Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Hydrokortison Trimb

Trimb Healthcare

Salva 10 mg/g (Vit eller gråvit salva)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

Aktiv substans: Hydrokortison
ATC-kod: D07AA02
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-01.

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av varierande genes. Anogenital pruritus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Salvan appliceras tunt morgon och kväll. När symptomen är under kontroll kan antalet applikationer i regel minskas och alterneras med mjukgörande terapi.

Varningar och försiktighet

Kontakt med ögonen skall undvikas.

Ska inte användas i öppna sår.

Liksom för alla kortikosteroider för utvärtes bruk ska försiktighet iakttas när stora kroppsytor behandlas och vid långtidsanvändning.

Barn under 2 år ska endast behandlas efter läkares ordination.

Behandlingstiden bör inte överstiga 4-6 veckor om inte patienten övervakas regelbundet av läkare.

Vid samtidig infektion ska lämpligt svampmedel eller antibiotikum administreras.

Risken för lokala biverkningar minskar om hydrokortison används utan ocklusion.

Topikala kortikosteroider är inte lämpliga för behandling av perioral dermatit, rosacea och acne vulgaris.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori A

Graviditet

Inga effekter förväntas under graviditet eftersom systemisk exponering av hydrokortison är försumbar. Hydrokortison Trimb kan användas under graviditet men långvarigt bruk och stora mängder salva ska undvikas.

Amning

Hydrokortisonutsöndras i modersmjölk men vid terapeutiska doser av Hydrokortison Trimb förväntas inga effekter på det ammad/nyfödda spädbarn. Hydrokortison Trimb kan användas under amning, men långvarigt bruk och stora mängder salva ska undvikas.

Amning

Grupp II

Hydrokortison utsöndras i modersmjölk men vid terapeutiska doser av Hydrokortison Trimb förväntas dock inga effekter på ammade/nyfödda spädbarn.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar kan förväntas uppträda hos ca 1% av patienterna. Fall av sensibilisering med hydrokortison är sällsynta men har rapporterats.

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Hud och subkutan vävnad: Irritation, kontaktdermatit.

Fall av allergisk kontaktdermatit (hydrokortison) har rapporterats.

Överdosering

Överdosering förväntas inte eftersom salvan är avsedd för utvärtes bruk. Om salvan ändå intagits av en olyckshändelse, vidtag de understödjande åtgärder som behövs.

Farmakodynamik

Hydrokortison är en grupp I-steroid med antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Hydrokortison Trimb salva är lämplig för tillstånd med torr och fjällande hud.

Farmakokinetik

Glukokortikoider har förmåga att tränga genom stratum corneum och påverka de djupare cellagren. Vanligtvis absorberas bara en ringa del av dosen, som därmed ej förväntas påverka hormonbalansen. Systemiska effekten av glukokortikoider kan uppträda vid ökad absorption, t ex vid applikation på större inflammerade hudytor eller på hud med skadat stratum corneum. Vid ocklusionsförband ökar absorptionen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 gram salva innehåller 10 mg hydrokortison.

Förteckning över hjälpämnen

Lättflytande paraffin, vitt vaselin

Blandbarhet

Ej relevant

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Hydrokortison Trimb
Salva 10 mg/g Vit eller gråvit salva
20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
50 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 gram tub, 97:10, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare