Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Octagam®

Octapharma

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml (klar, färglös vätska)

Humant normalt immunglobulin

Aktiv substans: Immunglobulin, humant normalt, för intravenös administrering
ATC-kod: J06BA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-12.

Indikationer

Substitutionsterapi vid:

Primära immunbristsyndrom såsom:

 • medfödd agammaglobulinemi och hypogammaglobulinemi

 • vanlig variabel immundefekt (CVID)

 • svåra kombinerade immundefekter

 • Wiskott Aldrichs syndrom

Myelom eller kronisk lymfatisk leukemi med allvarlig sekundär hypogammaglobulinemi och upprepade infektioner.

Barn med medfödd AIDS och upprepade infektioner.

Immunmodulering

 • Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP), hos barn eller vuxna med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter.

 • Guillain-Barrés Syndrom.

 • Kawasakis sjukdom.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot någon av de ingående komponenterna.

Överkänslighet mot homologa immunglobuliner, särskilt i de mycket sällsynta fall av immunglobulin A (IgA)- brist när patienten har antikroppar mot IgA.

Dosering

Dosering

Dos och doseringsregim beror på indikationen.

Vid substitutionsterapi kan dosen behöva individualiseras för varje patient beroende på det farmakokinetiska och kliniska svaret. Följande doseringsanvisningar ges som vägledning.

Substitutionsterapi vid primära immunbristsyndrom

 • Doseringsregimen skall ge en lägsta nivå av IgG (mätt före nästa infusion) på minst 4-6 g/l. Tre till sex månaders behandling krävs för att jämvikt skall erhållas. Den rekommenderade startdosen är 0,4-0,8 g/kg följt av minst 0,2 g/kg var tredje vecka.

 • Den dos som krävs för att ge en lägsta nivå av 6 g/l är i storleksordningen 0,2-0,8 g/kg/månad.

 • Doseringsintervallet när jämvikt har erhållits varierar mellan 2-4 veckor.

 • IgG-nivån före behandling ska mätas för att dosen och doseringsintervallet ska kunna justeras.

Substitutionsterapi vid myelom och kronisk lymfatisk leukemi med allvarlig sekundär hypogammaglobulinemi och upprepade infektioner, substitutionsterapi hos barn med AIDS och upprepade infektioner

 • Den rekommenderade dosen är 0,2-0,4 g/kg var tredje till var fjärde vecka.

Idiopatisk trombocytopen purpura

 • För behandling av en akut episod, 0,8-1 g/kg dag ett, vilket kan upprepas en gång inom 3 dagar, eller 0,4 g/kg dagligen i två till fem dagar.

 • Behandlingen kan upprepas vid återfall.

Guillain Barrés Syndrom

 • 0,4 g/kg/dag i 3 till 7 dagar. Erfarenhet hos barn är begränsad.

Kawasakis sjukdom

 • 1,6-2,0 g/kg skall ges i uppdelade doser under två till fem dagar eller 2 g/kg som engångsdos. Patienten skall samtidigt behandlas med acetylsalicylsyra.

Doseringsrekommendationerna sammanfattas i nedanstående tabell.

Indikation

Dos

Injektionsfrekvens

Substitutionsterapi vid primär immunbrist

start dos: 0,4 – 0,8 g/kg

därefter: 0,2 – 0,8 g/kg

var 2-4 vecka för att uppnå en lägsta IgG nivå på 4-6 g/l

Substitutionsterapi vid sekundär immunbrist

0,2 – 0,4 g/kg

var 3-4 vecka för att uppnå en lägsta IgG nivå på 4-6 g/l

Barn med AIDS

0,2 – 0,4 g/kg

var 3-4 vecka

Immunmodulering:

Idiopatisk trombocytopen purpura

0,8 – 1 g/kg

dag 1, upprepas eventuellt en gång inom 3 dagar

eller 0,4 g/kg/d

i 2-5 dagar

Guillain-Barrés Syndrom

0,4 g/kg/d

i 3-7 dagar

Kawasakis sjukdom

1,6-2,0 g/kg

eller

2 g/kg

i uppdelade doser under 2-5 dagar tillsammans med acetylsalicylsyra

som engångsdos tillsammans med acetylsalicylsyra

Administreringssätt

Octagam skall ges som intravenös infusion med en initial hastighet på 1 ml/kg/timme, under de första 30 minuterna. Om infusionen tolereras väl kan infusionshastigheten gradvis ökas till maximalt 5,0 ml/kg/timme.

Varningar och försiktighet

Vissa allvarliga biverkningar kan relateras till infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten måste följas noga. Patienterna måste övervakas noggrant och observeras under hela infusionsperioden så att eventuella symptom uppmärksammas.

Vissa biverkningar kan inträffa oftare

 • vid hög infusionshastighet,

 • hos patienter med hypo- eller agammaglobulinemi med eller utan IgA brist;

 • hos patienter som får humant normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, vid produktbyte av humant normalt immunglobulin eller när lång tid förflutit sedan senaste infusionen.

Rena överkänslighetsreaktioner är sällsynta. De kan inträffa vid mycket sällsynta fall av IgA brist med anti-IgA antikroppar.

I sällsynta fall kan humant normalt immunglobulin inducera blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som har tolererat tidigare behandling med humant normalt immunglobulin.

Potentiella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa:

 • att patienterna inte är överkänsliga för humant normalt immunglobulin genom att injicera produkten långsamt (1 ml/kg/timme) i början;

 • att patienterna övervakas noggrant för att upptäcka eventuella symptom under hela infusionsperioden. Särskilt patienter som inte har behandlats tidigare med humant normalt immunglobulin, patienter som tidigare behandlats med en annan IVIg produkt eller när det har varit ett långt uppehåll sedan föregående infusion bör övervakas under den första infusionen och under en timme efter infusionen, med avseende på eventuella biverkningar. Alla andra patienter bör övervakas minst 20 minuter efter administrering.


  Klinisk erfarenhet talar för att det sällsynt kan finnas ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser som hjärtinfarkt, stroke, lungemboli och djupa ventromboser som antas vara relaterade till en relativ ökning i blodets viskositet på grund av det höga flödet av immunglobulin hos patienter i riskzonen. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg till överviktiga patienter och till patienter med preexisterande riskfaktorer för tromboshändelser (som hög ålder, hypertension, diabetes mellitus och en bakgrund med vaskulär sjukdom eller trombosepisoder, patienter med förvärvade eller nedärvda trombofila störningar, patienter med längre perioder av immobilitet, patienter med allvarlig hypovolemi, patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).

Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter som fått IVIg-behandling. I de flesta fall har riskfaktorer identifierats, såsom preexisterande njursinsufficiens, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidigt behandling med nefrotoxiska läkemedel eller ålder över 65.

Om njurfunktionen försämras bör avbrott i behandlingen med IVIg övervägas. Rapporter om renal dysfunktion och akut njursvikt har inkommit i samband med behandling av många av de registrerade IVIg-produkterna, de som innehåller sackaros som stabilisator stod för en oproportionerligt stor del av det totala antalet. Hos riskpatienter, bör behandling med IVIg produkter som inte innehåller sackaros övervägas.

Hos patienter med risk för akut njursvikt eller tromboemboliska biverkningar bör IVIg-produkter administreras med den lägsta praktiskt användbara dos och infusionshastigheten.

Octagam innehåller maltos, en disackarid som är ett majsderivat. Anafylaktoida/anafylaktiska reaktioner har rapporterats i samband med infusion av andra maltos/majsstärkelserelaterade produkter. Patienter som man känner till har majsallergier ska antingen undvika att använda Octagam eller så ska man observera dem noga för att upptäcka tecken och symptom på akut överkänslighet.

För samtliga patienter krävs vid IVIg-administrering:

 • adekvat vätsketillförsel innan IVIg-infusion påbörjas

 • övervakning av urinutsöndring

 • övervakning av serumkreatininnivåer

 • att undvika samtidig behandling med loop-diuretika

Om biverkningar uppstår måste antingen infusionshastigheten sänkas eller infusionen stoppas.

Vilken behandling som krävs beror på biverkningarnas typ och svårighetsgrad

Chock behandlas i enlighet med gällande rutin.

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.

De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus såsom HIV, HBV och HCV. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom HAV och parvovirus B19.

Det finns övertygande klinisk erfarenhet om att hepatit A och parvovirus B19 ej överförts med immunglobuliner. Det kan också förutsättas att antikroppsinnehållet på ett betydande sätt bidrar till virussäkerheten.

Det rekommenderas bestämt att varje gång Octagam ges till en patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.

Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Behandling med humant normalt immunglobulin kan minska effekten av levande försvagade virusvacciner såsom mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor under en period på minst 6 veckor och upp till 3 månader efter behandlingen. Efter administrering av denna produkt bör ett intervall på 3 månader förflyta innan vaccination med levande försvagade virusvacciner görs. Beträffande mässling kan risken för försämrat anslag sitta i upp till 1 år. Därför bör man mäta antikroppsnivån när mässlingvaccination planeras.

Interferens med serologiska tester

Efter injektion av humant normalt immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod resultera i falskt positiva resultat i serologiska tester.

Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t ex . A, B, D, kan påverka vissa serologiska tester för allo-antikroppar mot röda blodkroppar (t ex. Coombs test), retikulocytantal och haptoglobin.

Blodglukostester

Vissa blodglukostester (till exempel sådana som är baserade på glukosdehydrogenaspyrrolokinolinkinon (GDH-PQQ) eller oxidoreduktasmetoder för glukosbestämning med färgindikator) tolkar felaktigt maltosen som finns i Octagam som glukos. Det kan leda till att glukosnivåerna felaktigt avläses som förhöjda och därmed att felaktiga nivåer av insulin ges alternativt att -hypoglykemi maskeras. När Octagam används ska blodsockret mätas med glukosspecifika metoder.

Graviditet

Kategori B:2

Säkerheten för denna produkt vid användning under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar och ska därför endast användas med försiktighet till gravida kvinnor. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter förväntas under graviditet eller på fostret.

Amning

Grupp II

Säkerheten för denna produkt vid användning under amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar och ska därför endast användas med försiktighet till ammande kvinnor. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter förväntas på det nyfödda barnet. Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölken och kan bidra till att skyddande antikroppar överförs till det nyfödda barnet.

Trafik

Octagam har ingen observerad effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Olika smärre allergiska reaktioner och överkänslighetsreaktioner och huvudvärk, frossa, smärta i rygg och bröst, feber, hudreaktioner och illamående kan ibland förekomma. Reaktioner på intravenöst administrerade immunglobuliner brukar vara relaterade till dos och infusionshastighet.

Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner (inklusive kutan lupus erythematosus –ingen känd frekvens) har observerats

Vanliga

(>1/100, <1/10)

Mindre vanliga
(>1/1000, >1/100)

Mycket sällsynta
(<1/10000)

Blodet och lymfsystemet

leukopeni; hemolytisk anemi

Immunsystemet

överkänslighet

anafylaktisk chock;
anafylaktisk reaktion;
anafylaktoid reaktion;
angioneurotiskt ödem;ansiktsödem

Psykiska störningar

oro

Centrala och perifera nervsystemet

huvudvärk

cerebrovaskulär accident;
aseptisk meningit;

migrän;

yrsel;
parestesi

Hjärtat

hjärtinfarkt;
takykardi;
palpitationer;
cyanos

Blodkärl

trombos;
störningar i perifera cirkulations-
systemet;
hypotoni;
hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

andningssvikt;

pulmonär embolism;
pulmonärt ödem;
bronchospasm;
andnöd;
hosta

Magtarmkanalen

kräkningar;
diarré;
abdominala smärtor

Hud och subkutan vävnad

eksem

nässelfeber;

utslag;

erytematöst utslag;

dermatit;

klåda;

håravfall

Muskuloskeletala systemet och bindväv

ryggsmärtor

artralgi;
myalgi

Njurar och urinvägar

akut njursvikt

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-
stället

feber; trötthet; reaktioner i injektionsområdet

frossa;
bröstsmärtor

kraftig rodnad;
rodnad;
svettning;
illamående

Undersökningar

Ökade nivåer av hepatiska enzymer;
blodglukos falskt positiv

I sällsynta fall kan Octagam orsaka plötsligt blodtrycksfall och, i enstaka fall, anafylaktisk chock, även om patienten ej har visat överkänslighet vid tidigare behandling.

Standardåtgärder vidtas för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra patogener.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Överdosering kan medföra övervätskning och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, inklusive äldre patienter eller patienter med nedsatt njurfunktion.

Farmakodynamik

Humant normalt immunglobulin innehåller huvudsakligen immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa agens.

Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG antikroppar som finns i befolkningen. Det framställs ur plasmapooler från minst 1000 donationer. Fördelningen av immunglobulin subklasser motsvarar fördelningen i normal human plasma. Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga immunglobulin G nivåer till normalnivån.

Verkningsmekanismen vid andra indikationer än substitutionsbehandling är inte helt klarlagd, men inkluderar immunmodulerande effekter.

Farmakokinetik

Humant normalt immunglobulin är omedelbart och fullt biotillgängligt i mottagarens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska, efter ungefär 3-5 dagar uppnås jämvikt mellan intra- och extravaskulära kompartment.

Humant normalt immunglobulin har en halveringstid på ungefär 40 dagar. Denna halveringstid kan variera från patient till patient, speciellt vid primär immunbrist.

IgG och IgG-komplex bryts ner av celler i det retikulo-endoteliala systemet.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant normalt immunglobulin (IVIg).

1 ml lösning innehåller:

Humnat protein 50 mg

varav ≥ 95% är immunglobulin G

IgA ≤ 0,2 mg/ml

Fördelning av IgG subklasser:

IgG1 ca 60%

IgG2 ca 32%

IgG3 ca 7%

IgG4 ca 1%

Förteckning över hjälpämnen

Maltos 100 mg/ml,

Vatten för injektionsvätskor till 1 ml

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Immunglobulin, humant normalt, för intravenösadministrering

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

2 år.

Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i ytterkartong. Ljuskänsligt. Får ej frysas.

Produkten bör värmas till rums- eller kroppstemperatur före användning.

Lösningen skall vara klar eller lätt opalskimrande. Använd inte en lösning som är grumlig eller där det finns avlagringar.

Infusionsslangen kan spolas med antingen normal saltlösning eller 5 % dextros i vatten före och efter administrering av Octagam.

Ej använt läkemedel och avfall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Octagam®
Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml klar, färglös vätska
50 milliliter flaska (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska (fri prissättning), EF
200 milliliter flaska (fri prissättning), EF
12 x 200 milliliter flaska (fri prissättning), EF