Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Lamisil® Dermgel

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Gel 1 % (Glansig vit, gråvit gel)

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans: Terbinafin
ATC-kod: D01AE15
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-25.

Indikationer

Lamisil Dermgel används vid svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter och vid pityriasis (tinea) versicolor hos vuxna (se “Varningar och försiktighet”).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Kutan användning.

Vuxna:

Lamisil Dermgel appliceras en gång dagligen vid alla indikationer.

Dosering och behandlingstid:

Svamp på kropp och ben:

1 gång dagligen under en vecka

Svamp mellan tårna:

1 gång dagligen under en vecka

Pityriasis versicolor:

1 gång dagligen under en vecka

Symtomlindring uppträder vanligen inom några dagar. Oregelbunden användning eller avbrytande av behandling i förtid innebär risk för recidiv.

Administreringssätt

Före användning måste hål göras i tubens förseglingsmembran med hjälp av piggen som sitter i skruvkorken.

Rengör och torka noggrant angripna hudområden innan Lamisil Dermgel appliceras. Gelen gnids in i huden med lätt tryck på och omkring det angripna området. Vid infektion i hudveck (under brösten, mellan tårna, interglutealt, inguinalt) kan det behandlade området täckas med gasbinda, speciellt på natten.

Dosering till särskilda patientgrupper:

Äldre patienter:

Ingenting har framkommit som tyder på att äldre patienter kräver annan dosering eller har annan biverkningsprofil än yngre patienter.

Pediatrisk population:

Lamisil Dermgel rekommenderas inte till barn beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

Varningar och försiktighet

Lamisil Dermgel skall användas med försiktighet till patienter med hudförändringar där alkohol kan verka irriterande. Gelen skall inte användas i ansiktet.

Lamisil Dermgel är endast avsedd för utvärtes bruk. Gelen kan irritera ögonen.

Om gelen skulle komma i kontakt med ögonen, skall dessa sköljas noggrant med rinnande vatten.

Lamisil Dermgel skall förvaras utom räckhåll för barn.

Information om hjälpämnen:

Lamisil Dermgel innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irritaterande för ögon och slemhinnor.

Interaktioner

Inga kända interaktioner.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av terbinafin hos gravida kvinnor. Fostertoxiska studier hos djur har inte visat på några biverkningar. Lamisil Dermgel skall inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Grupp IVb

Terbinafin utsöndras i bröstmjölk. Lamisil Dermgel ska därför inte användas vid amning. Spädbarn skall inte tillåtas komma i kontakt med hud som behandlats, inklusive brösten.

Trafik

Lamisil Dermgel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattande säkerhetsprofil

Lokala symtom såsom klåda, exfoliation, smärta på applikationsstället, irritation på applikationsstället, pigmentstörning, brännande känsla, erytem, skorv eller liknande kan uppträda på applikationsstället. Dessa beskedliga symtom skall särskiljas från överkänslighetsreaktioner inklusive klåda, vilka rapporterats i enstaka fall, men som kräver att behandlingen avbryts. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen kan terbinafin vara irriterade för ögonen. I sällsynta fall kan den underliggande svampinfektionen förvärras.

Tabell över biverkningar

Biverkningarna listas nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100 till <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100), Sällsynta (≥1/10000 till <1/1000), Mycket sällsynta (<1/10000) och Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data. Inom varje frekvensområde anges biverkningarna efter minskande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkan

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighet*

Ögon

Sällsynta

Ögonirritation

Hud och subkutan vävnad

Vanlig

Mindre vanlig

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Exfoliation, klåda

Skadad hud, skorv, hudförändring, pigmentstörning, erytem, brännande känsla

Torr hud, kontaktdermatit, eksem

Utslag*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Sällsynta

Smärta, smärta på applikationsstället, irritation på applikationsstället

Förvärrad svampinfektion.

* baserat på erfarenhet efter marknadsföring

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Det är mycket osannolikt att överdosering inträffar eftersom läkemedlet har låg systemisk absorption. Vid oavsiktligt intag av en 30 g tub av Lamisil Dermgel, som innehåller 300 mg terbinafin, är intaget jämförbart med en tablett Lamisil à 250 mg (peroral dos för vuxna).

Om en större mängd Lamisil Dermgel av misstag intas peroralt kan effekter liknande de som observerats vid överdosering med Lamisil tabletter förväntas. Dessa inkluderar huvudvärk, illamående, smärta i epigastriet och yrsel.

Vid oavsiktligt oralt intag skall gelens alkoholhalt (9,4% v/v) beaktas.

Behandling av överdosering

Vid oavsiktligt intag är rekommenderad behandlingen av överdosering eliminering av den aktiva substansen, primärt via intag av aktivt kol, och att ge symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Terbinafin är en allylamin med brett antimykotiskt spektrum. Den har antimykotisk effekt vid svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter såsom Trichophyton (t.ex. T. rubrun, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum ), Microsprum canis och Epidermophyton floccosum . I låga koncentrationer har terbinafin en fungicid effekt mot dermatofyter och mögel-svampar. Aktiviteten mot jästsvampar är fungicid (t.ex. Pityrosporum obiculare eller Malassezia furfur ) eller fungistatisk beroende på art.

Terbinafin interfererar specifikt i ett tidigt skede av sterolbiosyntesen hos svampen. Detta leder till brist på ergosterol och till intracellulär ackumulering av squalen som resulterar i att svampcellen dör. Terbinafin verkar genom hämning av squalenepoxidas i svampens cellmembran. Enzymet squalenepoxidas har inget samband med cytokrom P450-systemet. Terbinafin på-verkar inte metabolismen av hormoner eller andra substanser.

Farmakokinetik

Mindre än 5% av den kutant applicerade dosen absorberas efter lokal tillförsel hos människa. Den systemiska exponeringen är således mycket liten.

Prekliniska uppgifter

I långtidsstudier (upp till 1 år) på råtta och hund har inga uttalat toxiska effekter observerats vid perorala doser upp till 100 mg/kg/dag. Dock observerades att lever och eventuellt också njurar kan skadas vid höga perorala doser.

I en dermatotoxicitetsstudie på kanin under 4 veckor tolererades Lamisil Dermgel väl utan systemisk toxicitet. Tecken på mild hudirritation orsakad av gelvehikeln var reversibel efter att behandlingen avbrutits.

I en carcinogenicitetsstudie på möss med peroral tillförsel under 2 år observerades inga neo-plasier eller andra abnormaliteter som kunde hänföras till behandlingen vid doser upp till 130 (hanar) och 156 (honor) mg/kg/dag. I en carcinogenicitetsstudie på råtta med peroral tillförsel under 2 år iakttogs på den högsta dosnivån (69 mg/kg/dag) en ökad incidens av levertumörer hos hanar. Dessa förändringar som möjligen är associerade med peroxisom tillväxt har visats vara artspecifika, eftersom de inte har observerats i carcinogenicitetsstudie på möss eller i andra studier på möss, hundar och apor.

I studier med högdostillförsel av terbinafin till apa har man observerat refraktionsrubbningar i retina (icke toxisk nivå var 50 mg/kg). Detta orsakas sannolikt av en terbinafinmetabolit, som förekom i ögonvävnad och försvann efter det att läkemedlet satts ut. Inga histologiska förändringar kunde iakttas.

Ett standardbatteri av genotoxicitetstester in vitro och in vivo , gav inga hållpunkter för muta-gen eller klastogen potential hos läkemedlet.

Inga effekter på fertilitet eller andra reproduktionsfunktioner har observerats på råtta och kanin.

Innehåll

Aktiv substans: 1 g gel innehåller 10 mg terbinafin (1% w/w).

Hjälpämne med känd effekt: butlyhydroxitoluen (E321) 0,2 mg/g.

Renat vatten, etanol 96%, isopropylmyristat, polysorbat 20, carbomer, sorbitanlaurat, bensylalkohol, natriumhydroxid, butylhydroxitoluen (E321).

Miljöpåverkan

Terbinafin

Miljörisk: Användning av terbinafin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Terbinafin bryts ned i miljön.

Bioackumulering: Terbinafin har hög potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

16 veckor efter första öppnandet.

Förvaras vid högst 30°C.

Förpackningsinformation

Lamisil® Dermgel
Gel 1 % Glansig vit, gråvit gel
5 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
15 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare