  Faslodex innehåller 10 % w/v etanol (alkohol) som hjälpämne, d.v.s. upp till 500 mg per injektion, motsvarande 10 ml öl eller 4 ml vin. Detta kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism och ska uppmärksammas av högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom och epilepsi.

  Bensylalkohol

  Faslodex innehåller hjälpämnet bensylalkohol som kan orsaka allergiska reaktioner.

  Pediatrisk population

  Faslodex rekommenderas inte till barn och ungdomar eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts för denna patientgrupp (se avsnitt Farmakodynamik).

  Interaktioner

  En klinisk interaktionsstudie med midazolam (substrat av CYP3A4) visade att fulvestrant inte hämmar CYP3A4.

  Kliniska interaktionsstudier med rifampicin (inducerare av CYP3A4) och ketokonazol (hämmare av CYP3A4) visade inte någon kliniskt relevant förändring i clearance av fulvestrant. Dosjustering är därför inte nödvändigt hos patienter som får fulvestrant samtidigt med CYP3A4-hämmare eller -inducerare.

  Graviditet

  Kategori D

  Patienter som kan tänkas bli gravida ska ges rådet att använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen.

  Faslodex är kontraindicerat under graviditet (se Kontraindikationer). Efter enstaka intramuskulära doser i råtta och kanin har fulvestrant visats passera placentan. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter såsom ökad incidens av fostermissbildningar och dödsfall (se Prekliniska uppgifter).

  Om graviditet under behandling med Faslodex inträffar ska patienten informeras om de potentiella riskerna för fostret och den potentiella risken för missfall.

  Amning

  Grupp IVa

  Amning måste avbrytas vid behandling med Faslodex. Fulvestrant utsöndras i mjölk hos lakterande råtta. Det är okänt om fulvestrant utsöndras i bröstmjölk. Med hänsyn till den potentiella risken för allvarliga biverkningar orsakade av fulvestrant hos spädbarn som ammas, är användning under amning kontraindicerat (se Kontraindikationer).

  Trafik

  Faslodex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Eftersom kraftlöshet har rapporterats som en mycket vanlig biverkan vid användning av Faslodex ska dock patienter som känner av denna biverkan iaktta försiktighet vid bilkörning och användning av maskiner.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  Monoterapi: Detta avsnitt omfattar information baserad på alla biverkningar som rapporterats från kliniska studier, marknadsstudier och spontana rapporter. I den poolade datauppsättningen för fulvestrant monoterapi var de mest frekventa rapporterade biverkningarna reaktioner vid injektionsstället, kraftlöshet, illamående och förhöjda nivåer av leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP).

  I tabell 1 är följande frekvenskategorier för biverkningar beräknade på basis av en grupp behandlad med Faslodex 500 mg i de poolade säkerhetsanalyserna av studier där Faslodex 500 mg jämförs med Faslodex 250 mg [CONFIRM (studie D6997C00002), FINDER 1 (studie D6997C00004), FINDER 2 (studie D6997C00006) och NEWEST (studie D6997C00003)], eller från FALCON (studie D699BC00001) ensam, där Faslodex 500 mg jämförs med anastrozol 1 mg. När frekvenserna skiljer sig mellan de poolade säkerhetsanalyserna och FALCON visas den högsta frekvensen. Frekvenserna i tabell 1 baseras på alla rapporterade fall, oavsett prövarens utvärdering av orsakssambandet.

  Mediandurationen för behandling med fulvestrant 500 mg över den poolade datauppsättningen (inklusive de ovan nämnda studierna plus FALCON) var 6,5 månader.

  Lista på biverkningar i tabellform

  Biverkningarna listade nedan är klassificerade efter frekvens och organsystem. Frekvensgrupperna är definierade enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100). Inom varje frekvensgrupp rapporteras biverkningarna med avtagande allvarlighetsgrad.

  Tabell 1 Biverkningar rapporterade hos patienter behandlade med Faslodex som monoterapi

  Biverkningar enligt klassificering av organsystem och frekvens

  Infektioner och infestationer

  Vanliga

  Urinvägsinfektioner

  Blodet och lymfsystemet

  Vanliga

  Minskat antal blodplättar e

  Immunsystemet

  Mycket vanliga

  Överkänslighetsreaktionere

  Mindre vanliga

  Anafylaktiska reaktioner

  Metabolism och nutrition

  Vanliga

  Aptitlösheta

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanliga

  Huvudvärk

  Blodkärl

  Mycket vanliga

  Blodvallningare

  Vanliga

  Venös tromboembolism a

  Magtarmkanalen

  Mycket vanliga

  Illamående

  Vanliga

  Kräkning, diarré

  Lever och gallvägar

  Mycket vanliga

  Förhöjda nivåer av leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP)a

  Vanliga

  Förhöjd nivå av bilirubin a

  Mindre vanliga

  Leversviktc ,f, hepatit f, förhöjd nivå av gamma-GTf

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket vanliga

  Hudutslage

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Mycket vanliga

  Ledsmärta och muskuloskeletal smärtad

  Vanliga

  Ryggsmärtaa

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Vanliga

  Vaginal blödninge

  Mindre vanliga

  Vaginal moniliasisf, vaginal flytningf

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mycket vanliga

  Kraftlösheta, reaktioner vid injektionsställetb

  Vanliga

  Perifer neuropati e, ischiase

  Mindre vanliga

  Blödning vid injektionsställetf,

  blåmärken vid injektionsställetf, neuralgi c,f

  a Inkluderar biverkningar för vilka den exakta omfattningen av inverkan av Faslodex inte kan fastställas på grund av den underliggande sjukdomen

  b Termen reaktioner vid injektionsstället inkluderar inte blödning vid injektionsstället, blåmärken vid injektionsstället, ischias, neuralgi eller perifer neuropati.

  c Biverkningen observerades inte i större kliniska studier (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2, NEWEST). Frekvensen har beräknats med hjälp av övre gränsen av det 95 % konfidensintervallet för punktskattningen. Detta beräknas som 3/560 (där 560 är antalet patienter i de större kliniska studierna), som motsvarar frekvenskategorin ”mindre vanliga”.

  d Omfattar: artralgi och mindre frekvent muskuloskeletal smärta, myalgi och smärta i extremitet.

  e Frekvenskategorin skiljer sig mellan poolad säkerhetsdatauppsättning och FALCON.

  f Biverkningen observerades inte i FALCON.

  Beskrivning av valda biverkningar

  Beskrivningarna som inkluderas nedan baserar sig på säkerhetsanalyser från 228 patienter som fick minst en (1) dos fulvestrant och 232 patienter som fick minst en (1) dos anastrozol i FALCON fas 3‑studien.

  Ledsmärta och muskuloskeletal smärta: I FALCON-studien var antalet patienter som rapporterade biverkningarna ledsmärta och muskuloskeletal smärta 65 (31,2 %) och 48 (24,1 %) för fulvestrant- respektive anastrozolarmarna. Av de 65 patienterna i Faslodex-armen rapporterade 40 % (26/65) av patienterna ledsmärta och muskuloskeletal smärta inom den första behandlingsmånaden, och 66,2 % (43/65) av patienterna inom de första 3 behandlingsmånaderna. Inga patienter rapporterade biverkningar som var CTCAE grad ≥ 3 eller som krävde dosreduktion, dosavbrott eller utsättning av behandlingen på grund av dessa biverkningar.

  Kombinationsbehandling med palbociklib: Den övergripande säkerhetsprofilen för fulvestrant vid användning i kombination med palbociklib baseras på data från 517 patienter med HR‑positiv, HER2-negativ avancerad eller metastatisk bröstcancer i den randomiserade PALOMA3‑studien (se avsnitt Farmakodynamik). De vanligaste (≥20 %) biverkningarna av någon grad som rapporterats hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib var neutropeni, leukopeni, infektioner, trötthet, illamående, anemi, stomatit, diarré och trombocytopeni. De vanligaste (≥2 %) grad ≥3 biverkningarna var neutropeni, leukopeni, anemi, infektioner, ökad ASAT, trombocytopeni och trötthet.

  I tabell 2 rapporteras biverkningarna från PALOMA3.

  Medianexponeringsdurationen för fulvestrant var 11,2 månader i fulvestrant + palbociklib-armen och 4,9 månader i fulvestrant + placebo‑armen. Medianexponerings­durationen för palbociklib i fulvestrant + palbociklib-armen var 10,8 månader.

  Tabell 2 Biverkningar baserat på PALOMA3-studien (n=517)

  Frekvens per organsystem

  Rekommenderade termera

  Faslodex + palbociklib (N=345)

  Faslodex + placebo (N=172)

  Alla grader

  n (%)

  grad ≥3

  n (%)

  Alla grader

  n (%)

  grad ≥3

  n (%)

  Infektioner och infestationer

  Mycket vanliga

  Infektionerb

  163 (47,2)

  11 (3,2)

  54 (31,4)

  5 (2,9)

  Blodet och lymfsystemet

  Mycket vanliga

  Neutropeni c

  287 (83,2)

  228 (66,1)

  7 (4,1)

  1 (0,6)

  Leukopeni d

  183 (53,0)

  105 (30,4)

  9 (5,2)

  2 (1,2)

  Anemi e

  102 (29,6)

  12 (3,5)

  22 (12,8)

  3 (1,7)

  Trombocytopeni f

  78 (22,6)

  8 (2,3)

  0 (0,0)

  0

  Mindre vanliga

  Febril neutropeni

  3 (0,9)

  3 (0,9)

  1 (0,6)

  1 (0,6)

  Metabolism och nutrition

  Mycket vanliga

  Minskad aptit

  55 (15,9)

  3 (0,9)

  14 (8,1)

  1 (0,6)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanliga

  Dysgeusi

  23 (6,7)

  0

  5 (2,9)

  0

  Ögon

  Vanliga

  Ökat tårflöde

  22 (6,4)

  0

  2 (1,2)

  0

  Dimsyn

  20 (5,8)

  0

  3 (1,7)

  0

  Torra ögon

  13 (3,8)

  0

  3 (1,7)

  0

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Vanliga

  Epistaxis

  23 (6,7)

  0

  3 (1,7)

  0

  Magtarmkanalen

  Mycket vanliga

  Illamående

  117 (33,9)

  0

  48 (27,9)

  1 (0,6)

  Stomatit g

  97 (28,1)

  2 (0,6)

  22 (12,8)

  0

  Diarré

  81 (23,5)

  0

  33 (19,2)

  2 (1,2)

  Kräkning

  65 (18,8)

  2 (0,6)

  26 (15,1)

  1 (0,6)

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket vanliga

  Alopeci

  62 (18,0)

  0

  11 (6,4)

  0

  Hudutslagh

  58 (16,8)

  2 (0,6)

  11 (6,4)

  0

  Vanliga

  Torr hud

  21 (6,1)

  0

  2 (1,2)

  0

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mycket vanliga

  Trötthet

  142 (41,2)

  8 (2,3)

  50 (29,1)

  2 (1,2)

  Pyrexi

  44 (12,8)

  1 (0,3)

  9 (5,2)

  0

  Vanliga

  Asteni

  26 (7,5)

  0

  9 (5,2)

  1 (0,6)

  Undersökningar

  Vanliga

  Ökning av ASAT

  26 (7,5)

  10 (2,9)

  9 (5,2)

  3 (1,7)

  Ökning av ALAT

  20 (5,8)

  6 (1,7)

  6 (3,5)

  0

  ALAT=alanin aminotransferas; ASAT=aspartat aminotransferas; N/n=antal patienter.

  a Rekommenderade termer är listade enligt MedDRA 17.1.

  b Infektioner inkluderar alla rekommenderade termer som är en del av klassificeringen av organsystemet Infektioner och infestationer.

  c Neutropeni inkluderar följande rekommenderade termer: Neutropeni, minskat neutrofilantal.

  d Leukopeni inkluderar följande rekommenderade termer: Leukopeni, minskat antal vita blodkroppar.

  e Anemi inkluderar följande rekommenderade termer: Anemi, minskat hemoglobin, minskad hematokrit.

  f Trombocytopeni inkluderar rekommenderade termer: Trombocytopeni, minskat antal blodplättar.

  g Stomatit inkluderar följande rekommenderade termer: Aftös stomatit, cheilit, glossit, glossodyni, orala ulcerationer, mukosit, oral smärta, orofaryngealt obehag, orofaryngeal smärta, stomatit.

  h Hudutslag inkluderar följande rekommenderade termer: Hudutslag, makulopapulära utslag, kliande utslag, erytematösa utslag, papulära utslag, dermatit, akneliknande dermatit, toxiska hudutslag.

  Beskrivning av valda biverkningar

  Neutropeni : Hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib i PALOMA3-studien rapporterades neutropeni av någon grad hos 287 (83,2 %) patienter, där neutropeni av grad 3 rapporterades hos 191 (55,4 %) och neutropeni grad 4 rapporterades hos 37 (10,7 %) patienter. I fulvestrant + placebo-armen (n=172) rapporterades neutropeni av någon grad hos 7 (4,1 %) patienter, neutropeni med grad 3 rapporterad hos 1 (0,6 %) patient. Det fanns inga rapporter om neutropeni av grad 4 i fulvestrant + placeboarmen.

  Hos patienter som fick fulvestrant i kombination med palbociklib var mediantiden till första episoden av neutropeni av någon grad 15 dagar (intervall: 13–317) och medianvaraktigheten för neutropeni av grad ≥3 var 7 dagar. Febril neutropeni har rapporterats hos 0,9 % patienter som erhåller fulvestrant i kombination med palbociklib.

  Överdosering

  Det finns enstaka rapporter om överdosering med Faslodex hos människa. Vid överdosering rekommenderas symtomatisk, stödjande behandling. Djurstudier med höga doser av fulvestrant tyder inte på några andra effekter än de som kan relateras direkt eller indirekt till antiöstrogen aktivitet (se Prekliniska uppgifter).

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

  Fulvestrant är en kompetitiv östrogenreceptorantagonist (ER) med en affinitet som är jämförbar med östradiol. Fulvestrant blockerar de trofiska effekterna av östrogener utan någon partiell agonist (östrogenlik)-aktivitet. Verkningsmekanismen är associerad med nedreglering av nivåer av östrogenreceptorprotein. Kliniska studier som genomförts på postmenopausala kvinnor med primär bröstcancer har visat att fulvestrant signifikant nedreglerar östrogenreceptorprotein i östrogenreceptorpositiva tumörer jämfört med placebo. Uttrycket av progesteronreceptorer minskade också signifikant, vilket väl överenstämmer med avsaknad av egen östrogenlik agonistisk effekt. Det har även visats att fulvestrant 500 mg nedreglerar ER och proliferationsmarkören Ki67, i större utsträckning än fulvestrant 250 mg i brösttumörer vid postmenopausal neoadjuvant behandling.

  Klinisk effekt och säkerhet vid avancerad bröstcancer

  Monoterapi: En klinisk fas 3-studie genomfördes på 736 postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer som hade recidiv under pågående eller efter adjuvant endokrin terapi. Studien inkluderade 423 patienter som hade recidiv efter eller progredierade under antiöstrogenbehandling (AE-subgrupp) och 313 patienter som hade recidiv efter eller progredierade under behandling med aromatashämmare (AI-subgrupp). I denna studie jämfördes effekten och säkerheten för Faslodex 500 mg (n=362) med Faslodex 250 mg (n=374). Progressionsfri överlevnad (PFS) var primärt effektmått. De viktigaste sekundära effektmåtten inkluderade den objektiva responsen (ORR), kliniska nyttan (CBR) och totalöverlevnad (OS). Effektresultat för CONFIRM-studien är summerade i tabell 3.

  Tabell 3 Summering av resultaten för primärt effektmått (PFS) och de viktigaste sekundära effektmåtten i CONFIRM-studien

  Variabel

  Typ av estimat;

  behandlings-jämförelse

  Faslodex 500 mg

  (N=362)

  Faslodex 250 mg

  (N=374)

  Jämförelse mellan grupper

  (Faslodex 500 mg/Faslodex 250 mg)

  Hazard ratio

  95% CI

  p-värde

  PFS

  K-M median i månader;

  hazard ratio

  Alla patienter

  6,5

  5,5

  0,80

  0,68, 0,94

  0,006

  -AE-subgrupp (n=423)

  8,6

  5,8

  0,76

  0,62, 0,94

  0,013

  -AI-subgrupp (n=313)a

  5,4

  4,1

  0,85

  0,67, 1,08

  0,195

  OSb

  K-M median i månader;

  hazard ratio

  Alla patienter

  26,4

  22,3

  0,81

  0,69, 0,96

  0,016c

  -AE-subgrupp (n=423)

  30,6

  23,9

  0,79

  0,63, 0,99

  0,038c

  -AI-subgrupp (n=313)a

  24,1

  20,8

  0,86

  0,67, 1,11

  0,241c

  Variabel

  Typ av estimat;

  behandlings-jämförelse

  Faslodex 500 mg

  (N=362)

  Faslodex 250 mg

  (N=374)

  Jämförelse mellan grupper

  (Faslodex 500 mg/Faslodex 250 mg)

  Absolut differens i %

  95% CI

  ORRd

  % patienter

  med OR;

  absolut differen s i %

  Alla patienter

  13,8

  14,6

  -0,8

  -5,8, 6,3

  -AE-subgrupp (n=296)

  18,1

  19,1

  -1,0

  -8,2, 9,3

  -AI-subgrupp (n=205)a

  7,3

  8,3

  -1,0

  -5,5, 9,8

  CBRe

  % patienter med CB;

  absolut differens i %

  Alla patienter

  45,6

  39,6

  6,0

  -1,1, 13,3

  -AE-subgrupp (n=423)

  52,4

  45,1

  7,3

  -2,2, 16,6

  -AI-subgrupp (n=313)a

  36,2

  32,3

  3,9

  -6,1, 15,2

  a Faslodex är indicerat för patienter vars sjukdom har recidiverat eller progredierat vid anti-östrogenterapi. Resultaten i AI-subgruppen är inte övertygande

  b OS presenteras för de slutliga överlevnadsanalyserna vid 75 % mognad.

  c Nominellt p-värde utan justeringar för multiplicitet mellan de initiala analyserna av total överlevnad vid 50 % mognad och de uppdaterade analyserna av överlevnad vid 75 % mognad

  d ORR fastställdes för patienter som var möjliga att utvärdera med avseende på respons vid baslinjen (d.v.s. de med mätbar sjukdom vid baslinjen: 240 patienter i Faslodex 500 mg-gruppen och 261 patienter i 250 mg-gruppen).

  e Patienter med bästa objektiva respons av endera komplett respons, partiell respons eller stabil sjukdom ≥24 veckor.

  PFS: Progressionsfri överlevnad; ORR: Objektiv responsfrekvens; OR: Objektiv respons; CBR: Frekvens för klinisk nytta; CB: Klinisk nytta; OS: Totalöverlevnad; K-M:Kaplan-Meier; CI: Konfidensintervall. AI: Aromatashämmare, AE: Antiöstrogen.

  En fas 3, randomiserad, dubbelblind, dubbelplacebo, multicenterstudie av Faslodex 500 mg jämfört med anastrozol 1 mg utfördes på postmenopausala kvinnor med ER-positiv och/eller PgR‑positiv lokalt avancerad eller metastatisk bröstcancer som inte tidigare behandlats med någon hormonell behandling. Totalt randomiserades 462 patienter 1:1 i följd att få antingen fulvestrant 500 mg eller anastrozol 1 mg.

  Randomiseringen stratifierades enligt sjukdomstillstånd (lokalt avancerat eller metastatiskt), tidigare kemoterapi för avancerad sjukdom och mätbar sjukdom.

  Studiens primära effektmått var prövarens bedömning av progressionsfri överlevnad (PFS) beräknad enligt RECIST 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). Viktiga sekundära effektmått inkluderade total överlevnad (OS) och objektiv responsfrekvens (ORR).

  Medianåldern för patienterna som skrivits in i studien var 63 år (intervall 36‑90). Majoriteten av patienterna (87,0 %) hade metastatisk sjukdom vid baslinjen. Femtiofem procent (55,0 %) av patienterna hade viscerala mestastaser eller visceral metastasering vid baslinjen. Totalt erhöll 17,1 % av patienterna en tidigare kemoterapibehandling för avancerad sjukdom; 84,2 % av patienterna hade mätbar sjukdom.

  Överensstämmande resultat observerades för majoriteten av de fördefinierade patientundergrupperna.

  För patienter i den fördefinierade subgruppen icke-visceral metastasering (n=208), var HR 0,592 (95 % CI: 0,419, 0,837) för Faslodex-armen jämfört med anastrozol-armen. För patienter i subgruppen visceral metastasering (n=254), var HR 0,993 (95 % CI: 0,740, 1,331) för Faslodex‑armen jämfört med anastrozol-armen. Effektresultatet för FALCON-studien presenteras i tabell 4 och bild 1.

  Tabell 4 Summering av resultaten för primärt effektmått (PFS) och de viktigaste sekundära effektmåtten (prövarens bedömning, intent-to-treat-populationen)  -FALCON-studien

  Faslodex

  500 mg

  (N=230)

  Anastrozol

  1 mg

  (N=232)

  Progressionsfri överlevnad

  Antal PFS-händelser (%)

  143 (62,2 %)

  166 (71,6 %)

  PFS Hazard ratio (95 % CI) och p-värde

  HR 0,797 (0,637 – 0,999)

  p = 0,0486

  PFS-median [månader (95 % CI)]

  16,6 (13,8, 21,0)

  13,8 (12,0, 16,6)

  Antal OS-händelser*

  67 (29,1 %)

  75 (32,3 %)

  OS Hazard ratio (95 % CI) och p-värde

  HR 0,875 (0,629 – 1,217)

  p = 0,4277

  ORR**

  89 (46,1 %)

  88 (44,9 %)

  ORR odds ratio (95 % CI) och p-värde

  OR 1,074 (0,716 – 1,614)

  p = 0,7290

  Median DoR (månader)

  20,0

  13,2

  CBR

  180 (78,3 %)

  172 (74,1 %)

  CBR odds ratio (95 % CI) och p-värde

  OR 1,253 (0,815 – 1,932)

  p = 0,3045

  *(31% mognad)-inte slutgiltig OS-analys

  **för patienter med mätbar sjukdom

  Bild 1 Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad (prövarens bedömning, intent‑to‑treat-population) -FALCON-studie

  Falcon-studie

  Två kliniska studier i fas 3 genomfördes på totalt 851 postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer, vilka antingen fick återfall i sjukdomen under eller efter adjuvant hormonell behandling eller progredierade efter hormonell behandling vid avancerad sjukdom. Sjuttiosju procent (77 %) av studiepopulationen hade östrogenreceptorpositiv bröstcancer. I dessa studier jämfördes säkerhet och effekt vid månadsvis administrering av Faslodex 250 mg med en daglig administrering av 1 mg anastrozol (aromatashämmare). Sammantaget var Faslodex, vid månadsvis dosering 250 mg, minst lika effektivt som anastrozol vad gällde progressionsfri överlevnad, objektiv respons och tid till död. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i några av dessa effektmått (endpoints) mellan de två behandlingsgrupperna. Progressionsfri överlevnad var primärt effektmått. En kombinerad analys av båda studierna visade att 83 % av patienterna som fick Faslodex progredierade i sin sjukdom, jämfört med 85 % av patienterna som fick anastrozol. Kombinerad analys av båda studierna visade att riskförhållandet (hazard ratio) mellan Faslodex 250 mg och anastrozol vad gäller progressionsfri överlevnad var 0,95 (95 % CI 0,82 till 1,10). Den objektiva responsen var 19,2 % för Faslodex 250 mg jämfört med 16,5 % för anastrozol. Mediantid till död var 27,4 månader för patienter som behandlats med Faslodex och 27,6 månader för patienter som behandlats med anastrozol. Riskförhållandet mellan Faslodex 250 mg och anastrozol vad gäller tid till död var 1,01 (95 % CI 0,86 till 1,19).

  Kombinationsbehandling med palbociklib

  En fas 3, internationell, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupp, multicenterstudie av Faslodex 500 mg plus palbociklib 125 mg jämfört med Faslodex 500 mg plus placebo utfördes på kvinnor med HR-positiv, HER2-negativ lokalt avancerad bröstcancer, inte mottaglig för resektion eller strålbehandling med kurativ avsikt eller metastatisk bröstcancer, oberoende av deras menopausala status, vars sjukdom fortskred efter tidigare endokrin behandling i (neo) adjuvant eller metastatiskt tillstånd.

  Totalt 521 pre/peri- och postmenopausala kvinnor som hade progredierat under eller inom 12 månader efter fullgjord adjuvant endokrin behandling under eller inom 1 månad från tidigare endokrin behandling för avancerad sjukdom, randomiserades 2:1 till Faslodex plus palbociklib eller Faslodex plus placebo och stratifierades enligt dokumenterad känslighet för tidigare hormonell behandling, menopausal status vid studiens inledning (pre/peri- jämfört med postmenopausal) och förekomst av av viscerala metastaser. Pre/perimenopausala kvinnor fick LHRH-agonisten goserelin. Patienter med avancerad/metastatisk, symtomatisk, visceral spridning, med risk för livshotande komplikationer på kort sikt (inklusive patienter med massiva okontrollerade effusioner [pleurala, perikardiella, peritoneala], pulmonell lymfangit och mer än 50 % involvering av levern), var inte lämpliga att inkluderas i studien.

  Patienter fortsatte att få den tilldelade behandlingen till objektiv sjukdoms­progression, symtomatisk försämring, oacceptabel toxicitet, död eller tillbakadraget samtycke, beroende på vilket som inträffade först. Cross-over mellan behandlingsarmar var inte tillåtet.

  Patienterna var väl matchade för demografiska och prognostiska baslinje­karakteristika mellan armen Faslodex plus palbociklib och armen Faslodex plus placebo. Medianåldern för patienterna som inkluderats i denna studie var 57 år (intervall 29, 88). I varje behandlingsarm var största delen av patienterna vita, hade dokumenterad känslighet för tidigare hormonell behandling och var postmenopausala.

  Cirka 20 % av patienterna var pre/perimenopausala. Alla patienter hade fått tidigare systemisk behandling och de flesta patienterna i varje behandlingsarm hade fått en tidigare kemoterapibehandling för sin primära diagnos. Mer än hälften (62 %) hade en ECOG PS på 0, 60 % hade viscerala metastaser och 60 % hade fått mer än 1 tidigare hormonell behandling för sin primära diagnos.

  Studiens primära effektmått var prövarens bedömning av PFS beräknad enligt RECIST 1.1. Understödjande PFS‑analyser baserade sig på oberoende central radiologi­granskning. Sekundära effektmått inkluderade OR, CBR, OS, säkerhet och tid till försämring (TTD) för smärteffektmått.

  Studien uppfyllde det primära effektmåttet genom att förlänga det prövarbedömda PFS vid interimsanalysen som utfördes på 82 % av de planerade PFS‑händelserna; resultaten överskred de förbestämda Haybittle‑Peto-effektgränserna (α=0,00135), vilket visade på en statistiskt signifikant förlängning av PFS och en kliniskt meningsfull behandlingseffekt. En noggrannare uppdatering av effektivitetsdata rapporteras i tabell 5.

  Tabell 5 Resultat effektmått – PALOMA3-studien (prövarens bedömning, intent-to-treat-population)

  Uppdaterad analys

  (brytpunkt 23 oktober 2015)

  Faslodex plus palbociklib

  (N=347)

  Faslodex plus placebo

  (N=174)

  Progressionsfri överlevnad

  Median [månader (95 % CI)]

  11,2 (9,5, 12,9)

  4,6 (3,5, 5,6)

  Hazard ratio (95 % CI) och p-värde

  0,497 (0,398, 0,620), p <0,000001

  Sekundära effektmått*

  OR [% (95 % CI)]

  26,2 (21,7, 31,2)

  13,8 (9,0, 19,8)

  OR (mätbar sjukdom) [% (95 % CI)]

  33,7 (28,1, 39,7)

  17,4 (11,5, 24,8)

  CBR [% (95 % CI)]

  68,0 (62,8, 72,9)

  39,7 (32,3, 47,3)

  *Responseffektmått baserade på bekräftade och obekräftade svar.

  N=antal patienter; CI=konfidensintervall; OR=objektiv respons; CBR=kliniskt nyttig respons

  Bild 2. Kaplan-Meier-kurva för progressionsfri överlevnad (prövarens bedömning, intent-to-treat-population) – PALOMA3-studie

  Kaplan-Meier kurva

  En minskad risk för sjukdomsprogression eller död i armen Faslodex plus palbociklib observerades i alla individuella patientundergrupper definierat genom stratifierings­faktorer och baslinje­karakteristika. Detta var tydligt hos pre/perimenopausala kvinnor (HR på 0,46 [95 % CI: 0,28, 0,75]) och postmenopausala kvinnor (HR på 0,52 [95 % CI: 0,40, 0,66]) och patienter med visceral metastatisk sjukdom (HR på 0,50 [95 % CI: 0,38, 0,65]) och icke-visceral metastatisk sjukdom (HR på 0,48 [95 % CI: 0,33, 0,71]). Nyttan kunde även observeras oberoende av tidigare behandlingslinjer i det metastatiska tillståndet, om 0 (HR på 0,59 [95 % CI: 0,37, 0,93]), 1 (HR på 0,46 [95 % CI: 0,32, 0,64]), 2 (HR på 0,48 [95 % CI: 0,30, 0,76]), eller ≥3 linjer (HR på 0,59 [95 % CI: 0,28, 1,22]). Ytterligare effektmått (OR och TTR) bedömda i patientundergrupperna med eller utan visceral sjukdom visas i tabell 6.

  Tabell 6 Resultat effektmått vid visceral och icke-visceral sjukdom från PALOMA3-studien (Intent-to-Treat-population)

  Visceral sjukdom

  Icke-visceral sjukdom

  Faslodex plus palbociklib

  (N=206)

  Faslodex plus placebo

  (N=105)

  Faslodex plus palbociklib

  (N=141)

  Faslodex plus placebo

  (N=69)

  OR [% (95 % CI)]

  35,0

  (28,5, 41,9)

  13,3

  (7,5, 21,4)

  13,5

  (8,3, 20,2)

  14,5

  (7,2, 25,0)

  TTR*, Median [månader (område)]

  3,8

  (3,5, 16,7)

  5,4

  (3,5, 16,7)

  3,7

  (1,9, 13,7)

  3,6

  (3,4, 3,7)

  *Responsresultat baserat på bekräftade och obekräftade responser.

  N=antal patienter; CI=konfidensintervall; OR= objektiv respons; TTR=tid till första tumörrespons.

  Patientrapporterade symtom bedömdes med frågeformuläret från European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) för livskvalitet (QLQ)‑C30 och dess bröstcancermodul (EORTC QLQ‑BR23). Totalt 335 patienter i armen Faslodex plus palbociklib och 166 patienter i armen Faslodex plus placebo fyllde i frågeformuläret vid baslinjebesöket och vid minst 1 besök efter baslinjebesöket.

  Tid till försämring förspecificerades som tiden mellan baslinjen och första förekomsten av ≥10 poängs ökning från baslinjen vad gäller smärtsymtompoäng. Tillägg av palbociklib till Faslodex medförde en symtomfördel genom att signifikant fördröja tid till försämring av smärtsymtomen jämfört med Faslodex plus placebo (median 8,0 månader jämfört med 2,8 månader; HR på 0,64 [95 % CI: 0,49, 0,85]; p<0,001).

  Effekter på postmenopausalt endometrium

  Prekliniska data tyder inte på någon stimulerande effekt av fulvestrant på endometriet postmenopausalt (se Prekliniska uppgifter). En 2 veckors studie med friska frivilliga postmenopausala kvinnor som behandlades med etinylestradiol 20 mikrogram/dag visade att förbehandling med Faslodex 250 mg resulterade i en signifikant minskad stimulering av det postmenopausala endometriet, jämfört med förbehandling med placebo, enligt ultraljudsmätning av endometriets tjocklek.

  Neoadjuvant behandling i upp till 16 veckor för bröstcancerpatienter behandlade med antingen Faslodex 500 mg eller Faslodex 250 mg resulterade inte i kliniskt signifikanta skillnader i endometriets tjocklek vilket indikerar frånvaro av agonist effekt. Det finns inget som tyder på biverkningar i endometriet hos de studerade bröstcancerpatienterna. Data gällande endometriets morfologi finns inte tillgängliga.

  I två korttidsstudier (1 och 12 veckor) på premenopausala patienter med benign, gynekologisk sjukdom, observerades inte någon signifikant skillnad i endometriets tjocklek (mätt med ultraljud) när fulvestrant jämfördes med placebo.

  Effekter på benvävnad

  Långtidseffektdata för fulvestrant på benvävnad saknas. Neoadjuvant behandling av bröstcancerpatienter i upp till 16 veckor med antingen Faslodex 500 mg eller Faslodex 250 mg resulterade inte i kliniskt signifikanta skillnader i benomsättningsmarkörer i serum.

  Pediatrisk population

  Faslodex är ej indicerat till barn. Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Faslodex för alla grupper av den pediatriska populationen för bröstcancer (information om pediatrisk användning finns under Dosering).

  I en öppen fas 2-studie undersöktes säkerhet, effekt och farmakokinetik för fulvestrant på 30 flickor i åldern 1–8 år med för tidig pubertet kopplad till McCune Albrights syndrom (MAS). De unga patienterna fick en dos av fulvestrant på 4 mg/kg per månad intramuskulärt. I denna 12-månadersstudie undersöktes en rad olika MAS-relaterade effektmått och visade en sänkt frekvens av vaginala blödningar och en sänkt utvecklingstakt för skelettåldern. Dalkoncentrationerna av fulvestrant vid steady state hos barnen i denna studie var överensstämmande med dem hos vuxna (se Farmakokinetik). Det framkom inga nya säkerhetsproblem från denna lilla studie, men några 5-årsdata är ännu ej tillgängliga.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Efter administrering av Faslodex långverkande intramuskulär injektion, absorberas fulvestrant långsamt och maximala plasmakoncentrationer (Cmax) uppnås efter ca 5 dagar. Administrering av Faslodex 500 mg-regim ger exponeringsnivåer vid eller nära steady state inom den första månaden av doseringen (i medeltal [CV]: AUC 475 [33,4 %] ng. dagar/ml, Cmax 25,1 [35,3 %] ng/ml, Cmin 16,3 [25,9 %] ng/ml). Vid steady state håller sig plasmakoncentrationerna av fulvestrant inom ett ganska snävt intervall upp till en ca 3-faldig skillnad mellan maximum- och minimikoncentrationer. Efter intramuskulär administrering är exponeringen i stort sett dosproportionell i dosområdet 50 till 500 mg.

  Distribution

  Fulvestrant distribueras omfattande och snabbt efter administrering. Den stora distributionsvolymen vid steady state (Vdss) (ca 3 till 5 l/kg), tyder på att distributionen är mestadels extravaskulär. Fulvestrant har en hög plasmaproteinbindning (99 %). Fraktioner av VLDL (very low density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein) och HDL (high density lipoprotein) lipoprotein utgör huvuddelen av dessa plasmaproteiner. Inga studier avseende proteinbindningsinteraktioner har utförts. Könshormonbindande globulinets (SHGB) roll har inte utvärderats.

  Metabolism

  Fulvestrants metabolism har inte utvärderats fullständigt, men innefattar kombinationer av ett antal möjliga biotransformeringsvägar som ingår i metabolismen av endogena steroider. Identifierade metaboliter (inklusive 17-keton, sulfan, 3-sulfat, 3- och 17-glukuronidmetaboliter) är antingen mindre aktiva eller uppvisar en liknande aktivitetsprofil som fulvestrant i antiöstrogena modeller. Studier med humana leverpreparationer och humana rekombinanta enzymer indikerar att CYP 3A4 är det enda av P-450-isoenzym som är involverat i oxidationen av fulvestrant. In vivo förefaller dock andra metaboliseringsvägar än P450 vara vanligast förekommande. In vitro-data tyder på att fulvestrant inte hämmar CYP450-isoenzym.

  Eliminering

  Fulvestrant elimineras huvudsakligen i metaboliserad form. Den främsta utsöndringsvägen är via faeces och mindre än 1 % utsöndras med urinen. Fulvestrant har ett högt clearance, 11± 1,7 ml/min/kg, vilket tyder på hög extraktionsgrad i levern. Den terminala halveringstiden (t1/2) efter intramuskulär administrering styrs av absorptionshastigheten och har uppskattats till 50 dagar.

  Särskilda patientgrupper

  I en populationsfarmakokinetisk analys av data från fas 3-studier sågs ingen skillnad i den farmakokinetiska profilen av fulvestrant beroende på ålder (mellan 33 och 89 år), vikt (40-127 kg) eller etnicitet.

  Nedsatt njurfunktion: Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion påverkade inte fulvestrants farmakokinetik i någon kliniskt relevant omfattning.

  Nedsatt leverfunktion: Fulvestrants farmakokinetik har utvärderats i en singeldosstudie genomförd på kvinnor med lätt till måttlig leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh klass A och B). En hög dos av en formulering för intramuskulär injektion med kortare duration användes. Hos försökspersoner med nedsatt leverfunktion sågs en upp till 2,5-faldig ökning av AUC jämfört med friska kvinnor. Hos patienter som administreras Faslodex förväntas en ökad exponering i denna omfattning vara väl tolererad. Kvinnor med svår leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh klass C) utvärderades inte.

  Pediatrisk population: Farmakokinetiken för fulvestrant utvärderades i en klinisk studie på 30 flickor med för tidig pubertet kopplad till McCune Albrights syndrom (MAS) (se Farmakodynamik). De unga patienterna var i åldern 1–8 år och fick en dos av fulvestrant på 4 mg/kg per månad intramuskulärt. Det geometriska medelvärdet (standardavvikelsen) för dalkoncentrationen (Cmin,ss) och för AUCss i steady-state var 4,2 (0,9) ng/ml respektive 3 680 (1 020) ng*h/ml. Även om insamlade data var begränsade förefaller dalkoncentrationerna av fulvestrant vid steady state hos barn vara överensstämmande med dem hos vuxna.

  Prekliniska uppgifter

  Fulvestrant har låg akut toxicitet.

  Faslodex och andra beredningsformer av fulvestrant tolererades väl i alla djurarter som testades i flerdosstudier. Lokala reaktioner, såsom myosit och granulom vid injektionsstället ansågs bero på vehikeln, men allvarlighetsgraden av myosit hos kaniner ökade med fulvestrantmängden, jämfört med kontroll (saltlösning). I multipla intramuskulära dostoxicitetsstudier på råtta och hund, kunde de flesta av effekterna hänföras till fulvestrants antiöstrogena aktivitet. Detta kunde särskilt ses i reproduktionssystemet hos honor men också i andra organ känsliga för hormoner i båda könen. Arterit som omfattade ett flertal olika vävnader sågs hos några hundar efter kronisk (12 månader) behandling.

  I hundstudier efter oral och intravenös administrering, sågs effekter på kardiovaskulära systemet (mindre höjningar av ST-segmentet vid EKG [oral], i en hund sågs sinushämning [intravenöst]). Detta inträffade vid exponeringsnivåer som var högre än för patienter (Cmax >15 gånger), och är därför sannolikt av begränsad betydelse för människans säkerhet vid kliniska doser.

  Fulvestrant visade ingen gentoxicitet.

  Fulvestrant visade reproduktionseffekter och effekter på embryo/fosterutveckling i överensstämmelse med dess antiöstrogena aktivitet, vid doser jämförbara den kliniska dosen. En reversibel minskad fertilitet och överlevnad av embryo, dystoci och en ökad incidens av missbildningar inklusive böjd fotled observerades hos råtta. Kaniner som fick fulvestrant kunde inte fullfölja dräktighet och en ökning av placentavikten samt post-implantationsförlust av foster sågs. En ökad incidens av fostervariationer hos kaniner (omvänd placering av bäckengördeln samt 27 pre-sakralkotor) noterades.

  En två års onkogenicitetsstudie på råtta (intramuskulär administrering med Faslodex) visade på en ökad incidens av benigna ovariala granulosa celltumörer hos honråttor vid hög dos (10 mg/råtta/15 dagar) och en ökad incidens av Leydigcelltumörer hos hanråttor. I en tvåårig onkogenicitetsstudie på mus (daglig oral administrering) fanns en ökad incidens av könssträngstumörer i äggstockarna (både benigna och maligna) i doser på 150 och 500 mg/kg/dag. Vid nivån utan effekt för dessa fynd var systemiska exponeringen (AUC), hos råttor approximativt 1,5 gånger den förväntade humana exponeringen hos honor och 0,8 gånger hos hanar, och hos möss approximativt 0,8 gånger den förväntade humana exponeringen hos både hanar och honor. Induktionen av sådana tumörer överensstämmer med farmakologiska endokrina förändringar i gonadotropinnivåer orsakade av antiöstrogener hos cykliska djur. Därför anses dessa fynd inte vara relevanta för användandet av fulvestrant hos postmenopausala kvinnor med avancerad bröstcancer.

  Miljöriskbedömning (ERA)

  Miljöriskbedömningsstudier har visat att fulvestrant kan ha potential att orsaka skadliga effekter på vattenmiljön .

  Innehåll

  En förfylld spruta innehåller 250 mg fulvestrant per 5 ml lösning, etanol (96 %, 500 mg), bensylalkohol (500 mg), bensylbensoat (750 mg) och raffinerad ricinolja.

  Blandbarhet

  Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  Miljöpåverkan

  Fulvestrant

  Miljörisk: Användning av fulvestrant har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Fulvestrant bryts ned i miljön.

  Bioackumulering: Fulvestrant har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras och transporteras i kylskåp (2 ºC-8 ºC).

  Avvikelser utanför temperaturområdet 2 °C-8 °C ska begränsas. Detta inkluderar att undvika förvaring vid temperaturer som överstiger 30 °C och att inte överskrida en period på 28 dagar där den genomsnittliga förvaringstemperaturen för produkten är under 25 °C (men över 2 °C-8 °C). Efter temperaturavvikelser ska produkten omedelbart återgå till de rekommenderade förvaringsförhållandena (förvaras och transporteras i kylskåp, 2°C-8°C). Temperaturavvikelser har en kumulativ effekt på produktkvaliteten och tidsperioden på 28 dagar får inte överskridas under hela hållbarhetstiden på 4 år för Faslodex. Exponering för temperaturer under 2 °C skadar inte produkten, förutsatt att den inte förvaras under -20 °C.

  Förvara den förfyllda sprutan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Förfyllda sprutor är endast avsedda för engångsbruk.

  Detta läkemedel kan utgöra en risk för vattenmiljön.

  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Se produktresumén för instruktioner för administrering.

  Förpackningsinformation

  Faslodex®
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 mg (klar, färglös till gul, viskös lösning)
  2 x 5 milliliter förfylld spruta, 5758:25, F
  5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej


  Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 250 mg