Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Nasoferm®

Nordic Drugs

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml (klar, färglös lösning)

Avsvällande nässpray

Aktiv substans: Xylometazolin
ATC-kod: R01AA07
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-21

Indikationer

Rinit och sinuit.

Kontraindikationer

Ska ej användas efter transsfenoidal hypofysektomi.

Dosering

Nässpray, lösning 0,5 mg/ml. Barn 1-10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen. Till barn under 1 år rekommenderas koksaltlösning.

Nässpray, lösning 1 mg/ml. Vuxna och barn över 10 år: 1 spraydusch i vardera näsborren vid behov 2-3 gånger dagligen.

Nasoferm bör användas högst 10 dagar i följd.

Varningar och försiktighet

Känd överkänslighet mot sympatomimetika då dessa kan ge symtom som sömnstörningar, yrsel, tremor, hjärtarytmier eller förhöjt blodtryck. Nasoferm bör användas högst 10 dagar i följd för att undvika rebound effekt samt läkemedelsinducerad rinit.

Patienter med långt QT-syndrom som behandlas med xylometazolin kan löpa ökad risk för allvarlig ventrikulär arytmi.

Interaktioner

Vid samtidig användning av tricykliska eller tetracykliska anti­depressiva kan ökad systemeffekt av xylometazolin inte uteslutas.

Graviditet

Kategori C

I betraktande av dess möjliga systemiska kärlsammandragande effekt rekommenderas, som en försiktighetsåtgärd, att inte använda Nasoferm under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Det är inte känt huruvida xylometazolin utsöndras i modersmjölk, därför skall Nasoferm som en försiktighetsåtgärd endast användas efter läkares rådgivning under amning.

Biverkningar

Organsystem

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel, huvudvärk.

Ögon

Övergående synstör­ningar.

Magtarmkanalen

Illamående.

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sveda eller lokal irritation.

Torr nässlemhinna.

Överdosering

Toxicitet: 2,5 mg p.o. till 2-3-åringar gav lindrig intoxikation. 3 gånger vuxen dos nasalt till 1 månaders barn gav måttlig intoxikation.

Symtom: Huvudvärk, yrsel, olika grader av CNS-depression ner till koma med inslag av CNS-excitation, kramper. Muskelslapphet. Bradykardi och hypotension men även takykardi och hypertension. Oregelbunden andning. Hypotermi. Perifer vasokonstriktion, kalla extremiteter.

Behandling: Om befogat kol. Övervakning av medvetandegrad, andning och cirkulation. Vid eventuella kramper diazepam. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Xylometazolin är ett sympatomimetikum som verkar på alfa-­adrenerga receptorer.

Xylometazolin har vasokonstriktorisk effekt som sätter in snabbt och varar i 6-8 timmar.

Farmakokinetik

Plasmakoncentrationen av xylometazolin hos människa efter lokal administration är lägre än detektionsgränsen.

Innehåll

1 ml innehåller: Xylometazolinhydroklorid 0,5 mg resp. 1 mg, konserveringsmedel (bensalkoniumklorid), citronsyramonohydrat, glycerol, natriumcitrat, renat vatten.

1 spraydusch (0,07 ml) av lösningen 0,5 mg/ml innehåller 35 μg xylometazolinhydroklorid. 1 spraydusch (0,14 ml) av lösningen 1 mg/ml innehåller 140 μg xylometazolin­hydroklorid.

Förpackningsinformation

Nasoferm®
Nässpray, lösning 0,5 mg/ml (klar, färglös lösning)
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Nässpray, lösning 1 mg/ml (klar, färglös lösning)
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Liknande preparat inom:

Xylometazolin