Anti

Meda OTC

Kräm 5 % (vit kräm)

Antiviralt medel

Aktiv substans: Aciklovir
ATC-kod: D06BB03
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-01-21

Indikationer

Symtomatisk behandling av prodrom och tidiga former av recidiverande munsår orsakade av herpes simplex virus.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot aciklovir, valaciklovir, propylenglykol eller mot något av hjälpämnena som anges i Innehåll.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: Krämen appliceras på infektionsstället var 4:e timme, 5 gånger dagligen. Behandlingen skall påbörjas så snart tecken uppstått på att infektionen är på väg att bryta ut, helst inom 4 timmar. Behandlingen bör vanligen pågå i 5 dagar.

Varningar och försiktighet

Krämen skall endast användas vid sår på läppar eller i ansiktet. Anti rekommenderas inte för applicering på slemhinnor, t.ex. i munnen, ögon eller slidan, då det kan ge irritation. Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika att få kräm i ögat.

För starkt immunsupprimerade individer såsom AIDS-patienter och transplanterade patienter bör överväga oral aciklovir behandling. Dessa patienter rekommenderas att kontakta läkare vid behandling av alla infektioner.

Behandling av HSV-infektion hos patienter med samtidigt pågående dermatit eller eksem i behandlingsområdet har ej studerats.

Anti innehåller cetylalkohol som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) och propylenglykol som kan ge hudirritation.

Pediatrisk population

Erfarenhet av behandling av barn yngre än 12 år saknas.

Interaktioner

Inga kliniskt signifikanta interaktioner har identifierats.

Graviditet

Kategori B:3

Användningen av Anti bör övervägas endast då eventuella fördelar överväger de okända riskerna. Vid topikal behandling är den systemiska exponeringen för aciklovir är mycket låg.

I ett graviditetsregister för perioden efter marknadsintroduktion har det dokumenterats graviditeter hos kvinnor som behandlats med någon aciklovir formulering. Registret visar ingen ökning av antalet missbildningar vid födseln hos de individer som exponerats för aciklovir jämfört med befolkningen i allmänhet. Inga missbildningar vid födsel visade ett unikt eller enhetligt mönster som kan tyda på en gemensam orsak.

I internationellt accepterade standardtester med systemisk administrerad aciklovir påvisades inga embryotoxiska eller teratogena effekter hos kaniner, råttor eller möss.

I ett icke-standardtest på råtta observerades fetala missbildningar, men endast efter så höga subkutana doser att toxicitet hos modern uppstått. Den kliniska relevansen av dessa fynd är osäker.

Amning

Grupp II

Begränsad mängd data från människa visar att aciklovir passerar över i bröstmjölk efter systemisk administrering. När modern använt aciklovir kräm är dosen för det ammande barnet försumbar.

Trafik

Anti har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningsfrekvensen definieras som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Domningar på applikationsstället.

Mindre vanliga: Övergående brännande eller stickande känsla på applikationsstället.

Lätt uttorkning eller fjällning av huden. Klåda.

Sällsynta: Erytem. Kontakteksem på applikationsstället. Sensitivitetstester visar att en reaktion oftast beror på något av krämens övriga innehållsämnen än på aciklovir.

Immunsystemet

Mycket sällsynta: Omedelbara överkänslighetsreaktioner inklusive angioödem och urtikaria.

Överdosering

Inga ogynnsamma effekter kan förväntas även om hela innehållet i tuben eller pumpen intas oralt.

Farmakodynamik

Efter att ha trängt in i en cell, som är infekterad med herpes simplex virus, omvandlas aciklovir till aciklovir-trifosfat. Trifosfat hämmar replikation av virus-DNA. Aciklovir eradikerar inte latenta virusarter.

Farmakokinetik

Koncentrationen i plasma är minimal, och således bör ingen systemisk påverkan föreligga.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och karcinogenicitet vid parenteral eller oral administrering av aciklovir visade inte några särskilda risker för människa. I vissa genotoxicitetsstudier har positiva resultat erhållits. I sedvanliga djurförsök påvisades inga embryotoxiska eller teratogena effekter efter systemisk tillförsel av aciklovir. Teratogena effekter, såsom skelettmissbildningar och huvuddeformationer, har setts hos råttembryo i in vitro -kultur och i råttstudier där höga subkutana doser av aciklovir givits en dag under tidig gestationsfas.

Innehåll

1 g kräm innehåller: Aciklovir 50 mg, stearoyl­makrogol­glycerider, dimetikon, cetyl­alkohol, lätt­flytande paraffin, vitt vaselin, propylen­glykol, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Anti
Kräm 5 % vit kräm
2 gram flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
2 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
5 gram tub, tillhandahålls för närvarande ej