Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Felodipin HEXAL

Sandoz AS

Depottablett 10 mg (ljusröd till gråröd, rund, bikonvex, Ø 9,2 mm, höjd 3,3-4,3 mm, märkt F10)

Dihydropyridinderivat/kalciumantagonist

Aktiv substans: Felodipin
ATC-kod: C08CA02
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2013-08-29.

Indikationer

Essentiell hypertoni.

Kontraindikationer

Felodipin är kontraindikerat för patienter:

  • med överkänslighet mot felodipin (eller andra dihydropyridiner) eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen.

  • med kardiovaskulär chock (liksom för andra kalciumhämmare ska behandlingen avbrytas hos patienter som utvecklar kardiovaskulär chock).

  • med hemodynamiskt signifikant hjärtklaffs¬obstruktion

  • med dynamisk kardiell utflödesobstruktion

  • med instabil angina pectoris.

  • som drabbats av akut hjärtinfarkt (inom 4-8 veckor efter en hjärtinfarkt).

  • med okompenserad hjärtsvikt.

  • under graviditet.

Dosering

Dosering

Dosen anpassas individuellt efter varje patients behov. Felodipin Hexal ska vanligtvis administreras på följande vis: Rekommenderad startdos är 5 mg felodipin en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 10 mg felodipin dagligen alternativt kan ytterligare ett antihypertensivt läkemedel ges. En dosökning ska tidigast ske efter två veckors behandling med oförändrad dos. Normal underhållsdos är 5-10 mg dagligen. Maximal dos är 10 mg felodipin dagligen.

Äldre patienter

Rekommenderad startdos bör anpassas till äldre patienter och dosökning ska ske med särskild försiktighet. För en dos på 2,5 mg ska ett läkemedel med lämplig styrka användas.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Dosjustering behövs inte för patienter med nedsatt njurfunktion. Farmakokinetiken påverkas inte signifikant hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Behandling av patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion bör inledas med lägsta terapeutiskt effektiva dos. Dosökning bör enbart ske efter noggrann nytta-/ riskutvärdering (se Farmakokinetiska egenskaper).

För en dos på 2,5 mg ska ett läkemedel med lämplig styrka användas.

Pediatrisk population

Felodipin ska inte användas till barn och ungdomar eftersom säkerhet och effekt ännu inte har fastställts för denna population.

Det finns begränsad erfarenhet från kliniska prövningar av användning av felodipin till hypertoniska pediatriska patienter, se avsnitt Farmakodynamiska egenskaper och Farmakokinetiska egenskaper.

Administreringssätt

Depottabletterna ska tas på morgonen tillsammans med vätska (t.ex. ett glas vatten, depottabletterna ska dock inte tas med grapefruktjuice, se Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner). Depottabletterna ska sväljas hela och får inte tuggas eller krossas. Tabletterna bör tas på fastande mage eller tillsammans med en lättare måltid, mat med högt fettinnehåll bör dock undvikas se avsnitt Farmakokinetiska egenskaper Farmakokinetiska egenskaper).

Varningar och försiktighet

Felodipin kan orsaka signifikant hypertoni med efterföljande takykardi. Detta kan hos känsliga patienter leda till kardiell ischemi.

Felodipin måste användas med försiktighet till patienter med tendens till takykardi.

Det finns inga belägg för att felodipin är lämpligt för sekundärprevention av hjärtinfarkt.

Felodipins effekt och säkerhet som behandling av malign hypertoni har inte studerats.

Felodipin bryts ner i levern. Högre terapeutiska koncentrationer och kraftigare respons kan därför förväntas hos patienter med nedsatt leverfunktion (se även avsnitt Dosering och administrationssätt).

Laktos

Tabletterna innehåller laktos. Patienter som har sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

Interaktioner

Enzyminteraktioner

Substanser med hämmande och inducerade effekt på cytokrom P450-isoenzym 3A4 kan påverka koncentrationen av felodipin i plasma.

Interaktioner som leder till förhöjd plasmakoncentration av felodipin

Enzymhämmare har visat sig öka koncentrationen av felodipin i plasma, t.ex. cimetidin, erytromycin, itrakonazol, ketokonazol och HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir).

Grapefruktjuice ger ökade maximala plasmanivåer och ökad biotillgänglighet, troligen på grund av interaktion med flavonoiderna i fruktjuicen. Denna effekt har iakttagits med andra kalciumantagonister av dihydropyridintyp och är en klasseffekt. Grapefruktjuice ska därför inte tas tillsammans med felodipin.

Interaktioner som leder till sänkt plasmakoncentration av felodipin

Enzyminducerare kan sänka plasmakoncentrationen av felodipin, däribland fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, rifampicin, barbiturater, efavirenz, nevirapin och Johannesört. Patienter som tar dessa läkemedel kan behöva högre doser av felodipin än normalt.

Övriga interaktioner

Till följd av den initiala saliuretiska effekten kan felodipin, vid användning som komplement till diuretisk behandling, förstärka en i förväg existerande hypokalemi.

Hydroklorotiazid kan öka felodipins antihypertensiva effekt.

Felodipin påverkar inte plasmakoncentrationen av ciklosporin.

Felodipin kan ge ökad koncentration av takrolimus. Vid samtidig användning ska serumkoncentrationen av takrolimus följas och takrolimusdosen kan eventuellt behöva justeras.

Digoxinkoncentrationen i blod ökar vid samtidig administrering av felodipin. Sänkt digoxindos bör därför övervägas när de två läkemedlen tas samtidigt.

Felodipins höga proteinbindningsgrad i plasma verkar inte påverka den obundna fraktionen av andra läkemedel som till stor del är plasmaproteinbundna, t.ex. warfarin.

Graviditet

Kategori C

Felodipin ska inte användas under graviditet.

Amning

Grupp IVb

Felodipin har identifierats i bröstmjölk. Om den ammande modern använder terapeutiska doser felodipin är det dock osannolikt att barnet påverkas.

Trafik

Patienterna ska vara medvetna om hur de reagerar på felodipin innan de framför fordon eller använder maskiner. Yrsel eller trötthet kan uppträda i en del fall.

Biverkningar

Liksom andra arterioldilatatorer kan felodipin orsaka värmevallningar, huvudvärk, hjärtklappning, yrsel och trötthet. Reaktionerna är i de flesta fall dosberoende och visar sig i början av behandlingen eller efter en dosökning. Skulle sådana reaktioner uppträda är de som regel övergående och avtar med tiden.

Liksom med andra dihydropyridiner kan dosberoende ankelsvullnad uppträda hos patienter som behandlas med felodipin. Detta orsakas av prekapillär vasodilatation och beror inte på någon generaliserad vätskeretention. Erfarenheter från kliniska prövningar har visat att 2 % av patienterna avbröt behandlingen på grund av ankelsvullnad.

Liksom med andra kalciumantagonister har lätt gingivahyperplasi rapporterats hos patienter med uttalad gingivit/parodontit. Hyperplasin kan undvikas eller gå tillbaka genom noggrann tandhygien.

Följande terminologi har använts för att klassificera förekomsten av biverkningar:

Mycket vanliga:

(≥ 1/10)

Vanliga:

(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga:

(≥ 1/1 000,< 1/100)

Sällsynta:

(≥ 1/10 000, < 1/1000)

Mycket sällsynta:

(< 1/10 000)

Ingen känd frekvens:

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Huvudvärk (särskilt i början av behandlingen, vid dosökning eller vid höga doser). Effekten avtar oftast vid fortsatt behandling.

Mindre vanliga: Parestesi, yrsel, rastlöshet

Hjärtat

Mindre vanliga: Hjärtklappning, takykardi

Blodkärl

Vanliga: Värmevallningar

Sällsynta: Svimning

Mycket sällsynta: Leukocytoklastisk vaskulit

Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Illamående, buksmärtor, diarré, förstoppning

Sällsynta: Kräkningar

Mycket sällsynta: Gingivahyperplasi, gingivit

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta: Leverfunktionsrubbning (förhöjda transaminaser)

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Hud- och överkänslighetsreaktioner som pruritus, exantem, utslag

Sällsynta: Urtikaria

Mycket sällsynta: Fotosensitivitet, leukocytoklastisk vaskulit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta: Myalgi, artralgi

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta: Pollakisuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta: Impotens/sexuell dysfunktion

Mycket sällsynta: Gynekomasti, menorragi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga: Perifert ödem (graden av ankelsvullnad är dosberoende)

Mindre vanliga: Trötthet, viktökning, svettning

Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner t.ex. angioödem, feber.

Överdosering

Symtom på intoxikation:

Överdosering kan leda till överdriven perifer vasodilatation, följt av kraftigt sänkt blodtryck och ibland bradykardi.

Behandling på intoxikation:

Behandlingens primära mål är att eliminera den aktiva substansen och stabilisera cirkulationen.

Aktivt kol, vid behov ventrikelsköljning.

Vid allvarlig hypotension ska symptomatisk behandling sättas in.

Patienten ska läggas på rygg med benen högt. Om bradykardi föreligger ska 0,5-1,0 mg atropin administreras intravenöst. Om detta inte är tillräckligt ska plasmavolymen ökas genom infusion av t.ex. glukos, saltlösning eller dextran.

Sympatomimetika med primär effekt på alfa1-adrenoreceptorer (t.ex. dobutamin, dopamin, noradrenalin eller adrenalin) kan även administreras om åtgärderna ovan är otillräckliga.

Felodipin är dialyserbart endast i liten utsträckning (ca 9%).

Farmakodynamik

Felodipin är en kalciumantagonist av dihydropyridintyp. Kalciumantagonister påverkar de spänningsberoende kalciumkanalerna av L-typ (långsamma) lokaliserade i plasmamembranen hos glatta muskelceller. Därmed sänks inflödet av kalciumjoner, vilket resulterar i en vasodilatation. Felodipin är en vasoselektiv kalciumantagonist, vars effekt är större på vaskulär glatt muskulatur än på hjärtmuskeln. Felodipin har en selektiv arterioldilaterande effekt utan påverkan på venösa kärl.

Felodipin ger upphov till en dosberoende sänkning av blodtrycket, både systoliskt och diastoliskt. Detta sker via vasodilatation vilket reducerar den perifera vaskulära resistensen. Felodipins hemodynamiska effekt åtföljs av en reflektorisk (baroreceptormedierad) takykardi. Reflextakykardi är ovanlig vid detta läkemedel med depoteffekt, i synnerhet i samband med kronisk användning.

Vid terapeutiska doser har felodipin ingen direkt effekt på hjärtats kontraktilitet eller överledning. Felodipin sänker den renala vaskulära resistensen, vilket inte påverkar glomerulusfiltrationen.

Felodipin har en svag natriuretisk/diuretisk effekt och orsakar inte vätskeretention.

Felodipin kan användas i monoterapi men även tillsammans med betablockerare, diuretika och ACE-hämmare.

Det finns begränsad erfarenhet från kliniska prövningar av användning av felodipin till hypertoniska pediatriska patienter. I en randomiserad, dubbelblind, 3 veckor lång studie med parallella grupper där deltagarna var barn i åldern 6-16 år med primär hypertoni, jämfördes den blodtryckssänkande effekten av en daglig dos felodipin 2,5 mg (n = 33), 5 mg (n = 33) och 10 mg (n = 35). Man kunde inte visa någon blodtryckssänkande effekt av felodipin hos barn i åldern 6-16 år.

Felodipins långtidseffekter på tillväxt, pubertet och allmän utveckling har inte studerats. Effekten på lång sikt av att använda blodtryckssänkande behandling under barndomen för att minska kardiovaskulär morbiditet och mortalitet i vuxen ålder har inte heller fastställts.

Farmakokinetik

Absorption

Felodipin absorberas fullständigt efter oral administrering. Depottabletterna har en förlängd absorptionsfas vilket ger en jämn plasmakoncentration inom det terapeutiska intervallet, under 24 timmar. Maximal plasmakoncentration uppnås efter 3-5 timmar med depotformuleringen. Steady state uppnås ca 3 dagar efter behandlingsstart. På grund av en uttalad förstapassage metabolism är biotillgängligheten enbart ca 15%.

Distribution

Felodipins proteinbindningsgrad i plasma är >99%. Distributionsvolymen är ca 10 l/kg vid steady state, vilket indikerar en hög vävnadsdistribution. Det finns inga tecken på signifikant ackumulering vid långvarig behandling.

Metabolism

Felodipin metaboliseras huvudsakligen via levern av CYP3A4. Alla identifierade metaboliter är inaktiva.

Eliminering

Modersubstansen återfinns inte i oförändrad form i urinen. Den genomsnittliga terminala halveringstiden för felodipin är 25 timmar. De inaktiva hydrofila metaboliter som bildas genom hepatisk biotransformation utsöndras huvudsakligen renalt (ca 70%) och övrigt via faeces.

Genomsnittligt plasmaclearance är 1100 ml/l och beror av det hepatiska blodflödet.

Äldre

Förhöjda plasmakoncentrationer har uppmätts hos äldre patienter.

Pediatrisk population

I en farmakokinetisk singeldosstudie (felodipin depot 5 mg) med ett begränsat antal barn i åldern 6-16 år (n = 12) sågs inget tydligt samband mellan ålder och AUC, Cmax eller halveringstid för felodipin.

Nedsatt leverfunktion

Förhöjda plasmakoncentrationer, upp till 100%-ig ökning, har uppmätts hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion

Felodipins farmakokinetik påverkas inte av nedsatt njurfunktion men ackumulering av inaktiva metaboliter förekommer.

Effekt av föda:

Enligt studier som genomförts med felodipintabletter kan en måltid med högt fettinnehåll ha inverkan på de farmakokinetiska parametrarna.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, upprepad dostoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa. Däremot sågs negativa effekter i djurstudier med avseende på reproduktion. Effekter hos råtta (förlängd graviditet och svåra födslar) och kanin (försämrad utveckling av distala falanger, troligen orsakad av sänkt uteroplacental perfusion) indikerar inte direkta teratogena effekter men tyder på sekundära konsekvenser av felodipins farmakodynamiska effekter. I apa sågs en onormal position av distala falanger. Hur pass relevanta dessa observationer är för människa är oklart.

Innehåll

5 mg: En depottablett innehåller 5 mg felodipin

10 mg: En depottablett innehåller 10 mg felodipin.

Hjälpämne: laktosmonohydrat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Förteckning över hjälpämnen.

Tablettkärna:

mikrokristallin cellulosa

laktosmonohydrat

natriumlaurilsulfat

hypromellos

magnesiumstearat

Filmdragering:

laktos monohydrat

hypromellos

makrogol 4000

färgämnen: gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172)

titandioxid (E171)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

5 mg: 3 år

10 mg: 4 år

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Felodipin HEXAL
Depottablett 5 mg (ljusröd till gråröd, rund, bikonvex, Ø 7,3 mm, höjd 2,3-3,1 mm, märkt F5)
100 x 1 styck blister, 131:48, F
30 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
250 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Depottablett 10 mg (ljusröd till gråröd, rund, bikonvex, Ø 9,2 mm, höjd 3,3-4,3 mm, märkt F10)
100 x 1 styck blister, 216:48, F
30 styck blister, 244:33, F
250 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Felodipin