Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Ambirix®

GlaxoSmithKline

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta (Mjölkaktig vit suspension)

Vaccin mot hepatit A och hepatit B

Aktiv substans: Hepatit A-virus, inaktiverat antigen / Hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
ATC-kod: J07BC20
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresume: 2017-10-27

Indikationer

Ambirix är avsett till icke immuna barn och ungdomar från 1 till och med 15 års ålder för skydd mot hepatit A- och hepatit B-infektion.

Skydd mot hepatit B-infektion kan inte alltid påräknas förrän efter andra dosen (se Farmakodynamik). Därför:

 • bör Ambirix endast användas då relativt låg risk för hepatit B-infektion föreligger under pågående grundvaccination

 • rekommenderas att Ambirix ska ges under förhållanden där man kan försäkra sig om att 2-dos schemat kommer att fullföljas.

 • Kontraindikationer

  Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll eller neomycin. Överkänslighet efter tidigare administrering av hepatit A- och/eller hepatit B-vaccin. Som med andra vacciner ska administrering av Ambirix uppskjutas vid akut sjukdom med hög feber.

  Dosering

  En dos på 1 ml rekommenderas till personer från 1 års ålder upp till och med 15 års ålder.

  - Schema för primärvaccinering

  Standardschema för primärvaccinering består av två doser, den första administreras vid ett bestämt datum och den andra mellan 6 och 12 månader efter den första dosen.

  Det rekommenderade schemat bör följas. När vaccinationen väl påbörjats bör den slutföras med samma vaccin.

  - Boosterdos

  När boosterdos av hepatit A och/eller hepatit B önskas kan ett monovalent eller kombinerat vaccin ges. Säkerhet och immunogenitet har inte utvärderats för Ambirix givet som boosterdos efter primärvaccination om 2 doser.

  Antikroppstitrar för anti-hepatit B-ytantigen (anti-HBs) och anti-hepatit A-virus (anti-HAV) som observerats efter primärimmunisering med Ambirix ligger inom samma område som observerats med de monovalenta hepatit A- och B-vaccinerna. Allmänna riktlinjer för boostervaccination kan därför ges utifrån erfarenheter med de monovalenta vaccinerna.

  Hepatit B

  Behovet av en boosterdos av hepatit B-vaccin hos friska individer efter en full primärimmunisering har inte fastställts. I vissa officiella vaccinationsprogram rekommenderas för närvarande en boosterdos av hepatit B-vaccin och dessa bör beaktas.

  För vissa kategorier av individer som riskerar utsättas för HBV (t.ex. hemodialyspatienter eller patienter med nedsatt immunförsvar) bör speciell uppmärksamhet iakttagas för att försäkra att en skyddande antikroppstiter på ≥ 10 mIE/ml upprätthålls.

  Hepatit A

  Det är ännu inte helt fastlagt om immunkompetenta individer som har svarat på hepatit A-vaccination behöver boosterdoser eftersom skydd i frånvaro av detekterbara antikroppstitrar kan vara tillgodosett genom immunologiskt minne. Riktlinjer för boostring baseras på antagandet att antikroppar krävs för skydd.

  Pediatrisk population:

  Säkerhet och effekt för Ambirix till barn yngre än 1 år har inte fastställts.

  Inga data finns tillgängliga.

  Administreringssätt

  Ambirix är avsett för intramuskulär injektion, i deltoideusmuskeln. Dock kan den ges anterolateralt i låret hos mycket små barn om det föredras.

  Vaccinet kan undantagsvis administreras subkutant till patienter med trombocytopeni eller andra blödningssjukdomar. Detta administreringssätt kan emellertid resultera i suboptimalt immunsvar på vaccinet (se Varningar och försiktighet).

  Varningar och försiktighet

  Som med alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas tillgänglig i händelse av sällsynta anafylaktiska reaktioner efter administrering av vaccinet.

  Synkope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före vaccination, framför allt hos ungdomar, som en psykogen reaktion på nålsticket. Detta kan åtföljas av flera neurologiska symtom såsom övergående synrubbning, parestesi och rörelser av tonisk-klonisk typ i extremiteterna under återhämtning. Det är viktigt att rutiner finns på plats för att undvika skador vid svimning.

  Det är möjligt att patienter kan befinna sig inom inkubationstiden för hepatit A- eller hepatit B-infektion vid tidpunkten för vaccinering. Det är inte känt om Ambirix i sådana fall skyddar mot hepatit A och hepatit B.

  Vaccinet skyddar inte mot infektion orsakad av andra agens som hepatit C och hepatit E och andra patogener som infekterar levern.

  Ambirix rekommenderas inte som profylax efter exponering (t.ex. skada efter nålstick).

  Om ett snabbt skydd mot hepatit B behövs, rekommenderas standardschemat på 3 doser av det kombinerade vaccinet som innehåller 360 ELISA-enheter av formalininaktiverat hepatit A-virus och 10 mikrogram av rekombinant hepatit B-ytantigen. Detta är för att en högre andel är skyddade i intervallet mellan andra och tredje dosen av kombinationsvaccinet som ges med tre doser än efter en dos av Ambirix. Denna skillnad finns inte efter den andra dosen av Ambirix (se Farmakodynamik för ytterligare information angående seroprotektionsfrekvens).

  Det rekommenderas att 2-dos-schemat för Ambirix fullföljs innan sexuell debut.

  Vaccinet har inte testats på patienter med försvagat immunsystem. Hemodialyspatienter och patienter med nedsatt immunförsvar uppnår eventuellt inte tillräckliga anti-HAV- och-anti HBs-antikroppar efter primärimmunisering.

  Då intradermal injektion eller intramuskulär administrering i glutealmuskeln kan leda till suboptimalt svar på vaccinet ska dessa administreringssätt undvikas. Ambirix kan dock undantagsvis administreras subkutant till personer med trombocytopeni eller blödningsrubbningar eftersom blödning kan uppstå efter intramuskulär administrering till dessa patienter.

  AMBIRIX FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ADMINISTRERAS INTRAVASKULÄRT.

  Interaktioner

  Data finns inte framtaget för samtidig administrering av Ambirix och specifikt hepatit A-immunglobulin eller hepatit B-immunglobulin. När monovalenta hepatit A- och hepatit B-vacciner administrerades samtidigt med specifika immunglobuliner fanns det ingen effekt på frekvensen av serokonversion. Samtidig administrering av immunoglobulin kan resultera i lägre antikroppstitrar.

  När Ambirix administrerades samtidigt med, men som en separat injektion till ett kombinerat difteri, tetanus, acellulärt pertussis, inaktiverad poliomyelit och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (DTPa-IPV+Hib) eller med ett kombinerat mässling-påssjuka-röda hund-vaccin under det andra levnadsåret, var immunsvaren för alla antigen tillfredsställande (se Farmakodynamik).

  Samtidig administrering av Ambirix och andra vacciner än de ovan nämnda har inte studerats. Därför rekommenderas att Ambirix inte ges samtidigt med andra vacciner om det inte är absolut nödvändigt. Samtidigt administrerade vacciner bör alltid ges vid separata injektionsställen och företrädesvis i olika extremiteter. Det kan förväntas att patienter som får immunosuppressiv behandling eller patienter med nedsatt immunförsvar eventuellt inte uppnår ett adekvat svar.

  Graviditet

  Kategori NA

  Ambirix kan användas under graviditet endast om absolut nödvändigt och när de möjliga fördelarna överväger de potentiella riskerna för fostret.

  Amning

  Grupp IVa

  Ambirix ska endast användas under amning när de möjliga fördelarna överväger de potentiella riskerna.

  Trafik

  Ambirix har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  I kliniska studier har 2029 doser av Ambirix givits till 1027 personer från 1 års ålder upp till och med 15 års ålder. I två jämförande studier på personer i åldrarna 1-15 år var incidensen av lokala och förväntade allmänna symtom efter ett tvådosprogram med Ambirix liknande de som uppträdde med ett tredosprogram med kombinationsvaccin innehållande 360 ELISA-enheter av HAV och 10 μg av HB-antigen.

  De vanligaste biverkningarna som rapporterats efter administrering av Ambirix var smärta och trötthet vilka uppträdde med en frekvens per dos på ungefär 50% respektive 30%.

  Lista över biverkningar

  Lokala och allmänna biverkningar som rapporterats efter primärvaccination med Ambirix var kategoriserade i frekvenser.

  Rapporterad biverkningar definieras enligt följande frekvenser: Mycket vanliga: ≥1/10, vanliga: ≥1/100 till <1/10, mindre vanliga: ≥1/1 000 till <1/100, sällsynta: ≥1/10 000 till <1/1 000, mycket sällsynta: <1/10 000.

  Följande biverkningar rapporterades i kliniska studier med Ambirix.

  • Kliniska studier

  Metabolism och nutrition

  Mycket vanliga: aptitlöshet

  Psykiska störningar

  Mycket vanliga: irritabilitet

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mycket vanliga: huvudvärk

  Vanliga: dåsighet

  Magtarmkanalen

  Vanliga: gastrointestinala symtom

  Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

  Mycket vanliga: trötthet, smärta och rodnad vid injektionsstället

  Vanliga: feber, svullnad vid injektionsstället

  Följande biverkningar har dessutom rapporterats i kliniska studier med andra kombinerade hepatit A och hepatit B vacciner från GlaxoSmithKline (givna enligt ett 3- eller 4-dosschema).

  Infektioner och infestationer

  Mindre vanliga: övre luftvägsinfektion

  Blodet och lymfsystemet

  Sällsynta: lymfadenopati

  Centrala och perifera nervsystemet

  Ovanliga: yrsel

  Sällsynta: parestesier

  Blodkärl

  Sällsynta: hypotoni

  Magtarmkanalen

  Vanliga: diarré, illamående

  Sällsynta: kräkningar, buksmärta*

  Hud och subkutan vävnad

  Sällsynta: klåda, utslag

  Mycket sällsynta: urtikaria

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Ovanliga: myalgi

  Sällsynta: artralgi

  Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

  Vanliga: sjukdomskänsla, reaktion vid injektionsstället

  Sällsynta: frossa, influensaliknande symtom

  *avser biverkningar observerade i kliniska studier med beredningsformen avsedd för barn

  • Uppföljning efter lansering

  Eftersom dessa biverkningar rapporterats frivilligt går det inte att med säkerhet beräkna frekvensen.

  Följande biverkningar har rapporterats i samband med vaccination av Ambirix efter lansering.

  Immunsystemet

  Allergiska reaktioner inkluderande anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner

  Centrala och perifera nervsystemet

  Synkope eller vasovagala reaktioner på injektionen, lokal hypestesi

  Följande biverkningar har även rapporterats efter omfattande användning av antingen kombinerade hepatit A- och hepatit B-vacciner eller monovalenta hepatit A- och/eller hepatit B-vacciner från GlaxoSmithKline:

  Infektioner och infestationer

  Meningit

  Blodet och lymfsystemet

  Trombocytopenisk purpura, trombocytopeni

  Immunsystemet

  Allergiska reaktioner inkluderande symtom liknande serumsjuka, angioneurotiskt ödem

  Centrala och perifera nervsystemet

  Multipel skleros, encefalit, encefalopati, polyneurit såsom Guillain Barrés syndrom (med uppåtstigande paralys), myelit, krampanfall, förlamning, facialis pares, neurit, optikusneurit, neuropati

  Blodkärl

  Vaskulit

  Lever och gallvägar

  Avvikande leverfunktionsvärden

  Hud och subkutan vävnad

  Erythema multiforme, lichen planus

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Artrit, muskelsvaghet

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Omedelbar smärta vid injektionsstället, sveda och brännande känsla

  Överdosering

  Fall av överdosering med kombinerade hepatit A- och hepatit B-vacciner från GlaxoSmithKline har rapporterats vid uppföljning efter lansering. De biverkningar som rapporterats vid överdosering liknar de som rapporterats vid rekommenderad administrering av vaccinet.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism
  Ambirix ger immunitet mot HAV- och HBV-infektion genom inducering av specifika anti-HAV- och anti-HBs-antikroppar.

  Kliniska studier

  I kliniska studier på personer från 1 till och med 15 års ålder var andelen seropositiva för anti-HAV-antikroppar 99,1% en månad efter den första dosen och 100% efter den andra dosen given efter 6 månader (dvs månad 7). Andelen seropositiva för anti-HBs-antikroppar var 74,2% en månad efter den första dosen och 100% efter den andra dosen given efter 6 månader (dvs månad 7). Seroprotektiva nivåer för anti-HBs (titer ≥10 mlE/ml) vid dessa tidpunkter uppnåddes i 37,4% respektive 98,2% av fallen.

  I en jämförande studie som utförts på personer i åldrarna från 12 till och med 15 år, fick 142 två doser med Ambirix och 147 fick det kombinerade 3-dos standardvaccinet. Det senare innehöll 360 ELISA-enheter formalininaktiverat hepatit A-virus och 10 mikrogram rekombinant hepatit B-ytantigen. För de 289 personerna som utvärderades för immunogenitet var seroprotektionsnivån (SP i nedan tabell) för hepatit B signifikant högre vid månad 2 och 6 med 3-dosvaccinet än med Ambirix.

  Vaccingrupp

  Anti-HBs

  Månad 2

  SP (%)

  Anti-HBs

  Månad 6

  SP (%)

  Anti-HBs

  Månad 7

  SP (%)

  Ambirix

  38

  68,3

  97,9

  Kombinerat HAB-vaccin (360/10)

  85,6

  98,0

  100

  Immunsvar erhållna en månad efter fullföljd vaccinationskur (dvs vid månad 7) i en jämförande klinisk studie med barn i åldrarna 1-11 år presenteras i följande tabell. Resultat rapporterade i den jämförande studien utförd på 12-15 åringar visas också. I båda studier fick personerna antingen 2-dosschemat med Ambirix eller 3-dosschemat med kombinationsvaccinet innehållande 360 ELISA-enheter formalininaktiverat hepatit A-virus och 10 mikrogram rekombinant hepatit B-ytantigen.

  Åldersgrupp

  Vaccingrupp

  Anti-HAV

  Anti-HBs

  N

  S+ (%)

  N

  SP (%)

  1-5 år

  Ambirix

  98

  100

  98

  98

  Kombinerat HAB-vaccin (360/10)

  92

  100

  92

  100

  6-11 år

  Ambirix

  103

  100

  103

  99

  Kombinerat HAB-vaccin (360/10)

  96

  100

  96

  100

  12-15 år

  Ambirix

  142

  100

  142

  97,9

  Kombinerat HAB-vaccin (360/10)

  147

  100

  147

  100

  I en klinisk studie fick 102 personer i åldrarna från 12 år upp till och med 15 år den andra dosen Ambirix vid månad 12. Andelen seropositiva för anti-HAV 99,0% och för anti-HBs 99,0% vid månad 13 med en seroprotektionsnivå på 97,0%.

  10 år efter start av vaccination med Ambirix till barn i åldrarna 1-15 år enligt 0, 6 månaders-schemat hade alla personer som följdes upp kvarvarande nivåer av anti-HAV-antikroppar ≥15 mIE/ml. Vid samma tidpunkt var andelen med anti-HBs-antikroppar ≥10 mIE/ml hos personer som var i åldrarna 1-11 år eller 12-15 år när första dosen gavs 77,3% respektive 85,9%. Hos personer som var i åldrarna 12-15 år vid primärvaccination var koncentrationerna av anti-HAV- och anti-HBs-antikroppar jämförbara mellan grupperna som hade fått Ambirix eller ett kombinerat HAB-vaccin (innehåll enligt ovan) enligt 3-dos schemat.

  6 år efter vaccination med Ambirix till barn i åldrarna 12-15 år enligt 0, 6 månaders- eller 0, 12 månaders-schemat hade alla personer som följdes upp kvarvarande nivåer av anti-HAV-antikroppar ≥15 mIE/ml. Vid samma tidpunkt var andelen med anti-HBs-antikroppar ≥10 mIE/ml hos personer som vaccinerats enligt 0, 6 månaders- eller 0, 12 månaders-schemat 84,8% respektive 92,9%.

  När första dosen av Ambirix gavs åtföljande av en boosterdos med ett kombinerat difteri-, tetanus-, acellulärt pertussis-, inaktiverad poliomyelit- och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (DTPa-IPV+Hib) eller med första dosen av ett kombinerat mässling-påssjuka-röda hund-vaccin under andra levnadsåret var immunsvaren på alla antigen tillfredsställande.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse icke-kliniska studier avseende säkerhet visade inte några särskilda risker för människa.

  Innehåll

  1 dos (1 ml) innehåller: Hepatit A-virus (inaktiverat) 720 ELISA-enheter1,2, Hepatit B-ytantigen (rDNA) 20 mikrogram3,4

  1Producerat i humana diploidceller (MRC-5)

  2 Adsorberat på hydratiserad aluminiumhydroxid 0,05 milligram Al3+

  3Producerat i jästceller (Saccharomyces cerevisiae) med rekombinant DNA-teknologi

  4 Adsorberat på aluminiumfosfat 0,4 milligram Al3+

  Övriga ämnen: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

  Miljöpåverkan

  Hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)

  Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

  Hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)

  Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas. Förvaras i orginalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Vid förvaring kan en vit, fin bottensats med ett klart färglöst skikt ovanför observeras.

  Före administrering ska vaccinet resuspenderas till en homogen, grumlig vit suspension. Se produktresumén för instruktioner för resuspension.

  Vaccinet ska inspekteras visuellt för främmande partiklar och/eller avvikande utseende innan administrering. Administrera inte vaccinet om något av detta observeras.

  Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Ambirix®
  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta Mjölkaktig vit suspension
  1 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
  10 x 1 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej