Propyderm®

ACO Hud Nordic AB

Kräm 20 % (vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans: Propylenglykol
ATC-kod: D02AX
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-09-14.

Indikationer

Torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen.

Varningar och försiktighet

Propyderm skall ej användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapporterat vid topikal administrering av stora mängder propylenglykolhaltiga beredningar. Det har huvudsakligen setts vid behandling av utbredda brännskador. Barn förefaller vara mer känsliga än vuxna. För Propyderm har inga fall av toxicitet rapporterats.

Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt.

Propyderm kräm innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt metyl- och propylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker under graviditet.

Amning

Grupp I

För att barnet inte i onödan skall exponeras för propylenglykol peroralt bör Propyderm inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propyderm påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Hud och subkutan vävnad

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Övergående sveda, klåda, stickningar, och rodnad.

Allergiska reaktioner.

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Propyderm innehåller 20% propylenglykol i en mjukgörande krämbas med 24% fett. Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, (framför allt Pityrosporum ovale ) har rapporterats. Krämbasen har mjukgörande och skyddande effekter.

Farmakokinetik

Ej studerat.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data saknas.

Innehåll

1 g kräm innehåller propylenglykol 200 mg.

Hjälpämnen: Hydrerad rapsolja, kolesterol, stearoylmakrogolglycerider, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, propylparahydroxibensoat (E 216), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25oC.

Förpackningsinformation

Propyderm®
Kräm 20 % (vit kräm)
100 gram tub, receptfri, 58:81, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
700 gram behållare med dospump, receptfri, 240:66, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska