Nitroglycerin BioPhausia

BioPhausia

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml (Lösning i injektionsflaska)

Kärlvidgande medel, snabbverkande

Aktiv substans: Glyceryltrinitrat
ATC-kod: C01DA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-19

Indikationer

Tillstånd med myokardischemi. Hjärtsvikt, speciellt vänsterkammarsvikt med förhöjda fyllnadstryck. Blodtrycksreglering dels vid akut hypertension, dels för kontrollerad hypotension vid operationer.

Kontraindikationer

Samtidig behandling med preparat innehållande sildenafil. Konstriktiv perikardit och perikardiell tamponad.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Doseringen och behandlingstiden är individuell och skall styras av det kliniska svaret, artärblodtryck och vid behov invasivt uppmätta fyllnadstryck.

Nitroglycerin BioPhausia ges som intravenös infusion.

Vuxna: Initial infusionshastighet är 0,2-0,5 mikrogram/kg/minut, vid kontrollerad hypotension eventuellt högre, varefter doseringen är individuell och baseras på kontinuerlig kontroll av blodtryck och puls. Avvakta alltid puls- och blodtryckssvar i cirka 5 minuter före nästa dosökning. Om blodtryck och hjärtfrekvens är stabila efter 5 minuter ökas infusionshastigheten var 5:e minut tills klinisk effekt uppnås eller biverkan uppträder, eller tills blodtrycket sjunkit cirka 10-15%. Infusionsdoser överstigande 2,5 mikrogram/kg/minut krävs sällan vid angina pectoris eller hjärtsvikt och för kontrollerad hypotension krävs sällan mer än 10 mikrogram/kg/minut. Efter tillförsel av höga doser och lång infusionstid finns risk för reboundfenomen (d v s ett snabbt återkommande av de initiala symtomen, t ex smärta) framför allt i koronarcirkulationen. Följande samband för infusionsdosen gäller om 25 mg nitroglycerin, motsvarande 5 ml Nitroglycerin BioPhausia infusionskoncentrat, spädes i 125 ml infusionsvätska till en totalvolym på 130 ml:

Dos

mikrogram/kg/minut

Infusionshastighet

ml/kg/timme

0,2

0,06

0,5

0,16

2,5

0,78

10

3,12

Utsättande av preparatet bör ske successivt.

Hantering

Administreras med hjälp av volympump. Nitroglycerin adsorberas till plastmaterial av t ex PVC, men ej till polyeten (PE) varför glasflaska eller PE-påse samt slangar av PE bör användas. Slangar av andra plastmaterial skall invändigt vara belagda med PE för att förhindra risk för materialbrott.

Varningar och försiktighet

Hypotension med eller utan andra chocktecken. Cerebrovaskulär sjukdom. Förhöjt intrakraniellt tryck. Aortastenos, mitralisstenos och hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati. Anemi. Hypoxemi. Hypotyreoidism.

Nitroglycerin BioPhausia innehåller 490 mg etanol per 1 ml.

Detta kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism. Det ska också uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Intag av sildenafil är kontraindicerat under behandling med nitroglycerinpreparat, eftersom det kan leda till kraftiga blodtrycksfall, ischemi och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan.

Mycket höga infusionsdoser med glyceryltrinitrat kan förkorta heparininducerad förlängning av APT-tiden. Korrigering av heparindosen kan behövas. Vid vanligen använda doser av glyceryltrinitrat förefaller interaktionen sakna betydelse.

Den hypotensiva effekten av nitroglycerin kan förstärkas av vasodilaterande medel och andra läkemedel med hypotensiv verkan.

Nitroglycerin ökar det hepatiska blodflödet, vilket kan öka clearance för läkemedel med hög hepatisk clearance såsom alteplas, och därmed minska plasmakoncentrationen för detta läkemedel.

Graviditet

Kategori B:2

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga.

Amning

Grupp IVa

Uppgift saknas om nitroglycerin passerar över i modersmjölk.

Trafik

Då yrsel kan förekomma vid behandling med Nitroglycerin BioPhausia bör detta beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning eller vid användning av maskiner.

Biverkningar

Flertalet av biverkningarna är farmakologiskt medierade och dosberoende. Huvudvärk är vanligast, kan förekomma hos upp till 50% av patienterna, och hänför sig till preparatets vasodilaterande effekt.

Vanlig

(>1/100, <1/10)

Centrala och perifera nervsystemet: Huvudvärk, yrsel

Hjärtat: Takykardi

Blodkärl: Hypotoni, flush

Mindre vanliga

(>1/1000, <1/100)

Magtarmkanalen: Illamående

Sällsynt

(>1/10000, <1/1000)

Centrala och perifera nervsystemet: Svimning

Blodet och lymfsystemet: Methemoglobinemi

Blodtryckssänkningen kan leda till reflektorisk takykardi, yrsel och svimning. Vid långvarig infusion med hög dos kan methemoglobinemi uppstå.

Överdosering

Toxicitet: Stora individuella variationer. Toxiska effekten potentieras av alkohol. Tillvänjning och toleransökning förekommer.

1-1,5 mg till 2½-åring gav inga symtom. 1,25 mg till 4½-åring gav lindrig intoxikation. 25 respektive 60 mg till vuxna gav lindrig till måttlig medan 24 mg (troligen sublingualt) till vuxen gav allvarlig intoxikation.

Symtom: Pulserande huvudvärk. Excitation, hudrodnad, kallsvett, kräkning, yrsel, synkope, takykardi, palpitationer och blodtrycksfall. Mycket stora doser kan ge methemoglobinemi (mycket ovanligt).

Behandling: Om befogat kol. Vid blodtrycksfall i.v. vätsketillförsel i första hand. (Vid cyanos till följd av methemoglobinemi metyltionin 1-2 mg/kg långsamt i.v.). Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Den verksamma substansen nitroglycerin (glyceryltrinitrat) är mycket lipofil och därmed svårlöslig i vatten. Nitroglycerin är mer potent än andra nitroföreningar.

Känsligheten för nitroglycerin är mycket individuell och effekten är beroende av dosen. Effekten av intravenöst tillfört nitroglycerin inträder snabbt, med maximal hemodynamisk effekt inom 1,5-2 minuter och är lättstyrbar pga substansens korta halveringstid. Nitroglycerin BioPhausia används därför vid akut behandling.

Nitroglycerin ger en dosberoende relaxation av glatt muskulatur, något mera uttalad på den venösa än på den arteriella sidan av kärlbädden. Behandlingseffekten är beroende av dosen och den individuella känsligheten. Verkan antas ske via en ökning av den intracellulära produktionen av cykliskt guanylmonofosfat (cGMP) i den glatta muskelcellen. Kapacitanskärlens dilatering ger ett sänkt fyllnadstryck i vänster kammare (reduktion av preload) pga minskat venöst återflöde till hjärtat, samtidigt som en sänkt kärltonus på den arteriella sidan av kärlbädden minskar flödesmotståndet (reduktion av afterload) och reducerar därmed hjärtmuskelns syrebehov. Nitroglycerin kan också ha en direkt dilaterande effekt på koronarkärlen. Effekten avklingar snabbt vid infusionens avslutande. Risk för toleransutveckling föreligger vid kontinuerlig tillförsel av nitroglycerin och kan utvecklas inom loppet av timmar. Utvecklingen av tolerans är individuell och dosen kan sålunda behöva justeras för att avsedda hemodynamiska och kliniska effekter skall erhållas.

Farmakokinetik

Plasmakoncentrationen visar stora intra- och interindividuella variationer. Nitroglycerin har en hög vävnadsdistribution och den skenbara distributionsvolymen (Vd) är omkring 200 liter hos vuxna män. Nitroglycerin tas upp i såväl erytrocyter som kärlväggar. Endast cirka 1% av nitroglycerinet finns i plasma.

Substansen har ett högt och varierande plasmaclearance, 10-50 liter/min, vilket talar för att det föreligger en betydande grad av extrahepatisk metabolism. Nitroglycerin metaboliseras till glyceryldi- och mononitrater med lägre aktivitet. Halveringstiden för nitroglycerin är 1-4 minuter. Metoboliterna har emellertid cirka 20 gånger längre halveringstid än nitroglycerin och deras betydelse för effekten är oklar.

Metaboliterna utsöndras i urinen.

Innehåll

1 ml innehåller 5 mg glyceryltrinitrat, 490 mg etanol, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Nitroglycerin BioPhausia infusionskoncentrat spädes i 5% glukos eller fysiologisk koksaltlösning omedelbart före användandet. Andra läkemedel skall ej tillsättas lösningen.

Miljöpåverkan

Glyceryltrinitrat

Miljörisk: Användning av glyceryltrinitrat har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Glyceryltrinitrat bryts ned i miljön.

Bioackumulering: Glyceryltrinitrat har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Färdigberedd infusionslösning bör av mikrobiologiska skäl användas omedelbart, dock senast inom 12 timmar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Nitroglycerin BioPhausia
Koncentrat till infusionsvätska, lösning 5 mg/ml Lösning i injektionsflaska
5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
10 x 5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
10 x 10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Glyceryltrinitrat