Sterilt vatten Braun

B. Braun

Spädningsvätska för parenteral användning (klar, färglös)

Tekniska hjälpmedel, vehiklar

Aktiv substans: Vatten
ATC-kod: V07AB
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014–03–27.

Indikationer

Lösningsmedel för beredning av injektionsvätskor.

Kontraindikationer

Sterilt vatten Braun ska inte administreras utan tillsats.

Det finns inga kontraindikationer för Sterilt vatten Braun i sig.

Dosering

Dosering

Sterilt vatten Braun spädningsvätska för parenteral användning används för beredning av parenterala läkemedel. Doseringen och behandlingens längd beror på det tillsatta läkemedlet.

Pediatrisk population: Doseringen beror på instruktionerna för det tillsatta läke­medlet.

Administreringssätt

Administreringssättet beror på instruktionerna för det tillsatta läkemedlet. Läke­medlet ska beredas omedelbart före användning.

Varningar och försiktighet

Sterilt vatten Braun är kraftigt hypotoniskt. Det får inte injiceras enbart, eftersom det då kan orsaka hemolys och hypotoniska elektrolytstörningar.

Observera: Den säkerhetsinformation som respektive innehavare av försäljningstillstånd tillhandahåller för det tillsatta läkemedlet bör beaktas.

Interaktioner

Inga kända interaktioner mellan Sterilt vatten Braun och andra läkemedel.

Graviditet

Kategori NA

Generellt sett kan Sterilt vatten Braun användas under graviditet.

Amning

Grupp NA

Sterilt vatten Braun kan användas under amning.

Trafik

Sterilt vatten Braun har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga kända biverkningar då produkten används enligt anvisningarna.

Överdosering

Hemolys kan förekomma efter infusion av stora volymer hypotona lösningar när sterilt vatten används som spädningsmedel.

Prekliniska uppgifter

Studier avseende reproduktionstoxicitet, gentoxicitet eller karcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

1 ml spädningsvätska för parenteral användning innehåller: vatten för injektionsvätskor 1 ml.

Blandbarhet

Tillsatser kan vara inkompatibla. Tillsatser med kända inkompatibiliteter ska inte användas.

Innan läkemedel tillsätts, kontrollera att de är lösliga och stabila i vatten vid pH-värdet för Sterilt vatten Braun.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Använd endast om lösningen är klar och färglös och om förpackningen och förslutningen är oskadad. Endast för engångsbruk. Använd lösningen omedelbart efter öppnande. Kassera förpackningen och eventuellt oanvänt innehåll efter användning.

Hållbarhet i bruten förpackning: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och ‑förhållanden före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2-8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förpackningsinformation

Sterilt vatten Braun
Spädningsvätska för parenteral användning (klar, färglös)
20 x 5 milliliter ampull, 96:40, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 10 milliliter ampull, 103:06, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 20 milliliter ampull, 129:70, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 50 milliliter flaska, 152:89, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 100 milliliter flaska, 172:50, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
20 x 20 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor