Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Diabact UBT

Kibion

Tablett 50 mg (vit, rund, konvex)

För diagnostik av pågående Helicobacter pylori-infektion

Aktiv substans: Urea(C-13)
ATC-kod: V04CX
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-30.

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.

För in vivo -diagnostik av gastroduodenal primär eller kvarstående Helicobacter pylori- infektion.

Kontraindikationer

Testet ska ej användas på patienter med dokumenterad eller misstänkt gastrisk infektion som kan interferera med utandningstestet.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Diabact UBT är avsedd för oral administrering.

1 tablett som engångsdos vid ett testtillfälle. Patienten ska vara fastande under minst 6 timmar före provtagningen. Ett nollprov tas på utandningsluften varefter en tablett sväljs hel tillsammans med ett glas vatten. Efter 10 minuter görs utandningsprov. Det är viktigt att följa instruktionerna för användning enligt avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Positivt urea-utandningstest enbart utgör inte underlag för eradikationsbehandling. Alternativ diagnos genom invasiva endoskopimetoder kan vara nödvändig för att utreda andra komplicerande tillstånd, t ex magsår, autoimmun gastrit och malignitet.

Tabletten ska sväljas hel. Om patienten tuggar tabletten måste testet göras om eftersom risken för falskt positivt svar ökar. Nytt test kan utföras nästföljande dag.

Tillräckliga data saknas för att rekommendera användning av Diabact UBT hos patienter med partiell gastrektomi samt hos patienter under 18 år.

Interaktioner

Resultatet av utandningstestet kan påverkas om patienten behandlas med antibiotika eller protonpumpshämmare, eller nyligen har avslutat en behandling med något av dessa läkemedel. Resultatet kan generellt påverkas av all behandling som interfererar med H.pylori eller med ureasaktivitet.

Hämning av H.pylori kan leda till falskt negativt svar. Testet får därför inte utföras förrän minst 4 veckor efter systemisk antibiotikabehandling och minst 2 veckor efter sista dosen av syrasekretionshämmande medel. Detta är speciellt viktigt efter eradikationsbehandling.

Graviditet

Kategori A

Den kroppsegna produktionen av urea är 25-35 gram per dag. Det är därför inte troligt att dosen 50 mg skulle orsaka några oönskade effekter vid graviditet.

Diabact UBT förväntas inte ha någon skadlig effekt vid bruk under graviditet eller för hälsan hos fostret/det nyfödda barnet. Diabact UBT kan användas under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Den kroppsegna produktionen av urea är 25-35 gram per dag. Det är därför inte troligt att dosen 50 mg skulle orsaka några oönskade effekter vid amning.

Diabact UBT kan användas under amning.

Trafik

Diabact UBT har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Enstaka fall av magsmärtor, trötthet och parosmi har rapporterats i en klinisk studie.

Överdosering

Det är inte troligt att överdosering sker under planerade kliniska förhållanden. Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Efter oralt intag sönderfaller 13C-urea tabletten snabbt i magsäcken. Vid H. pylori- infektion metaboliseras 13C-urea av enzymet ureas som finns i H.pylori.

Bild1

Koldioxiden som frigörs diffunderar in i blodkärlen, transporteras som bikarbonat till lungorna där det sedan frisätts som 13CO2 i utandningsluften. Infektion med H.pylori ger en signifikant förändrad 13C/12C – kolisotopkvot.

Andelen 13CO2 i utandningsproverna bestäms med isotopmasspektrometri (IRMS), eller med annan lämplig validerad metod utförd av godkänt laboratorium, och uttrycks som absolut skillnad i värdet mellan ett pre-urea och ett post-urea utandningsprov (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).

Gränsvärdet (”cut-off”) för att skilja på H. pylori-positiva och -negativa patienter baseras på en studie med 885 patienter. Värden under 1,5‰, dvs. ≤1,5‰, diagnostiseras som negativa och värden över, dvs. >1,5‰, diagnostiseras som positiva.

För att bestämma testets prestanda och kompensera för avsaknaden av en direkt jämförelse mot Standard of Truth (SoT), vid den registrerade dosen, utfördes en simuleringsanalys som baseras på två jämförande studier:

sensitiviteten var 94,3% (95% CI = [85,1% - 98,5%]) och specificiteten var 97,1% (95% CI = [92,4% -99,2%]). Noggrannheten (accuracy) var 96,2% (95% CI = [92,2-98,5%]) och PPV (positivt prediktivt värde) var 94,0% (95% CI = [84,6-98,3%]) och NPV (negativt prediktivt värde) var 97,3% (95% CI = [92,7-99,3%]).

Farmakokinetik

Absorption

Urea absorberas snabbt från magtarmkanalen.

Distribution

Urea fördelas i extracellulära och intracellulära kroppsvätskor, inklusive lymfan, gallan, cerebrospinalvätskan och blodet. Urea passerar placentabarriären och kan penetrera ögat.

Eliminering

Urea utsöndras oförändrat i urinen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga kända risker som är relevanta för den kliniska användningen av produkten.

Innehåll

En tablett innehåller 13C-urea 50 mg (anrikad stabil isotop), vattenfri citronsyra,

vattenfri kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, talk.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25 oC.

Förvaras i originalförpackningen, skyddat från ljus.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Testet ska utföras i närvaro av kvalificerad personal.

Om testet utförs på morgonen, måste patienten fasta över natten och inte äta frukost. Om testet utförs senare på dagen, eller om fasta är ett problem för patienten, så kan en lätt frukost bestående av t ex te och smörgås rekommenderas. Om patienten har ätit ett stort mål mat så rekommenderas en fasta på 6 timmar före testtillfället.

Stegvis beskrivning av testproceduren

För att utföra testet används 4 stycken provrör med skruvkork och blåsrör.

Spar en av de extra streckkodsetiketterna som en referensetikett till patientens journal.

 • Patienten ska börja proceduren med att blåsa i de två 00-MINUTE provrören med blå skruvkork.

  • Skruva av korken.

  • För ner blåsröret i botten av provröret.

  • Ta ett djupt andetag och blås försiktigt ut i provröret.

  • Ta ut blåsröret och sätt på skruvkorken på provröret.

  • Upprepa proceduren med det andra 00-MINUTE provröret.

 • Svälj tabletten med ett glas vatten.

 • Vänta i 10 minuter.

 • Blås i de två 10-MINUTE provrören med röda skruvkorkar på samma sätt som beskrivs ovan.

Efter avslutat test placeras provrören i lådan. Adressen till laboratoriet fylls i på avsedd plats på lådans undersida.

Analys av utandningsprov

Man bör försäkra sig om att analysen utförs av godkänt och certifierat laboratorium. Laboratorier och analysutrustning som används ska vara i enlighet med följande EU-direktiv: Council Directive 93/42/EEC/98/79/EC. Denna förordning gör gällande att analysutrustningen ska vara CE-märkt samt godkänd för analys av utandningstester.

Förklaring av analysresultat

Δ δ-value;

Skillnaden i promille (‰) mellan 00-minutersvärdet och 10-minutersvärdet.

H. pylori status:

≤1,5 ‰ Δ δ-value  = Negativ H. pylori status.

>1,5 ‰ Δ δ-value  = Positiv H. pylori status.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Diabact UBT
Tablett 50 mg (vit, rund, konvex)
1 tablett(er) kombinationsförpackning, 205:48, F
10 tablett(er) blister (endast för sjukhusbruk), 1423:25, F
2 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Övriga diagnostiska medel