Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Tavanic®

Sanofi AB

Filmdragerad tablett 250 mg (avlång med skåra, gulvit till rödvit, storlek 6,1 mm x 13,2 mm)

Fluorokinoloner

Aktiv substans: Levofloxacin (vattenfri)
ATC-kod: J01MA12
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-12-27.

Indikationer

Tavanic är avsett vid behandling av vuxna vid följande infektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik):

 • Akut bakteriell sinuit

 • Akut exacerbation av kronisk bronkit

 • Samhällsförvärvad pneumoni

 • Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Tavanic bör endast användas vid ovan nämnda infektioner, när det anses olämpligt att använda antibakteriella medel som vanligen rekommenderas för initial behandling av dessa infektioner.

 • Pyelonefrit och komplicerade urinvägsinfektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • Kronisk bakteriell prostatit

 • Okomplicerad cystit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • Inhalationsantrax: postexpositionsprofylax och kurativ behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Tavanic kan också användas för att slutföra behandlingen av patienter som har visat förbättring under inledande behandling med intravenöst levofloxacin.

Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Tavanic tabletter ska inte användas:

 • hos patienter överkänsliga mot levofloxacin eller andra kinoloner eller något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • hos patienter med epilepsi

 • hos patienter med sensjukdom i anamnesen i samband med fluorokinolontillförsel

 • hos barn eller växande ungdomar

 • under graviditet

 • hos ammande kvinnor

Dosering

Tavanic tabletter tas 1 eller 2 gånger dagligen. Doseringen beror på typ och svårighetsgrad av infektionen och känslighet hos den förmodat orsakande patogenen.
Tavanic kan också användas för att slutföra behandlingen av patienter som har visat förbättring under inledande behandling med intravenöst levofloxacin; samma doser kan användas förutsatt att bioekvivalensen av den parenterala och den perorala formuleringen är densamma.

Administreringssätt

Följande doseringsrekommendationer kan ges för Tavanic:

Dosering för patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance >50 ml/min)

Indikation

Dagsdos
(efter svårighets­grad)

Behandlings­längd
(efter svårighetsgrad)

Akut bakteriell sinuit

500 mg 1 gång dagligen

10-14 dagar

Akut exacerbation av kronisk bronkit

500 mg 1 gång dagligen

7-10 dagar

Samhälls­förvärvad pneumoni

500 mg 1 eller 2 gånger dagligen

7-14 dagar

Pyelonefrit

500 mg 1 gång dagligen

7-10 dagar

Komplicerade urinvägs­infektioner

500 mg 1 gång dagligen

7-14 dagar

Okomplicerad cystit

250 mg 1 gång dagligen

3 dagar

Kronisk bakteriell prostatit

500 mg 1 gång dagligen

28 dagar

Komplicerade hud- och mjukdels­infektioner

500 mg 1 eller 2 gånger dagligen

7-14 dagar

Inhalations­antrax

500 mg 1 gång dagligen

8 veckor

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion (kreatininclearance ≤ 50 ml/min)

Dosering

250 mg/ 24 timmar

500 mg/ 24 timmar

500 mg/ 12 timmar

Kreatininclearance

första dosen: 250 mg

första dosen: 500 mg

första dosen: 500 mg

50-20 ml/min

därefter: 125 mg/ 24 timmar

därefter: 250 mg/ 24 timmar

därefter: 250 mg/ 12 timmar

19-10 ml/min

därefter: 125 mg/ 48 timmar

därefter: 125 mg/ 24 timmar

därefter: 125 mg/ 12 timmar

<10 ml /min (inklusive hemodialys och CAPD)1

därefter: 125 mg/ 48 timmar

därefter: 125 mg/ 24 timmar

därefter: 125 mg/ 24 timmar

1 Inga ytterligare doser krävs efter hemodialys eller kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs, eftersom levofloxacin inte metaboliseras i någon större utsträckning i levern, och huvudsakligen utsöndras via njurarna.

Äldre

Dosjustering är inte nödvändig till äldre, annat än den som krävs vid nedsatt njurfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet Tendinit och senruptur och QT-förlängning).

Pediatrisk population

Tavanic är kontraindicerat hos barn och växande ungdomar (se avsnitt Kontraindikationer).

Administreringssätt

Tavanic tabletter ska sväljas hela, utan att krossas, med tillräcklig mängd vätska. För att anpassa dosen kan de delas vid brytskåran. Tabletterna kan tas i samband med måltider eller mellan måltiderna. Tavanic tabletter ska tas minst 2 timmar före eller efter intag av järnsalter, zinksalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida eller didanosin (endast didanosinformuleringar som innehåller aluminium eller magnesium som buffrande ämnen) och sulkralfat, eftersom absorptionen av levofloxacin kan minska (se avsnitt Interaktioner).

Varningar och försiktighet

Det är mycket troligt att meticillinresistent S. aureus även är resistent mot fluorokinoloner inklusive levofloxacin. Därför rekommenderas inte levofloxacin för behandling av känd eller misstänkt MRSA-infektion, såvida inte laboratorieresultat har bekräftat känslighet hos organismen för levofloxacin (och då vanligen rekommenderade antibakteriella medel för behandling av MRSA-infektioner anses olämpliga).

Levofloxacin kan användas vid behandling av akut bakteriell sinuit och akut exacerbation av kronisk bronkit när dessa infektioner har diagnostiserats.

Resistens hos E. coli mot fluorokinoloner - den vanligaste patogenen involverad i urinvägsinfektioner - varierar inom den Europeiska unionen. Förskrivare rekommenderas att ta hänsyn till den lokala förekomsten av resistens hos E. coli mot fluorokinoloner.

Inhalationsantrax: Användningen på människa är baserad på känslighetsdata för in vitro Bacillus anthracis och på experimentella djurdata tillsammans med begränsade humandata. Behandlande läkare ska ta hänsyn till nationella och/eller internationella konsensusdokument rörande behandling av mjältbrand.

Tendinit och senruptur

Tendinit inträffar sällan. I de flesta fall berör den akillessenan och kan leda till senruptur. Tendinit och senruptur, ibland bilateralt, kan uppträda inom 48 timmar efter påbörjad behandling med levofloxacin och har rapporterats upp till flera månader efter avslutad behandling. Risken för tendinit och senruptur är ökad hos patienter över 60 år, hos patienter som får dagliga doser på 1000 mg och hos patienter som använder kortikosteroider. Försiktighet rekommenderas dessutom när fluorokinoloner används hos transplanterade patienter, eftersom denna population har en ökad risk för tendinit. Den dagliga dosen bör justeras hos äldre patienter baserat på kreatininclearance (se avsnitt Dosering). Noggrann övervakning av dessa patienter är därför nödvändig om de har ordinerats levofloxacin. Alla patienter bör rådfråga sin läkare om de upplever smärta i senor. Om tendinit misstänks måste behandlingen med levofloxacin upphöra omedelbart och lämplig behandling (t ex immobilisering) skall inledas för den drabbade senan (se avsnitt Kontraindikationer och Biverkningar).

Clostridium difficile-associerad diarré

Diarré, särskilt om den är svår, ihållande och/eller blodig, under eller efter behandling med levofloxacin (inklusive flera veckor efter behandlingen), kan vara symtom på Clostridium difficile -associerad diarré (CDAD). CDAD kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande, av vilken allvarligaste formen är pseudomembranös kolit (se avsnitt Biverkningar). Det är därför viktigt att överväga denna diagnos hos patienter som utvecklar allvarlig diarré under eller efter behandling med levofloxacin. Om CDAD misstänks eller bekräftas, ska levofloxacin utsättas omedelbart och lämplig behandling inledas utan dröjsmål. Antiperistaltiska läkemedel är kontraindicerade i denna kliniska situation.

Patienter predisponerade för kramper

Kinoloner kan sänka kramptröskeln och utlösa anfall. Levofloxacin är kontraindicerat hos patienter med epilepsi i anamnesen (se avsnitt Kontraindikationer). I likhet med andra kinoloner ska de användas med yttersta försiktighet hos patienter predisponerade för kramper eller vid samtidig behandling med aktiva substanser som sänker tröskeln för cerebrala kramper t ex teofyllin (se avsnitt Interaktioner). Vid krampanfall (se avsnitt Biverkningar) ska behandlingen med levofloxacin avbrytas.

Patienter med G-6 fosfatdehydrogenas-brist

Patienter med latent eller konstaterad brist på glukos-6 fosfatdehydrogenas kan ha benägenhet för hemolytiska reaktioner, när de behandlas med antibakteriella kinoloner. Om levofloxacin måste användas till dessa patienter ska potentiell uppkomst av hemolys övervakas.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Eftersom levofloxacin huvudsakligen utsöndras via njurarna, ska dosen av Tavanic justeras hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).

Överkänslighetsreaktioner

Levofloxacin kan orsaka allvarliga, potentiellt dödliga överkänslighetsreaktioner (t ex angioödem och anafylaktisk chock), ibland efter den första dosen (se avsnitt Biverkningar). Patienterna ska omedelbart avbryta behandlingen och kontakta sin läkare eller akutläkare, som kommer att initiera lämpliga nödåtgärder.

Allvarliga bullösa reaktioner

Fall av allvarliga bullösa hudreaktioner såsom Stevens Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys har rapporterats med levofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Patienter ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare om hud och/eller slemhinnereaktioner uppträder, innan behandlingen fortsätter.

Dysglykemi

Som med alla kinoloner har störningar i blodsocker rapporterats, både hypoglykemi och hyperglykemi, vanligen hos diabetiker som får samtidig behandling mer perorala antidiabetesmedel (t ex glibenklamid) eller med insulin. Fall av hypoglykemisk koma har rapporterats. Hos diabetiker rekommenderas noggrann övervakning av blodglukos (se avsnitt Biverkningar).

Förebyggande av fotosensibilisering

Fotosensibilisering har rapporterats med levofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Det rekommenderas att patienter inte bör utsätta sig för starkt solljus eller artificiell UV-strålning (t ex sollampa, solarium) under behandlingen och 48 timmar efter avslutad behandling, för att förhindra fotosensibilisering.

Patienter som behandlas med vitamin K-antagonister

På grund av en eventuell ökning av protrombintiden (INR) och/eller blödning hos patienter som behandlas med levofloxacin kombinerat med en vitamin K-antagonist (t ex warfarin), bör upprepade koagulationstester utföras när dessa läkemedel ges samtidigt (se avsnitt Interaktioner).

Psykotiska reaktioner

Psykotiska reaktioner har rapporterats hos patienter som får kinoloner, inklusive levofloxacin. I mycket sällsynta fall har dessa utvecklats till självmordstankar och självskadebeteende, ibland efter endast en dos av levofloxacin (se avsnitt Biverkningar). I händelse av att patienten utvecklar sådana reaktioner bör behandlingen med levofloxacin avbrytas och lämpliga åtgärder sättas in. Försiktighet rekommenderas om levofloxacin ska användas till psykotiska patienter eller patienter med anamnes på psykiatrisk sjukdom.

QT-förlängning

Försiktighet bör iakttas när fluorokinoloner, inklusive levofloxacin, används hos patienter med kända riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet som till exempel:

 • medfött långt QT-syndrom

 • samtidig användning av läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarrytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika)

 • obehandlad elektrolytrubbning (t ex hypokalemi, hypomagnesemi)

 • hjärtsjukdom (t ex hjärtsvikt, hjärtinfarkt, bradykardi)

 • Äldre patienter och kvinnor kan vara mer känsliga för läkemedel som kan ge QTc-förlängning. Försiktighet bör därför iakttas under användning av fluorokinoloner, inklusive levofloxacin, för dessa populationer.
  (Se avsnitten Dosering Äldre, Interaktioner, Biverkningar och Överdosering).

  Perifer neuropati

  Perifer sensorisk neuropati och perifer sensomotorisk neuropati, som kan uppkomma hastigt, har rapporterats hos patienter som fått fluorokinoloner inklusive levofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Om patienten uppvisar symtom på neuropati ska levofloxacin sättas ut, för att förhindra utveckling av ett irreversibelt tillstånd.

  Lever och gallvägar

  Fall av levernekros och dödlig leversvikt har rapporterats med levofloxacin, främst hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar t ex sepsis (se avsnitt Biverkningar). Patienter bör uppmanas att avbryta behandlingen och kontakta sin läkare om tecken och symtom på leversjukdom utvecklas som anorexi, gulsot, mörk urin, pruritus eller ömmande buk.

  Försämring av myasthenia gravis

  Fluorokinoloner, inklusive levofloxacin, har neuromuskulärt blockerande aktivitet och kan förvärra muskelsvaghet hos patienter med myasthenia gravis. Allvarliga biverkningar som rapporterats efter godkännandet, inklusive dödsfall och behov av andningshjälp, har associerats med användning av fluorokinolon hos patienter med myasthenia gravis. Levofloxacin rekommenderas inte till patienter med känd anamnes på myasthenia gravis.

  Synstörningar

  Om synen blir nedsatt eller om några effekter på ögonen upplevs, ska en ögonspecialist konsulteras omedelbart (se avsnitten Trafik och Biverkningar).

  Superinfektion

  Användning av levofloxacin, i synnerhet under längre tid, kan resultera i överväxt av icke-känsliga organismer. Om en superinfektion uppkommer under behandling, ska lämpliga åtgärder vidtas.

  Interferens med laboratorieprover

  Hos patienter som behandlas med levofloxacin kan bestämning av opiater i urin ge falskt positiva resultat. Det kan bli nödvändigt att bekräfta positiva opiattester med mer specifika metoder.

  Levofloxacin kan hämma växten av Mycobacterium tuberculosis och därför ge falskt negativa resultat vid bakteriologisk diagnos av tuberkulos.

  Aortaaneurysm och -dissektion

  I epidemiologiska studier rapporteras en ökad risk för aortaaneurysm och -dissektion efter intag av fluorokinoloner, i synnerhet hos äldre personer.

  Fluorokinoloner ska därför endast användas efter noggrann bedömning av nytta-risk-förhållandet och efter övervägning av andra behandlingsalternativ för patienter med positiv familjeanamnes av aneurysmsjukdom, eller för patienter som diagnostiserats med befintlig aortaaneurysm och/eller aortadissektion, eller i närvaro av andra riskfaktorer eller tillstånd som predisponerar för aortaaneurysm och -dissektion (t.ex. Marfans syndrom, vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom, Takayasus arterit, jättecellsarterit, Behçets sjukdom, hypertoni, känd ateroskleros).

  Vid plötsligt insättande buk-, rygg- eller bröstsmärta ska patienterna rådas att omedelbart kontakta läkare på akutvårdsavdelning.

  Interaktioner

  Effekt av andra läkemedel på Tavanic

  Järnsalter, zinksalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida, didanosin

  Absorptionen av levofloxacin minskar signifikant då järnsalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida eller didanosin (endast didanosinformuleringar som innehåller aluminium eller magnesium som buffrande ämnen) administreras samtidigt med Tavanic tabletter. Samtidigt intag av fluorokonolon med multivitaminer som innehåller zink, tycks minska den orala absorptionen. Det rekommenderas att medel som innehåller bivalenta eller trivalenta katjoner såsom järnsalter, zinksalter, magnesium- eller aluminiuminnehållande antacida eller didanosin (endast didanosinformuleringar som innehåller aluminium eller magnesium som buffrande ämnen) ska tas minst 2 timmar före eller efter intag av Tavanic tabletter (se avsnitt Dosering). Kalciumsalter har minimal påverkan på den orala absorptionen av levofloxacin.

  Sukralfat

  Biotillgängligheten av Tavanic tabletter är signifikant minskad vid samtidigt intag av sukralfat. Om patienten får både sukralfat och Tavanic, bör sukralfat ges 2 timmar efter intag av Tavanic tabletter (se avsnitt Dosering).

  Teofyllin, fenbufen eller liknande icke-steroida antiinflammatoriska medel

  Inga farmakokinetiska interaktioner för levofloxacin kunde noteras med teofyllin i en klinisk studie. En uttalad sänkning av tröskeln för cerebrala kramper kan emellertid inträffa om kinoloner ges samtidigt med teofyllin, icke-steroida antiinflammatoriska medel eller andra medel som sänker kramptröskeln.
  Koncentrationen av levofloxacin var 13 % högre i närvaro av fenbufen än vid monoterapi.

  Probenecid och cimetidin

  Probenecid och cimetidin har en statistiskt signifikant effekt på eliminationen av levofloxacin. Renalt clearance av levofloxacin reducerades av cimetidin (24 %) och probenecid (34 %). Detta beror på att båda substanserna har förmåga att blockera den renala tubulära sekretionen av levofloxacin. Med de testdoser som gavs i studien är det emellertid osannolikt att de signifikanta kinetiska skillnaderna har någon klinisk relevans.
  Försiktighet ska iakttas när levofloxacin ges samtidigt med läkemedel som påverkar den tubulära renala sekretionen såsom probenecid och cimetidin, särskilt hos patienter med nedsatt njurfunktion.

  Övrig relevant information

  Kliniska farmakologiska studier har visat att levofloxacins farmakokinetik inte påverkades i någon kliniskt relevant utsträckning, när levofloxacin administrerades tillsammans med följande läkemedel: kalciumkarbonat, digoxin, glibenklamid, ranitidin.

  Tavanics effekt på andra läkemedel

  Ciklosporin

  Halveringstiden för ciklosporin ökade med 33 % då det gavs tillsammans med levofloxacin.

  Vitamin K-antagonister

  Ökad protrombintid (INR) och/eller blödning, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som behandlats med levofloxacin i kombination med en vitamin K-antagonist (t ex warfarin). Koagulationstester bör därför följas hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Läkemedel som kan förlänga QT-intervallet

  I likhet med andra fluorokinoloner bör levofloxacin användas med försiktighet hos patienter som använder läkemedel som kan förlänga QT-intervallet (t ex klass IA och III antiarrytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider) (se avsnitt Varningar och försiktighet QT-förlängning).

  Övrig relevant information

  I en farmokinetisk interaktionsstudie påverkade levofloxacin inte farmakokinetiken hos teofyllin (som är ett mönstersubstrat gör CYP1A2), vilket tyder på att levofloxacin inte är en CYP1A2-hämmare.

  Andra former av interaktioner

  Föda

  Ingen kliniskt relevant interaktion med föda har påvisats. Därför kan Tavanic tabletter administreras oberoende av födointag.

  Graviditet

  Kategori B:3

  Det finns en begränsad mängd data från användning av levofloxacon hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på någon direkt eller indirekt skadlig effekt avseende reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). I avsaknad av humandata och då experimentella data antyder en risk för att fluorokinoloner kan skada viktbärande brosk hos växande organismer, får levofloxacin inte ges till gravida kvinnor (se avsnitten Kontraindikationer och Prekliniska uppgifter).

  Amning

  Grupp IVa

  Levofloxacin är kontraindicerat hos ammande kvinnor. Det finns otillräcklig information om utsöndring av levofloxacin i bröstmjölk. Andra fluorokinoloner utsöndras dock i bröstmjölk.
  I avsaknad av humandata och då experimentella data antyder en risk för att fluorokinoloner kan skada viktbärande brosk hos växande organismer, får levofloxacin inte ges till ammande kvinnor (se avsnitten Kontraindikationer och Prekliniska uppgifter).

  Trafik

  Vissa biverkningar (t ex yrsel/vertigo, sömnighet, synstörningar) kan försämra patientens koncentrations- och reaktionsförmåga. Detta bör beaktas i situationer då denna förmåga är av särskild betydelse (t ex vid bilkörning eller hantering av maskiner).

  Biverkningar

  Nedanstående information baseras på data från kliniska studier på mer än 8300 patienter och på omfattande erfarenhet efter godkännande för försäljning.

  Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).
  Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

  Organ­system

  Vanliga
  (≥1/100, <1/10 )

  Mindre vanliga
  (≥1/1 000, <1/100)

  Sällsynta
  (≥1/10 000, <1/1 000)

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Infektioner och infestationer

  Svamp­infektioner inklusive candida-infektion

  Resistens mot patogener

  Blodet och lymfsystemet

  Leukopeni

  Eosinofili

  Trombocytopeni

  Neutropeni

  Pancyto­peni

  Agranulocytos

  Hemolytisk anemi

  Immun­systemet

  Angioödem

  Över­känslighet (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Anafylaktisk chock a

  Anafylaktoid chock a(se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Hypoglykemi, särskilt hos patienter med diabetes (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Hyperglykemi

  Hypo­glykemisk koma (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Psykiska störningar

  Sömn­löshet

  Ångest

  Förvirrings­tillstånd

  Ängslan

  Psykotiska reaktioner (med t ex hallucinationer, paranoia)

  Depression

  Agitation

  Onormala drömmar

  Mardrömmar

  Psykotiska reaktioner med själv­skadande beteende inklusive själv­mordstankar eller själv­mordsförsök (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Centrala och perifera nerv­systemet

  Huvudvärk

  Yrsel

  Sömnighet

  Tremor

  Smak­störning

  Konvulsion (se avsnitten Kontraindikationer och Varningar och försiktighet)

  Parestesi

  Perifer sensorisk neuropati (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Perifer senso­motorisk neuropati (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Lukt­störning inklusive avsaknad av luktsinne

  Dyskinesi

  Extra­pyramidal störning

  Förlorad smak­förnimmelse

  Synkope

  Benign intrakraniell hypertension

  Ögon

  Syn­störningar såsom dimsyn (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Övergående syn­nedsättning (se avsnitt Varningar och försiktighet), uveit

  Öron och balansorgan

  Vertigo

  Tinnitus

  Hörsel­nedsättning

  Hörsel­skada

  Hjärtat

  Takykardi

  Palpitation

  Ventrikel­takykardi som kan leda till hjärtstille­stånd Ventrikel­arytmi och torsade de pointes (har främst rapporterats hos patienter med risk­faktorer för QT-förlängning), EKG QT-förlängning (se avsnitten Varningar och försiktighet och Över­dosering)

  Blodkärl

  Hypotension

  Andnings­vägar, bröstkorg och mediastinum

  Dyspné

  Bronkospasm

  Allergisk pneumonit

  Magtarm­kanalen

  Diarré

  Kräkning

  Illamående

  Buksmärta

  Dyspepsi

  Flatulens

  För­stoppning

  Blodig diarré vilket i mycket sällsynta fall kan indikera enterokolit inklusive pseudo­membranös kolit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Pankreatit

  Lever och gallvägar

  Lever­enzym­stegring (ALAT/ASAT, alkaliska fosfataser, GGT)

  Bilirubin­ökning

  Gulsot och allvarlig leverskada inklusive fall med dödlig akut leversvikt, främst hos patienter med allvarliga underliggande sjukdomar (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Hepatit

  Hud och subkutan vävnad b

  Utslag

  Klåda

  Urtikaria

  Hyperhidros

  Toxisk epidermal nekrolys

  Stevens Johnson syndrom

  Erythema multiforme

  Foto­sensitivitets­reaktion (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Leuko­cyto­klastisk vaskulit

  Stomatit

  Muskulo­skeletala systemet och bindväv

  Artralgi

  Myalgi

  Sen­sjukdomar (se avsnitten Kontraindikationer och Varningar och försiktighet) inklusive tendinit (t ex akilles­sena)

  Muskel­svaghet which, som kan vara av särskild betydelse för patienter med myasthenia gravis (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Rabdomyolys

  Senruptur (t ex akilles­sena) (se avsnitten Kontraindikationer och Varningar och försiktighet)

  Ligament­ruptur

  Muskel­ruptur

  Artrit

  Njurar och urinvägar

  Serum­kreatinin­ökning

  Akut njursvikt (t ex på grund av interstitiell nefrit)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

  Asteni

  Feber

  Smärta (inklusive smärta i rygg, bröst och extremiteter)

  a Anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner kan ibland uppträda redan efter den första dosen
  b Mukokutana reaktioner kan ibland uppträda redan efter den första dosen

  Andra biverkningar som har satts i samband med administrering av fluorokinoloner inkluderar:

  • porfyriattacker hos patienter med porfyri

  Överdosering

  Enligt toxicitetsstudier på djur eller kliniska farmakologistudier utförda med supraterapeutiska doser är symtom från centrala nervsystemet såsom konfusion, yrsel, nedsatt medvetande och konvulsiva kramper, förlängt QT-intervall samt gastrointestinala reaktioner såsom illamående och slemhinneerosioner, de viktigaste symtomen att förvänta vid akut överdosering av Tavanic tabletter.

  CNS-effekter inklusive oklarhetstillstånd, krampanfall, hallucinationer och tremor har observerats efter erfarenhet efter godkännande för försäljning.

  Vid överdosering ska symtomatisk behandling ges. EKG-övervakning ska ske pga möjligheten av förlängning av QT-intervallet. Antacida kan användas för att skydda magslemhinnan. Hemodialys, inklusive peritonealdialys och CAPD, är inte effektiv att avlägsna levofloxacin från kroppen. Ingen specifik antidot finns.

  Farmakodynamik

  Levofloxacin är ett syntetiskt antibakteriellt medel tillhörande klassen fluorokinoloner och är S (-) enantiomeren av aktiva racematet ofloxacin.

  Verkningsmekanism

  I egenskap av en antibakteriell fluorokinolon, verkar levofloxacin på DNA-DNA-gyraskomplexet och topoisomeras IV.

  PK/PD förhållande

  Graden av baktericid aktivitet för levofloxacin beror på förhållandet mellan den maximala koncentrationen i serum (Cmax) eller ytan under kurvan (AUC) och minsta hämmande koncentration (MIC).

  Resistensmekanism

  Resistens mot levofloxacin förvärvas genom en stegvis process med mutationer vid målstället både hos typ II topoisomeras, DNA-gyras och topoisomeras IV. Andra resistensmekanismer, som svårgenomträngliga barriärer (vanliga hos Pseudomonas aeruginosa ) och effluxmekanismer, kan också påverka känsligheten för levofloxacin.

  Korsresistens mellan levofloxacin och andra fluorokinoloner har observerats. På grund av verkningsmekanismen föreligger i allmänhet ingen korsresistens mellan levofloxacin och andra klasser av antibakteriella medel.

  Brytpunkter

  MIC-brytpunkterna rekommenderade av EUCAST för levofloxacin skiljer känsliga från intermediärt känsliga organismer och intermediärt känsliga från resistenta organismer. De visas i tabellen nedan för MIC-testning (mg/l).

  EUCASR kliniska MIC-brytpunkter för levofloxacin (version 2.0, 2012-01-01):

  Patogen

  Känsliga

  Resistenta

  Enterobacteriacae

  ≤1 mg/l

  >2 mg/l

  Pseudomonas spp.

  ≤1 mg/l

  >2 mg/l

  Acinetobacter spp.

  ≤1 mg/l

  >2 mg/l

  Staphylococcus spp.

  ≤1 mg/l

  >2 mg/l

  S. pneumoniae 1

  ≤2 mg/l

  >2 mg/l

  Streptococcus A, B, C, G

  ≤1 mg/l

  >2 mg/l

  H. influenzae 2, 3

  ≤1 mg/l

  >1 mg/l

  M. catarrhalis 3

  ≤1 mg/l

  >1 mg/l

  Ej artrelaterade brytpunkter 4

  ≤1 mg/l

  >2 mg/l

  • Brytpunkterna för levofloxacin relaterar till högdosbehandling.

  • Låg nivå av resistens mot fluorokinolon (ciprofloxacin MIC-värden på 0,12-0,5 mg/l) kan uppkomma, men det finns inga belägg för att denna resistens har någon klinisk betydelse vid luftvägsinfektioner med H. influenzae .

  • Stammar med MIC-värden över den känsliga brytpunkten är mycket sällsynta eller har ännu inte rapporterats. Identifiering och antimikrobiella känslighetstest på ett sådant isolat måste upprepas och om resultatet konfirmeras, ska isolatet skickas till ett referenslaboratorium. Till dess bevis föreligger avseende klinisk respons för bekräftade isolat med MIC-värden över den nuvarande brytpunkten ska de rapporteras som resistenta.

  • Brytpunkterna relaterar till en peroral dos på 500 mg x 1 till 500 mg x 2 och en intravenös dos på 500 mg x 1 till 500 mg x 2.

  Förekomsten av resistens kan variera geografiskt och över tid för utvalda arter och lokal information avseende resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av allvarliga infektioner. Vid behov ska expertråd sökas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av läkemedlet vid åtminstone vissa infektioner kan ifrågasättas.

  Vanligen känsliga arter

  Aeroba grampositiva bakterier
  Bacillus anthracis
  Staphylococcus aureus methicillin-susceptible
  Staphylococcus saprophyticus
  Streptococci, group C and G
  Streptococcus agalactiae
  Streptococcus pneumoniae
  Streptococcus pyogenes

  Aeroba gramnegativa bakterier
  Eikenella corrodens
  Haemophilus influenzae
  Haemophilus para-influenzae
  Klebsiella oxytoca
  Moraxella catarrhalis
  Pasteurella multocida
  Proteus vulgaris
  Providencia rettgeri

  Anaeroba bakterier
  Peptostreptococcus

  Övriga
  Chlamydia pneumoniae
  Chlamydia psittaci
  Chlamydia trachomatis

  Legionella pneumophila
  Mycoplasma pneumoniae
  Mycoplasma hominis
  Ureaplasma urealyticum

  Arter för vilka förvärvad resisten kan orska problem

  Aeroba grampositiva bakterier
  Enterococcus faecalis
  Staphylococcus aureus meticillin-resistant#
  Coagulase negative Staphylococcus spp

  Aeroba gramnegativa bakterier
  Acinetobacter baumannii
  Citrobacter freundii
  Enterobacter aerogenes
  Enterobacter cloacae
  Escherichia coli
  Klebsiella pneumoniae
  Morganella morganii
  Proteus mirabilis
  Providencia stuartii
  Pseudomonas aeruginosa
  Serratia marcescens

  Anaeroba bakterier
  Bacteroides fragilis

  Ärftligt resistanta stammar

  Aeroba grampositiva bakterier
  Enterococcus faecium

  # Det är mycket troligt att meticillinresistent S. aureus även är samresistent mot fluorokinoloner, inklusive levofloxacin.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Peroralt administrerat levofloxacin absorberas snabbt och nästan fullständigt med en maximal plasmakoncentration som uppnås inom 1-2 timmar. Den absoluta biotillgängligheten är 99-100 %.

  Föda har liten effekt på absorptionen av levofloxacin.

  Steady state nås inom 48 timmar efter en dosering med 500 mg en eller två gånger dagligen.

  Distribution

  Ca 30-40 % av levofloxacin är bundet till serumprotein.

  Medeldistributionsvolymen för levofloxacin är ungefär 100 liter efter enstaka eller upprepad dosering av 500 mg dagligen, vilket tyder på en omfattande distribution till kroppsvävnaderna.

  Penetration av vävnader och kroppsvätskor

  Levofloxacin har visats sig penetrera till bronkialslemhinna, epitelbeklädnad, alveolära makrofager, lungvävnad, hud (blåsvätska), prostatavävnad och urin. Levofloxacins penetration till cerebrospinalvätskan är dock dålig.

  Metabolism

  Levofloxacin metaboliseras i mycket liten utsträckning till desmetyllevofloxacin och levofloxacin N-oxid. Dessa metaboliter svarar för <5 % av dosen och utsöndras i urinen. Levofloxacin är stereokemiskt stabilt och genomgår ej kiral inversion.

  Eliminering

  Efter peroral och intravenös tillförsel elimineras levofloxacin relativt långsamt från plasma (t½= 6-8 timmar). Utsöndringen sker huvudsakligen via njurarna (>85 % av den administrerade dosen).

  Genomsnitttligt synbar total kroppsclearence efter en enstaka dos av 500 mg var 175 +/-29,2 ml/min.

  Det finns inga väsentliga skillnader avseende levofloxacins farmakokinetik efter en intravenös eller en peroral dos, vilket tyder på att den perorala och den intravenösa administreringsvägen är utbytbar.

  Linjäritet

  Levofloxacins farmokinetik är linjär i intervallet 50 till 1000 mg.

  Särskilda patientgrupper

  Patienter med njurinsufficiens

  Levofloxacins farmakokinetik påverkas av nedsatt njurfunktion. Med nedsatt njurfunktion är den renala eliminationen och clearance minskade och halveringstiden för eliminationen är ökad, som visas i nedanstående tabell:

  Farmakokinetik vid njurinsufficiens efter en enstaka dos av 500 mg

  ClCr [ml/min]

  <20

  20-49

  50-80

  ClR [ml/min]

  13

  26

  57

  t½ [tim]

  35

  27

  9

  Äldre personer

  Det föreligger inga signifikanta skillnader i levofloxacins farmakokinetik mellan unga och äldre personer, förutom de som är associerade med skillnader i kreatininclearance.

  Könsskillnader

  Separata analyser för manliga och kvinnliga patienter visade små till marginella könsskillnader i farmakokinetiken för levofloxacin. Det finns inga belägg för att dessa könsskillnader har någon klinisk betydelse.

  Prekliniska uppgifter

  Icke-kliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på konventionella studier avseende toxicitet vid enstaka och upprepade doser, karcinogen potential samt toxicitet vid reproduktion och utveckling.

  Levofloxacin försämrade inte fertiliteten eller reproduktionsförmågan hos råttor och den enda effekten på fetus var fördröjd mognad, som ett resultat av maternell toxicitet.

  Levofloxacin inducerade ej genmutationer hos bakterieceller eller däggdjursceller, men gav upphov till kromosomavvikelser in vitro i lungceller från kinesisk hamster. Dessa effekter kan tillskrivas hämning av topoisomeras II. In vivo -tester (mikrokärna, syster-kromatidutbyte, felaktig DNA-syntes, dominant letaltest) visade ingen gentoxisk potential.
  Studier på mus visade att levofloxacin har fototoxisk aktivitet endast vid mycket höga doser. Levofloxacin visade ingen gentoxisk potential i ett fotomutagenicitetstest och minskade tumörutvecklingen i en fotokarcinogenicitetsstudie.

  I likhet med andra fluorokinoloner visade levofloxacin effekter på brosk (blåsor och kaviteter) hos råttor och hundar. Dessa fynd var mer uttalade hos unga djur.

  Innehåll

  Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg respektive 500 mg levofloxacin som levofloxacinhemihydrat. Tablettkärna: krospovidon, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, natriumstearylfumarat. Filmdragering: hypromellos, titandioxid E 171, talk, makrogol, gul järnoxid E 172, röd järnoxid E 172.

  Miljöpåverkan

  Levofloxacin (vattenfri)

  Miljörisk: Användning av levofloxacin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att levofloxacin är persistent, då data saknas.

  Bioackumulering: Levofloxacin har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  En brytskåra tillåter anpassning av dosen för patienter med nedsatt njurfunktion.
  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Egenskaper hos läkemedelsformen

  Tavanic 250 mg filmdragerade tabletter väger 315 mg och 500 mg filmdragerade tabletter väger 630 mg.

  Förpackningsinformation

  Tavanic®
  Filmdragerad tablett 250 mg avlång med skåra, gulvit till rödvit, storlek 6,1 mm x 13,2 mm
  5 tablett(er) blister, 137:15, F, Övriga förskrivare: tandläkare
  5 x 1 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  7 x 1 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
  Filmdragerad tablett 500 mg avlång med skåra, gulvit till rödvit, 8,2 mm x 16,2 mm
  7 tablett(er) blister, 260:75, F, Övriga förskrivare: tandläkare
  5 x 1 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
  7 x 1 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej