Cyklo-f®

Meda

Filmdragerad tablett 500 mg (vit, kapselformad, med skåra och prägling, CY inom bågar över och under)

Fibrinolyshämmare

Aktiv substans: Tranexamsyra
ATC-kod: B02AA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-08-30.

Indikationer

Riklig menstruationsblödning.

Kontraindikationer

Cyklo-f vid riklig menstruationsblödning är kontraindicerat för kvinnor med:


Aktiv tromboembolisk sjukdom.
Svårt nedsatt njurfunktion (risk för ackumulering).
Krampanfall i anamnesen.
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Rekommenderad dosering är 2 tabletter 3 gånger dagligen så länge behov finns, dock högst under 4 dagar. Vid mycket rikliga menstruationer kan dosen höjas. En total dos på 4 g per dygn (8 tabletter) skall inte överskridas. Cyklo-f insättes först då menstruationen börjat.

Genom extrapolering av data från urinutsöndring från den intravenösa beredningsformen rekommenderas vid lätt till måttlig njurinsufficiens följande dosering för den orala beredningsformen:

Serumkreatinin (mikromol/l)

120-249

250-500

Dos tranexamsyra

15 mg/kg kroppsvikt 2 gånger/dygn

15 mg/kg kroppsvikt/dygn

Administreringssätt
Oral användning.

Varningar och försiktighet

Hos patienter med oregelbundna menstruationer ska orsaken utredas innan Cyklo-f används.

Om Cyklo-f inte har tillräcklig effekt bör annan behandling övervägas.

Patienter med en tidigare trombos och familjär förekomst av tromboembolisk sjukdom (patienter med trombofili) bör inte använda Cyklo-f såvida inte en stark medicinsk indikation föreligger och då under strikt medicinsk övervakning.

Serumkoncentrationen ökar hos patienter med nedsatt njurfunktion. Därför rekommenderas en dosreduktion (se Dosering).

Användning av tranexamsyra rekommenderas inte vid behandling av ökad fibrinolys orsakad av disseminerad intravaskulär koagulation.

Vid hematuri från de övre urinvägarna kan bildning av koagel i enstaka fall leda till avflödeshinder.

Krampanfall

Krampanfall har rapporterats i samband med tranexamsyrabehandling, i de flesta fall efter högdos intrevenös injektion.

Pediatrisk population

Erfarenhet av Cyklo-f vid behandling av barn under 15 år med menorragi saknas.

Interaktioner

Kliniskt betydelsefulla interaktioner har inte observerats med tranexamsyratabletter. På grund av frånvaro av interaktionsstudier ska samtidig behandling med antikoagulantia endast utföras av läkare med koagulation som specialistkompetens.

Graviditet

Kategori B:2

Cyklo-f är endast avsett för behandling av riklig menstruation och ska inte användas under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Cyklo-f är endast avsett för behandling av riklig menstruation och ska inte användas under amning.

Trafik

Biverkningar som t.ex. yrsel finns rapporterat, vilket kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner.

Biverkningar

De vanligaste förekommande biverkningarna är dosberoende gastrointestinala besvär som oftast är av lindrig och övergående karaktär.

Tabell över biverkningar

Biverkningsfrekvensen definieras enligt följande system:

Mycket vanliga (≥1/10): vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Biverkningsfrekvens vid dosen 4 g/dygn (LLT (lowest level term) enligt MedDRA):

Organklass

Frekvens

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, huvudvärk

Krampanfall (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet)

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor

Hud och subkutan vävnad

Allergiska hudreaktioner

Ögon

Färgsinnesdefekter och andra synrubbningar

Blodkärl

Tromboembolism

Överdosering

Symptom vid överdosering

Yrsel, huvudvärk, illamående, diarré, hypotoni. Eventuellt ortostatism, myopati och krampanfall. Ökad trombosrisk hos predisponerade individer.

Behandling av överdosering

Framkalla kräkning, tillförsel av kol, magsköljning och symptomatisk behandling. Bibehåll tillräcklig urinutsöndring. Eventuell antikoagulantiabehandling bör övervägas.

Toxicitet

37 g till en 17-årig person orsakade efter ventrikelsköljning en mild intoxikation.

Farmakodynamik

Cyklo-f innehåller tranexamsyra, som i det fibrinolytiska systemet utövar en hämmande effekt på plasminogenaktiveringen, d.v.s. omvandlingen av plasminogen till plasmin. Behandlingen av riklig menstruationsblödning är symptomatisk eftersom den underliggande patogenesen för ökad menstruationsblödning inte påverkas.

Farmakokinetik

Biotillgängligheten är ca 35% i dosområdet 0,5-2 g och påverkas inte av samtidigt intag av föda. Efter en engångsdos ökar Cmax och urinutsöndring linjärt i doser mellan 0,5 till 2 g. Efter en engångsdos av 0,5 g är Cmax ca 5 mikrog/ml och efter en dos av 2 g är Cmax 15 mikrog/ml.

Terapeutisk koncentration kvarstår i plasma upp till 6 timmar efter en peroral engångsdos av 2 g. Bindning till plasmaproteiner (plasminogen) är ca 3% vid terapeutisk plasmanivå. Plasma clearance är ca 7 l/tim. Dominerande halveringstid i plasma är ca 2 timmar efter en intravenös enkeldos. Efter upprepad peroral behandling blir halveringstiden längre. Den terminala halveringstiden är omkring 3 timmar. Cirka 95% av absorberad dos utsöndras i oförändrad form i urinen. Två metaboliter har identifierats: N-acetylerad och deaminerad derivat. Nedsatt njurfunktion kan innebära risk för ackumulering av tranexamsyra.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier utöver vad som redovisats i andra avsnitt av denna text avseende allmäntoxicitet, reproduktionseffekter, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människor.

Retinaförändringar har observerats vid långvarig tillförsel till hund och katt: hyperreflektivitet, atrofi av fotoreceptorsegment, perifer retinal atrofi, atrofi av stavar och tappar. Dessa ögonförändringar var dosrelaterade och uppträdde vid höga doser.

Innehåll

En tablett innehåller: Tranexamsyra 500 mg.

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, hyprolos, talk, magnesiumstearat, kollodial vattenfri kiseldioxid, povidon.

Tablettdragering: Metakrylatkopolymer, titandioxid (E171), talk, magnesiumstearat, makrogol 8000, vanillin.

Miljöpåverkan

Tranexamsyra

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Förpackningsinformation

Cyklo-f®
Filmdragerad tablett 500 mg (vit, kapselformad, med skåra och prägling, CY inom bågar över och under)
18 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Liknande preparat inom:

Tranexamsyra