Cetirizin Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 10 mg (vit, avlång, brytskåra, ca 10 mm x 4 mm, höjd ca 2,8 mm)

Piperazinderivat

Aktiv substans: Cetirizin
ATC-kod: R06AE07
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-04-29.

Indikationer

Vuxna och barn från 6 år:

 • Cetirizin är indicerat för lindring av nasala symtom och ögonsymtom på säsongsbunden och perenn allergisk rinit.

 • Cetirizin är indicerat för lindring av symtom på kronisk idiopatisk urtikaria.

 • Kontraindikationer

  Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, mot hydroxizin eller mot något piperazinderivat.

  Patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mindre än 10 ml/min.

  Dosering

  Barn 6-12 år:

  5 mg (½ tablett) 2 gånger dagligen.

  Vuxna och ungdomar över 12 år:

  10 mg (1 tablett) 1 gång dagligen.

  Äldre:

  Data indikerar inte att minskning av dosen är nödvändig för äldre med normal njurfunktion.

  Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:

  Det finns inga data för att dokumentera effekt/säkerhets-förhållandet hos patienter med nedsatt njurfunktion. Eftersom cetirizin huvudsakligen utsöndras via njurarna (se avsnitt 5.2), ska doseringsintervallen justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion i de fall där ingen alternativ behandling kan ges. Justera dosen i enlighet med tabellen nedan. För att använda doseringstabellen behövs en beräkning av patientens kreatininclearance (CLcr) i ml/min. CLcr (ml/min) kan beräknas från serumkreatinin (mg/dl) med hjälp av följande formel:

                [140-ålder (år)] x vikt (kg)

  CLcr = ——————————————— (x 0,85 för kvinnor)

                72 x serumkreatinin (mg/dl)

  Dosjustering för vuxna patienter med nedsatt njurfunktion:

  Grupp

  Kreatininclearance (ml/min)

  Dos och frekvens

  Normal

  ≥80

  10 mg en gång dagligen

  Lätt

  50 – 79

  10 mg en gång dagligen

  Måttligt

  30 – 49

  5 mg en gång dagligen

  Allvarligt

  <30

  5 mg varannan dag

  Njursjukdom i slutstadiet – Patienter som genomgår dialys

  <10

  Kontraindicerat

  För barn med nedsatt njurfunktion justeras dosen individuellt med hänsyn till patientens renala clearance, ålder och kroppsvikt.

  Patienter med nedsatt leverfunktion:

  Dosjustering behövs inte för patienter med enbart nedsatt leverfunktion.

  Patienter med nedsättning av både lever- och njurfunktion:

  Dosjustering rekommenderas (se Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion ovan).

  Administreringssätt

  Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.

  Varningar och försiktighet

  Vid terapeutiska doser har inga kliniskt signifikanta interaktioner visats med alkohol (blodalkoholnivå 0,5 g/l). Försiktighet rekommenderas ändå vid samtidigt intag av alkohol.

  Försiktighet ska iakttas hos patienter med faktorer som predisponerar för urinretention (t.ex. ryggmärgslesion, prostatahyperplasi) eftersom cetirizin kan öka risken för urinretention.

  Försiktighet rekommenderas hos patienter med epilepsi och risk för konvulsioner.

  Pediatrisk population

  De filmdragerade tabletterna rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom denna formulering inte är anpassad för nödvändig dosjustering.

  Antihistaminer hämmar allergitest och en washout-period (på 3 dagar) krävs innan de utförs.

  Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd ska inte använda cetirizin filmdragerade tabletter: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

  Interaktioner

  På grund av cetirizins profil beträffande farmakokinetik, farmakodynamik och tolerans förväntas inga interaktioner med detta antihistamin. Varken farmakodynamiska eller signifikanta farmakokinetiska interaktioner har rapporterats i läkemedelsinteraktionsstudier, i synnerhet inte med pseudoefedrin eller teofyllin (400 mg/dag).

  Graden av absorption av cetrizin minskas inte av mat även om absorptionshastigheten minskas.

  Graviditet

  Kategori B:1

  Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurstudier tyder inte på direkt eller indirekt skadlig verkan på graviditet, embryo/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling. Försiktighet ska iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.

  Amning

  Grupp IVb

  Cetirizin utsöndras i bröstmjölk vid koncentrationer motsvarande 25-90 % av de som uppmätts i plasma, beroende på intervallet mellan provtagning och läkemedelstillförsel. Försiktighet ska därför iakttas vid förskrivning av cetirizin till ammande kvinnor.

  Trafik

  Objektiva mätningar av körförmåga, sömnlatens och monteringsprestation har inte visat några kliniskt relevanta effekter vid rekommenderad dos på 10 mg.

  Patienter som avser att köra bil, delta i potentiellt farliga aktiviteter eller använda maskiner ska inte överskrida rekommenderad dos och ska beakta sin respons på läkemedlet.

  Hos känsliga individer kan användning tillsammans med alkohol eller CNS-dämpande medel leda till ytterligare nedsättning av uppmärksamhet och prestation.

  Biverkningar

  Kliniska studier har visat att cetirizin vid rekommenderad dos har mindre biverkningar på CNS, inklusive dåsighet, trötthet, yrsel och huvudvärk. I vissa fall har paradoxal CNS-stimulering rapporterats.

  Även om cetirizin är en selektiv antagonist till perifera H1-receptorer och är relativt fritt från antikolinerg aktivitet, har enstaka fall av urineringssvårigheter, ackommodationsstörningar i ögonen och muntorrhet rapporterats.

  Fall av nedsatt leverfunktion med förhöjda leverenzymer åtföljt av förhöjt bilirubin har rapporterats. Detta upphör oftast vid avbrytande av behandlingen med cetirizindihydroklorid.

  Kliniska studier

  Dubbelblinda kontrollerade kliniska studier som jämfört cetirizin med placebo eller andra antihistaminer vid rekommenderad dos (10 mg dagligen för cetirizin), för vilka kvantifierade säkerhetsdata finns tillgängliga, inkluderade mer än 3 200 personer som exponerats för cetirizin.

  Från dessa poolade data rapporterades följande biverkningar för cetirizin 10 mg, i de placebokontrollerade studierna, med frekvenser på 1,0% eller mer:

  Biverkning (WHO-ART)

  Cetirizin 10 mg

  (n = 3 260)

  Placebo

  (n = 3 061)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Trötthet

  1,63 %

  0,95 %

  Centrala och perifera nervsystemet

  Yrsel

  Huvudvärk

  1,10 %

  7,42 %

  0,98 %

  8,07 %

  Magtarmkanalen

  Buksmärta

  Muntorrhet

  Illamående

  0,98 %

  2,09 %

  1,07 %

  1,08 %

  0,82 %

  1,14 %

  Psykiska störningar

  Sömnighet

  9,63 %

  5,00 %

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Faryngit

  1,29 %

  1,34 %

  Sömnighet, som visserligen förekom statistiskt sett oftare i cetirizingruppen än i placebogruppen, var mild till måttlig i de flesta fallen. Objektiva tester i andra studier har visat att normala dagliga aktiviteter inte påverkas av den rekommenderade dagliga dosen hos friska, unga frivilliga

  Biverkningar med frekvenser på 1% eller mer hos barn i åldern 6 månader till 12 år, som ingått i placebokontrollerade kliniska studier är:

  Biverkning (WHO-ART)

  Cetirizin 10 mg

  (n = 1 656)

  Placebo

  (n = 1 294)

  Magtarmkanalen

  Diarré

  1,0 %

  0,6 %

  Psykiska störningar

  Sömnighet

  1,8 %

  1,4 %

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Rinit

  1,4 %

  1,1 %

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Trötthet

  1,0 %

  0,3 %

  Erfarenhet efter att läkemedlet kommit ut på marknaden

  Utöver de biverkningar som rapporterats i kliniska studier och som angetts ovan har följande biverkningar rapporterats efter att läkemedlet kommit ut på marknaden.

  Biverkningar är listade enligt MedDRA organklassystem och efter estimerad frekvens baserat på erfarenhet sedan preparatet godkänts för försäljning.

  Frekvensen definieras enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Blodet och lymfsystemet

  Mycket sällsynta: Trombocytopeni

  Immunsystemet

  Sällsynta: Överkänslighet

  Mycket sällsynta: Anafylaktisk chock

  Metabolism och nutrition

  Ingen känd frekvens: Ökad aptit

  Psykiska störningar

  Mindre vanliga: Agitation

  Sällsynta: Aggression, konfusion, depression, hallucinationer, insomnia

  Mycket sällsynta: Tics

  Ingen känd frekvens: Självmordstankar

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mindre vanliga: Parestesi

  Sällsynta: Konvulsioner, rörelsestörningar

  Mycket sällsynta: Dysgeusi, synkope, tremor, dystoni, dyskinesi

  Ingen känd frekvens: amnesi, nedsatt minnesförmåga

  Ögon

  Mycket sällsynta: Ackommodationsstörningar, dimsyn, okulogyr kris

  Öron och balansorgan

  Ingen känd frekvens: Yrsel

  Hjärtat

  Sällsynta: Takykardi

  Magtarmkanalen

  Mindre vanliga: Diarré

  Lever och gallvägar

  Sällsynta: Avvikande leverfunktion (ökade transaminaser, alkaliskt fosfatas, γ-GT och bilirubin)

  Hud och subkutan vävnad

  Mindre vanliga: Klåda, utslag

  Sällsynta: Urtikaria

  Mycket sällsynta: Angioneurotiskt ödem, fixt läkemedelsutslag

  Njurar och urinvägar

  Mycket sällsynta: Dysuri, enures

  Ingen känd frekvens: Urinretention

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mindre vanliga: Asteni, sjukdomskänsla

  Sällsynta: Ödem

  Undersökningar

  Sällsynta: Viktökning

  Överdosering

  Symtom

  Symtom som observerats efter en överdos av cetirizin är huvudsakligen kopplade till CNS-effekter eller till effekter som tyder på en antikolinerg effekt.

  Biverkningar som observerats efter intag av minst fem gånger rekommenderad dos är konfusion, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, mydriasis, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stupor, takykardi, tremor och urinretention.

  Behandling

  Det finns inget känt motgift mot cetirizin.

  Vid överdos rekommenderas symtomatisk och understödjande behandling. Ventrikeltömning ska övervägas om intaget skett nyligen.

  Cetirizin elimineras inte effektivt vid dialys.

  Farmakodynamik

  Farmakoterapeutisk grupp: Piperazinderivat

  ATC-kod: R06A E07

  Cetirizin, en human metabolit av hydroxizin, är en potent och selektiv antagonist till perifera H1-receptorer. Receptorbindningsstudier in vitro har inte visat någon mätbar affinitet till annat än H1-receptorer.

  Förutom anti-H1-effekt har cetirizin visat anti-allergisk aktivitet; vid en dos på 10 mg en eller två gånger dagligen hämmas senfasrekryteringen av eosinofiler i huden och i bindhinnan hos atopiska personer utsatta för allergenstimulering.

  Studier med friska frivilliga visar att cetirizin vid doser på 5 och 10 mg kraftigt hämmar hudrodnad med kvaddelbildning inducerad av mycket höga histaminkoncentrationer i huden men sambandet med effekt är inte säkerställt.

  I en 35-dagarsstudie på barn i åldern 5–12 år påvisades ingen tolerans för cetirizins antihistamineffekt (dämpning av hudrodnad med kvaddelbildning). När behandling med cetirizin avslutas efter upprepad dosering, återfår huden sin normala histaminreaktivitet inom 3 dagar.

  I en sex-veckors placebokontrollerad studie med 186 patienter med allergisk rinit och samtidig mild till måttlig astma, förbättrade cetirizin 10 mg en gång dagligen rinitsymtomen utan förändring av lungfunktionen. Denna studie stödjer säkerheten av administrering av cetirizin till patienter med mild till måttlig astma.

  I en placebokontrollerad studie orsakade cetirizin som gavs i en hög daglig dos på 60 mg i sju dagar ingen statistiskt signifikant ökning av QT-intervallet.

  Vid rekommederad dosering har det visats att cetirizin förbättrar livskvaliten för patienter med perenn och säsongsbunden allergisk rinit.

  Farmakokinetik

  Maximal plasmakoncentration vid steady-state är ca 300 ng/ml och uppnås inom 1,0 ± 0,5 h. Ingen ackumulering visas för cetirizin efter 10 mg dagligen i 10 dagar.

  Distributionen av farmakokinetikparametrar som maximal plasmakoncentration (Cmax) och AUC är unimodal hos friska frivilliga.

  Absorptionen av cetirizin minskar inte med mat även om absorptionshastigheten minskar. Biotillgängligheten är liknande vid administrering av cetirizin som lösningar, kapslar eller tabletter.

  Den skenbara distributionsvolymen är 0,50 l/kg. Plasmaproteinbindningen av cetirizin är 93 ± 0,3%. Cetirizin ändrar inte proteinbindningen av warfarin.

  Cetirizin genomgår ingen större first-pass-metabolisering. Omkring två tredjedelar av dosen utsöndras oförändrad i urin. Den terminala halveringstiden är ungefär 10 timmar.

  Cetirizin visar linjär kinetik i intervallet 5–60 mg.

  Särskilda patientgrupper

  Äldre

  Efter en enda oral dos på 10 mg ökade halveringstiden med 50 % och clearance minskade med 40 % hos 16 äldre frivilliga jämfört med yngre. Minskningen i cetirizinclearance hos dessa äldre försökspersoner verkade ha samband med nedsatt njurfunktion.

  Barn, spädbarn och småbarn

  Halveringstiden för cetirizin var omkring 6 timmar hos barn i åldern 6–12 år och 5 timmar hos barn i åldern 2-6 år. Hos barn i åldern 6-24 månader är den reducerad till 3,1 timmar.

  Patienter med nedsatt njurfunktion

  Farmakokinetiken för läkemedlet var liknande hos patienter med lätt nedsättning (kreatininclearance > 40 ml/min) och friska frivilliga. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70 % minskning av clearance jämfört med friska personer.

  Patienter som genomgår hemodialys (kreatininclearance <7 ml/min) som gavs en enstaka oral dos på 10 mg cetirizin hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70% minskning av clearance jämfört med friska personer.

  Cetirizin eliminerades dåligt vid hemodialys. Dosjustering är nödvändig hos patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Patienter med kronisk leversjukdom (hepatocellulär, kolestatisk och gallcirros) som gavs 10 eller 20 mg cetirizin som en engångsdos hade 50 % ökad halveringstid och 40 % minskning i clearance jämfört med friska personer.

  Dosjustering är endast nödvändigt hos patienter med nedsatt leverfunktion om nedsatt njurfunktion förekommer samtidigt.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

  Innehåll

  En filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

  Hjälpämne: 1 filmdragerad tablett innehåller 81,80 mg laktosmonohydrat.

  För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

  Tablettkärna:

  cellulosa, mikrokristallin

  laktosmonohydrat

  magnesiumstearat

  kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

  Filmdragering:

  hypromellos

  laktosmonohydrat

  makrogol 4000

  färgämnet titandioxid

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  2 år.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Cetirizin Sandoz
  Filmdragerad tablett 10 mg (vit, avlång, brytskåra, ca 10 mm x 4 mm, höjd ca 2,8 mm)
  30 styck blister, receptfri, 57:73, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  100 styck blister, 76:49, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  7 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  10 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  14 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  20 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Cetirizin