Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Betolvidon®

Abigo

Tablett 1 mg (Vita till svagt rosa, välvda, filmdragerade tabletter med röd kärna, diameter 8 mm)

Preparat för per oral B 12 behandling

Aktiv substans: Cyanokobalamin
ATC-kod: B03BA01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-21.

Indikationer

Hematologiska, neurologiska och andra symtom till följd av vitamin B12 -brist. Malabsorption av vitamin B12, exempelvis till följd av avsaknad av intrinsic factor (perniciös anemi), sprue eller efter gastroektomi. Understödjande vid aminosalyl- och annan läkemedelsterapi (t ex långtidsbehandling med magsyrahämmande medel) som kan medföra försämrad B12 -absorption med sänkta B12 -värden.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Remissionsbehandling: 2 tabletter 2 gånger dagligen under 1 månad.

Underhållsbehandling: 1 tablett dagligen.

Tabletterna bör tas mellan måltiderna.

Varningar och försiktighet

Inga särskilda.

Interaktioner

Upptaget av vitamin B12 från gastrointestinalkanalen kan reduceras av aminoglykosider, aminosalicylsyra, antiepileptika, biguanider, kloramfenikol, kolestyramin, kaliumsalter, metyldopa och magsyrahämmande medel (t ex omeprazol och cimetidin). Den kliniska relevansen av många av dessa interaktioner är troligen liten.

Graviditet

Kategori A

Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning: Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Amning

Grupp II

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

Biverkningen anges i organsystem och frekvens. Frekvens definieras som:

Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, < 1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Immunsystemet

Sällsynta: Anafylaxi

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta: Utslag av aknetyp, urtikaria

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

Sällsynta: Feber

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Den akuta toxiciteten är låg. Överdosering ger i allmänhet inga symtom och symtomatisk behandling torde endast krävas i undantagsfall.

Farmakodynamik

Vitamin B12 är essentiellt hos människa och deltar i två viktiga enzymreaktioner. Vid den ena reaktionen är deoxyadenosylkobalamin co-faktor för omvandlingen av metylmalonyl-CoA till succinyl-CoA via enzymet metylmalonyl-CoA mutas. Vid B12-brist kan denna omvandling ej ske och substratet metylmalonyl-CoA ansamlas, vilket resulterar i att metaboliten metylmalonsyra ackumuleras och att abnorma fettsyror syntetiseras och ansamlas i cellmembranerna bl. a. i CNS. Vid den andra reaktionen behövs metylkobalamin när 5-metyl-tetrahydrofolat omvandlas till tetrahydrofolat och homocystein till metionin av enzymet metioninsyntetas (5-metyl-tetrahydrofolat-homocystein metyltransferas). Vid B12-brist ackumuleras 5-metyl-tetrahydrofolat (”metyl-folatfällan”) och homocystein. Brist uppstår på folat co-faktorer, nödvändiga för DNA-syntesen. Av detta följer att bestämning av metylmalonsyra och homocystein vidgar och förbättrar möjligheterna till diagnostik vid utredning av vitamin B12- och folsyrabrist. Vitamin B12 har visats normalisera förhöjda metylmalonsyra-nivåer. Studier har även visat att vitamin B12 i kombination med folsyra normaliserar förhöjda homocysteinvärden. Höga homocysteinvärden har visat vara en av andra faktorer oberoende riskfaktor för bl. a. hjärt-kärlsjukdom.

Farmakokinetik

Vid peroral tillförsel av rent vitamin B12 sker absorption via passiv diffusion utan bindning till intrinsic faktor (IF). Detta upptag sker direkt proportionellt till given dos och har uppskattats till 1% därav. I serum binds B12 dels till transkobalamin II, den specifika transportören, dels till haptokorriner, ett samlingsnamn för flera transportproteiner, också kallade R-bindare, R-protein, kobalofilin och transkobalamin I och III. Haptokorrinbundet B12 tas upp av levercellsreceptorer och utsöndras. R-bundna kobalaminer följer galla ut i tarmen, komplexen bryts och B12 kan på nytt bindas för upptag i det enterohepatiska kretsloppet.

Efter transport via blodet levereras fritt kobalamin till cellerna som hydroxykobalamin och konverteras i cellvätskan till metylkobalamin eller i mitokondrierna till 5-deoxyadenosylkobalamin. Det rekommenderade dagliga kostintaget är 3,0 mikrogram B12, varför 1 tablett Betolvidon dagligen vid underhållsbehandling täcker dagsbehovet vid alla former av B12-brist.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller: vitamin B12 (cyanokobalamin) 1 mg.

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, maltodextrin, hypromellos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, makrogol, titandioxid (färgämne E 171), natriumcitrat (E 331), vattenfri citronsyra (E 330) och magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Cyanokobalamin

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

18 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Betolvidon®
Tablett 1 mg Vita till svagt rosa, välvda, filmdragerade tabletter med röd kärna, diameter 8 mm
100 styck burk, receptfri, 74:48, F
1000 styck burk (endast för dosdispensering och sjukhusbruk), receptfri, 178:35, F