Natriumklorid Braun

B. Braun

Spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml (klar, färglös)

Isoton koksaltlösning

Aktiv substans: Natriumklorid
ATC-kod: V07AB
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-08-14

Indikationer

Lösningsmedel för beredning eller spädning av läkemedel som administreras parenteralt.

Dosering

Beror på önskad koncentration av det läkemedel som ska lösas.

Administreringssätt: Intravenös eller subkutan injektion.

Varningar och försiktighet

Natriumklorid Braun bör användas med försiktighet vid fall av hypernatremi och hyperkloremi.

Graviditet

Kategori A

Natriumklorid Braun kan användas enligt indikation.

Amning

Grupp II

Natriumklorid Braun kan användas enligt indikation.

Trafik

Produkten påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Administrering av stora mängder av lösningen kan leda till hypernatremi och hyperkloremi.

Överdosering

Symtom: Överdosering med Natriumklorid Braun kan leda till hypernatremi, hyperkloremi, hyperhydrering, hyperosmolaritet av serum och metabolisk acidos.

Behandling i nödsituation, antidoter: Administrering bör upphöra omedelbart. Administrering av diuretika och kontinuerlig monitorering av serum­elektrolyter, korrigering av störningar i elektrolyt- och syra-basbalansen.

Innehåll

100 ml lösning innehåller: Natriumklorid 0,9 g, saltsyra och vatten för injektionsvätskor. Elektrolytinnehåll: Natrium 154 mmol/l, klorid 154 mmol/l. Teoretisk osmolaritet: 308 mOsm/l. Acidimetrisk titrering: <0,3 mmol/l. pH: 4,5-7,0

Blandbarhet

Vid blandning med andra läkemedel bör möjliga inkompatibiliteter iakttas.

Innan läkemedel tillsätts, kontrollera:

 • Att de är lösliga och stabila i vatten vid pH-värdet för Natriumklorid Braun.

 • Att de är kompatibla med varandra.

 • Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förpackning med enkeldos. Kassera överblivet innehåll. När förpackningen har öppnats ska lösningen användas omedelbart. Får endast användas om lösningen är klar samt behållaren och dess förslutning inte visar tecken på skada.

  Hållbarhet i bruten förpackning: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2 - 8 ºC, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  Förpackningsinformation

  Natriumklorid Braun
  Spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml (klar, färglös)
  20 x 5 milliliter ampull, 96:40, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
  20 x 10 milliliter ampull, 103:06, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
  20 x 20 milliliter ampull, 129:70, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
  20 x 50 milliliter flaska, 152:89, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
  20 x 100 milliliter flaska, 172:50, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
  20 x 10 milliliter ampull, tillhandahålls för närvarande ej
  20 x 10 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  20 x 20 milliliter ampull (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  20 x 20 milliliter flaska, tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Lösningar, spädningsvätskor och spolvätskor