Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Ketogan Novum®

Pfizer

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml

Narkotiskt analgetikum

Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Beroendeframkallande medel.
Aktiv substans: Ketobemidon
ATC-kod: N02AB01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt - Särskild receptblankett krävs
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-27.

Indikationer

Alla former av svår smärta, såsom vid cancer, njur- och gallsten, frakturer, hjärtinfarkt samt postoperativt och vid förlossning. Som komplement till regional anestesi.

Kontraindikationer

Ketobemidon är kontraindicerat i följande fall:

  • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under avsnitt innehåll

  • sekretstagnation

  • andningsdepression

Dosering

Dosering

Ketogan Novum doseras individuellt, vanligt dosintervall är 5-7,5 mg intravenöst/intramuskulärt/subkutant var 3-5:e timme. Till gamla och svaga patienter bör dosen reduceras.

Obstetrik: 5 mg intramuskulärt under öppningsskedet. Preparatet ska ej ges vid symtom på intrauterin asfyxi och/eller strax före partus.

Premedicinering: 5-7,5 mg intravenöst eller intramuskulärt 0,5-1 timme före anestesi. Dosen reduceras till gamla och svaga patienter.

Varningar och försiktighet

Ska inte användas samtidigt som eller inom 14 dagar efter utsättning av monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (se avsnitt Interaktioner).

Andningsdepression

Liksom för andra opioider kan andningsfunktionen hämmas hos patienter som behandlas med ketobemidon. Patienten ska därför övervakas med tanke på biverkningar. Förekomsten av andningsdepression ökar med ökad dos. Då ketobemidon kombineras med läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (CNS) förvärras andningsdepressionen (se avsnitt Interaktioner).

Risker vid samtidig användning av bensodiazepinpreparat eller andra CNS-depressiva läkemedel:

Samtidig användning av opioider, inklusive ketobemidon, och bensodiazepinpreparat eller andra CNS-depressiva substanser, inklusive alkohol, kan leda till andningsdepression, djup sedering, koma och dödsfall. Samtidig förskrivning av ketobemidon och bensodiazepinpreparat eller andra CNS-depressiva läkemedel ska bara ske i fall där alternativa behandlingsalternativ är otillräckliga (se avsnitt Interaktioner). Dosering och behandlingstid ska begränsas till minsta möjliga. Patienterna ska följas upp avseende tecken och symtom på andningsdepression och dåsighet.

Serotoninsyndrom vid samtidig användning av serotonerga läkemedel

Försiktighet rekommenderas när ketobemidon administreras samtidigt med läkemedel som påverkar de serotonerga neurotransmittorsystemen. Ett potentiellt livshotande serotoninsyndrom kan utvecklas vid samtidig användning av serotonerga läkemedel (se avsnitt Interaktioner). Om serotoninsyndrom misstänks ska behandling med ketobemidon avbrytas.

Astma

Patienter med bronkialastma kan uppleva fler biverkningar, eftersom opioider minskar andningsdriften och därför ökar luftmotståndet.

Binjuresvikt

Binjuresvikt har rapporterats vid användning av opioider.

Beroende

Tolerans samt fysiskt och psykiskt beroende kan utvecklas. Psykiskt beroende är emellertid sällsynt, förutsatt att ketobemidon används korrekt och under noggrann övervakning av läkaren.

Skallskada

Ketobemidon bör användas med försiktighet hos patienter med förhöjt intrakraniellt tryck, medvetslöshet, koma eller skallskada.

Hjärtsjukdom

Ketobemidon kan orsaka bradykardi (se avsnitt Biverkningar) och ska därför användas med försiktighet till patienter med bradyarytmier.

Nedsatt njurfunktion

Ketobemidon kan orsaka urinretention och ska användas med försiktighet till patienter med prostataförstorning eller urinrörsförträngning.

Gastrointestinala motilitetsstörningar

Ketobemidon förlångsammar motiliteten i mage/tarm och ska därför användas med försiktighet till patienter som genomgått operation i magtarmkanalen.

Vid användning till följande patienter ska dosen reduceras och försiktighet iakttas:

  • patienter med nedsatt leverfunktion

  • patienter med nedsatt njurfunktion

  • patienter med lungsjukdomar

  • äldre och försvagade patienter.

Ångest kan uppträda vid användning av ketobemidon i kombination med alkohol och/eller sedativa.

Androgenbrist

Långvarigt bruk av opioider kan associeras med minskade nivåer av könshormoner och relaterade symtom som minskat intresse för sex, impotens eller infertilitet.

Hjälpämne med känd effekt

Ketogan Novum injektionsvätska, lösning 5 mg/ml innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Samtidig användning av MAO-hämmare och opioider kan leda till CNS-excitation, hyperpyrexi, konvulsioner och hypo- eller hypertoni. Ketobemidon ska därför inte användas samtidigt eller inom 14 dagar efter avslutad behandling med MAO-hämmare.

Samtidig behandling med andra läkemedel som påverkar CNS-systemet, t.ex. bensodiazepiner, sedativa/hypnotika som inte innehåller bensodiazepiner, övriga opioider, anxiolytika, lugnande medel, narkosmedel, antipsykotikamuskelrelaxantia, sederande antihistaminer och alkohol kan orsaka andningsdepression och djup sedering, vilket potentiellt kan leda till hypoventilering, hypotoni och sänkt medvetandegrad, koma och dödsfall (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Samtidig administrering av ketobemidon och ett serotonergt läkemedel som t.ex. en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller en selektiv serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), ett tricykliskt antidepressivt läkemedel (TCA), en triptan, en 5-HT 3-receptorantagonist, ett läkemedel som påverkar serotonintransmittorsystemet (t.ex. mirtazapin, trazodon, tramadol), eller en MAO-hämmare, kan öka risken för serotoninsyndrom som är ett potentiellt livshotande tillstånd (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet

Kategori C

Analgetika av morfintyp kan förorsaka neonatal andningsdepression. Dessa läkemedel bör därför ges endast på strikt indikation under 2-3 timmar före väntad förlossning, och sedan moderns behov vägts mot riskerna för barnet. Vid långvarig behandling under graviditet bör risk för neonatal abstinens beaktas.

Amning

Grupp IVa

Ketobemidon ska inte användas under amning. Erfarenheter saknas. Det är inte känt hur mycket ketobemidon som passerar över i modersmjölk. Information saknas om hur läkemedlet påverkar barnet.

Studier av subkutan användning av 5-10 mg ketobemidon på ett begränsat antal patienter som premedicinering inför kejsarsnitt eller post partum-skrapning har visat att ketobemidon passerar över i modersmjölk. Koncentrationen av ketobemidon i modersmjölken 4-9 timmar efter doseringen var 3-9 gånger högre (6,3–36 ng/ml) än nivåerna i moderns plasma. Ketobemidons orala biotillgänglighet hos vuxna är cirka 35%. Även om ketobemidons orala biotillgänglighet inte har studerats hos nyfödda, förmodas endast ytterst små mängder av ketobemidon administreras till det nyfödda barnet via bröstmjölk efter subkutan administrering av doser upp till 10 mg.

Trafik

Ketobemidon påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Den vanligaste biverkningen är muntorrhet, vilket upplevs av de flesta patienterna.

Immunsystemet

Sällsynta/Mycket sällsynta (<1/1 000)

Överkänslighetsreaktioner

Psykiska störningar

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Eufori

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Förvirring, beroende, abstinensbesvär

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Sedering, yrsel

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Huvudvärk

Ögon

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Dimsyn

Hjärtat

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Bradykardi

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Andningsdepression

Magtarmkanalen

Vanliga/Mycket vanliga (>1/100)

Muntorrhet

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Illamående, kräkningar, obstipation

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta/Mycket sällsynta (<1/1 000)

Angioödem, urtikaria, utslag

Njurar och urinvägar

Vanliga/Mycket vanliga (>1/100)

Urinretention

Undersökningar

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Blodtrycksfall

Överdosering

Symtom:

Liksom för övriga opioider, karaktäristiska symtom med andningsdepression som största risk.

Behandling:

Behandling av överdosering sker enligt gängse rutiner för opioidintoxikationer.

Antidot: naloxon.

Farmakodynamik

Ketobemidonhydroklorid, den verksamma substansen i Ketogan Novum, är en centralt verkande opioid.

Efter administrering av 5-7,5 mg intravenöst uppnås en kraftig analgetisk effekt inom 10-30 minuter och som varar 3-5 timmar.

Farmakokinetik

Biotillgänglighet

Biotillgängligheten för ketobemidon uppgår till 34% (17–62%) vid oral administrering.

Distribution

Distributionsvolymen är 4 till 6 l/kg vid intravenös administrering under operation (efter anestesi) och 2 till 4 l/kg vid postoperativ administrering. Maximal serumkoncentration (Cmax) på över 500 ng/ml har observerats hos vissa patienter efter en intravenös dos av 10 mg ketobemidon. Under kontrollerad analgesi med i v ketobemidon (medelvärde på 2,3 mg/timme) var medelplasmakoncentrationen 28 ng/ml och lägsta effektiva plasmakoncentration 25 ng/ml. Vid enstaka orala doser av 10 mg ketobemidon var Cmax 10-20 ng/ml och tmax 1-3 timmar, med stora individuella variationer. Motsvarande värden efter rektal administrering var 10-15 ng/ml efter 2-4 timmar.

Metabolism

Ketobemidon metaboliseras i levern via N-demetylering, ringhydroxylering, O-metylering och O-konjugering. Den huvudsakliga fas I-reaktionen är N-demetylering. Huvudsakliga metaboliter är norketobemidon, 4'-hydroxyketobemidon och hydroxymetoxyketobemidon. Metaboliternas farmakologiska aktivitet är okänd.

Elimination

Plasmahalveringstid för ketobemidon är 2-2,5 timmar efter såväl intravenös som oral administrering. Längre halveringstider har rapporterats (cirka 3,8 timmar) vid intravenös administrering under operation (efter induktion). Detta beror troligen på förändringar i den regionala hemodynamiken, vid fortsatt administrering postoperativt minskas halveringstiden till cirka 2 timmar.

70-80% av en oral eller intravenös dos av ketobemidon återfinns i urinen som aktiv substans eller metaboliter, konjugerade metaboliter står för upp till 60% av en dos. 17% (intravenös dos) respektive 5% (oral dos) utsöndras som oförändrad substans i urinen. 10 till 37% återfinns som norketobemidon efter både oral och intravenös dosering. Mindre än 2% av en intravenös dos av ketobemidon återfinns i faeces (troligen som konjugat) vilket indikerar viss gallutsöndring.

Plasmaclearance för ketobemidon är 0,5 till 0,7 l/kg/timme efter intravenös dos.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller 5 mg ketobemidonhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt

Ketogan Novum injektionsvätska, lösning 5 mg/ml innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s är näst intill ”natriumfritt”.

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid, saltsyra till pH, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Blandbart med isotona lösningar.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Undvik direktkontakt med produkten. Stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda.

Förpackningsinformation

Ketogan Novum®
Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
5 x 1 milliliter ampull, 55:33, F, Övriga förskrivare: tandläkare