Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Vaqta®

MSD

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 25 E (en något ogenomskinlig vit suspension)

Hepatit A vaccin, inaktiverat, adsorberat

Aktiv substans: Hepatit A-virus, inaktiverat antigen
ATC-kod: J07BC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-14.

Indikationer

Vaqta 25 E är indicerat som aktiv pre-exponeringsprofylax mot sjukdom orsakad av hepatit A-virus. Vaqta 25 E rekommenderas till friska personer från 12 månader till 17 års ålder som riskerar att få infektionen eller sprida infektionen vidare eller vilka riskerar livshotande sjukdom vid infektion (t.ex. hepatit C med diagnostiserad leversjukdom).

Användning av Vaqta ska baseras på officiella rekommendationer.

För att uppnå ett optimalt antikroppssvar bör primärdosen ges minst 2, helst 4 veckor före förväntad exponering för hepatit A-virus.

Vaqta förebygger inte hepatit orsakad av andra infektionsagens än hepatit A-virus.

Kontraindikationer

Anamnes med överkänslighet mot de aktiva substanserna, mot något hjälpämne, mot neomycin eller mot formaldehyd (som kan förekomma som spårmängder).

Vaccination bör uppskjutas i fall av pågående allvarlig infektion med feber.

Dosering

En vaccinationsserie består av en primärdos och en boosterdos givna enligt följande schema:

Primärdos:

Personer i åldern 12 månader t.o.m. 17 år bör få en singeldos vaccin på 0,5 ml (25 E) vid det valda vaccinationstillfället.

Säkerhet och effektdata på barn <12 månader föreligger ännu inte.

Boosterdos:

Personer som erhållit en primärdos vid en ålder av 12 månader t.o.m. 17 år bör få en boosterdos på 0,5 ml (25 E) 6 till 18 månader efter den första dosen.

Antikroppar mot hepatit A-virus (HAV) kvarstår i minst 10 år efter den andra dosen (d.v.s. boosterdosen). Med stöd av matematiska modeller förmodas antikropparna kvarstå i minst 25 år (se Farmakodynamik).

Utbytbarheten av boosterdosen

Data från vuxna 18-83 år visar att en boosterdos av Vaqta kan ges 6-12 månader efter en primärdos av andra inaktiverade hepatit A-vacciner. Inga sådana data föreligger för Vaqta (25 E) presentationen.

Administreringssätt

Vaqta 25 E bör injiceras INTRAMUSKULÄRT. Deltoideusmuskeln är att föredra som injektionsställe. Den anterolaterala lårregionen kan användas på spädbarn om deltoideusmuskeln inte är fullt utvecklad. Vaccinet bör inte ges subkutant eller intradermalt eftersom sådan administrering kan medföra att svaret inte blir optimalt.

För personer med blödningsrubbningar som riskerar blödning efter intramuskulära injektioner (t ex blödarsjuka) kan andra åtgärder vidtas. Vaccinet kan t ex administreras intramuskulärt efter att ett antihemofilimedel eller annan liknande terapi givits, eller så kan tryck appliceras. Vaccinet kan administreras subkutant till dessa personer.

Varningar och försiktighet

Personer som utvecklar symptom på överkänslighet efter en injektion av Vaqta bör inte få ytterligare injektioner av vaccinet.

Vaccinet kan innehålla spårmängder av neomycin och formaldehyd vilka används i tillverkningsprocessen.

Vaqta får inte administreras i blodkärl.

Iaktta försiktighet vid vaccinering av personer med överkänslighet mot latex eftersom kolvproppen och spetsskyddet på sprutan innehåller torrt naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner.

Kvalitativt test för antikroppar mot hepatit A före immunisering bör övervägas utifrån möjligheten av en tidigare genomgången hepatit A-virusinfektion hos patienter som är uppvuxna i högendemiska områden och/eller patienter som har haft gulsot.

Vaqta ger inte ett omedelbart skydd mot hepatit A. Det kan dröja 2 till 4 veckor innan antikroppar kan detekteras.

Vaqta förebygger inte hepatit orsakad av andra infektionsagens än hepatit A-virus.

På grund av den långa inkubationstiden (ca 20-50 dagar) för hepatit A-infektion, är det möjligt, att latent infektion redan föreligger när vaccinet ges. Hos sådana personer är skyddseffekten osäker.

I likhet med andra vacciner, bör lämplig behandling, inklusive adrenalin, finnas tillgängliga för omedelbart användande i händelse av anafylaktisk eller anafylaktoid reaktion.

I likhet med andra vacciner, ger vaccination med Vaqta inte nödvändigtvis ett skyddande immunsvar hos alla mottagliga individer.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Risk för sämre immunsvar föreligger hos personer med maligna sjukdomar eller till personer under immunosupprimerande behandling eller till personer som av annan anledning är immunkomprometterade.

Känd eller förmodad exponering för HAV/Resa till endemiska områden

Användning tillsammans med immunglobulin

För personer som har behov av akut profylax efter att ha blivit exponerade för hepatit A och för personer som har behov av både akut- och långtidsskydd (t ex personer som med kort varsel skall resa till endemiska områden), i länder där immunglobulin finns att tillgå, kan Vaqta ges samtidigt med immunglobulin om separata injektionsställen och sprutor används. Den erhållna antikroppstitern blir sannolikt lägre än när vaccinet ges separat men den kliniska betydelsen av denna observation har inte blivit klarlagd.

Användning tillsammans med andra vacciner

Hepatit A-respons har visats vara likartad oavsett om Vaqta gavs som enda vaccin eller samtidigt med mässlings-, påssjuke-, röda hund-, vattkopps-, 7-valent pneumokock-konjugat-, inaktiverat polio-, difteritoxoid-, tetanustoxoid-, acellulärt kikhoste- eller Haemophilus influenzae b-vaccin. Respons av mässlings-, påssjuke-, röda hund-, vattkopps-, 7-valent pneumokock-konjugat-, inaktiverat polio-, difteritoxoid-, tetanustoxoid-, acellulärt kikhoste- och Haemophilus influenzae b-vaccin påverkades inte av samtidig administrering av Vaqta. Studier hos vuxna i åldern 18-54 år har visat att Vaqta kan administreras samtidigt som vaccin mot gula febern och polysackarid-tyfoidvaccin.

Vaqta får inte blandas med andra vacciner i samma injektionsspruta. När samtidig administration är nödvändig, måste olika injektionsställen och separata injektionssprutor användas för varje vaccin.

Graviditet

Kategori NA

Reproduktionsstudier på djur har inte gjorts med Vaqta.

Det är inte undersökt om Vaqta kan förorsaka fosterskador vid administration till gravida eller om reproduktionskapaciteten påverkas. Vaqta bör inte ges till gravida såvida inte en hög risk för hepatit A-infektion föreligger och när möjliga fördelar med vaccinationen överväger riskerna för fostret.

Amning

Grupp IVa

Det är inte känt om Vaqta passerar över i modersmjölken. Inte heller är det undersökt huruvida ammande barn påverkas om modern vaccineras med Vaqta. Vaqta bör därför användas med försiktighet till mödrar som ammar.

Trafik

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vaqta förväntas dock ha ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Barn 12-23 månader

I fem kombinerade kliniska studier fick 4 374 barn mellan 12 och 23 månaders ålder en eller två 25 E-doser av Vaqta. Av de 4 374 barn som fick Vaqta fick 3 885 (88,8 %) barn 2 doser Vaqta och 1 250 (28,6 %) barn fick Vaqta samtidigt med andra vacciner. Barnen kontrollerades för förhöjd temperatur och biverkningar vid injektionsstället under en 5-dagars period efter vaccineringen och systemiska biverkningar, inkluderande feber, under en 14-dagars period efter vaccineringen.

I tre av de fem protokollen som specifikt frågade efter hudrodnad, smärta/ömhet och svullnad på injektionsstället dagligen, från dag 1 till dag 5 efter vaccineringen,var den oftast rapporterade biverkningen vid injektionsstället efter någon dos av Vaqta smärta/ömhet vid injektionsstället.

Den vanligaste systemiska biverkningen bland dem som fick endast Vaqta var feber och irritation. Data från de fem protokollen kombinerades då liknande metoder för insamling av systemiska biverkningar användes.

Barn/ungdomar (2-17 år)

I kliniska studier med 2 595 friska barn (≥ 2 år) och ungdomar som fick en eller flera doser hepatit A-vaccin, följdes personerna med avseende på förhöjd temperatur och lokala reaktioner under en 5-dagarsperiod efter vaccinationen och systemiska biverkningar inklusive feber under en 14-dagarsperiod efter vaccinationen. De mest frekvent rapporterade biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället, vanligtvis lindriga och övergående.

De biverkningar som rapporterades som vaccinrelaterade anges nedan efter avtagande frekvens inom varje organsystem.

Säkerhetsstudie efter introduktion på marknaden

I en säkerhetsstudie efter introduktion på marknaden fick totalt 12 523 personer mellan 2-17 år en eller två doser med Vaqta. Inga allvarliga, vaccinrelaterade biverkningar identifierades. Inga icke-allvarliga, vaccinrelaterade biverkningar ledde till läkarbesök.

Sammanfattningstabell över biverkningar

I tabellerna nedan presenteras de biverkningar som rapporterats som vaccinrelaterade i kliniska studier och i en säkerhetsstudie efter introduktion på marknaden samt biverkningar som rapporterats spontant efter användning av det marknadsförda vaccinet.

Biverkningarna är rangordnade under rubriker efter frekvens med följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Barn 12-23 månader

Organsystemet

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Trombocytopeni 1

Immunsystemet

Sällsynta

Multipla allergier

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Minskad aptit, anorexi

Sällsynta

Dehydrering

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Sömnlöshet, rastlöshet

Sällsynta

Oro, nervositet, fobi, skrikande, sömnstörningar

Centriala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Dåsighet, gråt, letargi, hypersomni, dålig sömnkvalitet

Sällsynta

Yrsel, huvudvärk, ataxi

Ingen känd frekvens

Guallain-Barrés syndrom1

Ögon

Sällsynta

Skorpbildning på ögonlockskanten

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Rinorré, hosta, täppt näsa

Sällsynta

Förträngning i övre luftvägarna, nysningar, astma, allergisk rinit, smärta i svalg

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré

Mindre vanliga

Kräkningar

Sällsynta

Flatulens, bukspänning, smärta i övre delen av buken, missfärgad avföring, ökade tarmrörelser, illamående, obehag i magen, förstoppning, rapning, spädbarnsuppstötningar

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Utslag, blöjdermatit

Sällsynta

Urtikaria, kallsvettning, eksem, generaliserat erytem, papulösa utslag, blåsor, erytem, generaliserade utslag, värmeutslag, överdriven svettning, varm hud

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Sällsynta

Synovit

Allmänna symtom och eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Smärta/ömhet vid injektionsstället, erytem vid injektionsstället

Vanliga

Svullnad vid injektionsstället, feber, irritation, värmekänsla vid injektionsstället, blåmärke vid injektionsstället

Mindre vanliga

Hematom vid injektionsstället, förhårdnad vid injektionsstället, sjukdomskänsla, utslag vid injektionsstället

Sällsynta

Smärta, blödning vid injektionsstället, klåda vid injektionsstället, obehagskänsla, trötthet, onormal gång, missfärgning vid injektionsstället, papel vid injektionsstället, urtikaria vid injektionsstället, värmekänsla

1Spontana rapporter efter användning av marknadsfört vaccin

Barn/ungdomar (2-17 år)

Organsystemet

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Trombocytopeni 1

Metabolism och nutrition

Sällsynta

Anorexi

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Irritation

Sällsynta

Nervositet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Yrsel

Sällsynta

Dåsighet, parestesier

Ingen känd frekvens

Guallain-Barrés syndrom

Öron och balansorgan

Sällsynta

Öronvärk

Blodkärl

Sällsynta

Rodnad

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta

Nästäppa, hosta, rinorré

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Buksmärta, kräkningar, diarré, illamående

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Utslag, klåda

Sällsynta

Urtikaria, klåda

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Armsmärta (i den injicerade armen), artralgi, myalgi

Sällsynta

Stelhet

Allmänna systom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Smärta och ömhet vid injektionsstället

Vanliga

Värmekänsla vid injektionsstället, erytem och svullnad, feber, ekkymos vid injektionsstället

Mindre vanliga

Asteni/trötthet, klåda och smärta/ömhet vid injektionsstället

Sällsynta

Induration vid injektionsstället, influensaliknande symtom, bröstsmärta, smärta, värmekänsla, skorpbildning vid injektionsstället, stelhet/styvhet och brännande känsla

1Spontana rapporter efter användning av marknadsfört vaccin

Beskrivning av utvalda biverkningar

Liksom med alla vacciner kan allergiska reaktioner, som i sällsynta fall leder till chock, förekomma.

Överdosering

Det föreligger inga data angående överdosering.

Farmakodynamik

Vaqta innehåller inaktiverat virus av en stam som ursprungligen togs fram genom ytterligare seriell passage av ett bevisat försvagat virus. Virus odlas, skördas, högrenas, formalininaktiveras och adsorberas sedan på amorft aluminiumhydroxyfosfatsulfat.

Verkningsmekanism

Hepatit A-vaccin framkallar cirkulerande neutraliserande antikroppar mot hepatit A-virus, tillräckligt för att ge skydd mot viruset.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt av Vaqta: “The Monroe Efficacy Study”

Kliniska studier har visat serokonversion i 96 % hos barn i åldern cirka 12 månader inom 6 veckor efter den rekommenderade primärdosen och att frekvensen av serokonversion var 97 % hos barn (≥2 års ålder) och ungdomar inom 4 veckor efter den rekommenderade primärdosen.

Tidpunkten för serokonversionen efter en singeldos av Vaqta visade sig sammanfalla med tidpunkten för initieringen av skyddet mot klinisk hepatit A-infektion. Skyddseffekt efter en singeldos av Vaqta har studerats hos 1 037 barn och ungdomar i åldern 2 till 16 år i ett samhälle i USA med återkommande utbrott av hepatit A (”The Monroe Efficacy Study”). Serokonversion uppnåddes hos mer än 99 % av de vaccinerade inom 4 veckor efter vaccinering. Skyddseffekten av en singeldos Vaqta, givet före exponering, visades vara 100 % från och med två veckor efter vaccinationen. En boosterdos gavs till de flesta vaccinerade 6, 12 eller 18 månader efter primärdosen. Effektiviteten av Vaqta har dokumenterats i denna studie genom att det inte påvisats något fall av hepatit A bland de vaccinerade 9 år efter det att prövningen avslutats.

Varaktigheten av det immunologiska minnet har påvisats genom uppkomst av ett anamnestiskt antikroppssvar efter en boosterdos given 6 till 18 månader efter primärdosen hos barn (≥2 års ålder) och ungdomar. Hittills har inga fall av kliniskt bekräftad hepatit A sjukdom ≥50 dagar efter vaccination förekommit hos vaccinerade personer uppföljda i upp till 9 år i “The Monroe Efficacy Study”.

Immunogenicitetstudier hos barn i 12 till 23 månaders ålder:

I tre kombinerade kliniska studier som undersökte immunogenicitet fick 1 022, initialt seronegativa, barn 2 doser Vaqta ensamt eller samtidigt med andra vacciner (kombinerat difteritoxoid-, tetanustoxoid-, acellulärt kikhoste- och/eller Haemophilus influenzae b- och/eller kombinerat mässling-påsjuka-röda hund-vattkopps- och/eller kombinerat mässling-påssjuka-röda hund- och/eller vattkopps- och/eller 7-valent pneumokock-konjugatvaccin). Serokonversion uppnåddes i 99,9 % av de från början seronegativa barnen. Ingen signifikant skillnad observerades när vaccin gavs ensamt eller samtidigt med andra vaccin.

Användning hos barn med maternella antikroppar mot hepatit A

I en studie gav man Vaqta (25 E) till barn vid cirka 12 månader och cirka 18 månaders ålder samtidigt med eller utan andra pediatriska vaccin. Efter varje dos av Vaqta (25 E), var hepatit A-antikroppstitrarna jämförbara hos barn som ursprungligen var seropositiva för hepatit A och barn som ursprungligen var seronegativa för hepatit A. Detta tyder på att förekomsten av maternella antikroppar mot hepatit A hos barn cirka 12 månader gamla inte påverkar immunsvaret för Vaqta.

Antikropparnas varaktighet

I studier på friska barn (≥2 år) och ungdomar som fått en initial 25 E-dos Vaqta dag 0 och en andra 25 E-dos 6 till 18 månader senare har hepatit A-antikroppsreaktionen hittills visats bestå i minst 10 år. Titrarnas geometriska medelvärden (GMT) tenderar att sjunka med tiden. GMT-värdena sjönk under de första 5-6 åren, men verkade sedan plana ut över 10 år.

Data tillgängliga från långtidsstudier på upp till 10 år av HAV-antikropparnas varaktighet efter 2 doser av Vaqta hos friska, immunkompetenta personer upp till 41 år, förutsäger med stöd av matematiska modeller att minst 99 % av personerna förblir seropositiva (≥10 mIE anti-HAV/ml) minst 25 år efter vaccinering.

Med stöd av denna analys förefaller ytterligare vaccinering vara onödig efter fullständig, primär immunisering med 2 doser. Beslut om ytterligare vaccinering bör emellertid baseras på risk/nytta för patienten.

Säkerhetsstudier utförda efter marknadsföring av Vaqta

I en studie efter marknadsföringen av Vaqta, utförd av en stor organisation för förebyggande hälsovård i USA, erhöll totalt 12 523 individer 2-17 år gamla en eller två doser Vaqta. Säkerheten monitorerades genom granskning av patientjournaler där besök på akutmottagningar, öppenvårdsmottagningar, sjukhusvistelse och dödsfall noterats. Ingen allvarlig vaccinrelaterad biverkning förekom bland de 12 523 individerna. Inte heller förekom någon mindre allvarlig vaccinrelaterad biverkning som medförde besök på öppenvårdsmottagning. Inga vaccinrelaterade biverkningar identifierades utöver de som rapporterats från tidigare kliniska prövningar med Vaqta.

Farmakokinetik

Ingen utvärdering av farmakokinetiska egenskaper krävs för vacciner.

Prekliniska uppgifter

Inga prekliniska säkerhetstester har genomförts med vaccinet.

Innehåll

En dos (0,5 ml) innehåller:

Hepatit A-virus (stam CR 326F) (inaktiverat)1,2................................................25 E3

1 Framställt på humana diploida (MRC-5) fibroblastceller.

2 Adsorberat på amorft aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,225 mg Al3+).

3 Enheter uttryckta enligt tillverkarens - Merck Sharp & Dohme Corp - egen referensstandard.

Natriumborat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Vaccinet kan innehålla spår av neomycin och formaldehyd som används vid tillverkningen. Se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall vaccinet inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Hepatit A-virus, inaktiverat antigen

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år

Förvaras i kylskåp (2oC - 8oC).

FÅR EJ FRYSAS eftersom frysning förstör vaccinets effekt.

Vaccinet skall användas som det tillhandahålls; ingen utspädning behöver göras.

Omskakas väl före användning. Grundlig omskakning är nödvändig för att upprätthålla vaccinsuspensionen. För sprutor utan nål, håll i sprutan och sätt fast nålen genom att vrida medsols tills nålen sitter säkert fast i sprutan.

Parenterala läkemedel bör kontrolleras visuellt före injektion med avseende på främmande partiklar och missfärgning. Efter grundlig omskakning är Vaqta en något ogenomskinlig vit suspension.

För att undvika spridning av smitta från person till person är det viktigt att använda en separat steril spruta och nål till varje person som skall vaccineras.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Vaqta®
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 25 E en något ogenomskinlig vit suspension
0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
0.5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej