Zovirax®

GlaxoSmithKline

Tablett 400 mg (vit, sköldformad, bikonvex, märkt GXCM1)

Antiviralt medel

Aktiv substans: Aciklovir
ATC-kod: J05AB01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-06-03.

Indikationer

Till patienter med normalt immunförsvar

Behandling av svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes simplex-virus.

Suppressiv långtidsbehandling av utvalda fall av svåra, frekvent recidiverande mukokutana genitala herpes simplex-infektioner.

Behandling av vattkoppor hos barn och vuxna, som anses riskutsatta t ex på grund av annan underliggande sjukdom.

Behandling av herpes zoster där ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras.

Till patienter med nedsatt immunförsvar

Behandling av svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes simplex-virus, med undantag av neonatal HSV och allvarliga HSV-infektioner hos barn med nedsatt immunförsvar.

Profylax mot herpes simplex-infektioner hos patienter med starkt nedsatt immunförsvar.

(För behandling av varicella/zoster-infektioner hos dessa patienter bör intravenös behandling med aciklovir övervägas).

Som uppföljande peroral profylax till aciklovir givet parenteralt i hög dos mot cytomegalovirusrelaterad (CMV) sjukdom till benmärgstransplanterade (BMT) patienter.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aciklovir, valaciklovir eller mot något hjälpämne.

Dosering

Patienter med normalt immunförsvar

Behandling av svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes simplex-virus

Den första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst redan i prodromalstadiet eller då lesioner börjar uppträda. Vuxna och barn > 2 år: 200 mg 5 gånger dagligen. Barn 3 mån-2 år: 100 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen bör fortgå 5-10 dagar beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Suppressiv långtidsbehandling av utvalda fall av svåra, frekvent recidiverande mukokutana genitala herpes simplex-infektioner

Vuxna: 400 mg 2 gånger dagligen. Dygnsdosen kan delas upp på flera doseringstillfällen. Lägre doser kan ibland vara tillräckliga. Uppehåll i behandlingen bör göras med 6-12 månaders mellanrum för observation av eventuella förändringar i sjukdomens spontanförlopp.

Behandling av vattkoppor hos barn och vuxna, som anses riskutsatta t ex på grund av annan underliggande sjukdom

Behandlingen skall insättas inom 24 timmar från exantemdebut. Vuxna och barn > 12 år: 800 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen bör fortgå i 7 dagar. Barn 2-12 år: 20 mg/kg kroppsvikt (dock ej överstigande 800 mg) 4 gånger dagligen. Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen bör fortgå i 5 dagar. Till patienter med starkt nedsatt immunförsvar (t ex efter benmärgstransplantation) eller med nedsatt gastrointestinal absorption bör intravenös behandling övervägas.

Behandling av herpes zoster där ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras

Behandlingen bör sättas in tidigt, inom 72 timmar från den första blåsans uppträdande.

Vuxna: 800 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen bör fortgå minst 7 dagar. Till patienter med starkt nedsatt immunförsvar (t ex efter benmärgstransplantation) och nedsatt gastrointestinal absorption bör intravenös behandling övervägas.

Dosering till patienter med nedsatt njurfunktion och äldre

Försiktighet rekommenderas vid dosering till patienter med nedsatt njurfunktion och till äldre p g a risken för nedsatt njurfunktion (se Dosering vid nedsatt njurfunktion).

Adekvat hydrering ska upprätthållas.

Patienter med nedsatt immunförsvar

Behandling av svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes simplex-virus med undantag av neonatal HSV och allvarliga HSV-infektioner hos barn med nedsatt immunförsvar.

Den första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst redan i prodromalstadiet eller då lesioner börjar uppträda. Vuxna: 200 mg 5 gånger dagligen. Behandlingen bör fortgå 5-10 dagar beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Profylax mot herpes simplex-infektioner till patienter med starkt nedsatt immunförsvar

Vuxna och barn > 2 år: 200 mg 4 gånger dagligen. Barn 3 mån-2 år: 100 mg 4 gånger dagligen. Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet. Till vuxna med mycket starkt nedsatt immunförsvar, t ex direkt efter benmärgstransplantation, kan dosen ökas till 400 mg 4 gånger dagligen.


Uppföljande peroral profylax till intravenös aciklovirbehandling i hög dos mot cytomegalovirusinfektion (CMV) hos benmärgstransplanterade (BMT) patienter.

Vuxna och barn > 12 år: 800 mg var 6:e timme, d v s 4 gånger dagligen. Terapin bör normalt föregås av en månads intravenös behandling. Behandlingstiden bör uppgå till 6 månader. Barn 2-12 år: Begränsade data tyder på att vuxendos kan användas.

Dosering till patienter med nedsatt njurfunktion och äldre

Försiktighet rekommenderas vid dosering till patienter med nedsatt njurfunktion och till äldre p g a risken för nedsatt njurfunktion (se Dosering vid nedsatt njurfunktion).

Adekvat hydrering ska upprätthållas.

Doseringstabell:

Patienter med normalt immunförsvar

Svåra herpes simplex-infektioner i hud och slemhinnor

Behandlingstid 5-10 dagar

Vuxna och barn>2 år

200 mg×5

Barn 3 mån-2 år

100 mg×5

Suppression av recidiverande genitala herpes simplex-infektioner

Behandlingstid 6-12 månader

Vuxna

400mgx2

Vattkoppor.

Behandlingstid 7 dagar för vuxna, 5 dagar för barn.

Vuxna:

800 mg×5

Barn 2-12 år:

20 mg/kg×4 (max 800 mg×4)

Herpes zoster.

Behandlingstid 7 dagar.

Vuxna

800 mg×5


Patienter med nedsatt immunförsvar

Svåra herpes simplex-infektioner i hud och slemhinnor.

Behandlingstid 5-10 dagar.

Vuxna 200 mg×5

Profylax mot herpes simplex-infektioner.

Vid mycket starkt nedsatt immunförsvar kan dosen ökas till

Vuxna och barn >2 år

200 mgx4

400 mgx4

Barn 3 mån-2 år

100 mgx4

Uppföljande peroral profylax till intravenös aciklovirbehandling mot CMV-infektion hos BMT-patienter.

Vuxna och barn >12 år

800 mgx4

Barn <12år

Se Doseringstexten


Patienter med nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas vid dosering till patienter med nedsatt njurfunktion. Adekvat hydrering ska upprätthållas.

Dosjustering enligt nedanstående tabell rekommenderas:

Kreatinin-clearance ml/min

(normalvärde 60-120)

Dosering vid nedsatt njurfunktion

10-25 ml/min

Vattkoppsinfektion:

800 mg eller 20 mg/kg kroppsvikt 3 gånger/dygn

Herpes zoster-infektion: 800 mg 3 gånger/dygn

CMV-infektion hos BMT-patienter:

800 mg 3 gånger/dygn

< 10 ml/min

Herpes simplex-infektion: 200 mg 2 gånger/dygn

Vattkoppsinfektion: 800 mg eller 20 mg/kg kroppsvikt 2 gånger/dygn

Herpes zoster-infektion: 800 mg 2 gånger/dygn

CMV-infektion hos BMT-patienter: 800 mg 2 gånger/dygn

Varningar och försiktighet

Aciklovir elimineras genom njurclearance, därför måste dosen justeras hos patienter med nedsatt njurfunktion (se Dosering). Det är troligt att äldre patienter har nedsatt njurfunktion och därför ska behovet av dosjustering övervägas i denna patientgrupp. Hos både äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion finns en ökad risk för att utveckla neurologiska och psykiska biverkningar, därför ska dessa patientgrupper övervakas noga med avseende på dessa biverkningar. I de fall som rapporterats, var dessa reaktioner i allmänhet reversibla vid upphörande av behandlingen (se Biverkningar).

Allvarliga neurologiska och psykiska reaktioner har också rapporterats när aciklovir använts samtidigt med psykoaktiva läkemedel och det är därför viktigt att dosrekommendation följs. Dosminskning eller utsättning av Zovirax bör övervägas vid utveckling av neurologisk eller psykisk reaktion under behandling.

Långvarig eller upprepad behandling med aciklovir till patienter med nedsatt immunförsvar kan resultera i ett urval av virusstammar med minskad känslighet och som därmed inte svarar på fortsatt behandling med aciklovir (se Farmakodynamik).

Adekvat hydrering av patienterna bör upprätthållas, särskilt vid behandling med höga doser.

Risken för nedsatt njurfunktion ökar vid användning av andra nefrotoxiska läkemedel.

Zovirax 200 mg tabletter innehåller laktos. Patienter med som lider av något av följande sällsynta ärftliga tillstånd ska ej använda detta läkemedel: galaktosintolerans, laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption

Interaktioner

Effekter av andra läkemedel på aciklovir:

Inga kliniska signifikanta interaktioner har identifierats.

Aciklovir elimineras primärt oförändrat i urinen via aktiv renal tubulär sekretion. Andra läkemedel som administreras samtidigt som aciklovir och som tävlar om denna eliminerings mekanism kan orsaka ökad plasmakoncentration av aciklovir.

Probenecid och cimetidin ökar AUC av aciklovir genom denna mekanism och minskar renalt clearance av aciklovir.

Vid samtidig behandling med aciklovir och mykofenolatmofetil, ett immunosuppresivt medel som används av patienter som genomgått transplantation, ses liknande ökning i plasma AUC av såväl aciklovir som den glukuroniderade (icke aktiva) metaboliten av mykofenolatmofetil. Dosjustering är dock inte nödvändigt eftersom aciklovir har ett brett terapeutiskt fönster.

Effekter av aciklovir på andra läkemedel

Litium: En fallrapport hävdar att aciklovir givet intravenöst i hög dos (10 mg/kg 3 gånger dagligen) kan öka litiumkoncentrationen i serum fyrfaldigt. Kombinationen kan kräva dosanpassning.

Teofyllin: Experimentella studier på fem manliga försökspersoner visar att samtidig behandling med aciklovir ökar AUC av teofyllin givet oralt med ca 50%. Vid samtidig behandling med aciklovir rekommenderas koncentrationsbestämning i plasma.

Graviditet

Kategori B:3

Det finns måttlig klinisk erfarenhet från gravida. Användning av aciklovir under graviditet ska endast övervägas om de potentiella fördelarna överväger eventuella okända risker.


I sedvanliga djurförsök påvisades inga embryotoxiska eller teratogena effekter efter systemisk tillförsel av aciklovir (se Prekliniska uppgifter). I prospektiva studier av ca 550 kvinnor som exponerats systemiskt för aciklovir under graviditetens första trimester har ingen ökad förekomst av ogynnsam fosterpåverkan påvisats.

I en registerstudie av gravida som gjordes efter marknadsgodkännandet av Zovirax ingick dokumenterade utfall av kvinnor som exponerats för någon formulering av aciklovir under graviditet. Data från registerstudien visar inte på någon ökning av missbildningar hos de foster som exponerats för aciklovir under graviditeten jämfört med den allmänna populationen.

Amning

Grupp IVb

Aciklovir passerar över i modersmjölk. Efter perorala doser på 200 mg 5 gånger dagligen har koncentrationer i bröstmjölk påvisats som varit 0,6 till 4,1 gånger motsvarande plasmanivåer. Med dessa nivåer finns risk för att barnet kan komma att exponeras för aciklovirkoncentrationer upp till 0,3 mg/kg/dygn. Försiktighet rekommenderas därför om aciklovir ska administreras till en ammande kvinna.

Trafik

Patientens kliniska status samt biverkningsprofilen för aciklovir ska tas i beaktande när patientens förmåga att framföra fordon eller använda maskiner bedöms.

Inga studier har utförts med Zovirax vad gäller påverkan på förmågan att köra bil eller handha maskiner. Dessutom kan eventuellt skadliga effekter på sådana aktiviteter inte förutspås utifrån den aktiva substansens farmakologi. Biverkningar som trötthet och yrsel finns rapporterat vilket bör beaktas eftersom detta kan påverkan förmågan att köra bil eller handha maskiner.

Biverkningar

De frekvenser som biverkningarna nedan är presenterade inom är uppskattningar. För de flesta biverkningar fanns inte lämpliga data för att kunna uppskatta frekvensen tillgängliga. Dessutom kan frekvensen för biverkningarna variera beroende på indikation.

Följande konvention har används för att klassificera biverkningarna med avseende på frekvens: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000).

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta: Anemi, neutropeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Sällsynta: Anafylaxi

Psykiska störningar

Mycket sällsynta: Agitation, konfusion, hallucinationer, psykotiska symtom

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Huvudvärk, yrsel

Mycket sällsynta: Tremor, ataxi, dysartri, konvulsioner, somnolens, encefalopati, koma

Biverkningarna uppräknade under ”Psykiska störningar” och ”Centrala och perifera nervsystemet” är reversibla och föreligger vanligtvis hos patienter med nedsatt njurfunktion när dosen överskrider den rekommenderade eller hos patienter med andra predisponerande faktorer (se Varningar och försiktighet).

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta:  Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor

Lever och gallvägar

Sällsynta: Övergående stegring av serumbilirubin och leverenzymvärden

Mycket sällsynta: Hepatit, gulsot 

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Pruritus, hudutslag (inklusive fotosensitivitet)

Mindre vanliga: Urtikaria, ökat diffust håravfall.

Sällsynta: Angioödem

När det gäller det ökade diffusa håravfallet, en biverkan som har förknippats med en mängd olika sjukdomsförlopp och läkemedel, har inte något kausalsamband med behandlingen med aciklovir kunnat fastställas.

Njurar och urinvägar

Sällsynta: Ökning av serumurea och serumkreatinin

Mycket sällsynta: Akut njursvikt, njursmärta (som kan vara förknippad med njursvikt)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Trötthet, feber

Överdosering

Toxicitet: Aciklovir absorberas endast delvis i magtarmkanalen. Patienter som har fått i sig en överdos upp till 20 g aciklovir, som engångsdos, har vanligen inte fått någon toxisk effekt. 2 - 2,4 g till 3½-åring samt 20 g till 15-åring gav efter ventrikeltömning ej några symtom, medan 20 g till vuxen gav lindrig intoxikation.

Upprepad oavsiktlig överdosering av oral aciklovir under flera dagar har sammankopplats med biverkningar från magtarmkanalen (såsom illamående och kräkningar) och neurologiska biverkningar (huvudvärk och förvirring).


Symtom: Illamående, kräkningar. Njurpåverkan, eventuellt leverpåverkan. Tremor, letargi, agitation. Neurologiska biverkningar som yrsel, desorientering, hallucinationer, somnolens, kramper och koma främst vid höga intravenösa doser. Överdosering av intravenöst aciklovir har gett upphov till förhöjda nivåer av serumkreatinin, blodurea och påföljande njursvikt.

Behandling: Patienten skall noggrant observeras efter tecken på toxicitet. Om befogat ventrikeltömning, kol. Sörj för god diures. Symtomatisk terapi. Substansen är dialyserbar och hemodialys ökar kraftigt avlägsnandet av aciklovir från blodet och kan därför övervägas som ett alternativ vid symtomatisk överdosering.

Farmakodynamik

Aciklovir är en acyklisk nukleosid. In vitro har substansen efter bioaktivering en specifik antiviral effekt mot herpes simplex I och II samt varicella zoster virus. Vid peroral behandling av vattkoppor med Zovirax har förkortad sjukdomsduration, minskad utbredning och intensitet av hudlesioner samt reducerad klåda kunnat påvisas. Toxiciteten gentemot icke herpesinfekterade däggdjursceller är låg. Aciklovir aktiveras enzymatiskt inne i virusinfekterade celler av herpesspecifikt tymidinkinas. Detta virusenzym omvandlar initialt aciklovir till aciklovirmonofosfat, varefter cellens egna enzymer medierar ytterligare fosforylering, via difosfatet, till aciklovirtrifosfat. Det sistnämnda tävlar med deoxyguanosintrifosfat som substrat för viralt DNA-polymeras och resulterar i terminering av den virala DNA-kedjan. Därmed upphör virusreplikationen. Genom denna process anrikas aciklovir och dess fosfater i virusinfekterade celler. Normala cellulära processer i icke infekterade celler påverkas endast i obetydlig utsträckning. Genom att avbryta virusreplikationen kuperar aciklovir akuta herpesvirusinfektioner. Etablerad latens i ganglier elimineras inte, vilket innebär att aciklovir ej förhindrar eventuella framtida recidiv.

Farmakokinetik

Aciklovir absorberas ofullständigt från gastrointestinalkanalen. Absorptionen är icke-linjär och sjunker med stigande doser. Av en dos om 200 mg absorberas ca 20%, medan av doser om 400 mg och 800 mg absorberas ca 13 respektive 9%. Vid upprepad administrering av aciklovir var 4:e timme erhålles följande genomsnittliga jämviktskoncentrationer i plasma:

Dos var 4:e timme

Plasmakoncentration mikromol/l(min.-max.)

200 mg

1,6-3,0

400 mg

2,8-5,4

800 mg

3,5-6,9

Maximal plasmakoncentration uppnås 60-90 minuter efter administrering.

Proteinbindningsgraden i plasma är 9-33%. Halten av aciklovir i cerebrospinalvätskan uppgår till cirka 50% av plasmakoncentrationen. Den biologiska halveringstiden i plasma uppgår till cirka 3 timmar, men individuella variationer förekommer. Den biologiska halveringstiden i plasma hos neonataler var ca 4 timmar. Hos anuriska patienter är halveringstiden förlängd till ca 18 timmar. Hos patienter med normal njurfunktion kan totalt cirka 85% av given dos återfinnas i urinen inom 48 timmar, varvid 9-14% utgöres av den terapeutiskt inaktiva metaboliten 9-karboxymetoximetylguanin. Eftersom den renala utsöndringen av aciklovir överstiger kreatinin-clearance sker sannolikt eliminationen både via glomerulär filtrering och tubulär sekretion. Aciklovir synes i viss utsträckning vara dialyserbart (hemodialys), men detta har endast studerats vid låga plasmakoncentrationer.

Pediatrisk population

Hos neonatala (0-3 månader) som behandlats med 10 mg/kg givet som en timmes infusion var åttonde timme var Cssmax 61,2 mikromolar (13,8 mikrogram/ml) och Cssmin 10,1 mikromolar (2,3 mikrogram/ml). I en grupp av neonatala behandlade med 15 mg/kg var åttonde timme uppvisades en ungefärlig dosproportionell ökning, med ett Cmax på 83,5 mikromolar (18,8 mikrogram/ml) och ett Cmin på 14,1 mikromolar (3,2 mikrogram/ml).

Prekliniska uppgifter

Subkutan administrering av aciklovir i internationellt accepterade studier visade inte på någon embryotoxicitet eller teratogenicitet i råtta eller kanin. I en studie på råtta med okonventionellt upplägg sågs fosterpåverkan, dock endast vid så höga subkutana doser att modertoxicitet orsakades.

Innehåll

1 tablett innehåller: Aciklovir 200 mg respektive 400 mg, laktosmonohydrat 214 mg (endast 200 mg tabletter), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat och povidon.

Miljöpåverkan

Aciklovir

Miljörisk: Användning av aciklovir har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Aciklovir är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Aciklovir har låg potential att bioackumuleras.

Förpackningsinformation

Zovirax®
Tablett 200 mg vit, rund, bikonvex, 10 x 10 mm utan skåra, märkt GXCL3
25 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
100 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
Tablett 400 mg (vit, sköldformad, bikonvex, märkt GXCM1)
56 tablett(er) blister, 274:70, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Liknande preparat inom:

Aciklovir