Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Dentan® Banansmak

Meda

Sugtablett 0,25 mg (vit, rund, 9 mm, banansmak)

Tillhandahålls ej

Medel mot karies

Aktiv substans: Natriumfluorid
ATC-kod: A01AA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: Dentan 0,75 mg sugtablett 2016-06-21 och Dentan 0,25 mg sugtablett 2016-11-01.

Indikationer

Förhöjd kariesrisk, hög kariesaktivitet

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Ålder

Rek fluordos per dag (mg)

Antal tabletter á 0,25 mg

Antal tabletter á 0,75 mg

3-6 år

0,50

2

-

7-12 år

0,75

3

-

>12 år/vuxna

1,50

6

2

Pediatrisk population

Dosering till barn under 12 år skall bestämmas av tandvårdspersonal.

Administreringssätt

Fluortillförseln bör helst fördelas på flera doseringar över dagen.

Tabletterna får långsamt smälta i munnen.

För de minsta barnen bör tabletterna krossas före intag.

Varningar och försiktighet

Patienter med ärftlig fruktosintolerans bör ej ta detta läkemedel.

På grund av xylitol- och sorbitolinnehållet kan Dentan ha laxerande effekt.

Interaktioner

Inga formella interaktionsstudier har genomförts.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp IVa

-

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Magtarmkanalen

Vanliga

Sällsynta

Emaljfluoros

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta
Mycket sällsynta

Ödem i munnen

Angioödem i munhåla/svalg

Vid regelbunden användning från 6 månaders ålder under tändernas mineraliseringsperiod är förekomsten av en mycket lätt emaljfluoros vanlig (35-80 %). Denna emaljfluoros är dock i huvudsak endast iakttagbar i god belysning vid torrläggning av emaljytan. Enstaka vita opaka fläckar kan förekomma på emaljytan (1-20%). Vid användning på barn över 12 år och vuxna saknas sannolikt biverkningar.

Överdosering

Toxicitet : Letaldos för vuxen ca 5 g natriumfluorid (motsvarande 2,2 g fluor), för barn 33 mg/kg (motsvarande 15 mg fluor/kg). 2 g till vuxna gav allvarlig intoxikation. Upp till 55 mg natriumfluorid (motsvarande 25 mg fluor) till barn > 1 år innebär ej intoxikationsrisk (vilket motsvarar 100 tabletter á 0,25 mg fluor).

Symptom: Salivation, illamående, kräkningar, blodig diarré, buksmärtor, törst. Hypokalcemi. Trötthet, tremor, parestesier i extremiteter och ansikte, CNS-depressioner, tetani, ev kramper. Ytlig andning. Progressiv andningsförlamning. Chock.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumglukonat, -laktat peroralt. Vid hypokalcemi 5-10 ml kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) långsamt intravenöst i upprepade doser tills normokalcemi inträtt. Rehydrering, sörj för god diures. I svåra fall alkalisering av urinen.

Farmakodynamik

Fluor hämmar kariesaktiviteten och läker initial karies. Fluor verkar främst lokalt genom att hämma demineralisering och påskynda remineralisering av tandemalj och tandcement. Sugtabletten är salivstimulerande och höjer salivens fluorhalt. Behandling med fluor bör ges när risken för att utveckla karies är förhöjd, bl. a. vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes och fastsittande tandställning eller efter förskrivarens bedömning.

Innehåll

Dentan 0,25 mg sugtabletter: 1 sugtablett innehåller 0,55 mg natriumfluorid vilket motsvarar 0,25 mg fluor, sorbitol 150 mg, xylitol, povidon, makrogol 6000, pepparmintarom, talk och magnesiumstearat.

Dentan banansmak 0,25 mg sugtabletter: 1 sugtablett innehåller 0,55 mg natriumfluorid vilket motsvarar 0,25 mg fluor, sorbitol 152 mg, xylitol, povidon, makrogol 6000, bananarom, talk och magnesiumstearat.

Dentan 0,75 mg sugtabletter: 1 sugtablett innehåller 1,65 mg natriumfluorid vilket motsvarar 0,75 mg fluor, sorbitol 149 mg, xylitol, povidon, makrogol 6000, pepparmintarom, talk och magnesiumstearat.

Miljöpåverkan

Natriumfluorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Förpackningsinformation

Dentan®
Sugtablett 0,25 mg (vit, rund, 9 mm, märkt med NaF på ena sidan, pepparmintsmak)
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
270 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Sugtablett 0,75 mg (vit, rund, 9 mm, märkt med 3 på ena sidan och NaF på den andra sidan, pepparmintsmak)
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
270 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Dentan® Banansmak
Sugtablett 0,25 mg (vit, rund, 9 mm, banansmak)
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
270 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Natriumfluorid