Ciprofloxacin Actavis

Teva

Filmdragerad tablett 500 mg (vita eller svagt gula, filmdragerade, ovala, 8,2x17 mm, kupade tabletter med skåra på ena sidan samt på kanten, märkta med C500 på ena sidan.)

Tillhandahålls ej

Antibakteriellt kinolonderivat

Aktiv substans: Ciprofloxacin
ATC-kod: J01MA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-11-05.

Indikationer

Ciprofloxacin Actavis är indicerat för behandling av följande infektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). Speciell hänsyn ska tas till tillgänglig information rörande resistens mot ciprofloxacin innan behandling påbörjas.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.

Vuxna

 • Nedre luftvägsinfektioner orsakade av gramnegativa bakterier

  - exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom -

  bronkopulmonella infektioner vid cystisk fibros eller vid bronkiektasi

  - pneumoni

 • Kronisk suppurativ otitis media

 • Akut exacerbation av kronisk sinuit i synnerhet om dessa är orsakade av gramnegativa bakterier

 • Urinvägsinfektioner

 • Uretrit och cervicit orsakade av gonokocker

 • Epididymoorkit inklusive fall orsakade av Neisseria gonorrhoeae

 • Inflammation i lilla bäckenet inklusive fall orsakade av Neisseria gonorrhoeae

Vid ovannämnda infektioner i genitala området och när det kan antas eller att det är fastställt att de är orsakade av Neisseria gonorrhoeae är det särskilt viktigt att ta del av lokal information rörande förekomsten av resistens mot ciprofloxacin och att fastställa känsligheten genom laboratorietester.

 • Infektioner i gastrointestinalkanalen (t ex turistdiarré)

 • Intraabdominella infektioner

 • Infektioner i hud och mjukdelar orsakade av gramnegativa bakterier

 • Malign extern otit

 • Infektioner i skelett och leder

 • Behandling av infektioner hos patienter med neutropeni

 • Profylax mot infektioner hos patienter med neutropeni

 • Profylax mot invasiva infektioner orsakade av Neisseria meningitidis

 • Inhalationsantrax (post-expositionsprofylax och kurativ behandling)

Barn och ungdomar

 • Bronko-pulmonella infektioner vid cystisk fibros orsakade av Psuedomonas aeruginosa

 • Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit

 • Inhalationsantrax (post-expositionsprofylax och kurativ behandling)

Ciprofloxacin kan även användas för att behandla allvarliga infektioner hos barn och ungdomar när detta anses nödvändigt.

Behandlingen bör endast insättas av läkare med erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra kinoloner eller mot något hjälpämne (se avsnitt Innehåll).

 • Samtidig administrering av ciprofloxacin och tizanidine (se avsnitt Interaktioner).

Dosering

Dosen är beroende av indikationen, infektionens svårighetsgrad och var den sitter, den orsakande organismens känslighet för ciprofloxacin, patientens njurfunktion samt för barn och ungdomar patientens kroppsvikt.

Behandlingens längd beror på sjukdomens svårighetsgrad och på den kliniska och bakteriologiska förloppet.

Behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier (t ex Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter eller Staphylococci ) kan kräva högre ciprofloxacindoser och samtidigt administering med andra lämpliga antibakteriella medel.

Behandling av vissa infektioner (t ex inflammation i lilla bäckenet, intraabdominella infektioner, infektioner hos patienter med neutropeni och infektioner i skelett och leder) kan kräva tillägg av andra antibakteriella medel beroende på vilka patogener som är involverade.

Vuxna

Indikationer

Daglig dos i mg

Behandlingstidens totala längd (inklusive möjlig initial parenteral behandling med ciprofloxacin)

Infektioner i nedre luftvägarna

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

7 till 14 dagar

Infektioner i övre luftvägarna

Akut exacerbation av kronisk sinuit

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

7 till 14 dagar

Kronisk suppurativ otitis media

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

7 till 14 dagar

Malign extern otit

750 mg 2 gånger dagligen

28 dagar till 3 månader

Urinvägs-infektioner

Okomplicerad cystit

250 mg 2 gånger dagligen till 500 mg 2 gånger dagligen

3 dagar

Till pre-menopausala kvinnor kan 500 mg som engångsdos ges

Komplicerad cystit, okomplicerad pyelonefrit

500 mg 2 gånger dagligen

7 dagar

Komplicerad pyelonefrit

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

Minst 10 dagar. Behandlingen kan fortsätta för längre tid än 21 dagar vid vissa specifika tillstånd (såsom abscesser)

Prostatit

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

2-4 veckor (akut) till 4-6 veckor (kronisk)

Infektioner i genitala området

Uretrit och cervicit orsakade av gonokocker

500 mg som engångsdos

1 dag (engångsdos)

Epididymoorkit och inflammation i lilla bäckenet

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

Minst 14 dagar

Infektioner i gastrointestinal-kanalen och intraabdominella infektioner

Diarré orsakad av bakteriella patogener, inklusive Shigella spp. andra än Shigella dysenteria typ 1 och empirisk behandling av svår turistdiarré

500 mg 2 gånger dagligen

1 dag

Diarré orsakad av Shigella dysenteriae typ 1

500 mg 2 gånger dagligen

5 dagar

Diarré orsakad av Vibrio cholerae

500 mg 2 gånger dagligen

3 dagar

Tyfoid feber

500 mg 2 gånger dagligen

7 dagar

Intraabdominella infektioner orsakade av gramnegativa bakterier

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

5 till 14 dagar

Infektioner i hud och mjukdelar

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

7 till 14 dagar

Skelett- och ledinfektioner

750 mg 2 gånger dagligen

Max 3 månader

Behandling av infektioner eller profylax hos patienter med neutropeni.

Ciprofloxacin ska ges tillsammans med lämpligt antibakteriellt medel i enlighet med officiella riktlinjer

500 mg 2 gånger dagligen till 750 mg 2 gånger dagligen

Behandlingen ska pågå under hela neutropeniperioden

Profylax mot invasiv infektion orsakad av Neisseria meningitidis

500 mg som engångsdos

1 dag (engångsdos)

Postexpositionsprofylax vid misstänkt pulmonell antrax och kurativ behandling till patienter som kan ges oral behandling när så är lämpligt.

Läkemedelsbehandling ska startas så snart som möjligt efter misstänkt eller bekräftad exponering

500 mg 2 gånger dagligen

60 dagar från bekräftad exponering för Bacillus anthracis

Barn och ungdomar

Indikationer

Daglig dos

Behandlingstidens totala längd (inklusive möjlig initiering med parenteral behandling med ciprofloxacin)

Cystisk fibros

20 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen, men högst 750 mg per dos

10 till 14 dagar

Komplicerade

urinvägsinfektioner och

pyelonefrit

10 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen upp till

20 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen, men

högst 750 mg per dos

10 till 21 dagar

Postexpositionsprofylax vid misstänkt pulmonell antrax och kurativ behandling till patienter som kan ges oral behandling när så är lämpligt.

Läkemedelsbehandling ska startas så snart som möjligt efter misstänkt eller bekräftad exponering.

10 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen upp till

15 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen, men

högst 500 mg per dos

60 dagar från bekräftad

exponering för Bacillus

anthracis

Andra allvarliga

infektioner

20 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen men

högst 750 mg per dos

Ska anpassas till typen av

infektion

Äldre patienter

Äldre patienter ska erhålla en dos som är anpassad till sjukdomens svårighetsgrad och patientens kreatininclearence.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Rekommenderade start- och underhållsdoser för patienter med nedsatt njurfunktion:

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m²)

Serumkreatinin

(μmol/l)

Oral dos

(mg)

> 60

< 124

Se vanlig dosering

30-60

124 till 168

250-500 mg var 12:e timme

< 30

> 169

250-500 mg var 24:e timme

Patienter med hemodialys

> 169

250-500 mg var 24:e timme (efter dialys)

Patienter med peritonealdialys

> 169

250-500 mg var 24:e timme

För patienter med nedsatt leverfunktion krävs ingen dosjustering.

Dosering till barn med nedsatt njur och/eller leverfunktion har inte studerats.

Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas hela med vätska. De kan tas oberoende av måltid. Om de tas på fastande mage, absorberas substansen fortare. Ciprofloxacin ska inte tas med mjölkprodukter (t ex mjölk eller yoghurt) eller mineralberikad fruktjuice ( t ex kalciumberikad apelsinjuice) (se avsnitt Interaktioner).

Vid allvarliga fall eller om patienten inte kan ta tabletter (t ex patienter som får enteral nutrition) rekommenderas att börja behandlingen med intravenös ciprofloxacin till dess att en övergång till oral administrering är möjlig.

Varningar och försiktighet

Svåra infektioner och blandade infektioner med grampositiva och anaeroba patogener

Ciprofloxacin som monoterapi är inte lämpligt för behandling av svåra infektioner eller infektioner som kan vara orsakade av grampositiva eller anaeroba patogener. Vid sådana infektioner ska ciprofloxacin kombineras med andra lämpliga läkemedel.

Streptokockinfektioner (inklusive Streptococcus pneumoniae)

Ciprofloxacin rekommenderas inte för behandling av streptokockinfektioner i luftvägarna beroende på otillräcklig effekt.

Infektioner i genitala området

Epididymoorkit och inflammationer i lilla bäckenet kan ha orsakats av fluorokinolon-resistenta Neisseria gonorrhoeae. Ciprofloxacin ska ges tillsammans med ett annat lämpligt antibakteriellt medel om inte ciprofloxacin-resistenta Neisseria gonorrhoeae kan uteslutas. Om inte klinisk förbättring uppnås efter 3 dagar ska behandlingen omprövas.

Intraabdominella infektioner

Det finns begränsade data avseende effekten av ciprofloxacin vid behandling av post-kirurgiska intraabdominella infektioner.

Turistdiarré

Inför valet av ciprofloxacin ska hänsyn tas till information rörande resistens mot ciprofloxacin för relevanta patogener i de länder som resan gäller.

Infektioner i skelett och leder

Ciprofloxacin ska användas i kombination med andra antibakteriella läkemedel beroende på resultaten av mikrobiologisk dokumentation.

Inhalational anthrax

Användningen på människa är baserad på in vitro-känslighetsdata och på experimentell djurdata tillsammans med begränsad humandata. Behandlande läkare ska ta del av nationella och/eller internationella koncensusdokument med avseende på behandling av anthrax.

Barn och ungdomar

Det är av särskild vikt att användningen av ciprofloxacin på barn och ungdomar följer officiella riktlinjer. Ciprofloxacinbehandling ska bara initieras av läkare som har erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar.

Det har visats att ciprofloxacin kan orsaka artropati i viktbärande leder under tillväxtfasen på djur. Säkerhetsdata från en randomiserad dubbel-blind studie rörande användning av ciprofloxacin på barn (ciprofloxacin: n = 335, medelålder = 6,3 år; jämförande läkemedel: n = 349, medelålder = 6,2 år; åldersfördelning = 1 till 17 år) visar att förekomsten av misstänkt läkemedelsrelaterad artropati (bedömd från led-relaterade kliniska tecken och symtom) efter behandlingsdag 42 var 7,2% respektive 4,6%. Likaså var förekomsten av läkemedelsrelaterad artopati 9,0% respektive 5,7% vid ettårsuppföljningen. Skillnaderna i förekomsten av misstänkt läkemedelsrelaterad artopati mellan de olika grupperna mätt över tiden var inte statistiskt signifikanta. Behandling ska bara initieras efter noggrann risk/nytta-bedömning, på grund av risk för biverkningar relaterade till leder och kringliggande vävnader (se avsnitt Biverkningar).

Bronkopulmonella infektioner vid cystisk fibros

Kliniska studier har inkluderat barn och ungdomar i åldern 5–17 år. Mer begränsad erfarenhet från behandling av barn mellan 1 och 5 års ålder föreligger.

Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit

Ciprofloxacin-behandling vid urinvägsinfektioner kan övervägas när annan behandling inte kan användas, och ska baseras på resultat från mikrobiologisk dokumentation. Kliniska studier har inkluderat barn och ungdomar i åldern 1–17 år.

Andra specifika svåra infektioner

Andra svåra infektioner som stämmer överens med officiella riktlinjer eller efter noggrann risk/nytta-bedömning när annan behandling inte kan användas eller efter bristande effekt av konventionell behandling samt när mikrobiologisk dokumentation kan motivera användning av ciprofloxacin.

Användningen av ciprofloxacin för specifika svåra infektioner andra än de ovan nämnda har inte värderats i kliniska studier och den kliniska erfarenheten är begränsad. Av denna anledning rekommenderas försiktighet vid behandling av patienter med dessa infektioner.

Överkänslighet

Överkänslighet och allergisk reaktion, inklusive anafylaxi och anafylaktoida reaktioner, kan uppkomma efter en engångsdos (se avsnitt Biverkningar) och kan vara livshotande. Om sådan reaktion uppkommer, ska ciprofloxacin-behandlingen avslutas och adekvat medicinsk behandling initieras.

Muskuloskeletala systemet

Generellt sett ska ciprofloxacin inte användas på patienter som tidigare haft problem med senorna i samband med kinolonbehandling. Efter mikrobiologisk dokumentering av orsakande organismer och risk/nytta-bedömning, kan dock ciprofloxacin, i mycket sällsynta fall, förskrivas till dessa patienter för behandling av vissa svåra infektioner, särskilt vid tillfällen där standardterapi misslyckats eller bakterieresistens, när mikrobiologiska data motiverar användningen av ciprofloxacin. Tendinit och senruptur (speciellt hälsenan), ibland bilateralt, kan uppträda med ciprofloxacin även inom behandlingens första 48 timmar. Inflammation och senruptur kan även uppträda flera månader efter att behandling med ciprofloxacin avbrutits. Risken för tendinopati kan öka för äldre patienter eller för patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider (se avsnitt Biverkningar).

Vid något tecken på tendinit (t ex smärtande svullnad, inflammation), ska behandlingen med ciprofloxacin avslutas. Det skadade området ska hållas i vila.

Ciprofloxacin ska användas med försiktighet till patienter med myastenia gravis (se avsnitt Biverkningar).

Fotosensitivitet

Det har visats att ciprofloxacin kan orsaka ljuskänslighetsreaktioner. Patienter som tar ciprofloxacin ska rådas att undvika exponering för antingen direkt starkt solljus eller UV-ljus under behandlingen (se avsnitt Biverkningar).

Ögon

Om synen försämras, eller om någon annan påverkan på ögonen noteras, ska en ögonspecialist konsulteras omedelbart.

Centrala nervsystemet

Ciprofloxacin liksom andra kinoloner är kända för att kunna utlösa kramper och sänka kramptröskeln. Fall av status epileptikus har rapporterats. Ciprofloxacin ska användas med försiktighet till patienter med CNS-störning vilket kan orsaka ökad risk för kramper. Om kramper uppträder ska behandlingen med ciprofloxacin avbrytas (se avsnitt Biverkningar). Psykiatriska reaktioner kan uppkomma redan efter första dosen av ciprofloxacin. I sällsynta fall kan depression eller psykos kulminera i självmordsbeteende/tankar eller självmordsförsök och fullbordat självmord. I dessa fall ska ciprofloxacin-behandlingen avslutas. Fall med polyneuropati (baserad på neurologiska symtom såsom smärta, brännande känsla, känselstörning eller muskelsvaghet, ensamt eller i kombination) har rapporterats hos patienter som behandlats med ciprofloxacin. Ciprofloxacin ska sättas ut hos patienter som upplever symtom på neuropati, inklusive smärta, brännande känsla, stickningar, känselbortfall och/eller svaghet för att förhindra utveckling av ett irreversibelt tillstånd (se avsnitt Biverkningar).

Hjärtat

Försiktighet bör iakttas när fluorokinoloner, inklusive ciprofloxacin används av patienter med kända riskfaktorer för förlängning av QT-intervall som till exempel:

 • medfött förlängt QT-syndrom

 • samtidig användning av läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika)

 • obehandlad elektrolytrubbning (t ex hypokalemi, hypomagnesemi)

 • äldre patienter och kvinnor kan vara mer känsliga för läkemedel som kan ge QTc-förlängning. Försiktighet bör därför iakttas under användning av fluorokinoloner, inklusive ciprofloxacin, för dessa populationer

 • hjärtsjukdom (t ex hjärtsvikt, hjärtinfarkt, bradykardi)

 • (Se avsnitt Dosering Äldre patienter, Interaktioner, Biverkningar och Överdosering).

  Gastrointestinalsystemet

  Förekomsten av allvarlig och ihållande diarré under och efter behandling (inklusive flera veckor efter behandlingen), kan indikera en antibiotikaassocierad kolit (livshotande med möjlig dödlig utgång) och kräver en omedelbar behandling (se avsnitt Biverkningar). I sådana fall ska behandlingen med ciprofloxacin omedelbart avslutas, en läkare konsulteras och lämplig behandling initieras. I denna situation är läkemedel som hämmar peristaltiken kontraindicerade.

  Njurar och urinvägar

  Kristalluri relaterat till användningen av ciprofloxacin har rapporterats (se avsnitt Biverkningar). Patienter som får ciprofloxacin ska hydreras väl och kraftig alkalisering av urinen ska undvikas.

  Nedsatt njurfunktion

  Eftersom ciprofloxacin främst utsöndras i oförändrad form via njurarna behövs dosjustering hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering) för att undvika biverkningar på grund av ackumulering av ciprofloxacin.

  Lever och gallvägar

  Fall av levernekros och livshotande leversvikt har rapporterats med ciprofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Vid tecken eller symtom på leversjukdom (såsom anorexi, gulsot, mörk urin, klåda eller spänd buk) ska behandlingen avslutas.

  Glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist

  Hemolytiska reaktioner rapporterats för ciprofloxacin hos patienter med glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist. Dessa patienter ska unvika ciprofloxacinanvändning om inte nyttan är större än den möjliga risken. I denna situation ska potentiell uppkomst av hemolys kontrolleras.

  Resistens

  Under eller efter en behandlingskur med ciprofloxacin kan bakterier som visar resistens mot ciprofloxacin isoleras med eller utan klinisk uppenbar superinfektion. Det kan finnas en risk för uppkomst av ciprofloxacin-resistenta bakterier under förlängd behandlingstid, vid behandling av nosokomiala infektioner och/eller infektioner orsakade av Staphylococcus- och Pseudomonas -stammar.

  Cytokrom P450

  Ciprofloxacin hämmar CYP1A2 och kan därför orsaka ökad serumkoncentration av samtidigt administrerade läkemedel som metaboliseras genom detta enzym (t ex teofyllin, klozapin, olanzapin, ropinirole, tizanidin, duloxetin, agomelatin). Samtidig behandling med ciprofloxacin och tizanidin är kontraindicerat. Patienter som tar dessa substanser samtidigt med ciprofloxacin ska därför noga följas för att upptäcka kliniska tecken på överdos, och bestämning av serumkoncentrationer (t ex teofyllin) kan bli nödvändigt (se avsnitt Interaktioner).

  Metotrexat

  Samtidig användning av ciprofloxacin och metotrexat rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).

  Interaktion med laboratorietester

  Ciprofloxacins in vitro -aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis kan ge falskt negativa bakteriologiska testresultat på prover från patienter som behandlas med ciprofloxacin.

  Interaktioner

  Effekter av andra produkter på ciprofloxacin:

  Läkemedel som kan förlänga QT-intervallet

  Ciprofloxacin, liksom andra fluorokinoloner, bör användas med försiktighet hos patienter som använder läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika) (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Agomelatin

  I kliniska studier har det visats att fluvoxamin, en potent CYP1A2- hämmare, märkbart hämmar metabolismen av agomelatin, vilket resulterar i en 60-faldig ökning av agomelatin-exponeringen. Även om det inte finns kliniska data för en möjlig interaktion med ciprofloxacin, en moderat CYP1A2- hämmare, kan liknande effekter på exponeringen av agomelatin förväntas vid samtidig administrering (se Cytokrom P450 under avsnitt Varningar och försiktighet)

  Zolpidem

  Samtidig administrering av ciprofloxacin kan öka blodkoncentrationen av zolpidem. Samtidig användning rekommenderas därför inte.

  Bildning av chelatkomplex

  Samtidig administrering av ciprofloxacin (oralt) och läkemedel innehållande multivalenta katjoner och mineraltillskott (t ex kalcium, magnesium, aluminium, järn), fosfatbundna polymerer (t ex sevelamer), sukralfat eller antacida samt starkt buffrade läkemedel (t ex didanosin-tabletter) innehållande magnesium, aluminium eller kalcium reducerar absorptionen av ciprofloxacin. Ciprofloxacin ska därför tas antingen 1–2 timmar före eller 4 timmar efter dessa preparat. Denna restriktion gäller inte antacida tillhörande gruppen H2-receptorblockerande medel.

  Föda och mjölkprodukter

  Kalciuminnehållande föda som del av en måltid påverkar inte absorptionen i någon högre grad. Samtidig administrering av enbart mjölkprodukter eller mineralberikad dryck (t ex mjölk, yoghurt, kalciumberikad apelsinjuice) och ciprofloxacin ska emellertid undvikas eftersom absorptionen av ciprofloxacin kan reduceras (se avsnitt Interaktioner).

  Probenecid

  Probenecid påverkar den renala sekretionen av ciprofloxacin. Samtidig administrering av probenecid och ciprofloxacin ökar serumkoncentrationerna av ciprofloxacin.

  Metoklopramid

  Metoklopramid accelererar absorptionen av ciprofloxacin (oralt intaget) och resulterar i att maximala plasmakoncentrationer nås snabbare. Ingen effekt har observerats på biotillgängligheten för ciprofloxacin.

  Omeprazol

  Samtidig administrering av läkemedel som innehåller ciprofloxacin och omeprazol ger något reducerat Cmax och AUC för ciprofloxacin.

  Effekter av ciprofloxacin på andra läkemedel:

  Tizanidin

  Tizanidin ska inte ges samtidigt med ciprofloxacin (se avsnitt Kontraindikationer). I en klinisk studie med friska individer sågs en ökning av tizanidines serumkoncentrationer (Cmax-ökning: 7-faldig, intervall: 4- till 21-faldig; AUC-ökning: 10-faldig, intervall: 6- till 24-faldig) när ciprofloxacin gavs samtidigt. Förhöjda tizanidinkoncentrationer associeras med ökad hypotensiv och sedativ effekt.

  Metotrexat

  Renal tubulär transport av methotrexat kan hämmas vid samtidig administrering av ciprofloxacin, vilket kan medföra ökade plasmanivåer av metotrexat och ökad risk för metotrexat-relaterade toxiska reaktioner. Samtidig användning rekommenderas därför inte (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Teofyllin

  Samtidig administrering av ciprofloxacin och teofyllin kan orsaka en oönskad ökning av serumkoncentrationen av teofyllin. Detta kan leda till teofyllin-framkallade biverkningar, som i sällsynta fall kan vara livshotande eller fatala. Vid samtidig användning av dessa två läkemedel ska teofyllins serumkoncentrationer kontrolleras och teofyllindosen reduceras efter behov (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Andra xantinderivat

  Vid samtidig administrering av ciprofloxacin och koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) har ökade serumkoncentrationer för dessa xantinderivat rapporterats.

  Fenytoin

  Samtidig administrering av ciprofloxacin och fenytoin kan resultera i ökade eller minskade serumnivåer av fenytoin varför monitorering av läkemedelsnivåerna rekommenderas.

  Cyklosporin

  En övergående höjning av serumkreatinin observerades när läkemedel som innehöll ciprofloxacin och cyklosporin administrerades samtidigt. Det är därför nödvändigt att kontrollera serumkreatinin hos dessa patienter regelbundet (två gånger i veckan).

  Vitamin K-antagonister

  Samtidig administrering av ciprofloxacin och vitamin K-antagonisten warfarin kan förstärka warfarins anti-koaguleringseffekt. Risken kan variera beroende på den bakomliggande infektionen, åldern och allmäntillståndet hos patienten vilket gör att ciprofloxacins roll till förhöjningen av INR (International Normalised Ratio) är svår att bedöma.

  INR bör kontrolleras ofta under och kort tid efter samtidig behandling med ciprofloxacin och vitamin K-antagonist (t ex warfarin, acenokumarol, fenprokumon eller fluindion).

  Glibenklamid

  I vissa fall kan samtidig administrering av läkemedel som innehåller ciprofloxacin och glibenklamid intensifiera effekten av glibenklamid (hypoglykemi).

  Duloxetin

  Kliniska studier har visat att samtidig användning av duloxetin och potenta hämmare av CYP450 1A2 iso-enzymet, såsom fluvoxamin, kan resultera i ökat AUC och Cmax för duloxetin. Trots att inga kliniska data finns på den möjliga interaktionen med ciprofloxacin så kan liknande effekter förväntas vid samtidig administrering med duloxetin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Ropinirol

  Det har visats i en klinisk studie att samtidig användning av ropinirol och ciprofloxacin, en medelstark hämmare av CYP450 1A2-isoenzymet, resulterade i en ökning Cmax och AUC för ropinirol med 60% respektive 84%. Kontroll av ropinirol-relaterade biverkningar och lämplig dosjustering rekommenderas under och kort tid efter samtidig behandling med ciprofloxacin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Lidokain

  Hos friska frivilliga har det visats att samtidig administrering av lidokain och ciprofloxacin (en måttlig hämmare av CYP450 1A2 iso-enzym) reducerar clearance av intravenöst lidokain med 22 %. Trots att behandling med lidokain tolererades väl kan samtidig administrering leda till en möjlig interaktion med ciprofloxacin vilket kan ge biverkningar.

  Klozapin

  Efter samtidig administering av 250 mg ciprofloxacin och klozapin under 7 dagar ökade serumkoncentrationen av klozapin och N-desmetylklozapin med 29% respektive 31%. Klinisk övervakning och lämplig justering av klozapindosen under och kort tid efter samtidig behandling med ciprofloxacin rekommenderas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Sildenafil

  Cmax och AUC för sildenafil ökade ungefär tvåfaldigt hos friska frivilliga efter en oral dos på 50 mg givet samtidigt med 500 mg ciprofloxacin. Därför bör försiktighet iakttas vid förskrivning av ciprofloxacin samtidigt som sildenafil och risk och nytta beaktas.

  Graviditet

  Kategori B:3

  Tillgängliga data för administrering av ciprofloxacin till gravida kvinnor indikerar inte uppkomst av några missbildningar eller feto/neonatal toxicitet av ciprofloxacin. Djurstudier indikerar inte några direkta eller indirekta oönskade effekter med avseende på reproduktionstoxicitet. På unga eller prenatala djur exponerade för kinoloner har effekter på omoget brosk observerats. Det kan emellertid inte uteslutas att läkemedlet kan orsaka skada på ledbrosket på humana omogna organismer/foster (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

  Som en säkerhetsåtgärd är det att föredra att undvika användningen av ciprofloxacin under graviditet.

  Amning

  Grupp III

  Ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk. På grund av den potentiella risken för skada på ledbrosket ska ciprofloxacin inte användas under amningsperioden.

  Trafik

  Beroende på neurologiska effekter kan ciprofloxacin påverka reaktionstiden. Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan därför försämras.

  Biverkningar

  De vanligast rapporterade biverkningarna är illamående och diarré.

  Biverkningar erhållna från kliniska studier och säkerhetsstudier efter marknadsföring med ciprofloxacin (oral, intravenös och sekventiell terapi) är sorterade efter kategori och frekvens i listan nedan. Frekvensanalysen inkluderar sammanlagda data från oral och intravenös administrering.

  Organsystem

  Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

  Mindre vanliga

  (≥ 1/1000,

  < 1/100)

  Sällsynta

  (≥ 1/10 000,

  < 1/1000)

  Mycket sällsynta

  (< 1/10 000)

  Frekvens okänd

  (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Infektioner och infestationer

  Mykotiska superinfektioner

  Blodet och lymfsystemet

  Eosinofili

  Leukopeni

  Anemi

  Neutropeni

  Leukocytos

  Trombocytopeni

  Trombocytemi

  Hemolytisk anemi

  Agranulocytos

  Pancytopeni (livshotande)

  Benmärgs-depression (livshotande)

  Immunsystemet

  Allergisk reaktion

  Allergiskt ödem/

  angioödem

  Anafylaktisk reaktion

  Anafylaktisk chock (livs-hotande) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Reaktion liknande serum-sjuka

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Hyperglykemi

  Psykiatriska störningar

  Psykomotorisk hyperaktivitet/ agitation

  Förvirring och desorientering

  Oro

  Onormala drömmar

  Depression (som potentiellt kan kulminera i självmords-beteende/tankar eller självmordsförsök och fullbordat självmord, se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Hallucination

  Psykotiska reaktioner (som potentiellt kan kulminera i självmords-beteende/tankar eller självmordsförsök och fullbordat självmord, se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Mani

  Hypomani

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk

  Yrsel

  Sömn-störningar

  Smakföränd-ringar

  Par- och dysestesi

  Hypoestesi

  Tremor

  Kramper (inkl status epileptikus, se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Yrsel

  Migrän

  Försämrad koordinations-förmåga

  Gångrubbning

  Förändrat luktsinne

  Intra-kraniell hyper-tension

  Perifer neuropati (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Ögon

  Synrubbning (tex dubbelseende)

  Förvrängt färgseende

  Öron och balansorgan

  Tinnitus

  Hörselförlust/

  Nedsatt hörsel

  Hjärtat

  Takykardi

  Ventrikulär arytmi och torsade de pointes (har rapporterats övervägande för patienter med riskfaktorer för QT-förlängning), EKG QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering).

  Blodkärl

  Vasodilatation

  Hypotension

  Svimning

  Vaskulit

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Dyspné (inklusive astmatiskt tillstånd)

  Magtarm-kanalen

  Illamående

  Diarré

  Kräkning

  Smärta i mag-tarmkanalen och buken

  Dyspepsi

  Flatulens

  Antibiotika-associerad kolit (i mycket sällsynta fall möjligen med dödlig utgång) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Pankreatit

  Lever och gallvägar

  Förhöjt transaminas

  Förhöjt bilirubin

  Nedsatt leverfunktion

  Kolestatisk ikterus

  Hepatit

  Levernekros (i mycket sällsynta fall övergång till livshotande leversvikt) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Hud och subkutan vävnad

  Hudutslag

  Pruritus

  Urtikaria

  Ljuskänslighetsreaktioner (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Ospecifik sveda

  Petekier

  Erythema multiforme

  Erythema nodosum

  Stevens-Johnsons syndrom (kan vara livs-hotande)

  Toxisk epidermal nekrolys (kan vara livs-hotande)

  Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) DRESS

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Muskuloskeletal smärta (t ex smärta i extremiteterna, ryggsmärta, bröstsmärta)

  Artralgi

  Myalgi

  Artrit

  Ökad muskeltonus och kramper

  Muskelsvaghet

  Tendinit

  Senruptur (främst hälsenan) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Exacerbation av symtomen av myasthenia gravis (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Njurar och urinvägar

  Nedsatt njurfunktion

  Njursvikt

  Hematuri

  Krystalluri (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Tubulo-interstitial nefrit

  Allmänna symtom och/

  eller symtom vid administre-ringsstället

  Asteni

  Feber

  Ödem

  Svettning (hyperhidros)

  Undersökningar

  Förhöjning av alkaliska fosfatvärdet

  Förhöjt amylas

  Förhöjt INR-värde (hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister)

  Pediatriska patienter

  Förekomsten av artropati vilket nämns ovan hänvisar till data från studier på vuxna. Hos barn är artropati rapporterat som vanligt förekommande (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Överdosering

  En överdos på 12 g har rapporterats ge lindriga symtom på toxicitet. En akut överdos på 16 g har rapporterats orsaka akut njursvikt.

  Symtom på överdos: yrsel, tremor, huvudvärk, trötthet, kramper, hallucinationer, förvirring, abdominellt obehag, nedsatt njur- och leverfunktion liksom kristalluri och hematuri. Reversibel njurtoxicitet har rapporterats.

  Utöver bedömning av nödsituationen enligt rutin, t ex ventrikeltömning följt av tillförsel av medicinsk kol, rekommenderas att följa njurfunktionen, inklusive urinens pH och surgöra urinen, om så krävs, för att förhindra kristalluri. Calcium- eller magnesiumantacida kan teoretiskt reducera absorptionen av ciprofloxacin vid överdosering. Endast en liten mängd av ciprofloxacin (<10 %) elimineras genom hemodialys eller peritoneal dialys.

  I händelse av överdosering, ska symtomatisk behandling ges. EKG-monitorering bör göras på grund av risken för förlängt QT-intervall.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism:

  Som ett fluorokinolon-antibiotikum ger ciprofloxacin baktericid effekt genom hämning av både typ II‑topoisomeras (DNA-gyras) och topoisomeras IV, vilka krävs för bakteriell DNA-replikering, transkription, reparation och rekombination.

  PK/PD-samband:

  Effekten beror huvudsakligen på sambandet mellan högsta koncentrationen i serum (Cmax) och den minsta hämmande effekten (MIC) av ciprofloxacin för en bakteriell patogen samt relationen mellan ytan under kurvan (AUC) och MIC.

  Resistensmekanism:

  In vitro- resistens mot ciprofloxacin kan erhållas genom process av stegvisa mutationer på målställen i både topoisomeras II (DNA-gyras) och topoisomeras IV. Graden av kors-resistens mellan ciprofloxacin och andra fluorokinoloner kan variera. Enstaka mutationer behöver inte resultera i klinisk resistens, medan multipla mutationer oftast resulterar i klinisk resistens mot många eller alla aktiva substanser i klassen. Impermeabilitet och/eller resistens-påverkande effluxpumpmekanismer för en aktiv substans kan ha olika effekter på känsligheten för fluorokinoloner, beroende på fysiokemiska egenskaper hos olika aktiva substanser inom klassen och affiniteten till transportsystemet hos varje aktiv substans. Alla in vitro-mekanismer är ofta observerade i kliniska isolat. Resistensmekanismer som inaktiverar andra antibiotika såsom permeationsbarriärer (vanligt för Pseudomonas Aeuroginosa) och effluxmekanismer kan påverka känsligheten för ciprofloxacin.

  Plasmidmedierad resistens kodad via qnr-gener har rapporterats.

  Spektrum av antibakteriell aktivitet

  Brytpunkter separerar känsliga stammar från stammar med intermediär känslighet och de senare från resistenta stammar.

  EUCAST Rekommendationer

  Mikroorganism

  Känsliga

  Resistenta

  Enterobacteria

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 1 mg/l

  Pseudomonas

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 1 mg/l

  Acinetobacter

  S ≤ 1 mg/l

  R > 1 mg/l

  Staphylococcus spp.1

  S ≤ 1 mg/l

  R > 1 mg/l

  Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 0,5 mg/l

  Neisseria gonorrhoeae

  S ≤ 0,03 mg/l

  R > 0,06 mg/l

  Neisseria meningitidis

  S ≤ 0,03 mg/l

  R > 0,06 mg/l

  Ej artrelaterade brytpunkter *

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 1 mg/l

  1. Staphylococcus spp.- brytpunkter för ciprofloxacin relateras till högdosterapi.

  * Ej artrelaterade brytpunkter har fastställts huvudsakligen genom PK/PD-data och är oberoende av MIC-fördelningen för specifika arter. De ska endast användas för arter som inte har fått en artspecifik brytpunkt och inte för de arter där känslighetstester inte

  rekommenderas.

  Förekomsten av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för utvalda arter. Lokal information avseende resistenssituationen är önskvärd, framför allt vid behandling av allvarliga infektioner. Expertråd bör inhämtas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av läkemedlet vid vissa infektioner kan ifrågasättas.

  Indelning av relevanta arter efter ciprofloxacins känslighet (för Streptococcus-arter se avsnitt Varningar och försiktighet).

  VANLIGEN KÄNSLIGA ARTER

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Bacillus anthracis (1)

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Aeromonas spp.

  Brucella spp.

  Citrobacter koseri

  Francisella tularensis

  Haemophilus ducreyi

  Haemophilus influenzae*

  Legionella spp.

  Moraxella catarrhalis *

  Neisseria meningitidis

  Pasteurella spp.

  Salmonella spp.*

  Shigella spp.*

  Vibrio spp.

  Yersinia pestis

  Anaeroba mikroorganismer

  Mobiluncus

  Andra mikroorganismer

  Chlamydia trachomatis ($)

  Chlamydia pneumoniae ($)

  Mycoplasma hominis ($)

  Mycoplasma pneumoniae ($)

  ARTER FÖR VILKA FÖRVÄRVAD RESISTENS KAN VARA ETT PROBLEM

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Enterococcus faecalis ($)

  Staphylococcus spp.* (2)

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Acinetobacter baumannii+

  Burkholderia cepacia+*

  Campylobacter spp.+*

  Citrobacter freundii*

  Enterobacter aerogenes

  Enterobacter cloacae*

  Escherichia coli*

  Klebsiella oxytoca

  Klebsiella pneumoniae*

  Morganella morganii*

  Neisseria gonorrhoeae*

  Proteus mirabilis*

  Proteus vulgaris*

  Providencia spp.

  Pseudomonas aeruginosa*

  Pseudomonas fluorescens

  Serratia marcescens*

  Anaeroba mikroorganismer

  Peptostreptococcus spp.

  Propionibacterium acnes

  ORGANISMER MED NEDÄRVD RESISTENS

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Actinomyces

  Enteroccus faecium

  Listeria monocytogenes

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Stenotrophomonas maltophilia

  Anaeroba mikroorganismer

  Undantagna de ovan listade

  Andra mikroorganismer

  Mycoplasma genitalium

  Ureaplasma urealitycum

  *Klinisk effekt har visats för känsliga isolat för godkända kliniska indikationer.

  +Resistensgrad ≥ 50% i de flesta EU-länder.

  ($):Naturlig inermediär känslighet i avsaknad av erhållen resistensmekanism.

  (1): Studier har utförts i experimentella infektioner på djur orsakade av inhalering av Bacillus anthracis- sporer; dessa studier visar att tidig påbörjan med antibiotikabehandling efter exponering, gör att sjukdomen kan undvikas om behandlingen anpassas till att minska antalet sporer i organismen till under den infektiva dosen. Den rekommenderade dosen till människa är baserad först på in vitro —känslighet och på djurexperimentell data tillsammans med begränsad humandata. Två månaders behandlingstid för vuxna med oralt ciprofloxacin givet med dosen 500 mg 2 gånger dagligen, är dock att betrakta som effektivt för att förhindra antraxinfektion hos människa. Den behandlande läkaren hänvisas till nationella och/eller internationella konsensusdokument rörande behandling av antrax.

  (2):Methicillin-resistenta S.aureus visar oftast samma resistens mot fluorokinoloner. Graden av resistens mot methicillin är omkring 20 till 50% bland alla stafylokock-stammar, resistens är vanligtvis högre i isolat från sjukhusmiljö.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Efter oral administrering av engångsdoser med 250 mg, 500 mg och 750 mg ciprofloxacin-tabletter, absorberas ciprofloxacin snabbt och i stor utsträckning, huvudsakligen från tunntarmen och maximal serumkoncentration uppnås efter 1-2 timmar.

  Engångsdoser med 100-750 mg ger dosberoende maximal serumkoncentration (Cmax) mellan 0,56 och 3,7 mg/l. Serumkoncentrationerna ökar proportionellt med doser upp till 1000 mg. Den absoluta biotillgängligheten är cirka 70-80%.

  En 500 mg oral dos given var 12:e timme har visat sig leda till en yta under serumkoncentrationskurvan över tiden (AUC), som är likvärdig med den som uppkommer av en intravenös infusion av 400 mg ciprofloxacin given under 60 minuter var 12:e timme.

  Distribution

  Proteinbindningen för ciprofloxacin är låg (20-30%). Ciprofloxacin som finns i plasma är i stor utsträckning i en ojoniserad form och har en omfattande steady-state-distributionsvolym på 2-3 l/kg kroppsvikt. Ciprofloxacin uppnår höga koncentrationer i de flesta vävnader såsom lungor (epitelvätska, alveolära makrofager, biopsivävnad), bihålorna och inflammerade skador (vätskande kantaridinblåsor) och i urogenitala området (urin, prostata, endometriet) där total koncentration överstiger de koncentrationer som uppnås i plasma.

  Metabolism

  Låga koncentrationer av fyra metaboliter har iakttagits och har identifierats som:

  Desetylenciprofloxacin (M 1), sulfociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) och formylciprofloxacin (M 4). Metaboliterna visar in vitro antimikrobiell aktivitet men i lägre grad än modersubstansen.

  Det är känt att ciprofloxacin är en måttlig hämmare av CYP 450 1A2 iso-enzymer.

  Eliminering

  Ciprofloxacin utsöndras så gott som oförändrat både renalt och i mindre utsträckning via feces. Halveringstiden för eliminering i serum för patienter med normal njurfunktion är mellan 4-7 timmar.

  Utsöndring av ciprofloxacin (% av dosen)

  Oral administrering

  Urin

  Feces

  Ciprofloxacin

  44,7

  25,0

  Metaboliter (M1-M4)

  11,3

  7,5

  Renal clearance är mellan 180-300 ml/kg/timme och total kroppsclearance är mellan 480‑ 600 ml/kg/timme. Ciprofloxacin genomgår både glomerulär filtration och tubulär sekretion. Kraftigt nedsatt njurfunktion leder till ökad halveringstid för ciprofloxacin med upp till 12 timmar.

  Icke renal clearance av ciprofloxacin är huvudsakligen beroende på aktiv transintestinal sekretion och metabolisering. 1% av dosen utsöndras via gallan. Höga koncentrationer av ciprofloxacin förekommer i gallan.

  Barn:

  Farmakokinetiska data för barn är begränsad.

  I en studie på barn var Cmax och AUC inte åldersberoende (över 1 års ålder). Ingen märkbar ökning för Cmax och AUC iakttogs vid upprepad dosering (10 mg/kg 3 gånger dagligen).

  Vid behandling av 10 barn med allvarlig sepsis var Cmax 6,1 mg/l (intervall 4,6–8,3 mg/l) efter en timmes intravenös infusion med doser på 10 mg/kg hos barn yngre än 1 år jämfört med 7,2 mg/l (intervall 4,7-11,8 mg/l) hos barn mellan 1 och 5 år. AUC-värdet var 17,4 mg*tim/l (intervall 11,8–32,0 mg*tim/l) och 16,5 mg*tim/l (intervall 11,0-23,8 mg*tim/l) i respektive grupp.

  Dessa värden är inom de gränser som redovisats för vuxna vid terapeutiska doser. Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser av pediatriska patienter med olika infektioner är den förväntade genomsnittliga halveringstiden hos barn ungefär 4-5 timmar och biotillgängligheten för den orala suspensionen varierar från 50 till 80%.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende toxicitet vid singeldos och upprepad dosering, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa. Liksom ett antal andra kinoloner är dock ciprofloxacin fototoxiskt hos djur vid en kliniskt relevant exponering. Data på fotomutagenicitet/fotokarcinogenicitet visar en svag fotomutagen eller fototumorigen effekt för ciprofloxacin i in vitro och i djurexperiment. Denna effekt var jämförbar med den för andra gyrashämmare.

  Artikulära tolerabilitetsstudier

  Som beskrivits för andra gyrashämmare, orsakar ciprofloxacin skada på större viktbärande leder på växande djur. Omfattningen av broskskadan varierar beroende på ålder, djurart och dos. Skadan kan minskas genom minskad belastning på lederna. Studier på vuxna djur (råtta och hund) visar inga tecken på broskskador. I en studie på unga beaglehundar orsakade ciprofloxacin allvarliga ledförändringar vid terapeutiska doser efter 2 veckors behandling vilka fortfarande kvarstod efter 5 månader.

  Innehåll

  En tablett innehåller ciprofloxacinhydroklorid motsvarande ciprofloxacin 250 mg, 500 mg respektive 750 mg.

  Magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, makrogol, krospovidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, titandioxid (E 171).

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  5 år.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Ciprofloxacin Actavis
  Filmdragerad tablett 250 mg vita eller svagt gula, filmdragerade, runda, Ø 11 mm, kupade tabletter med skåra på båda sidorna samt på kanterna, märkta med C250 på ena sidan.
  10 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  20 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  Filmdragerad tablett 500 mg vita eller svagt gula, filmdragerade, ovala, 8,2x17 mm, kupade tabletter med skåra på ena sidan samt på kanten, märkta med C500 på ena sidan.
  10 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  20 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  Filmdragerad tablett 750 mg vita eller svagt gula, filmdragerade, ovala, 10x19 mm, kupade tabletter med skåra på ena sidan samt på kanten, märkta med C750 på ena sidan.
  20 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Ciprofloxacin