Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Desivon

Orkla Care

Kutan lösning 0,5 mg/ml (Klar lösning)

Antiseptika och sårmedel, klorhexidin, ATC-kod: D08 AC02

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-24.

Indikationer

Desinfektion av små sår.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klorhexidin.

Ska ej användas i öronen.

Ska ej användas på nyfödda barn (se avsnitt Biverkningar).

Dosering

Sårrengöring:

Tvätta först området kring sårytan med en bomullstuss indränkt med Desivon. Byt därefter till en ny bomullstuss indränkt med Desivon och rengör själva sårytan. Skölj sedan såret med några droppar Desivon.

Pediatrisk population:

Ska ej användas på nyfödda barn (se avsnitt Biverkningar).

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med andra utvärtes läkemedel.

Klorhexidin är inkompatibelt med tvål och andra anjoniska föreningar.

Graviditet

Kategori A

Kan användas under graviditet och amning

Amning

Grupp IVa

-

Biverkningar

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Hud och subkutan vävnad

Sveda, kontaktdermatit, urtikaria

Kemiska brännskador på nyfödda barn
(har rapporterats i samband med kirurgiska ingrepp)

Sällsynt (> 1/10000 -<1 av 1000)

Okänd

Immunsystemet

Överkänslighet/Anafylaktiska reaktioner

Sällsynt (> 1/10000 - <1 av 1000)

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Klorhexidindiglukonat är antiseptiskt med ett brett verkningsspektrum. Klorhexidindiglukonat är effektivt mot både grampositiva som gramnegativa bakterier, för den sistnämnda gruppen dock svagare effekt.

Effekten reduceras vid kontakt med tvål.

Farmakokinetik

Inga data tyder på någon topikal eller mucosal resorption.

Innehåll

1 ml innehåller: 0,5 mg klorhexidindiglukonat (motsvarande ca 0,28  mg klorhexidin). Hjälpämnen är renat vatten.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

18 månader i bruten förpackning.

Förpackningsinformation

Desivon
Kutan lösning 0,5 mg/ml Klar lösning
125 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska