Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Vaqta®

MSD

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 50 E (En något ogenomskinlig vit suspension)

Hepatit A vaccin (inaktiverat, adsorberat)

Aktiv substans: Hepatit A-virus, inaktiverat antigen
ATC-kod: J07BC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-14.

Indikationer

Vaqta 50 E är indicerat som aktiv pre-exponeringsprofylax mot sjukdom orsakad av hepatit A-virus. Vaqta 50 E rekommenderas till friska vuxna, 18 år och äldre, som riskerar att få infektionen eller sprida infektionen vidare eller som riskerar livshotande sjukdom vid infektion (t.ex. de som har ”Human Immunodeficiency Virus” [HIV] eller hepatit C med diagnostiserad leversjukdom).

Användning av Vaqta ska baseras på officiella rekommendationer.

För att uppnå ett optimalt antikroppssvar bör primärdosen ges minst 2, helst 4, veckor före förväntad exponering för hepatit A-virus.

Vaqta förebygger inte hepatit orsakad av andra infektionsagens än hepatit A-virus.

Kontraindikationer

Anamnes med överkänslighet mot de aktiva substanserna, mot något hjälpämne, mot neomycin eller mot formaldehyd (som kan förekomma som spårmängder).

Vaccination bör uppskjutas i fall av pågående allvarlig infektion med feber.

Dosering

Dosering

En vaccinationsserie består av en primärdos och en boosterdos givna enligt följande schema:

Primärdos:

Vuxna, 18 år och äldre, bör få en singeldos vaccin på 1,0 ml (50 E) vid det valda vaccinationstillfället.

Boosterdos:

Vuxna, 18 år och äldre, som fått en primärdos, bör få en boosterdos på 1,0 ml (50 E) 6 till 18 månader efter den första dosen.

Antikroppar mot hepatit A-virus (HAV) kvarstår i minst 6 år efter den andra dosen (d.v.s. boosterdosen). Med stöd av matematiska modeller förmodas antikropparna kvarstå i minst 25 år.

Utbytbarheten av boosterdosen

En boosterdos av Vaqta kan ges 6-12 månader efter en primärdos av andra inaktiverade hepatit A-vacciner.

Vuxna med HIV

HIV-infekterade vuxna bör få en singeldos på 1,0 ml (50 E) på vald dag, med efterföljande boosterdos på 1,0 ml (50 E) 6 månader senare.

Pediatrisk population

Det finns en pediatrisk beredning tillgänglig för barn och ungdomar. För information, se produktresumén för Vaqta 25 E.

Administreringssätt

Vaqta bör injiceras INTRAMUSKULÄRT i deltoideusmuskeln. Vaccinet bör inte ges intradermalt eftersom sådan administrering kan medföra att svaret inte blir optimalt.

För personer med blödningsrubbningar som riskerar blödning efter intramuskulära injektioner (t.ex. blödarsjuka) kan vaccinet administreras subkutant.

Varningar och försiktighet

Personer som utvecklar symptom på överkänslighet efter en injektion av Vaqta bör inte få ytterligare injektioner av vaccinet.

Vaccinet kan innehålla spårmängder av neomycin och formaldehyd vilka används i tillverkningsprocessen.

Vaqta får inte administreras i blodkärl.

Iakttag försiktighet vid vaccinering av personer med överkänslighet mot latex eftersom kolvproppen och spetsskyddet på sprutan innehåller torrt naturgummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner.

Kvalitativt test för antikroppar mot hepatit A före immunisering bör övervägas utifrån möjligheten av en tidigare genomgången hepatit A-virusinfektion hos patienter som är uppvuxna i högendemiska områden och/eller patienter som har haft gulsot.

Vaqta ger inte ett omedelbart skydd mot hepatit A. Det kan dröja 2 till 4 veckor innan antikroppar kan detekteras.

Vaqta förebygger inte hepatit orsakad av andra infektionsagens än hepatit A-virus.

På grund av den långa inkubationstiden (ca 20-50 dagar) för hepatit A-infektion, är det möjligt, att latent infektion redan föreligger när vaccinet ges. Hos sådana personer är skyddseffekten osäker.

I likhet med andra vacciner, bör lämplig behandling, inklusive adrenalin, finnas tillgängliga för omedelbart användande i händelse av anafylaktisk eller anafylaktoid reaktion.

Vaqta kan administreras subkutant när det kliniskt är passande (t.ex. till personer med blödningsrubbningar som riskerar blödningar), även om kinetiken för serokonversion är långsammare för den första subkutana dosen av Vaqta jämfört med historiska data för

intramuskulär administrering.

I likhet med andra vacciner, ger vaccination med Vaqta inte nödvändigtvis ett skyddande immunsvar hos alla mottagliga individer.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Risk för sämre immunsvar föreligger hos personer med maligna sjukdomar eller till personer under immunosupprimerande behandling eller till personer som av annan anledning är immunkomprometterade.

Känd eller förmodad exponering för HAV/Resa till endemiska områden

Användning tillsammans med immunglobulin

För personer som har behov av akut profylax efter att ha blivit exponerade för hepatit A och för personer som har behov av både akut- och långtidsskydd (t.ex. personer som med kort varsel skall resa till endemiska områden), i länder där immunglobulin finns att tillgå, kan Vaqta ges samtidigt med immunglobulin om separata injektionsställen och sprutor används. Den erhållna antikroppstitern blir sannolikt lägre än när vaccinet ges separat men den kliniska betydelsen av denna observation har inte blivit klarlagd.

Användning tillsammans med andra vacciner

Vaqta kan ges samtidigt som vaccin mot gula febern och polysackarid tyfoidvaccin, men på skilda injektionsställen. Även om data saknas från patienter 18 år och äldre, så har studier på barn mellan 12 och 23 månaders ålder visat att Vaqta kan administreras samtidigt med vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor samt 7-valent pneumokock-konjugat-vaccin och inaktiverat poliovaccin. Immunogenitetsdata är otillräckliga för att ge stöd åt samtidig administrering av Vaqta och DTaP (difteri, stelkramp och acellulär kikhosta).

Interaktionsstudier med andra vaccin än gula febern och polysackarid tyfoidvaccin finns ännu inte tillgängliga. Interaktioner med andra vacciner är dock inte att förvänta när vaccinerna administreras på skilda injektionsställen. När samtidig administrering är nödvändig bör Vaqta inte blandas med andra vacciner i samma spruta och vaccinerna bör administreras på separata injektionsställen.

Graviditet

Kategori NA

Det är inte undersökt om Vaqta kan förorsaka fosterskador vid administration till gravida eller om reproduktionskapaciteten påverkas. Vaqta bör inte ges till gravida såvida inte en hög risk för hepatit A-infektion föreligger och när möjliga fördelar med vaccinationen överväger riskerna för fostret.

Amning

Grupp IVa

Det är inte känt om Vaqta passerar över i modersmjölken. Inte heller är det undersökt huruvida ammande barn påverkas om modern vaccineras med Vaqta. Vaqta bör därför användas med försiktighet till mödrar som ammar.

Trafik

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vaqta förväntas dock ha ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar omfattande 1 529 friska vuxna vilka fick en eller flera doser av hepatit A-vaccin följdes försökspersonerna beträffande förhöjd kroppstemperatur och lokala reaktioner under en 5-dagarsperiod efter vaccinationen och systemiska biverkningar, däribland feber, under en 14-dagarsperiod efter vaccinationen. Reaktioner på injektionsstället, vanligtvis milda och övergående, var de oftast rapporterade biverkningarna. Biverkningar rapporterade som vaccinrelaterade presenteras efter fallande frekvens inom varje organsystem.

Säkerhetsstudie efter introduktion på marknaden

I en säkerhetsstudie efter introduktion på marknaden fick totalt 29 587 personer ≥ 18 år en eller två doser med Vaqta. Inga allvarliga, vaccinrelaterade biverkningar identifierades. Inga icke-allvarliga, vaccinrelaterade biverkningar ledde till läkarbesök, med undantag för diarré/gastroenterit hos vuxna med en frekvens på 0,5%.

Sammanfattningstabell över biverkningar

I tabellen presenteras de biverkningar som rapporterats som vaccinrelaterade i kliniska studier och i en säkerhetsstudie efter introduktion på marknaden samt biverkningar som rapporterats spontant efter användning av det marknadsförda vaccinet.

Biverkningarna är rangordnade under rubriker efter frekvens med följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, < 1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

Faryngit, övre luftvägsinfektion

Sällsynta

Bronkit, infektiös gastroenterit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Lymfadenopati

Ingen känd frekvens

Trombocytopeni 2

Metabolism och nutrition

Sällsynta

Anorexi

Psykiska störningar

Sällsynta

Apati, insomnia

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Yrsel, parestesier

Sällsynta

Somnolens, migrän, tremor

Ingen känd frekvens

Guillain-Barrés syndrom 2

Ögon

Sällsynta

Ögonklåda, fotofobi, tårbildning

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Öronvärk

Sällsynta

Vertigo

Blodkärl

Mindre vanliga

Värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

Andningssvårigheter, nästäppa, hosta

Sällsynta

Farynxödem, bihåleproblem

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Illamående, diarré/gastroenterit1, flatulens, kräkningar

Sällsynta

Muntorrhet, munsår

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Pruritus, urtikaria, erytem

Sällsynta

Nattliga svettningar, utslag, hudsjukdomar

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Armsmärtor (i den injicerade armen)

Mindre vanliga

Myalgi, stelhet, axelsmärta, muskuloskeletal smärta, ryggsmärta, artralgi, bensmärta, nacksmärta, muskelsvaghet

Sällsynta

Muskelkramper, armbågssmärta, höftsmärta, käksmärta, spasmer

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Sällsynta

Menstruationsrubbningar

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Ömhet, smärta, värmekänsla, svullnad, erytem vid injektionsstället

Vanliga

Asteni/fatigue, feber (≥38,3ºC oralt), ekkymos vid injektionsstället, smärta/ömhet

Mindre vanliga

Klåda vid injektionsstället, stelhet/styvhet, smärta, hematom vid injektionsstället, frossa, buksmärta, sjukdomskänsla, förhårdnad och domningar vid injektionsstället, köldkänsla, influensaliknande symtom

Sällsynta

Sveda vid injektionsstället, förhårdnad (≤2,5 centimeter), muskelryckningar, utslag, utspänd buk, bröstsmärta, flanksmärta, irritation

1Säkerhetsstudie efter godkännande

2Spontana rapporter efter användning av marknadsfört vaccin

Beskrivning av utvalda biverkningar

Liksom med alla vacciner kan allergiska reaktioner, som i sällsynta fall leder till chock, förekomma.

Överdosering

Det föreligger inga data angående överdosering.

Farmakodynamik

Vaqta innehåller aktiverat virus av en stam som ursprungligen togs fram genom ytterligare seriell passage av ett bevisat försvagat virus. Virus odlas, skördas, högrenas, formalininaktiveras och adsorberas sedan på amorft aluminiumhydroxyfosfatsulfat. En 50 E dos av Vaqta innehåller,inom gränserna för nuvarande analysvariabilitet, mindre än 0,1 mikrogram av icke-viralt protein, mindre än 4 x 10-6 mikrogram av DNA, mindre än 10-4 mikrogram av bovint albumin och mindre än 0,8 mikrogram av formaldehyd. Andra restprodukter från den kemiska processen utgör mindre än 10 delar per miljard (ppb).

Verkningsmekanism

Hepatit A-vaccin framkallar cirkulerande neutraliserande antikroppar mot hepatit A-virus, tillräckligt för att ge skydd mot viruset.

Klinisk effekt och säkerhet

Kliniska studier har visat en frekvens av serokonversion på 95% hos vuxna inom 4 veckor efter den primära dosen. I en undergrupp av dessa personer ≥60 års ålder, visade data att 88% (n=64) hade serokonverterat vecka 4 efter primärdosen.

Hos vuxna har seropositiviteten visats bestå upp till 18 månader efter en singel 50 E dos. Durationen av det immunologiska minnet visades genom ett påtagligt anamnestiskt antikroppssvar på en boosterdos om 50 E givet 6 till 18 månader efter primärdosen till vuxna. Data på patienter ≥60 år är begränsade.

Antikropparnas varaktighet

I studier på friska vuxna (18 till 41 år) som erhållit en initial dos på 50 E av Vaqta dag 0 och en andra dos på 50 E 6 månader senare har hepatit A antikroppssvaret visats bestå i minst 6 år. Efter en initial minskning över 2 år verkade GMT att plana ut under perioden 2 till 6 år.

Data tillgängliga från långtidsstudier på upp till 10 år av HAV-antikropparnas varaktighet efter 2 doser av Vaqta hos friska, immunkompetenta personer upp till 41 år, förutsäger med stöd av matematiska modeller att minst 99 % av personerna förblir seropositiva (≥ mIE anti-HAV/ml) i minst 25 år efter vaccinering.

Med stöd av denna analys förefaller ytterligare vaccinering vara onödig efter fullständig, primär immunisering med 2 doser. Beslut om ytterligare vaccinering bör emellertid baseras på risk/nytta för patienten.

Utbytbarhet av boosterdosen

I en klinisk studie på 537 friska vuxna i åldern 18 till 83 år utvärderades immunsvaret på en boosterdos av Vaqta och ett jämförbart registrerat inaktiverat hepatit A-vaccin givna 6 till 12 månader efter en initial dos av jämförelsevaccinet. När Vaqta gavs som en boosterdos i detta sammanhang genererades ett ekvivalent immunsvar och vaccinet tolererades i allmänhet väl.

Samtidig användning med immunoglobulin

Samtidig administrering av 50 E av Vaqta tillsammans med immunglobulin (0,06 ml/kg) till friska vuxna (i åldern 18 till 39 år) utvärderades i en klinisk studie. Serokonversionen vid vecka 24 i gruppen som endast fick vaccin (97%) var högre än i gruppen som fick både vaccin och immunglobulin (92% p = 0,050) men steg till 100% i båda grupperna en månad efter boosterdosen.

Samtidig användning med andra vacciner

En kontrollerad klinisk studie genomfördes med 240 friska vuxna i åldern 18 till 54 år vilka

randomiserades till att få antingen:

- Vaqta, gula febern och polysackarid tyfoidvaccin samtidigt på separata injektionsställen

eller

- gula febern och polysackarid tyfoidvaccin samtidigt på separata injektionsställen eller

- endast Vaqta.

Frekvensen av seropositivitet (SPR) för hepatit A när Vaqta, gula febern och polysackarid tyfoidvaccin administrerades samtidigt var i allmänhet liknande som när endast Vaqta gavs.

Genetiska medelvärdestitrarna (GMT) för hepatit A minskade emellertid när de tre vaccinerna administrerades samtidigt. Kliniskt sett torde denna minskning av GMT-värdena vara mindre relevant i jämförelse med fördelarna med samtidig administrering. Frekvenserna för antikroppssvar för gula febern och tyfoid var ekvivalenta när gula febern och polysackarid tyfoidvaccin administrerades samtidigt med eller utan Vaqta. Samtidig administration av dessa tre vacciner på separata injektionsställen tolererades i allmänhet väl. Att lägga till Vaqta till administration av gula febern och tyfoid vacciner ökar inte frekvensen av lokala eller systemiska biverkningar.

Subkutan administrering

I en klinisk studie med 114 friska seronegativa vuxna som erhöll subkutan administrering av Vaqta (50 E) 4 veckor efter den första dosen var SPR 78% och GMT 21 mIE/ml. Tjugofyra veckor efter den första dosen och just före den andra subkutana injektionen var SPR 95% och GMT 153 mIE/ml. Fyra veckor efter den andra subkutana injektionen var SPR 100% och GMT 1564 mIE/ml; GMT var 2 287 mlE/ml hos personer under 30 år jämfört med GMT 1 122 mlE/ml hos personer på 30 år och däröver. Kinetiken för seropositiviteten var långsammare för den första subkutana dosen av Vaqta jämfört med historiska data för intramuskulär administrering. Tjugofyra veckor efter den första subkutana dosen var SPR liknande den för historiska data 4 veckor efter en initiala intramuskulära dosen. Fyra veckor efter den andra subkutana dosen var emellertid SPR liknande den för historiska data 4 veckor efter den andra dosen med intramuskulär administrering. Subkutan administrering av Vaqta tolererades i allmänhet väl.

Administrering till HIV-infekterade vuxna

I en klinisk studie med 180 vuxna erhöll 60 HIV-positiva (20-45 år) och 90 HIV-negativa (21-53 år) Vaqta (50 E), och 30 HIV-positiva (22-45 år) placebo. Fyra veckor efter den första dosen av Vaqta var SPR 61% för de HIV-positiva vuxna och 90% för de HIV-negativa vuxna. Tjugoåtta veckor efter den första dosen (4 veckor efter den andra dosen) av Vaqta var SPR värdena tillfredsställande för alla grupperna: 94% (GMT på 1,060 mIE/ml) i HIV-positiva och 100% (GMT på 3,602 mIE/ml) i HIV-negativa vuxna. Dessutom, i den HIV-positiva gruppen som erhöll Vaqta var SPR 100% (GMT på 1,959 mIE/ml) i personer med ett CD4 cellantal på <300 celler/mm3; emellertid var SPR 87% (GMT på 517 mIE/ml) i personer med CD4 cellantal på <300 celler/mm. Tre HIV positiva vuxna med antal CD4 celler <100 celler/mm3 serokonverterade inte efter 2 doser vaccin. Kinetiken för immunsvaret varlångsammare i den HIV-positiva gruppen än för den HIV-negativa gruppen. En ökad mängd lokala och systemiska biverkningar rapporterades hos HIV positiva vaccinerade personer, jämfört med hos HIV negativa vaccinerade personer. Administrering av Vaqta verkade ej negativt påverka antalet CD4 celler och HIV RNA belastning.

Säkerhetsstudier utförda efter marknadsföring av Vaqta

I en post-marketing studie genomförd av en stor organisation för förebyggande hälsovård i USA fick totalt 29 587 individer ≥18 år en eller två doser Vaqta. Säkerheten monitorerades genom granskning av patientjournaler där besök på akutmottagningar, öppenvårdsmottagningar, sjukhusvistelse och dödsfall noterats. Ingen allvarlig vaccinrelaterad biverkning förekom bland de 29 587 försökspersonerna. Inte heller förekom någon mindre allvarlig vaccinrelaterad biverkning som medförde besök på öppenvårdsmottagning, med undantag för diarré/gastroenterit hos vuxna i 0,5%. Inga vaccin-relaterade biverkningar identifierades som inte rapporterats från tidigare kliniska prövningar med Vaqta.

Farmakokinetik

Ingen utvärdering av farmakokinetiska egenskaper krävs för vacciner.

Prekliniska uppgifter

Inga prekliniska säkerhetstester har genomförts med vaccinet.

Innehåll

En dos (1 ml) innehåller:

Hepatit A-virus (stam CR 326F), (inaktiverat) 1,2 ...............................................50 E 3

1 Framställt på humana diploida (MRC-5) fibroblastceller.

2 Adsorberat på amorft aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,45 mg Al 3 +)

3 Enheter uttryckta enligt tillverkarens - Merck Sharp & Dohme Corp - egen referensstandard.

Natriumborat, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

Vaccinet kan innehålla spår av neomycin och formaldehyd som används vid tillverkningen. 

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall vaccinet inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Hepatit A-virus, inaktiverat antigen

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

FÅR EJ FRYSAS eftersom frysning förstör vaccinets effekt.

Vaccinet skall användas som det tillhandahålls; ingen utspädning behöver göras.

Omskakas väl före uppdragning och användning. Grundlig omskakning är nödvändig för att upprätthålla vaccin-suspensionen. För sprutor utan nål, håll i sprutan och sätt fast nålen genom att vrida medsols tills nålen sitter säkert fast i sprutan.

Parenterala läkemedel bör kontrolleras visuellt före injektion med avseende på främmande partiklar och missfärgning. Efter grundlig omskakning är Vaqta en något ogenomskinlig vit suspension.

För att undvika spridning av smitta från person till person är det viktigt att använda en separat steril spruta och nål till varje person som skall vaccineras.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Vaqta®
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 50 E En något ogenomskinlig vit suspension
1 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
1 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 1 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej