Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Duraphat

Colgate-Palmolive

Tandkräm 5 mg/g (blå pasta)

Medel mot karies

Aktiv substans: Natriumfluorid
ATC-kod: A01AA01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-12-13.

Indikationer

Förebyggande av dental karies hos ungdomar och vuxna, speciellt hos patienter med risk för multipla kariesangrepp (karies i tandkrona och/ eller tandrötter).

Kontraindikationer

Detta läkemedel skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av de övriga innehållsämnena.

Dosering

Skall endast användas av patienter som är 16 år eller däröver.

Skall inte sväljas.

Borsta noggrant varje dag:

 • tryck ut 2 cm tandkräm på tandborsten före varje borstning. 2 cm motsvarar 3-5 mg fluor.

 • 3 gånger dagligen, efter varje måltid,

 • vertikalt, från gommen och ut mot tuggytan.

 • Noggrann tandborstning tar ungefär 3  minuter.

  Administrationssätt: För dental användning

  Varningar och försiktighet

  Duraphat tandkräm ska inte användas av barn och ungdomar under 16 år, se avsnitt Dosering.

  Bör endast användas efter samråd med tandläkare på grund av det höga fluorinnehållet.

  Ett ökat antal möjliga källor för fluor kan leda till fluoros. Innan flouridläkemedel som t.ex. Duraphat används, bör en genomgång av det totala intaget av flourid göras (t.ex. dricksvatten, flouridsalter, andra fluoridläkemedel - tabletter, droppar, tuggummi eller tandkräm). Fluor i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack och fluoriderat vatten eller salt ska undvikas under användningen av Duraphat tandkräm.

  Vid beräkning av det rekommenderade intaget av fluoridjoner, som är 0,05 mg/kg/dygn från samtliga källor, och som inte bör överstiga 1 mg per dygn, bör hänsyn tas till möjligt intag av tandkräm (en tub Duraphat tandkräm innehåller 255 mg fluoridjoner).

  Tandkrämen innehåller natriumbensoat, som kan verka svagt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.

  Graviditet

  Kategori B:1

  Tillförlitliga data från behandling av gravida kvinnor med Duraphat tandkräm saknas. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter endast vid mycket höga doser av natriumfluorid. Tandkrämen ska därför inte användas under graviditet om inte en noggrann risk/ nyttavärdering har gjorts.

  Amning

  Grupp IVb

  Tandkrämen ska inte användas under amning om inte en noggrann risk/ nyttavärdering har gjorts.

  Biverkningar

  Magtarmkanalen:

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Brännande känsla i munnen.

  Immunsystemet:

  Sällsynta (>1/10 000, <1/1000): Överkänslighetsreaktioner.

  Överdosering

  Akut förgiftning: Fluorid

  Den toxiska dosen, d.v.s. den lägsta dosen som kan ge förgiftningssymptom, är 5 mg fluor per kg kroppsvikt.

  Förgiftningssymptomen är av gastrointestinal karaktär: kräkningar, diarré, buksmärtor. I mycket sällsynta fall har dödsfall rapporterats.

  Vid intag av stora mängder av läkemedlet av misstag krävs omedelbar magsköjning eller kräkningsprovokation. Tillförsel av kalcium krävs (stora mängder mjölk) och patienten bör övervakas medicinskt under flera timmar.

  Akut förgiftning: Mentol

  Duraphat 5 mg/ g tandkräm innehåller mentol som vid intag av misstag i för stora mängder kan orsaka kramper, speciellt hos små barn.

  Kronisk förgiftning: fluoros

  Tandemaljen blir missfärgad eller fläckig när fluorintaget överstiger 1,5 mg per dygn under flera månader eller år, beroende på överdoseringens storlek. I allvarliga fall uppträder samtidigt ökad skörhet i emaljen.

  Fluoros i skelettet (osteoskleros) ses endast vid hög kronisk absorption av fluor (över 8 mg dagligen).

  Farmakodynamik

  Den huvudsakliga kariesförebyggande effekten av fluor sker först när tänderna vuxit ut, dvs det är en lokal effekt. Systemiskt fluortillskott anses också huvudsakligen verka lokalt (t ex vid intag av produkt som innehåller fluorid, via saliven).

  Det finns tre typer av effekter hos fluor:

 • Det hämmar demineraliseringen (minskar emaljupplösningen i sur miljö).

 • Det förstärker remineraliseringen av emalj under kariesprocessen.

 • Det har en baktericid effekt mot bakterier som finns i tandsten. Denna effekt förhindrar spridning av bakterier som ger tandsten och förhindrar bildning av syror som ger karies.

 • Fluor ensamt är inte tillräckligt för att eliminera bakteriell tandsten, eller som fullständig behandling mot karies.

  Farmakokinetik

  Duraphat tandkräm har lokal effekt på tänderna varför distributions- och eliminationsvägar efter systemisk exponering saknar betydelse. Följande information ges dock i händelse att tandkrämen sväljs av misstag under användningen.

  All intagen fluorid omvandlas till fluorvätesyra. Maximal koncentration uppnås inom 30-60 minuter. Distributionsvolymen är 1 l/kg. Fluoridjoner distribueras till tänder och ben och binds ej till plasmaproteiner. Den terminala halveringstiden varierar mellan 2 till 9 timmar. Fluoridjoner utsöndras huvudsakligen via urinen, men små mängder utsöndras också via faeces och svett. Det är inte känt i vilken form.

  Prekliniska uppgifter

  Data från djurförsök visar inte på någon speciell risk för människa utöver den information som återfinns i andra avsnitt av produktresumén.

  Efter oral administrering av natriumfluorid till möss, råttor och kanin observerades reproduktionstoxikologiska effekter endast vid höga doser.

  Innehåll

  1 g tandkräm innehåller 5 mg fluor (som natriumfluorid), motsvarande 5000 ppm fluorid, 5 mg natriumbensoat (E 211), flytande sorbitol (icke-kristalliserande), kiseldioxid för dental användning, kiseldioxid för dental användning (utfälld), makrogol 600, tetrakaliumpyrofosfat, xantangummi, natriumlaurilsulfat, spearmint-arom (innehållande pepparmyntolja, karvon, spearmintolja, mentol, anetol och citronolja), sackarinnatrium, briljantblått FCF (E 133) och renat vatten.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras vid högst 25 °C

  Förpackningsinformation

  Duraphat
  Tandkräm 5 mg/g (blå pasta)
  1 x 51 gram tub, receptfri, 99:71, F, Övriga förskrivare: tandhygienist, tandläkare

  Liknande preparat inom:

  Natriumfluorid