Sterilt vatten Baxter Viaflo

Baxter

Spädningsvätska för parenteral användning (klar och färglös lösning)

Tekniska hjälpmedel, vehiklar

Aktiv substans: Vatten
ATC-kod: V07AB
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-01-18

Indikationer

Sterilt vatten Baxter Viaflo används för spädning och
rekonstituering av läkemedel för parenteral administrering.

Kontraindikationer

Ska inte administreras utan tillsats. Kontraindikationerna för det tillsatta läkemedlet ska beaktas.

Dosering

Dosering : Dosen och admini­strerings­hastigheten beror på det tillsatta läke­medlet. Efter tillsats av ordinerade läkemedel är doseringen vanligtvis beroende på patientens ålder, vikt och kliniska till­stånd samt laboratorie­värden.

Administreringssätt: Lösningen används för att späda och ge terapeutiska till­satser. Bruks­anvisningen för det tillsatta läke­medlet bestämmer de lämpliga volymerna samt administrerings­sättet.

Varningar och försiktighet

Sterilt vatten Baxter Viaflo är hypotont och ska inte administreras utan tillsats. Används inte för intravenös injektion utan att justera till ungefärlig isotoni med hjälp av det tillsatta läkemedlet. När Sterilt vatten Baxter Viaflo används som spädningsmedel för hypertona lösningar, ska spädning göras för att få lösningen så isoton som möjligt.

Hemolys kan förekomma efter infusion av Sterilt vatten Baxter Viaflo. Hemoglobin-inducerad njursvikt har rapporterats till följd av hemolys.

När stora volymer ska administreras bör elektrolytbalansen övervakas regelbundet. Förpackningarna med stora volymer (500 ml och 1000 ml) är avsedda för spädning vid beredning på apotek. De ska inte användas för direkt intravenös administrering.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Möjliga kliniska interaktioner mellan de olika läke­medel som ska till­sättas bör beaktas.

Graviditet

Kategori NA

Riskerna med användning under graviditet bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Amning

Grupp NA

Riskerna med användning under amning bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats efter introduktion på marknaden. Frekvensen för biverkningarna som listas i detta avsnitt kan inte beräknas från tillgängliga data.

Biverkningar

Organklass

MedDRA-föredragen term

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Hemolys

Ingen känd frekvens

Sannolikheten för andra eventuella biverkningar beror på tillsatta läkemedel.

Överdosering

Hemolys kan före­komma efter överinfusion av hypo­tona lösningar när sterilt vatten används som spädningsmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet)..

Tecken och symptom på över­dos hänför sig också till egen­skaperna hos det läke­medel som tillsätts. I händelse av oavsiktlig över­dos ska behand­lingen avbrytas och patienten observer­as vad gäller tecken och symtom relaterade till det admini­strerade läke­medlet.

Farmakodynamik

Sterilt vatten Baxter Viaflo är endast ett hjälp­medel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakodynamiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Farmakokinetik

Sterilt vatten Baxter Viaflo är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakokinetiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Prekliniska uppgifter

Sterilt vatten Baxter Viaflo är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför prekliniska säkerhetsuppgifter för de använda lösningarna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Innehåll

Varje påse innehåller: 100% vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Tillsatser kan vara inkompatibla. Tillsatser med kända inkompatibiliteter ska inte användas. Innan läkemedel tillsätts, kontrollera dels att de är lösliga och stabila i vatten vid pH-värdet för Sterilt vatten Baxter Viaflo, dels att de är kompatibla med varandra.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Kastas efter engångs­bruk. Kasta oanvänd lösning. Åter­anslut inte delvis använda påsar. Avlägsna inte behållaren från ytterpåsen förrän den ska användas. Inner­påsen bi­behåller steriliteten hos produkten.

Använd endast om lös­ningen är klar och utan synliga partiklar och påsen är oskadad. När ett infusions­aggregat har till­kopplats, ska administreringen starta omedelbart.

Tillsats ska ske under noggranna aseptiska för­hållanden.

Gör infusionen isoton före parenteral administrering.

Följande översatsning är gjord av tekniska skäl: 50 ml påse (59 ml inklusive översatsning). 100 ml påse (111 ml inklusive över­satsning). 250 ml påse (271 ml inklusive översatsning). 500 ml påse (530 ml inklusive översatsning). 1000 ml påse (1040 ml inklusive översatsning)

Tillsatser kan göras innan administreringen startar eller under administreringen genom den åter­förslutnings­bara tillsats­porten.

Lösningar som innehåller tillsatser ska användas omedelbart efter beredning om inte beredningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska för­hållanden.

Använd inte plast­behållare i serie­koppling. Sådan användning kan resultera i luft­emboli på grund av att kvar­varande luft kan dras från den primära be­hållaren innan administreringen av vätskan från den sekundära be­hållaren är avslutad.

Kemisk och fysikalisk stabilitet ska före användning fastställas för varje tillsats vid pH-värdet för Sterilt vatten Baxter Viaflo. Från mikrobiologisk synpunkt ska den utspädda produkten användas omedelbart, om inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. Om användning inte sker omedelbart, är förvaringstiden och omständigheterna
före användning användarens ansvar.

För ytterligare anvisningar för användning se bipacksedeln.

Egenskaper hos läkemedelsformen

pH mellan 4,5 och 7,0.

Förpackningsinformation

Sterilt vatten Baxter Viaflo
Spädningsvätska för parenteral användning klar och färglös lösning
50 x 100 milliliter påse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 x 50 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
50 x 100 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor