Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Loperamid Mylan

Mylan

Kapsel, hård 2 mg (mörkgröna/lila, märkta LOPERA-MIDE 2)

Antidiarroikum

Aktiv substans: Loperamid
ATC-kod: A07DA03
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-06-30.

Indikationer

Symtomatisk behandling av akuta ospecifika diarréer och kroniska diarrétillstånd, inklusive alltför snabb tarmpassage, med eller utan fecesinkontinens och i samband med ileostomier, kolostomier och dumping.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Loperamid Mylan skall inte ges till barn under 12 år.

  • Loperamid Mylan skall inte användas som förstahandsterapi:

  • vid akut dysenteri karakteriserad av blod i avföringen och hög feber

  • vid akut ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit till följd av behandling med bredsprektrumantibiotika

  • vid bakteriell enterokolit orsakad av invasiva organismer, inkluderande Salmonella, Shigella och Campylobacter.

Loperamid Mylan ska inte användas när hämning av peristaltiken skall undvikas på grund av möjlig risk för betydande sequela, inklusive ileus, megakolon och toxisk megakolon. Loperamid Mylan ska sättas ut direkt om förstoppning, uppspänd buk eller ileus utvecklas.

Dosering

Dosering

Akuta diarréer: Behandlingen inleds med 4 mg (2 kapslar). Därefter 2 mg (1 kapsel) efter varje avföringstillfälle med diarré. Vänta dock 2-3 timmar mellan första och andra dosen. Dygnsdosen bör ej överskrida 16 mg ( 8 kapslar).

Kroniska diarrétillstånd: Behandlingen inleds med 4 mg (2 kapslar). Doseringen anpassas därefter individuellt inom intervallet 2-16 mg/dygn (1-8 kapslar) varvid lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas. Ofta är 1-2 dostillfällen dagligen tillräckligt. Dygnsdosen bör ej överskrida 16 mg (8 kapslar).

Pediatrisk population

Det finns begränsad data tillgänglig avseende behandling av barn under 12 år. Se avsnitt biverkningar.

Äldre

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Trots att inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion ska Loperamid Mylan användas med försiktighet hos dessa patienter p.g.a. reducerad första passagemetabolism (se avsnitt varningar och försiktighet).

Administreringssätt 

Kapslarna ska tas med vätska

Varningar och försiktighet

Vid kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, eftersom loperamid kan dölja symtomen vid akut försämring.

Behandling med Loperamid Mylan är endast symtomatisk, därför skall kausal terapi ges i första hand.

Dehydrering och elektrolytrubbningar kan uppträda hos patienter med diarré, särskilt hos barn. Det är viktigt att vara uppmärksam på lämplig vätske- och elektrolytsubstitution. Behandling med Loperamid Mylan skall avbrytas vid tecken på förstoppning eller andra tecken på otillräcklig peristaltik. Om klinisk effekt ej noteras inom två dygn vid akut diarré, skall Lopramid Mylan sättas ut och patienten ska rekommenderas att konsultera läkare.

Hos patienter med AIDS som behandlas med Loperamid Mylan för diarré, skall behandlingen avbrytas vid första tecken på uppspänd buk. Enstaka fall av förstoppning med ökad risk för toxisk megakolon har rapporterats hos AIDS-patienter med infektiös kolit orsakad av både virus och bakterier som behandlats med loperamidhydroklorid.

Trots att inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion ska Loperamid Mylan användas med försiktighet hos dessa patienter p.g.a. reducerad första passagemetabolism. Detta läkemedel måste användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion eftersom det kan resultera i en relativ överdosering med CNS-toxicitet som följd.

Kombination med hög dos loperamid och läkemedel som hämmar P-glykoprotein (kinidin, ritonavir, ciklosporin, verapamil samt vissa makrolidantibiotika t ex erytromycin och klaritromycin) bör ske med försiktighet (se avsnitt interaktioner).

Hjärtbiverkningar, inklusive QT-förlängning och torsades de pointes, har rapporterats i samband med överdosering. Vissa fall har haft en dödlig utgång (se avsnitt överdosering). Patienter ska inte överskrida den rekommenderade dosen och/eller den rekommenderade behandlingstiden.

Loperamid Mylan kapslar innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Pediatrisk population

Det finns begränsad data tillgänglig avseende behandling av barn under 12 år. Se avsnitt biverkningar.

Interaktioner

Kolestyramin minskar möjligen absorptionen av loperamid. Medlen bör ej tillföras samtidigt utan med ett par timmars mellanrum.

Loperamid är ett substrat för transportproteinet P-glykoprotein som bl.a. finns i blod-hjärn barriären. Samtidig administrering av loperamid (16 mg som engångsdos) med kinidin eller ritonavir, som båda är P-glykoproteinhämmare, resulterade i en 2- till 3-faldig ökning av loperamids plasmanivåer. Teoretiskt kan också ökad distribution till CNS erhållas. Den kliniska relevansen av denna farmakokinetiska interaktion, när loperamid ges i rekommenderade doser är ofullständigt känd, men risk för centralt minskad känslighet för koldioxid och därmed påverkan på andningen kan inte uteslutas (se avsnitt varningar och försiktighet).

Kombination med hög dos loperamid och läkemedel som hämmar P-glykoprotein t ex kinidin, ritonavir, ciklosporin, verapamil samt vissa makrolidantibiotika t ex erytromycin och klaritromycin, bör ske med försiktighet. Dosjustering bör övervägas (se avsnitt varningar och försiktighet).

Samtidig administrering av loperamid (4 mg som engångsdos) och itrakonazol, en hämmare av CYP3A4 och P-glykoprotein, resulterade i en 3- till 4-faldig ökning av loperamids plasmakoncentrationer. I samma studie ökade en CYP2C8-hämmare, gemfibrozil, loperamids plasmakoncentration ungefär 2 gånger. Kombinationen av itrakonazol och gemfibrozil resulterade i en 4-faldig ökning av de maximala plasmanivåerna av loperamid och en 13-faldig ökning av den totala plasmaexponeringen. Dessa ökningar var inte associerade med CNS-effekter mätta med psykomotoriska tester (d.v.s. subjektiv dåsighet och Digital Symbol Substiution Test).

Samtidig administrering av loperamid (16 mg som engångsdos) med ketokonazol, en hämmare av CYP3A4 och P-glykoprotein, resulterade i en 5-faldig ökning av loperamids plasmakoncentrationer. Denna ökning var inte associerad med ökad farmkodynamiska effekter mätt med pupillometri.

Samtidig behandling med oralt desmopressin resulterade i en 3-faldig ökning av desmopressins plasmakoncentrationer, troligtvis p.g.a. långsammare gastrointestinal motilitet.

Det förväntas att läkemedel med samma farmakologiska egenskaper kan förstärka effekten av loperamid och att läkemedel som accelererar den gastrointestinala passagen kan minska effekten av loperamid.

Graviditet

Kategori B:3

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Försök på kanin och råtta har visat ökad fosterdödlighet vid höga doser. Trots att det inte finns några indikationer på att Loperamid Mylan ska ha teratogena eller embryotoxiska egenskaper ska de förväntade terapeutiska fördelarna vägas mot de potentiella riskerna innan Loperamid Mylan ges under graviditet, speciellt under den första trimestern.

Amning

Grupp IVb

Små mängder loperamid kan förekomma i modersmjölk. Därför rekommenderas inte Loperamid Mylan under amning.

Kvinnor som är gravida eller ammar ska rekommenderas att konsultera läkare för lämplig behandling.

Trafik

Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Loperamid Mylan. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller användning av maskiner (se avsnitt biverkningar).

Biverkningar

Vuxna och barn ≥12 år

Säkerheten av loperamidhydroklorid utvärderades hos 3076 vuxna och barn ≥12 år som deltog i 31 kontrollerade och okontrollerade kliniska prövningar av loperamidhydroklorid använt för behandling av diarré. Av dessa gällde 26 prövningar akut diarré (N=2755) och 5 proövningar kronisk diarré (N=321).

De vanligaste rapporterade (d.v.s. ≥1% incidens) biverkningarna i kliniska prövningar med loperamidhydroklorid vid akut diarré var: förstoppning (2,7%), flatulens (1,7%), huvudvärk (1,2%) och illamående (1,1%). I kliniska prövningar vid kronisk diarré var de vanligaste rapporterade (d.v.s. ≥1% incidens) biverkningarna: flatulens (2,8%), förstoppning (2,2%), illamående 1,2%) och yrsel (1,2%).

Tabellen visar biverkningar som har rapporterats vid användning av loperamidhydroklorid antingen från kliniska prövningar (vid akut eller kronisk diarré) eller från erfarenhet efter marknadsföring.

Frekvenskategorierna baseras på följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000) och Mycket sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Indikation

Akut diarré (N=2755)

Kronisk diarré (N=321)

Akut + kronisk diarré och erfarenhet efter marknadsföring

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktionera, anafylaktisk reaktion (inkluderande anafylaktisk chock)a, anafylaktoid reaktiona

Sällsynta

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Sömnigheta

Förlust av medvetandeta, stupor a, medvetandesänkninga, hypertoni a, koordinationssvårighetera

Vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Vanliga

Vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ögon

Mios a

Sällsynta

Magtarmkanalen

Förstoppning, illamående, flatulens

Buksmärtor, obehag i buken, muntorrhet

Buksmärtor i övre del, kräkningar

Dyspepsi

Ileus a (inkluderande paralytisk ileus), megakolona (inkluderande toxisk megakolonb), glossodyni a,c

Uppspänd buk

Vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Bullösa hudutslaga (inkluderande Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys och erythema multiforme) angioödem a, urtikaria a, pruritus a

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Njurar och urinvägar

Urinretention a

Sällsynta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Tröttheta

Sällsynta

a: Inkludering av denna term baseras på rapporter efter marknadsföring för lopermidhydroklorid. Eftersom processen för att bestämma biverkningar efter marknadsföring inte skiljer mellan kroniska och akuta indikationer eller vuxna och barn så är frekvensen en uppskattning från alla kliniska prövningar med loperamidhydroklorid, inklusive prövningar på barn ≤ 12 år (N=3683).

b: Se avsnitt Varningar och försiktighet.

c: Rapporterat för munsönderfallande tablett enbart.

Biverkningar i kliniska prövningar angivna utan frekvens blev inte observerade eller värderade som biverkan för denna indikation.

Pediatrisk population

Säkerheten för loperamidhydroklorid utvärderades hos 607 patienter i åldrarna 10 dagar till 13 år som deltog i 13 kontrollerade och okontrollerade kliniska prövningar av loperamidhydroklorid använt för behandling av akut diarré. Generellt var biverkningsprofilen för denna patientpopulation liknande den som sågs i kliniska prövningar av loperamidhydroklorid hos vuxna och barn ≥ 12 år.

Överdosering

Hos enskilda personer som har överdoserat loperamidhydroklorid har hjärtbiverkningar såsom förlängt QT-intervall, torsades de pointes, andra svåra ventrikelarytmier, hjärtstillestånd och synkope observerats (se avsnitt varningar och försiktighet). Fall med dödlig utgång har också rapporterats.

Toxicitet: 1-2 mg/dygn till 1-6 månaders barn gav allvarlig-mycket allvarlig intoxikation. 10 mg till 4 månaders barn gav mycket allvarlig intoxikation. 3 mg fördelat på 16 tim till 4-åring gav måttlig, medan 1 mg till 1½-åring samt max 12 mg till 2-åring (som ventrikeltömts) gav lindrig intoxikation. 26 mg till vuxen gav efter ventrikeltömning ej några symtom.

Symtom: Symtomen är ofta fördröjda och kan hos barn uppträda efter upprepad terapeutisk dosering. Vid överdosering (inkluderande relativ överdosering orsakad av nedsatt leverfunktion) kan CNS-depression (stupor, koordinationssvårigheter, somnolens, mios, muskelhypertoni och andningsdepression), apati, yrsel, förvirring, hallucinationer, medvetandesänkning, koma, apné, ökad eller minska muskeltonus, opistotonus, bradykardi, VES, hyperglykemi, illamående, kräkningar, obstipation, urinretention och ileus förekomma. Barn kan vara mer känsliga för CNS-effekter än vuxna.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Övervakning bör utsträckas till 24 timmar om stor dos intagits. Vid CNS- och andningsdepression naloxon 0,4 mg i.v. (till barn 0,01 mg/kg i.v.) upprepat tills effekt erhålles och därefter åter vid behov. Eventuellt kontrollerad andning. Eftersom loperamid verkar längre än naloxon (1-3 timmar) så kan det vara nödvändigt med upprepad behandlingen med naloxon. Patienten bör därför övervakas noggrant i minst 48 timmar för att upptäcka möjlig CNS-depression. Vid dystoniska reaktioner, muskelkramper ges diazepam. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Loperamid binder till opiatreceptorn i tarmväggen och hämmar därmed frisättningen av acetykolin och prostaglandiner. Därigenom minskar den propulsiva peristaltiken och passagetiden i tarmen förlängs, vilket ökar återupptaget av vatten och elektrolyter. Loperamid ökar analsfinktertonus och minskar därmed faecesträngningar och faecesinkontinens.

Loperamid påverkar inte normalfloran i tarmen.

Farmakokinetik

Absorption:

Merparten av intaget loperamid absorberas från tarmen, men som ett resultat av signifikant första passagemetabolism är den systemiska biotillgängligheten endast ca 0,3 %.

Distribution:

Studier av distribution i råttor visar hög affinitet till tarmväggen, med en preferens för bindning till receptorer i det longitudinella muskellagret. Proteinbindning av loperamid i plasma, huvudsakligen till albumin är 95 %. Prekliniska data har visat att loperamid är ett p-glykoproteinsubstrat.

Metabolism:

Loperamid elimineras nästan fullständigt av levern, där det huvudsakligen metaboliseras, konjugeras och utsöndras via gallan. Loperamid metaboliseras huvudsakligen med oxidativ N-demetylering via CYP3A4 och CYP2C8. Baserat på denna väldigt höga första passageeffekt är plasmakoncentrationerna av oförändrat läkemedel extremt låg.

Eliminering:

Halveringstiden för loperamid i människa är ca 11 timmar (intervall 9-14 timmar). Metaboliter och oförändrad loperamid utsöndras huvudsakligen via faeces.

Prekliniska uppgifter

Akuta och kroniska studier med loperamid visade ingen specifik toxicitet. Resultat från studier som utförts in vivo och in vitro tyder på att loperamid inte är genotoxiskt. Mycket höga doser (40 mg/kg/dag – 240 ggr MHUL) av loperamid som givits i reproduktionsstudier ledde till minskad fertilitet och fosteröverlevnad hos råtta vid modertoxiska doser. Lägre doser hade ingen effekt på moderns eller fostrets hälsa och påverkade inte peri- och postnatal utveckling.

Toxikologisk utvärdering in vitro och in vivo av loperamid visar inte på några signifikanta elektrofysiologiska hjärteffekter inom det behandlingsrelevanta koncentrationsintervallet eller vid relevanta multipler av detta intervall (upp till 47 gånger). Vid extremt höga koncentrationer i samband med överdosering (se avsnitt varningar och försiktighet) har emellertid loperamid elektrofysiologiska hjärteffekter bestående av hämning av kalium- (hERG) och natriumströmmar samt arytmier.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En kapsel innehåller 2 mg loperamidhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt:

Laktosmonohydrat 100 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt innehåll.

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll:

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Magnesiumstearat

Kapselskal överdel:

Kinolingult (E104)

Indigokarmin (E132)

Titandioxid (E171)

Gelatin

Kapselskal underdel:

Erytrosin (E127)

Indigokarmin (E132)

Svart järnoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Gelatin

Märkbläck:

Ammoniumhydroxid (E527)

Povidon

Shellack

Simetikon

Natriumhydroxid

Titandioxid (E171)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

Tryckförpackning: 5 år

Plastburk: 4 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Loperamid Mylan
Kapsel, hård 2 mg mörkgröna/lila, märkta LOPERA-MIDE 2
40 x 1 kapsel/kapslar blister, 63:36, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
16 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 kapsel/kapslar blister, 102:49, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 kapsel/kapslar burk, 177:07, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
40 kapsel/kapslar blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej