Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Estradot®

Novartis

Depotplåster 37,5 mikrogram/24 timmar (3,75 cm²)

Östrogen - systemisk effekt

Aktiv substans: Estradiol
ATC-kod: G03CA03
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-06

Indikationer

Substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus.

Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida fraktur, om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos (avser endast Estradot 50, 75 och 100).

Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65.

Kontraindikationer

 • Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer.

 • Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t.ex. endometriecancer).

 • Odiagnostiserad genital blödning.

 • Obehandlad endometriehyperplasi.

 • Tidigare eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli).

 • Kända trombofila sjukdomar (t.ex. protein C, protein S, eller antitrombinbrist, se Varningar och försiktighet).

 • Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex. angina eller hjärtinfarkt).

 • Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats.

 • Känd överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

 • Porfyri.

 • Dosering

  Dosering:

  Ett depotplåster appliceras två gånger i veckan d.v.s. var 3:e eller 4:e dag.

  Östrogenbrist symtom:

  Estradot finns tillgängligt i fem styrkor: 25, 37,5, 50, 75, 100 mikrogram per 24 timmar. Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska lägsta effektiva dos användas under kortast möjliga tid (se även Varningar och försiktighet).

  Beroende på det kliniska svaret ska dosen anpassas individuellt. Om den valda dosen efter tre månader inte minskat symtomen på östrogenbrist kan dosen höjas. Vid symtom på överdos (t.ex. bröstömhet) ska dosen sänkas.

  Osteoporosprofylax postmenopausalt:

  Gäller styrkorna: 50, 75 och 100 mikrogram.

  Behandlingen ska inledas med Estradot 50 mikrogram/24 timmar.

  Dosen kan anpassas individuellt med Estradot 50, 75 och 100 mikrogram depotplåster.

  Allmänna instruktioner:

  Estradot ges som kontinuerlig (oavbruten) behandling två gånger i veckan.

  För kvinnor med kvarvarande uterus bör Estradot kombineras med ett gestagenpreparat godkänt som tillägg till östrogenbehandling i ett kontinuerligt sekventiellt doseringsschema: Östrogenet ges kontinuerligt.

  Gestagen ges som tillägg i minst 12-14 dagar (eller fler) i varje 28-dagars cykel, (sekventiellt).

  Endast i fall av tidigare diagnostiserad endometrios, ska kvinnor som är hysterektomerade rekommenderas tillägg av gestagen.

  Kvinnor som inte behandlas med HRT, eller kvinnor som byter från annan kontinuerlig kombinerad HRT, kan påbörja behandlingen den dag som passar. Kvinnor som byter från behandling med sekventiell HRT ska påbörja behandlingen dagen efter att föregående behandlingscykel är avslutad.

  Administreringssätt

  Den självhäftande sidan av Estradot ska appliceras på en ren, torr hudyta på buken.

  Estradot får inte appliceras på brösten.

  Estradot ska bytas två gånger i veckan. Platsen för applicering av plåstret måste varieras, det bör gå minst en vecka innan samma hudyta används igen. Hudytan där plåstret appliceras ska inte vara insmord, skadad eller irriterad. Undvik att applicera vid midjan då åtsittande kläder kan få plåstret att lossna. Plåstret ska appliceras omedelbart efter öppnandet av förpackningen och avlägsnandet av skyddsplasten. Plåstret pressas fast ordentligt på huden med handflatan i ca 10 sekunder, för att säkerställa god fastsättning, särskilt runt kanterna.

  Om plåstret skulle lossna och falla av kan samma plåster appliceras igen eller om nödvändigt applicera ett nytt plåster. I båda fallen ska det ursprungliga doseringsschemat följas. Plåstret kan vara kvar under bad.

  Har kvinnan glömt att applicera ett plåster ska ett nytt plåster appliceras så snart som möjligt. Fortsätt sedan att följa det ursprungliga schemat. Den avbrutna behandlingen kan orsaka att oregelbunden blödning och stänkblödning uppträder.

  Varningar och försiktighet

  För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta-balansen göras minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna.

  Estradot 25 och 37,5 är inte indicerade för osteoporosprofylax.

  Kunskap kring riskerna associerade med HRT i behandling av prematur menopaus är begränsad. På grund av låg absolut risk hos yngre kvinnor, kan dock nytta/risk-balansen för dessa kvinnor vara mer fördelaktig än för äldre kvinnor.

  Medicinsk undersökning/uppföljning av behandling

  Innan HRT inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive uppgifter om ärftliga sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning av brösten, ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till kontraindikationer och varningar vid behandlingen. Under behandlingstiden rekommenderas regelbundna kontroller vars frekvens och utformning bör anpassas till den enskilda kvinnan. Kvinnan ska informeras om vilken typ av förändringar i brösten hon bör rapportera till sin läkare eller sjuksköterska/barnmorska (se avsnittet ”Bröstcancer” nedan).

  Kontroller, inklusive regelbunden undersökning av brösten och/eller mammografi, ska utföras i enlighet med gällande rutiner för screening samt i övrigt anpassas efter den enskilda kvinnans kliniska behov.

  Tillstånd som kräver skärpt uppmärksamhet

  Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd eller om patienten tidigare haft tillståndet och/eller om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling, ska patienten övervakas speciellt. Hänsyn ska tas till att dessa tillstånd kan återkomma eller förvärras vid behandling med Estradot:

 • Leiomyom (uterin fibroid) eller endometrios

 • Riskfaktorer för trombembolisk sjukdom (se nedan)

 • Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t.ex. första gradens ärftlighet för bröstcancer

 • Hypertoni

 • Leversjukdom (t.ex. leveradenom)

 • Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

 • Gallstenssjukdom

 • Migrän eller (svår) huvudvärk

 • Systemisk lupus erythematosus (SLE)

 • Tidigare endometriehyperplasi (se nedan)

 • Epilepsi

 • Astma

 • Otoskleros

 • Skäl till att omedelbart avbryta behandlingen

  Behandlingen bör avbrytas vid uppträdande av kontraindikationer (se Kontraindikationer) samt i följande situationer:

 • Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion

 • Signifikant ökning av blodtrycket

 • Debut av migränliknande huvudvärk

 • Graviditet

 • Endometriehyperplasi och carcinom

  För kvinnor med intakt livmoder är risken för endometriehyperplasi och endometriecancer ökad när enbart östrogen ges under lång tid. Den rapporterade ökningen av risk för endometriecancer hos kvinnor behandlade med enbart östrogen varierar mellan en fördubblad till 12 gånger större risk i jämförelse med icke-behandlade, beroende på behandlingens längd och östrogendos (se även Biverkningar). Efter avslutad behandling kan risken förbli förhöjd i minst 10 år.

  Tillägg av ett gestagen cykliskt under minst 12 dagar per månad/28 dagars behandlingscykel, eller kontinuerlig behandling med kombinerat östrogen-gestagen av icke-hysterektomerade kvinnor, minskar den ökade risken associerad med behandling med enbart östrogen.

  För Estradot 75 och 100 mikrogram har endometriesäkerheten vid gestagentillägg inte visats.

  Genombrottsblödning och/eller stänkblödning kan förekomma under de första behandlingsmånaderna. Om genombrottsblödning eller stänkblödning uppträder efter en viss tids behandling eller fortsätter efter avslutad behandling, ska orsaken utredas, vilket kan inkludera endometriebiopsi för att utesluta endometriemalignitet.

  Behandling med enbart östrogen kan leda till utveckling av premaligna eller maligna förändringar i eventuella kvarvarande endometrioshärdar. Därför bör tillägg av gestagen övervägas vid östrogenbehandling av kvinnor som genomgått hysterektomi p.g.a. endometrios, om det finns kvarvarande endometrios.

  Bröstcancer

  Den samlade kunskapen tyder på en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som behandlats med östrogen-gestagen i kombination, och möjligen även som behandlats med enbart östrogen, som beror på behandlingens längd.

  Kombinerad östrogen-gestagen behandling

  En randomiserad placebokontrollerad studie, the Women´s Health Initiative study (WHI), och epidemiologiska studier påvisar konsekvent en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som behandlas med östrogen-gestagen kombinerat, som blir påtaglig efter ungefär 3 år (se även Biverkningar).

  Behandling med enbart östrogen

  WHI-studien fann ingen ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som genomgått hysterektomi och som behandlas med enbart östrogen. Observationella studier har oftast rapporterat en liten ökning av risken för att få diagnosen bröstcancer som är väsentligt lägre än hos kvinnor som kombinationsbehandlats med östrogen-gestagen (se även Biverkningar).

  Överrisken blir påtaglig inom några få års användning men återgår till samma nivå som för obehandlade kvinnor inom några få (högst fem) år efter avslutad behandling.

  HRT, speciellt kombinationer av östrogen och gestagen, ökar densiteten i mammografiska bilder. Detta kan försvåra möjligheten att radiologiskt upptäcka bröstcancer.

  Ovarialcancer (Äggstockscancer)

  Ovarialcancer är mycket mer sällsynt än bröstcancer.

  Hos kvinnor som tar HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen, finns enligt epidemiologiska belägg från en stor metaanalys, en lätt förhöjd risk. Risken blir tydlig inom 5 års användning och går tillbaka med tiden efter avbruten behandling.

  Enligt andra studier, såsom WHI-prövningen, kan användning av kombinerade HRT‑preparat vara förknippat med en liknande eller något lägre risk (se Biverkningar).

  Venös tromboembolisk sjukdom

  HRT är associerat med en 1,3 – 3 gånger större risk för utveckling av venös tromboembolism (VTE), dvs. djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan händelse är mer trolig under det första året av HRT än senare (se Biverkningar).

  Allmänt erkända riskfaktorer för VTE inkluderar användning av östrogener, högre ålder, stora kirurgiska ingrepp, långvarig immobilisering, fetma (BMI > 30 kg/m2), graviditet och postpartum perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) och cancer.

  Det råder ingen konsensus om den möjliga rollen för åderbråck i samband med VTE.

  Patienter med kända trombofila tillstånd har en ökad risk för VTE och HRT kan öka denna risk. HRT är därför kontraindicerat för dessa patienter (se Kontraindikationer).

  Balansen mellan risk och nytta bör noga övervägas inför HRT till kvinnor som kroniskt behandlas med antikoagulantia.

  Som hos alla postoperativa patienter bör förebyggande åtgärder övervägas för att förhindra VTE efter kirurgi. Om längre tids immobilisering kan förväntas efter en planerad operation rekommenderas uppehåll i substitutionsbehandlingen 4-6 veckor innan ingreppet. Behandlingen ska inte återupptas förrän kvinnan är fullständigt mobiliserad.

  Kvinnor utan egen anamnes på VTE, men med en förstahandssläkting med historik av trombos i ung ålder, kan erbjudas utredning efter noggrann rådgivning angående dess begränsningar (endast en del av trombofila defekter identifieras av en utredning). Om en trombofil defekt identifieras som en annan typ än trombos hos familjemedlemmar eller om defekten har en ’ökad svårighetsgrad’ (t.ex. defekter för antitrombin, protein S eller protein C, eller en kombination av defekter) så är HRT kontraindicerat.

  Om VTE utvecklas efter behandlingen påbörjats, bör preparatet sättas ut. Patienter ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare vid symtom som kan tyda på VTE (t.ex. vid smärtsam svullnad av ett ben, plötslig bröstsmärta, dyspné).

  Kranskärlssjukdom

  Randomiserade kontrollerade studier har inte kunnat påvisa något skydd mot hjärtinfarkt hos kvinnor med eller utan befintlig kranskärlssjukdom som behandlats med kombinerat östrogen-gestagen eller enbart östrogen HRT.

  Kombinerad östrogen-gestagen behandling

  Den relativa risken för kranskärlssjukdom under behandling med kombinerat östrogen-gestagen HRT är något ökad. Eftersom baslinjen för absolut risk för kranskärlssjukdom är starkt kopplat till ålder, är antalet extra fall av kranskärlssjukdom på grund av användning av östrogen-gestagen, väldigt lågt hos friska kvinnor nära menopaus, men ökar med stigande ålder.

  Behandling med enbart östrogen

  Randomiserade kontrollerade data fann ingen ökad risk för kranskärlssjukdom hos kvinnor som genomgått hysterektomi och som behandlas med enbart östrogen.

  Ischemisk stroke

  Behandling med kombinerad östrogen-gestagen och med enbart östrogen, är associerat med upp till 1,5 gånger ökad risk för ischemisk stroke. Den relativa risken förändras inte med ålder eller tidsintervall efter menopaus. Dock ökar den generella risken för stroke med åldern hos kvinnor som behandlas med HRT, eftersom baslinjen för stroke-risk är starkt åldersberoende (se Biverkningar).

  Svåra anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner

  Fall av anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, som utvecklats när som helst under estradiolbehandling och krävde akut medicinsk behandling, har rapporterats efter marknadsgodkännandet.

  Angioödem

  Östrogener kan orsaka eller förvärra symtomen på angioödem, särskilt hos kvinnor med ärftligt angioödem.

  Patienter som utvecklar angioödem efter behandling med estradiol får inte behandlas med Estradot igen.

  Andra tillstånd

  Östrogener kan ge vätskeretention varför patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion bör observeras noga.

  Kvinnor med känd hypertriglyceridemi bör noggrant följas upp under behandling med HRT eftersom sällsynta fall av starkt förhöjda triglyceridnivåer i plasma, som kan leda till pankreatit, har beskrivits vid östrogenbehandling till kvinnor med detta tillstånd.

  Östrogener ökar mängden tyroideabindande globulin (TBG) vilket medför ökade nivåer av cirkulerande tyroideahormon, mätt såsom proteinbundet jod (PBI), T4-nivåer (mätt med kolonn eller med radioimmunoassay, RIA) och T3-nivåer (mätt med RIA). T3-resinupptaget minskar, vilket speglar de ökade nivåerna av TBG.

  Koncentrationerna av fritt T4 och fritt T3 är opåverkade. Även andra bindande proteiner kan öka i serum, t.ex. kortikosteroidbindande globulin (CBG) och könshormonbindande globulin (sex hormone binding globulin, SHBG), vilket leder till ökade nivåer av cirkulerande kortikosteroider respektive könssteroider. De fria eller biologiskt aktiva hormonkoncentrationerna förändras dock inte. Andra plasmaproteiner kan öka (substrat för angiotensin/renin, alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin).

  Användning av HRT förbättrar inte kognitiv funktion. Det finns vissa bevis för en ökad risk för trolig demens hos kvinnor som börjar använda kontinuerlig kombinerad eller enbart östrogen HRT efter 65 års ålder.

  Kontaktsensibilisering kan förekomma vid alla topikala applikationer. Även om det är mycket sällsynt kan kvinnor utveckla kontaktsensibilisering mot något av innehållsämnena i plåstret och ska varnas för att svår hypersensibilisering kan inträffa vid fortsatt exponering för det orsakande ämnet.

  Interaktioner

  Metabolismen av östrogener (och gestagener) kan öka vid samtidig behandling med substanser som är kända för att inducera enzym som metaboliserar läkemedel, speciellt cytokrom P450 enzymer. Exempel på sådana substanser är antiepileptika (t.ex. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) och vissa medel mot infektioner (t.ex. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

  Trots att ritonavir och nelfinavir är kända som starka hämmare av läkemedelsmetaboliserande enzym, har dessa substanser, när de ges tillsammans med steroidhormoner, inducerande egenskaper. Naturläkemedel innehållande Johannesört (Hypericum perforatum) kan också inducera metabolismen av östrogener (och gestagener).

  Estradiol metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4, varför samtidig administrering med CYP3A4-hämmare såsom ketokonazol, erytromycin kan medföra en ökad exponering av estradiol.

  Vid transdermal tillförsel undviks första-passage effekt i levern och därför kan transdermalt tillfört östrogen och gestagen antas påverkas i mindre utsträckning av andra enzyminducerande substanser.

  Den kliniska betydelsen av en ökad metabolism av östrogener och gestagener kan vara minskad effekt och förändringar i den uterina blödningsprofilen.

  Vissa blodprovsanalyser kan påverkas av östrogenbehandling, t.ex. glukostoleranstest och sköldkörtelfunktionstest.

  Graviditet

  Kategori B:2

  Estradot är inte indicerat under graviditet. Om graviditet inträffar under behandling med Estradot, ska behandlingen avbrytas omgående. Resultaten från de flesta epidemiologiska studier som genomförts hittills och som är relevanta gällande oavsiktlig fetal exponering, tyder inte på teratogena eller fetotoxiska effekter.

  Amning

  Grupp NA

  Estradot är inte indicerat under amning.

  Trafik

  Estradot har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Den vanligast förekommande biverkan är milt erytem på applikationsstället (16,6 %) samt lindrig klåda och utslag runt applikationsstället. Erytem runt applikationsstället noterades efter avlägsnandet av plåstret från huden.

  Biverkningarna (Tabell 1) är indelade enligt följande konvention om frekvens, de vanligaste först: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

  Följande biverkningar har rapporterats från kliniska prövningar och efter marknadsgodkännande vid antingen Estradot- eller annan östrogenbehandling:

  Tabell 1

  Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

  Ingen känd frekvens*:

  Bröstcancer.

  Immunsystemet

  Sällsynta:

  Överkänslighet.

  Mycket sällsynta:

  Urtikaria, anafylaktisk reaktion.

  Ingen känd frekvens*:

  Anafylaktoid reaktion.

  Metabolism och nutrition

  Mycket sällsynta:

  Nedsatt kolhydrattolerans.

  Psykiska störningar

  Vanliga:

  Depression, nervositet, affektlabilitet.

  Sällsynta:

  Libidoförändringar.

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mycket vanliga:

  Huvudvärk.

  Vanliga:

  Sömnsvårigheter.

  Mindre vanliga:

  Migrän, yrsel.

  Sällsynta:

  Parestesi.

  Mycket sällsynta:

  Korea.

  Ögon

  Mycket sällsynta:

  Överkänslighet för kontaktlinser.

  Blodkärl

  Mindre vanliga:

  Hypertension.

  Sällsynta:

  Venös emboli.

  Ingen känd frekvens*:

  Emboli.

  Magtarmkanalen

  Vanliga:

  Illamående, dyspepsi, diarré, buksmärta, flatulens.

  Mindre vanliga:

  Kräkning.

  Lever och gallvägar

  Sällsynta:

  Kolelitiasis.

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket vanliga:

  Reaktioner på applikationsstället**, erytem.

  Vanliga:

  Akne, utslag, torr hud, pruritus.

  Mindre vanliga:

  Missfärgning av huden.

  Sällsynta:

  Alopeci.

  Mycket sällsynta:

  Hudnekros, hirsutism.

  Ingen känd frekvens*:

  Angioödem, kontaktdermatit, kloasma.

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Vanliga:

  Ryggvärk.

  Sällsynta:

  Myastena.

  Ingen känd frekvens*:

  Extremitetssmärta.

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Mycket vanliga:

  Bröstspänning och värk, dysmenorré, menstruationsrubbningar.

  Vanliga:

  Bröstförstoring, menorragi, vaginal flytning, oregelbunden vaginal blödning, uterinspasm, vaginal infektion, endometriehyperplasi.

  Sällsynta:

  Myom, cystor på äggledare, cervixpolyper.

  Ingen känd frekvens*:

  Fibrocystisk bröstsjukdom.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Vanliga:

  Värk, asteni, perifert ödem, viktfluktuationer.

  Undersökningar

  Mindre vanliga:

  Transaminasökning.

  Ingen känd frekvens*:

  Onormala leverfunktionsvärden.

  (*) Rapporterade efter marknadsgodkännande

  (**) Reaktioner på applikationsstället innefattande lokal blödning, blåmärken, sveda, obehag, torrhet, eksem, ödem, erytem, inflammation, irritation, smärta, papler, parestesier, pruritus, utslag, missfärgning av huden, hudpigmentering, svullnad, urtikaria och vesikler.

  Risken för bröstcancer

 • En upp till dubblerad risk för att få diagnosen bröstcancer har rapporterats för kvinnor som fått kombinerad behandling med östrogen och gestagen i mer än 5 år.

 • För kvinnor som tagit enbart östrogen är en eventuellt ökad risk påtagligt lägre jämfört med risken hos kvinnor som fått kombinerad behandling med östrogen och gestagen.

 • Risken är beroende av behandlingstidens längd (se Varningar och försiktighet).

 • Resultaten från den största randomiserade placebokontrollerade studien (WHI-studien) och från den största observationella studien (Million Women Study, MWS) presenteras nedan:

 • Million Women Study (MWS) – Uppskattad adderad risk för bröstcancer efter 5 års användning

  Ålder (år)

  Extra fall* per 1000 under en 5-årsperiod bland kvinnor som aldrig använt HRT*2

  Relativ risk

  (95 % CI) #

  Extra fall per 1000 kvinnor som använt HRT under en 5-årsperiod (95 % CI)

  Enbart östrogen

  50 – 65

  9 - 12

  1,2

  1 – 2 (0 – 3)

  Kombinerad östrogen-gestagenbehandling

  50 – 65

  9 - 12

  1,7

  6 (5 – 7)

  *Siffran hämtad från incidensdata från flera länder. Observera att bakgrundsincidensen varierar mellan olika EU-länder, vilket innebär att antalet extra fall av bröstcancer kan variera på motsvarande sätt.

  # Denna beräkning av relativ risk avser 5 års behandling och ökar med ökande användningstid.

  CI = konfidensintervall

  *2Taget från baseline för incidensen (incidence rate) i utvecklade länder

  Women´s Health Initiative-studier (WHI) – Adderad risk för bröstcancer efter 5 års användning

  Ålder (år)

  Incidensen bröstcancer per 1000 kvinnor i placebogruppen efter 5 år*

  Relativ risk

  (95 % CI)

  Extra fall per 1000 kvinnor som använt HRT under en 5 årsperiod* (95 % CI)

  Enbart konjugerade östrogener#

  50 – 79

  21

  0,8 (0,7 – 1,0)

  -4 (-6 – 0)*3

  Konjugerade östrogener + medroxyprogesteronacetat‡

  50 – 79

  17

  1,2 (1,0 – 1,5)

  +4 (0 – 9)

  *Observera att siffror avser 5 års deltagande i WHI-studien, där vissa kvinnor, både i placebo- och behandlingsgrupperna, kan ha haft tidigare exponering för HRT.

  #I WHI studiens östrogenbehandlingsarm och tillhörande placeboarm ingick endast hysterektomerade kvinnor.

  ‡När analysen begränsades till kvinnor som före studien inte hade använt HRT fanns ingen uppenbar ökad risk under de första 5 behandlingsåren: Efter 5 år var risken högre än hos icke-behandlade.

  CI = konfidensintervall

  * 3WHI-studien på kvinnor utan livmoder, som inte visade en ökad risk för bröstcancer

  Risken för endometriecancer

  Postmenopausala kvinnor med kvarvarande livmoder

  Risken för endometriecancer är cirka 5 fall per 1000 kvinnor med kvarvarande livmoder som inte använder HRT.

  För kvinnor med kvarvarande livmoder rekommenderas inte användning av enbart östrogen HRT eftersom det ökar risken för endometriecancer (se Varningar och försiktighet).

  Beroende på behandlingstidens längd och dosen östrogen, varierar riskökningen för endometriecancer i epidemiologiska studier mellan 5 och 55 extra fall per 1000 kvinnor i åldern mellan 50 och 65 år.

  Tillägg av en gestagen till östrogen-behandlingen i åtminstone 12 dagar per cykel kan förebygga denna ökade risk. I studien ’Million Women Study’ (MWS) visade fem års kombinerad HRT (sekventiell eller kontinuerlig) ingen ökad risk för endometriecancer (Relativ Risk på 1,0 (0,8-1,2)).

  Ovarialcancer (Äggstockscancer)

  Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för att få diagnosen ovarialcancer (se Varningar och försiktighet).

  Vid en metaanalys från 52 epidemiologiska studier rapporterades en förhöjd risk för ovarialcancer hos kvinnor som använder HRT jämfört med kvinnor som aldrig använt HRT (RR 1,43; 95-procentigt KI 1,31-1,56). För kvinnor i åldern 50 till 54 år som tar HRT i 5 år ger detta omkring 1 extra fall per 2000 användare.

  För kvinnor i åldern 50 till 54 som inte tar HRT kommer ungefär 2 av 2000 kvinnor diagnosticeras med ovarialcancer under en 5-årsperiod.

  Risk för venös tromboembolism

  HRT är associerat med en 1,3-3 gånger större relativ risk för att utveckla venös tromboembolism (VTE), dvs. djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan händelse är mer trolig under det första året av HRT än senare (se Varningar och försiktighet). Resultat från WHI-studier presenteras nedan:

  WHI studier – Adderad risk för VTE över 5 års användning

  Ålder (år)

  Incidensen per 1000 kvinnor i placebogruppen över 5 års tid

  Relativ risk

  (95 % CI)

  Extra fall per 1000 HRT användare

  Enbart östrogen (oralt)*4

  50 – 59

  7

  1,2 (0,6 – 2,4)

  1 (-3 – 10)

  Kombinerat östrogen-gestagen (oralt)

  50 – 59

  4

  2,3 (1,2 – 4,3)

  5 (1 – 13)

  CI = konfidensintervall

  * 4 Studie på kvinnor utan livmoder

  Risk för kranskärlssjukdom

  • Risken för kranskärlssjukdom är något förhöjd hos användare av kombinerat östrogen-gestagen HRT över 60 års ålder (se Varningar och försiktighet).

  Risk för ischemisk stroke

  • Behandling med enbart östrogen och kombinerad östrogen gestagen är associerat med upp till 1,5 gånger ökad relativ risk för ischemisk stroke. Risken för haemorragisk stroke är inte ökad under användning av HRT.

  • Denna relativa risk är inte beroende av ålder eller behandlingstidens längd, men eftersom baslinjerisken är starkt beroende av ålder, kommer den totala risken för stroke hos kvinnor som använder HRT att öka med åldern (se Varningar och försiktighet).

  WHI-studierna kombinerade – Adderad risk för stroke*5 över 5 års användningstid

  Ålder (år)

  Incidensen per 1000 kvinnor i placebogruppen över 5 års tid

  Relativ risk

  (95 % CI)

  Extra fall per 1000 HRT användare över 5 års tid

  50 – 59

  8

  1,3 (1,1 – 1,6)

  3 (-1 – 5)

  *5 Ingen differentiering gjordes mellan ischemisk och haemorragisk stroke

  Andra biverkningar som har rapporterats i association med östrogen/gestagen:

 • Gallblåsesjukdom.

 • Hud- och subkutana sjukdomar: kloasma, erytema multiforme, erytema nodosum, vaskulär purpura.

 • Sannolik demens över 65 års ålder (se Varningar och försiktighet).

 • Mycket vanliga
  (≥1/10)

  Vanliga
  (≥1/100, <1/10)

  Mindre vanliga
  (≥1/1 000, <1/100)

  Sällsynta
  (≥1/10 000, <1/1 000)

  Överdosering

  Akut överdosering är osannolik på grund av administreringssättet. Vanligaste symtomen på överdosering är bröstspänningar och/eller vaginalblödning. Vid dessa symtom ska sänkning av dosen övervägas. Symtomen på överdosering kan snabbt åtgärdas genom att avlägsna plåstret från huden.

  Farmakodynamik

  Den aktiva substansen i Estradot, syntetiskt 17ß-estradiol, är kemiskt och biologiskt identisk med endogent, humant estradiol. Den ersätter den förlorade östrogenproduktionen hos kvinnor efter menopaus och lindrar menopausala symtom.

  • Lindring av symtom på östrogenbrist:

  • Lindring av menopausala symtom uppnåddes under behandlingens första veckor.

  • Osteoporosprofylax (gäller styrkorna 50, 75 och 100 enbart):

  • Östrogen förhindrar benförlust efter menopaus eller efter ooforektomi.

  • Östrogenbrist efter menopaus är associerat med en ökad benomsättning och en minskning av benmassan.

  • Effekten av östrogen på benmineralinnehållet (Bone Mineral Density, BMD) är dosberoende. Effekten tycks kvarstå så länge behandlingen pågår. Efter avslutad HRT sker förlusten av benmassa över tid i ungefär samma takt som hos obehandlade kvinnor.

  • Resultat från WHI-studien och från meta-analys av andra studier visar att HRT med enbart östrogen eller med östrogen-gestagen i kombination, givet till företrädesvis friska kvinnor, minskar risken för höft- och kotfrakturer och andra osteoporosfrakturer. HRT kan även förhindra frakturer hos kvinnor med låg benmassa och/eller med diagnostiserad osteoporos. Bevisen för detta är dock begränsade.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Med transdermal administrering av estradiol kan terapeutiska koncentrationer nås med en lägre dos estradiol än vad som krävs vid oral administrering, plasmanivåerna av östron och dess konjugat är lägre vid transdermal administrering.

  Vid studier på postmenopausala kvinnor som behandlats med Estradot 25, 37,5, 50 respektive 100 mikrog/24 timmar depotplåster, uppmättes högsta serumnivån (Cmax) till i genomsnitt 25 pg/ml, 35 pg/ml, 50-55 pg/ml respektive 95-105 pg/ml. Linjär farmakokinetik har visats för estradiol efter transdermal administrering.

  Vid steady state, efter upprepad administrering av Estradot 50 mikrog/24 timmar depotplåster, var Cmax och Cmin-nivåerna 57 och 28 pg/ml för estradiol respektive 42 och 31 pg/ml för östron.

  Distribution

  Estradiol är till mer än 50 % bundet till plasmaproteiner som sexualhormonbindande globulin och albumin. Endast 2 % är fritt och biologiskt aktivt.

  Biotransformation/Metabolism

  Transdermalt tillfört estradiol metaboliseras på samma sätt som endogent estradiol. Estradiol metaboliseras huvudsakligen i levern till östron, därefter till östriol, epiöstriol och katekolöstrogener, vilka senare konjugeras till sulfater och glukuronider. Cytokrom 450 isoformerna CYP1A2 och CYP3A4 katalyserar hydroxyleringen av estradiol genom att bilda östriol. Östriol glukuronideras av UGT1A1 och UGT2B7 hos människa. Estradiolmetaboliterna undergår också enterohepatisk cirkulation.

  Eliminering

  Estradiol utsöndras i urinen som sulfat och glukuronidestrar tillsammans med en liten mängd estradiol och flera andra metaboliter. Endast en mindre del utsöndras via feces. Då estradiol har en kort halveringstid (ca en timme), når serumkoncentrationen av estradiol och östron sin ursprungsnivå inom 24 timmar efter borttagandet av plåstret.

  Prekliniska uppgifter

  Toxicitetsprofilen för estradiol är väl känd. Långvarig kontinuerlig tillförsel av naturliga och syntetiska östrogener i vissa djurarter ökar frekvensen av karcinom i brösten, livmoder, livmoderhals, vagina, testiklar och lever, samt även frekvensen av lymfoida och hypofystumörer.

  Innehåll

  Estradot finns tillgängligt i fem storlekar:

  2,5 cm² depotplåster innehållande 0,39 mg estradiol (som hemihydrat) med en frisättningshastighet av 25 mikrogram estradiol per 24 timmar.

  3,75 cm² depotplåster innehållande 0,585 mg estradiol (som hemihydrat) med en frisättningshastighet av 37,5 mikrogram estradiol per 24 timmar.

  5 cm² depotplåster innehållande 0,78 mg estradiol (som hemihydrat) med en frisättningshastighet av 50 mikrogram estradiol per 24 timmar.

  7,5 cm² depotplåster innehållande 1,17 mg estradiol (som hemihydrat) med en frisättningshastighet av 75 mikrogram estradiol per 24 timmar.

  10 cm² depotplåster innehållande 1,56 mg estradiol (som hemihydrat) med en frisättningshastighet av 100 mikrogram estradiol per 24 timmar.

  Häftmassa: Akryl- och silikonhäftmassa, oleylalkohol, dipropylenglykol och povidon (E1201).

  Plåsterfilm: Samextruderad film av etylen/vinylacetatsampolymer, polyetylen, vinyliden/vinylkloridsampolymer, polyetylen, etylen/vinylacetatsampolymer, silikondioxid/titandioxid.

  Skyddsfilm: Polyesterfilm belagd med fluoropolymer.

  Blandbarhet

  Ej relevant

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Använt plåster ska vikas ihop med den självhäftande sidan inåt och förvaras på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. Återlämna använt eller ej använt plåster till apotek, helst i originalförpackningen.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Förvaras i orginalförpackningen (kuvert och kartong).

  Förpackningsinformation

  Estradot®
  Depotplåster 25 mikrogram/24 timmar (2,5 cm²)
  24 styck dospåse, 226:82, F
  8 styck dospåse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  Depotplåster 37,5 mikrogram/24 timmar (3,75 cm²)
  24 styck dospåse, 226:82, F
  Depotplåster 50 mikrogram/24 timmar (5 cm²)
  24 styck dospåse, 257:30, F
  8 styck dospåse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  Depotplåster 75 mikrogram/24 timmar (7,5 cm²)
  24 styck dospåse, 308:28, F
  Depotplåster 100 mikrogram/24 timmar (10 cm²)
  24 styck dospåse, 358:52, F

  Liknande preparat inom:

  Estradiol