Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Imigran

Orifarm (Parallelimport ESP)

Injektionsvätska, lösning 12 mg/ml

Tillhandahålls ej

Medel mot migrän och Hortons huvudvärk

Aktiv substans: Sumatriptan
ATC-kod: N02CC01
Recept: Vissa förpackningar är receptbelagda
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-04-09

Indikationer

Akut behandling av migrän med eller utan aura. Hortons huvudvärk.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Sumatriptan ska ej ges till patienter som haft hjärtinfarkt eller har ischemisk hjärtsjukdom, koronarkärlsspasm (Prinzmetals angina), perifer kärlsjukdom eller patienter som har symtom eller visar tecken på ischemisk hjärtsjukdom.

Sumatriptan ska ej ges till patienter med anamnes på cerebrovaskulär sjukdom (CVA) eller transitoriska ischemiska attacker (TIA).

Sumatriptan ska ej ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion.

Sumatriptan är kontraindicerat till patienter med medelsvår eller svår hypertoni samt mild okontrollerad hypertoni.

Samtidig användning av ergotamin, derivat av ergotamin (inklusive metysergid) eller någon triptan/5-hydroxitrytamin (5-HT 1) receptoragonist är kontraindicerad (se Interaktioner).

Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och sumatriptan är kontraindicerad.
Sumatriptan ska ej ges inom 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare.

Dosering

Imigran ska ej användas profylaktiskt. Rekommenderad dos av Imigran ska inte överskridas.

Det rekommenderas att sumatriptan ges vid första tecken på migränhuvudvärk eller tillhörande symtom som illamående, kräkningar eller fotofobi. Det är lika effektivt oavsett när under attacken det administreras.

Effekten av sumatriptan är oberoende av hur länge anfallet pågått när behandling inleds.

Administrering under en migränaura innan andra symtom uppträtt förhindrar inte med säkerhet utvecklingen av huvudvärk.

Dosering

Vuxna (18 år och äldre): Migrän: Normal dosering är 1 dosampull (ges med Imigranpenna) á 6 mg subkutant.
Om effekten av en första dos uteblir ska inte samma attack behandlas med ytterligare en dos. Migränattacken kan dock behandlas med paracetamol, acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat. Imigran kan tas vid nästkommande attacker.

Om migränsymtomen avklingar och senare återkommer kan dosen upprepas en gång inom 24 timmar. Minst en timme måste dock ha förflutit mellan doserna.

Maximalt får två doser Imigran á 6 mg (12 mg) användas per dygn.

Hortons huvudvärk: Normal dosering är 1 dosampull (ges med Imigranpenna) á 6 mg subkutant vid varje attack av Hortons huvudvärk. Maximalt får två doser Imigran á 6 mg (12 mg) användas per dygn. Minst en timme måste dock ha förflutit mellan doserna.

Pediatrisk population: Imigran injektionsvätska rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) eftersom det inte finns tillräckliga data gällande säkerhet och effekt i dessa åldersgrupper.

Äldre personer (över 65 år): Erfarenhet saknas för användning av Imigran injektionsvätska till patienter över 65 år. Kinetiken hos äldre patienter är ofullständigt studerad, varför sumatriptan inte rekommenderas i avvaktan på att ytterligare dokumentation föreligger.

Administreringssätt

Imigran injektionsvätska ska ges subkutant med hjälp av Imigran-penna.

Patienten ska rådas att noga följa bruksanvisningen för Imigran-penna särskilt när det gäller säker hantering av sprutor och nålar.

Varningar och försiktighet

Imigran injektionsvätska ska endast användas i de fall diagnosen migrän resp. Hortons huvudvärk är helt säker­ställd.

Imigran injektionsvätska ska inte ges intravenöst.

Sumatriptan är inte indicerat vid hemiplegisk, basilar eller oftalmoplegisk migrän.

Innan behandling med sumatriptan påbörjas bör andra, potentiellt allvarliga, neurologiska tillstånd (t.ex. cerebrovaskulära lesioner, transitoriska ischemiska attacker (TIA)) uteslutas ifall patienten visar atypiska symtom eller om de inte tidigare fått en tillbörlig diagnos för användning av sumatriptan.

Efter intag av sumatriptan kan övergående symtom förekomma såsom bröstsmärta och trånghetskänsla som kan vara intensiva och stråla upp mot svalget (se Biverkningar). Vid misstanke om att sådana symtom kan tyda på ischemisk hjärtsjukdom ska behandlingen med sumatriptan avbrytas och adekvat utredning bör göras.

Sumatriptan ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive patienter som är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel, utan att en utvärdering av eventuell kardiovaskulär sjukdom först görs (se Kontraindikationer). Detta bör speciellt beaktas vid förskrivning till postmenopausala kvinnor, samt män över 40 år eller patienter med dessa riskfaktorer. Denna utvärdering identifierar dock inte alla patienter med hjärtsjukdom. Även hos patienter utan underliggande hjärtsjukdom har i mycket sällsynta fall allvarliga kardiovaskulära sjukdomstillstånd inträffat.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter även med mild kontrollerad hypertoni eftersom övergående stegring av blodtryck och perifert kärlmotstånd har observerats hos en liten andel av dessa patienter (se Kontraindikationer).

Det föreligger sällsynta fallrapporter som beskriver patienter med serotonergt syndrom (inklusive förändrat sinnestillstånd, autonom instabilitet och neuromuskulära symtom) vid samtidig behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan. Seroronergt syndrom har rapporterats vid samtidig behandling med triptaner och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Om samtidig behandling med sumatriptan och ett SSRI/SNRI-preparat är kliniskt motiverad bör patienten följas upp på lämpligt sätt (se Interaktioner).

Försiktighet bör iakttas när sumatriptan administreras till patienter med sjukdomstillstånd, som påtagligt kan påverka absorption, metabolism eller utsöndring av sumatriptan, t ex försämrad leverfunktion (mild till måttlig nedsättning (Child Pugh grad A eller B), se Farmakokinetik-särskilda patientpopulationer) eller försämrad njurfunktion.

Patienter med känd överkänslighet för sulfonamider kan reagera på sumatriptan med en allergisk reaktion som kan variera från överkänslighet i huden till anafylaxi. Belägg för korsöverkänslighet är begränsad men försiktighet ska ändå iakttas innan sumatriptan ges till dessa patienter.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med anamnes på epileptiska anfall eller andra riskfaktorer som sänker kramptröskeln, eftersom krampanfall har rapporterats i samband med sumatriptan (se Biverkningar).

Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört (hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.

Långvarigt bruk av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra denna. Om detta tillstånd föreligger eller misstänks, bör patienten söka läkarhjälp och behandlingen avbrytas.

Diagnosen LKDH (läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk) bör misstänkas hos patienter, som har frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbundet bruk av läkemedel mot huvudvärk.

Allergi mot latex: Dosampullens nålskydd inuti plasthylsan kan innehålla torrt naturligt latexgummi som kan orsaka allergiska reaktioner hos individer som är överkänsliga mot latex.

Interaktioner

Sumatriptan interagerar ej med propranolol, flunarizin, pizotifen eller alkohol.

Endast begränsad information föreligger vad gäller interaktion med läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist. Samtidig användning är kontraindicerad då det finns en teoretisk ökad risk för spasm i koronarkärlen (se Kontraindikationer).

Tiden som bör förflyta mellan bruket av sumatriptan och läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist är inte känd. Den är både beroende av dosen och vilken typ av produkt som används. Effekten kan vara additiv.

Det bör gå minst 24 timmar efter att patienten tagit ett läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist innan sumatriptan ges. Omvänt ska ergotaminpreparat ej ges inom 6 timmar efter sumatriptan och efter minst 24 timmar innan annan triptan/5-HT1-receptoragonist ges.

Interaktion kan föreligga mellan sumatriptan och MAO-hämmare, varför samtidig användning är kontraindicerad (se Kontraindikationer).

Det finns sällsynta rapporter som beskriver patienter med symtom överensstämmande med serotonergt syndrom (inklusive förändrat sinnestillstånd, autonom instabilitet och neuromuskulära symtom) efter intag av SSRI och sumatriptan. Serotonergt syndrom har också rapporterats vid samtidig behandling med triptaner och SNRI (se Varningar och försiktighet).

Graviditet

Kategori B:3

Efter Imigrans godkännande finns data från mer än 1000 graviditeter med exposition för sumatriptan under första trimestern tillgängliga. Även om informationen är otillräcklig för definitiva slutsatser pekar den inte på en ökad risk för kongenitala defekter. Erfarenhet av behandling med sumatriptan under andra och tredje trimestern är begränsad.

Utvärdering av studier på försöksdjur ger varken hållpunkter för direkt teratogena effekter eller skadliga effekter på den peri- och postnatala utvecklingen. Emellertid kan livsdugligheten hos kaninfoster påverkas (se Prekliniska uppgifter).

Behandling med sumatriptan till gravida kvinnor bör endast komma ifråga där man bedömer att den förväntade effekten hos modern överväger eventuell risk hos fostret.

Amning

Grupp IVb

Sumatriptan passerar över i modersmjölk efter subkutan administrering.

För att minska påverkan på barnet bör amning undvikas upp till 12 timmar efter behandling med sumatriptan. Bröstmjölk som pumpats ut under dessa 12 timmar ska kasseras.

Trafik

Inga studier har genomförts beträffande effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Dåsighet kan drabba en migränpatient på grund av migränattacken eller behandlingen med sumatriptan. Detta kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000, <1/100), sällsynta (≥ 1/10000, <1/1000) och mycket sällsynta (<1/10000) ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data). En del av symptomen som rapporterats som biverkningar kan vara associerade med migränsymtomen.

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner, som varierar från kutan överkänslighetsreaktion (som t ex urticaria) till anafylaxi.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel, dåsighet, känselstörningar som parestesi och hypoestesi.

Ingen känd frekvens

Krampanfall. Även om vissa av dessa patienter har antingen anamnes på epileptiska anfall eller organskada som predisponerar för sådana, finns det också rapporter om patienter utan några uppenbara predisponerande faktorer.

Tremor, dystoni, nystagmus, skotom.

Ögon

Ingen känd frekvens

Flimmer, dubbelseende, nedsatt syn. Synbortfall inklusive rapporter om permanenta syndefekter. Emellertid kan själva migränattacken ge upphov till synstörningar.

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Bradykardi, takykardi, palpitationer, hjärtarytmier, övergående ischemiska EKG-förändringar, spasm i hjärtats koronarkärl, angina, hjärtinfarkt (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Blodkärl

Vanliga

Övergående blodtrycksförhöjning strax efter behandling. Flush.

Ingen känd frekvens

Hypotension, Raynauds fenomen.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Dyspné.

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående och kräkningar har förekommit hos en del patienter men det är oklart om detta är relaterat till sumatriptan eller det underliggande tillståndet.

Ingen känd frekvens

Ischemisk kolit, diarré.

Muskoskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Tyngdkänsla (vanligtvis övergående, kan vara intensiv och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget). Myalgi.

Ingen känd frekvens

Nackstelhet, artralgi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Övergående smärta på injektionsstället, brännande eller stickande. Svullnad, rodnad, blåmärke eller blödning vid injektionsstället.

Vanliga

Smärta, känsla av värme eller köld, tryck- eller åtstramningskänsla (dessa är vanligtvis övergående, kan vara intensiva och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget). Känsla av muskelsvaghet, trötthet (båda dessa är vanligtvis milda till måttliga i intensitet och övergående).

Undersökningar

Mycket sällsynta

Mindre förändringar på levervärden har observerats sporadiskt.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Ångest

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hyperhidros

Även om direkta jämförelser inte är tillgängliga kan flush, parestesi och värmekänsla, tryck- eller åtstramningskänsla vara vanligare efter sumatriptan injektion.

Omvänt tycks illamående, kräkningar och trötthet vara mindre vanligt med subkutan injektion av sumatriptan än med tabletter.

Mycket vanliga
(≥1/10)

Överdosering


Det har förekommit några rapporter om överdosering med sumatriptan injektion.

Patienterna har fått enstaka injektioner av upp till 12 mg subkutant utan betydande negativa effekter. Doser på upp till 16 mg subkutant var inte förknippad med andra biverkningar än de nämnda.

Behandling: Om överdosering inträffar ska patienten övervakas i minst tio timmar samt ges nödvändig symtomatisk behandling. Det finns ingen dokumentation om hur hemodialys eller peritonealdialys påverkar plasmakoncentrationerna av sumatriptan.

Farmakodynamik

Sumatriptan är en selektiv vaskulär 5-hydroxitryptamin-1-(5HT 1B /1D) receptoragonist utan effekt på andra subtyper av 5HT-receptorer (5HT 2 - 5HT 7). De vaskulära 5HT 1B /1D-receptorerna förekommer företrädesvis i kraniella blodkärl och de förmedlar kärlkonstriktion. Hos djur kontraherar sumatriptan selektivt blodkärl inom carotiscirkulationen utan att påverka det cerebrala blodflödet. Carotiscirkulationen försörjer såväl extra- som intrakraniella vävnader såsom hjärnhinnorna och dilatation och/eller ödembildning i dessa kärlväggar anses vara den underliggande mekanismen vid migrän hos människa. Dessutom tyder djurexperimentella fynd på att sumatriptan hämmar aktivitet i trigeminusnerven. Båda dessa verkningsmekanismer (kraniell kärlkonstriktion och hämning av trigeminusnervens aktivitet) kan bidra till sumatriptans effekt på migrän hos människa.

Klinisk effekt inträder 10-15 minuter efter subkutan injektion av 6 mg sumatriptan.
Sumatriptan har effekt även vid akut behandling av men­strua­tions­re­la­te­rad migrän, dvs migrän som inträffar i nära samband med mensperioden.

Farmakokinetik

Biotillgängligheten efter en subkutan injektion har ett medelvärde på 96% och maximal plasmakoncentration uppnås inom 25 minuter. Efter en dos på 6 mg subkutant är genom­snitts­värdet för maximal serumkoncentration 72 ng/ml. Halveringstiden i eliminationsfasen är cirka 2 timmar.
Sumatriptan absorberas snabbt efter oral administrering, 70% av den maximala plasmakoncentrationen uppnås inom 45 minuter. Efter en dos på 100 mg oralt är genomsnittsvärdet för maximal plasmakoncentration 54 ng/ml. Genomsnittlig biotillgänglighet efter oral tillförsel är 14%, delvis beroende på pre-systemisk metabolism, delvis beroende på ofullständig absorption.

Plasmaproteinbindningen är låg (14-21%), distributionsvolymen är 170 liter. Halveringstiden i eliminationsfasen är cirka 2 timmar. Medelvärdet för total plasma clearance är omkring 1160 ml/min och för renal plasma clearance ungefär 260 ml/min. Cirka 80% av total clearance utgörs av extrarenal clearance. Sumatriptan elimineras huvud­sakligen genom oxidativ metabolism som är medierad av monoaminoxidas A. Huvudmetaboliten, en indolättiksyraanalog av sumatriptan, utsöndras huvudsakligen i urinen som fri syra och som konjugerad glukuronid. Metaboliten har ingen känd 5HT 1- eller 5HT 2-aktivitet.
Övriga metaboliter har inte identifierats. Sumatriptans farmakokinetik efter oral administrering förefaller inte påverkas av pågående migränattacker.

Särskilda populationer

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken efter en oral dos (50 mg) och en subkutan dos (6 mg) studerades hos 8 patienter med med mild till måttlig leverfunktionsnedsättning, matchade avseende kön, ålder och vikt med 8 personer. Efter en oral dos fördubblades nästan sumatriptans plasmaexponering (AUC och Cmax) (ökning med cirka 80 %) hos patienter med mild till måttlig leverfunktionsnedsättning jämfört med kontrollpersonerna med normal leverfunktion. Det var ingen skillnad mellan patienterna med leverfunktionsnedsättning och kontrollpersonerna efter den subkutana dosen. Detta antyder att mild till måttlig leverfunktionsnedsättning minskar presystemisk clearance och ökar biotillgängligheten och exponeringen för sumatriptan jämfört med friska personer.

Farmakokinetiken för sumatriptan hos patienter med svår leverfunktionsnedsättning har inte studerats (se Kontraindikationer, Varningar och försiktighet).

Prekliniska uppgifter

Sumatriptan gav inte upphov till genotoxisk eller carcinogen aktivitet i in vitro-system; ej heller i djurförsök.

I en fertilitetsstudie på råtta minskade antalet lyckade inseminationer när djuren utsattes för doser som var klart över maximala humandoser. Embryonal letalitet noterades i kaninförsök utan att påtagliga teratogena defekter framkom. Betydelsen av dessa fynd hos människa är oklar.

Innehåll

Visa innehåll

Miljöpåverkan

Sumatriptan

Miljörisk: Användning av sumatriptan har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Sumatriptan är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Sumatriptan har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda hanteringsanvisningar. Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen.

Liknande preparat inom:

Sumatriptan