Sterilt vatten Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Spädningsvätska för parenteral användning (Klar och färglös lösning)

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor

Aktiv substans: Vatten
ATC-kod: V07AB
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-06.

Indikationer

Lösningsmedel eller spädningsvätska för beredning av pulver, koncentrat och lösningar.

Kontraindikationer

Sterilt vatten Fresenius Kabi ska inte administreras utan tillsats.

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om kontraindikationer.

Dosering

Dosering och administreringshastighet för både vuxna och barn beror på vilket läkemedel som tillsätts. Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information.

Administreringssätt

Parenteral användning.

Information om hantering av ampuller, injektionsflaskor och

påsar och anvisningar för beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering

Varningar och försiktighet

EftersomSterilt vatten Fresenius Kabi är hypotont ska detinte administreras utan tillsats eftersom det orsakar hemolys då röda blodkroppar sväller och brister.

Kompatibilitet mellan vatten för injektionsvätskor och det läkemedel som ska tillsättas måste kontrolleras innan tillsats.

Allmänna försiktighetsmått

Se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas för information om varningar och försiktighet.

Graviditet

Kategori A

Riskerna vid användning under graviditet bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Amning

Grupp II

Riskerna vid användning under amning bestäms av egenskaperna hos läkemedlen som tillsätts.

Trafik

Sterilt vatten Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Symtom vid administreringsstället såsom tromboflebit kan inträffa.

Intravenösa injektioner av Sterilt vatten Fresenius Kabi kan orsaka hemolys om det ges ensamt.

Eventuella biverkningar efter användning av Sterilt vatten Fresenius Kabi beror på vilken tillsats som används, se produktresumén för det läkemedel som skall lösas upp eller spädas.

Överdosering

Hemolys kan uppträda efter stor infusion av hypotona lösningar då vatten för injektionsvätskor använts som spädningsmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Tecken och symtom på överdosering kommer också bero på det läkemedel som tillsatts.

Behandling

Om en överdos inträffar ska administreringen avbrytas samt diuretika ges, med kontinuerlig övervakning av serumelektrolyter och korrigering av elektrolyt- och syra-basbalans.

Farmakodynamik

Sterilt vatten Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakodynamiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Farmakokinetik

Sterilt vatten Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför de farmakokinetiska egenskaperna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Prekliniska uppgifter

Sterilt vatten Fresenius Kabi är endast ett hjälpmedel för administrering av tillsatta läkemedel, varför prekliniska säkerhetsuppgifter för de använda lösningarna beror på typen av tillsatta läkemedel.

Innehåll

1 ml innehåller: 1 g vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Får endast blandas med andra läkemedel för vilka blandbarheten har dokumenterats.

Miljöpåverkan

Vatten

Miljörisk: Användning av Vatten för injektionsvätskor bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser fram till användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte blandningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hantering

Använd endast lösningen om den är klar utan synliga partiklar och behållaren är oskadad.

Alla tillsatser bör göras aseptiskt och lösningen bör noggrant blandas.

Gör lösningen isoton före parenteral administrering.

Ampullerna och injektionsflaskan i glas är endast för engångsbruk. Eventuellt kvarvarande innehåll i öppnad förpackning ska kasseras och får inte sparas för senare användning. Efter brytandet av ampullen friläggs en luerfattning som gör att en luerspruta utan nål kan kopplas direkt till ampullen. Denna design skapar ett slutet system, som är lufttätt och som inte läcker.

Injektionsflaskan i polypropylen (Octavial) är en flerdosförpackning och lösningen måste förbrukas inom 24 timmar efter det att förpackningen brutits. Den har en elastomer vars konstruktion ger ett slutet system som gör det möjligt att, med spruta eller kanyl, dra upp önskad volym flera gånger.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Sterilt vatten Fresenius Kabi
Spädningsvätska för parenteral användning Klar och färglös lösning
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
10 x 20 milliliter injektionsflaska, tillhandahålls för närvarande ej
30 x 50 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Spädningsvätska för parenteral användning Klar och färglös lösning
50 x 100 milliliter påse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
40 x 50 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
30 x 100 milliliter påse, tillhandahålls för närvarande ej
40 x 100 milliliter påse, tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor