Ciloxan

Novartis

Ögonsalva 3 mg/g (Vit till benvit ögonsalva)

Kemoterapevtikum av kinololtyp

Aktiv substans: Ciprofloxacin
ATC-kod: S01AE03
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-18.

Indikationer

Bakteriella kornealsår och konjunktiviter hos vuxna och barn över 1 års ålder. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för användning av antibiotika.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, andra kinoloner eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna och barn över 1 år:

Kornealsår: En salvsträng om ca 1,25 cm appliceras i konjunktivalsäcken varje till varannan timme dygnet runt under de första två dagarna och därefter var 4:e timme under de följande 12 dagarna. Behandlingen kan vid behov förlängas av den behandlande läkaren.

Konjunktivit: En salvsträng om 1,25 cm appliceras i konjunktivalsäcken 3 gånger dagligen under de första två dagarna och därefter 2 gånger dagligen under de följande 5 dagarna. Behandlingen kan vid behov förlängas av den behandlande läkaren.

Vid central och synhotande bakteriell keratit rekommenderas Ciloxan ögondroppar som initial terapi för att möjliggöra kombinationsbehandling med annat ögonantibiotikum i droppform.

Det saknas erfarenhet av behandling av barn under 1 års ålder.

Nedsatt lever- och njurfunktion

Ciloxan har inte studerats i dessa patientpopulationer.

Administreringssätt

Endast för användning i ögonen.

För att förhindra kontamination av droppspetsen och lösningen bör man undvika att vidröra ögonlocken, omgivande vävnad och andra ytor med flaskans droppspets. Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.

Nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter administrering rekommenderas. Detta kan reducera den systemiska absorptionen av läkemedel, som tillförs via ögonen och minska de systemiska biverkningarna.

Om mer än ett topikalt ögonläkemedel används måste läkemedlen administreras med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska användas sist.

Varningar och försiktighet

Allvarliga och i enstaka fall dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaxi), ibland efter första dosen, har observerats hos patienter som fått behandling baserad på systemiskt administrerade kinoloner. Vissa reaktioner åtföljdes av kardiovaskulär kollaps, medvetandeförlust, stickningar, farynx- eller ansiktsödem, dyspné, urtikaria och klåda. Behandling med ciprofloxacin bör upphöra vid första tecken på hudutslag eller andra tecken på överkänslighet.

När Ciloxan ögonsalva används bör man beakta risken för rinofaryngeal passage, som kan bidra till uppkomst och spridning av bakterieresistens.

Allvarliga akuta överkänslighetsreaktioner mot ciprofloxacin kan kräva omedelbar akut behandling. Syrgas och upprätthållande av öppna luftvägar ska sättas in när det är kliniskt indicerat.

Som med alla antibakteriella preparat kan långvarig behandling medföra överväxt av ej mottagliga bakteriestammar eller svampar. Om superinfektion uppstår bör lämplig behandling sättas in.

Seninflammation och senruptur kan uppkomma vid systemisk fluorokinolonbehandling inklusive ciprofloxacin, särskilt hos äldre patienter och hos patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider. Därför ska behandling med Ciloxan upphöra vid första tecken på seninflammation.

Hos patienter med sår på hornhinnan och frekvent administrering av Ciloxan har vita, topikala utfällningar i ögat (läkemedelsrester) observerats, vilka försvann efter fortsatt applicering av Ciloxan. Utfällningen utesluter inte fortsatt applicering av Ciloxan, inte heller har den någon negativ effekt på det kliniska förloppet för tillfrisknandet.

Pediatrisk population

Det saknas erfarenhet av behandling av barn under 1 års ålder.

Användning av Ciloxan ögonsalva hos neonatala barn med ophthalmia neonatorum rekommenderas inte eftersom det inte har utvärderats hos dessa patienter. Neonatala barn med ophthalmia neonatorum bör erhålla lämplig behandling för sitt tillstånd.

Användning av kontaktlinser (hårda eller mjuka) rekommenderas inte under behandlingen av en ögoninflammation. Därför ska patienter informeras om att inte använda kontaktlinser under behandling med Ciloxan ögonsalva.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Med tanke på den låga systemiska koncentrationen av ciprofloxacin efter topikal okulär administrering av detta läkemedel, är det osannolikt att läkemedelsinteraktioner uppkommer.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av ciprofloxacin i gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Systemexponeringen för ciprofloxacin efter topikal användning förväntas vara låg. Ciloxan kan användas under graviditet.

Amning

Grupp II

Ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk efter oral administrering. Det är okänt om ciprofloxacin utsöndras i human bröstmjölk efter topikal okulär administrering eller administrering i örat. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Systemexponering för ciprofloxacin förväntas vara mycket låg. Ciloxan kan användas under amning.

Trafik

Ciprofloxacin ögonsalva har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Som med andra ögondroppar kan tillfällig dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Om dimsyn eller andra synstörningar uppstår efter instillation måste patienten vänta tills synen har klarnat innan han/hon framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar var de oftast rapporterade läkemedelsbiverkningarna obehag i ögonen, dysgeusi och fällningar på hornhinnan. Dessa biverkningar uppkom hos cirka 6 %, 3 % respektive 3 % av patienterna.

Biverkningar i tabellform

Fölgande biverkningarklassificeras i enlighet med följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad. Biverkningarna har observerats under kliniska prövningar.

Följande biverkningar har rapporterats i samband med användning av Ciloxan i ögat:

Organsystem

Av MedDRA rekommenderad term

Immunsystemet

Sällsynta: överkänslighet

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: huvudvärk

Sällsynta: yrsel

Ögon

Vanliga: läkemedelsrester*, utfällningar i hornhinnan, obehag i ögat, okulär hyperemi

Mindre vanliga: keratopati, punktuell keratit, infiltrat i hornhinnan, ljuskänslighet, nedsatt synskärpa, ögonlocksödem, dimsyn, smärta i ögat, torrhet i ögat, svullet öga, klåda i ögat, ökat tårflöde, utsöndring från ögat, krustabildning i ögonlockskanten, fjällande ögonlock, konjunktivalt ödem, ögonlockserytem

Sällsynta: okulär toxicitet, keratit, konjunktivit, korneal epiteldefekt, diplopi, hypoestesi i ögat, astenopi, vagel, ögonirritation, ögoninflammation

Öron och balansorgan

Sällsynta: öronsmärta

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta: hypersekretion från näsans bihålor, rinit

Magtarmkanalen

Vanliga: dysgeusi

Mindre vanliga: illamående

Sällsynta: diarré, buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: dermatit

* De vita precipitaten har konstaterats vid frekvent administrering.

Effekten saknar klinisk betydelse och föranleder inte utsättande av preparatet.

Ytterligare biverkningar som identifierats vid övervakning efter godkännande för försäljning inkluderar de nedanstående. Frekvenserna kan inte beräknas från tillgängliga data.

Organsystem

Av MedDRA rekommenderad term

Muskuloskeletala systemet och bindväv

senbesvär

Beskrivning av utvalda biverkningar

Med lokalt tillförda fluorokinoloner har följande reaktioner uppstått i mycket sällsynta fall: Utslag (allmänna), toxisk epidermolys, exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom och urtikaria. I enstaka fall har dimsyn, nedsatt synskärpa och läkemedelsrester observerats med oftalmiskt ciprofloxacin.

Allvarliga och i enstaka fall dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaxi), ibland efter första dosen, har rapporterats hos patienter som fått systemisk kinolonbehandling. Vissa reaktioner åtföljdes av kardiovaskulär kollaps, medvetandeförlust, stickningar, farynx- eller ansiktsödem, dyspné, urtikaria och klåda.

Rupturer i axel-, hand-, akilles- eller andra senor som krävde kirurgisk reparation eller ledde till långvarig funktionsnedsättning har rapporterats hos patienter som fått systemiska fluorokinoloner. Studier och rapporter efter godkännandet för försäljning av systemiska fluorokinoloner indicerar att risken för sådana rupturer kan öka hos patienter som får kortikosteroider, särskilt geriatriska patienter, liksom rupturer av kraftigt belastade senor, inklusive akillessenan.

Måttlig till svår fototoxicitet har observerats hos patienter som behandlats med systemiska kinoloner. Ändå är det mindre vanligt med fototoxiska reaktioner mot ciprofloxacin.

Hos patienter med sår på hornhinnan och frekvent administrering av Ciloxan har vita, topikala utfällningar i ögat (läkemedelsrester) observerats, vilka försvann efter fortsatt applicering av Ciloxan. Utfällningen utesluter inte fortsatt applicering av Ciloxan, inte heller har den någon negativ effekt på det kliniska förloppet för tillfrisknandet.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Ciloxan 3 mg/ml ögonsalva undersöktes hos 103 barn i åldrarna mellan 1 och 12 år. Inga allvarliga biverkningar rapporterades i denna patientgrupp.

Överdosering

En överdos av Ciloxan ögonsalva kan sköljas ur ögat med ljummet vatten.

På grund av preparatets egenskaper förväntas inga toxiska effekter vid en okulär överdos av detta läkemedel, inte heller vid en oavsiktlig förtäring av innehållet i en tub.

Farmakodynamik

Ciprofloxacin, den aktiva substansen i Ciloxan ögonsalva, är ett syntetiskt kinolonkarboxyl-syrederivat som utövar en baktericid effekt genom att blockera funktionen av det bakteriella enzymet DNA-gyras.

Antibakteriellt spektrum: Ciprofloxacin uppvisar in vitro ett mycket brett antibakteriellt spektrum omfattande de flesta kliniskt betydelsefulla patogenerna. Gramnegativa aeroba bakterier, däribland Pseudomonas aeruginosa , är vanligen synnerligen känsliga, medan grampositiva bakterier uppvisar en något lägre känslighet. Effekten mot Staphylococcus aureus och Streptococci är dock relativt god. Anaerober är vanligen mindre känsliga. Enstaka fall av resistensutveckling mot ciprofloxacin har observerats, men plasmid-medierad bakteriell resistens förefaller inte uppträda med antibiotika av fluorokinolontyp. Korsresistens med andra substanser ur kinolonpreparatgruppen har observerats. Korsresistens gentemot antimikrobiella medel med annan kemisk struktur, såsom betalaktam-antibiotika och aminoglykosider förekommer ej.

Farmakokinetik

Absorptionsstudier på människa med Ciloxan ögonsalva har inte utförts, men däremot med Ciloxan ögondroppar 3 mg/ml. Plasmakoncentrationen var låg och varierade mellan 0 och 4,7 ng/ml. Detta motsvarar ca 1/450-del av koncentrationen efter en peroral engångsdos om 250 mg. Farmakokinetiska uppgifter avseende barn saknas.

Prekliniska uppgifter

Efter oral tillförsel av höga doser ciprofloxacin och andra kinoloner orsakar dessa skada på större viktbärande leder på växande djur. Omfattningen av broskskadan varierar beroende på ålder, djurslag och dos. Vid en ciprofloxacindos på 30 mg/kg var dock effekten på lederna minimal.

Inga ledeffekter sågs i en studie som varade en månad där ciprofloxacin ögondroppar administrerades till växande hundar. Det finns inte heller några andra data som tyder på att användning av ciprofloxacin i ögondroppsberedningar ger ledskador.

I övrigt finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g ögonsalva innehåller ciprofloxacinhydroklorid monohydrat motsvarande 3 mg ciprofloxacin.

Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin

Vitt vaselin

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Ciprofloxacin

Miljörisk: Användning av ciprofloxacin har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Ciprofloxacin är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Ciprofloxacin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

2 år.

Öppnad tub är hållbar i 4 veckor.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Ciloxan
Ögonsalva 3 mg/g Vit till benvit ögonsalva
3.5 gram tub, 131:56, F