Locobase LPL

Karo Pharma

Kräm 200 mg/g+45 mg/g (Vit)

Hudskyddande och uppmjukande medel

Aktiv substans: Mjölksyra / Propylenglykol
ATC-kod: D02AX
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-05-15.

Indikationer

Avfjällande och mjukgörande behandling vid iktyos och vid lokaliserad hyperkeratotisk hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Påstrykes en eller två gånger dagligen, helst omedelbart efter bad eller dusch.

Varningar och försiktighet

Locobase LPL ska ej användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapporterat vid topikal administrering av stora mängder propylenglykolhaltiga beredningar. Barn är mer känsliga för absorption av propylenglykol via huden jämfört med vuxna. Undvik att få krämen i ögonen, i öppna sår eller på hud med svår barriärskada. Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt.

Locobase LPL innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Uppgift saknas.

Graviditet

Kategori B:1

För Locobase LPL saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Med hänsyn till den låga systemiska absorptionen kan Locobase LPL användas under graviditet.

Amning

Grupp IVa

För att barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol och mjölksyra peroralt bör Locobase LPL inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Locobase LPL påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Hud: Hudirritation i form av värmekänsla och sveda.

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

Allergiska reaktioner

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Locobase LPL innehåller 20% propylenglykol och 4,5% mjölksyra som verkar vattenbindande och keratolytiskt genom reduktion av corneocyternas abnorma vidhäftande förmåga.

Locobase LPLs effekt studerades i ett fåtal (20 stycken) patienter med kongenital lamellär ikytos. Locobase LPL visade bättre klinisk effekt än andra jämförda krämberedningar vad gäller de primära effektvariablerna fjällning och torrhet. Locobase LPL har snabb insättande effekt (en vecka) med steady state efter 3-4 veckor.

Farmakokinetik

Systemisk absorption är inte sannolik.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i andra delar av produktresumén.

Innehåll

1 g kräm innehåller propylenglykol 200 mg och mjölksyra 45 mg

Hjälpämnen: Cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra (E330), vattenfritt natriumcitrat, metylparahydroxibensoat (E218) och renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet: 3 år.

Förvaras vid högst 25 °C, i skydd mot kyla.

Förpackningsinformation

Locobase LPL
Kräm 200 mg/g+45 mg/g (Vit)
100 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
490 gram behållare med dospump, 248:57, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 gram tub (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej