Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Fludent® Mint

Teva

Sugtablett 0,5 mg (vita, 9 mm, märkta med NaF resp 2, pepparmintsmak)

Medel mot karies

Aktiv substans: Natriumfluorid
ATC-kod: A01AA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-04-29.

Indikationer

Förhöjd kariesrisk. Hög kariesaktivitet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Ålder

Rek. fluordos per dag (mg)

Antal tabl. à 0,25 mg

3-6 år

0,50

2

7-12 år

0,75

3

>12 år/vuxna

1,50

6

Fluortillförseln bör helst fördelas på flera doseringar över dagen.

Tabletterna får långsamt smälta i munnen.

För de minsta barnen bör tabletterna krossas före intag.

Behandlingskontroll

För att reducera risken för emaljfluoros bör det totala intaget av fluor i dricksvatten, tandkräm, fluorsugtabletter och -tuggummi hos barn i åldern 0-6 år inte överstiga 0,75 mg per dygn. Hos barn i åldern 7-12 år bör det totala intaget inte överstiga 1,0 mg.

För ytterligare information hänvisas till SOSFS 1991:4. (Socialstyrelsens allmänna råd om användning av fluorider för odontologiskt bruk).

Varningar och försiktighet

Egenvård med speciella fluorpreparat är ej aktuell för barn under 12 år.

Fludent Citron innehåller sorbitol. Patienter med fruktosintolerans, en sällsynt ärftlig sjukdom, bör inte ta detta läkemedel.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp I

Inga förväntade effekter på det ammande barnet.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Hos barn i åldern 0-12 år kan samtidig tillförsel av fluor i tandkräm, tabletter och tuggummi ge upphov till lätt emaljfluoros med obetydliga vita fläckar på kindtänderna.

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Emaljfluoros.

Mycket sällsynta
(<1/10 000)

I mycket sällsynta fall har angioödem i munhåla/svalg rapporterats efter munsköljning med natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Rapportering av biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Toxicitet

Letal dos av natriumfluorid för vuxen är ca 5 g (motsv. 2,2 g fluor) och för barn 33 mg/kg (motsv. 15 mg fluor/kg). 2 g till vuxna gav allvarlig intoxikation. Upp till 110 mg natriumfluorid (motsv. 50 mg fluor) till barn >1 år innebär ej intoxikationsrisk (vilket motsv. 200 tabletter à 0,25 mg fluor).

Symtom

Salivation, illamående, kräkningar, blodig diarré, buksmärtor, törst. Hypokalcemi. Trötthet, tremor, parestesier i extremiteter och ansikte, CNS-depression, tetani, ev kramper. Ytlig andning. Progressiv andningsförlamning. Chock.

Behandling

Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumglukonat, kalciumlaktat p.o., 5-10 ml kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) långsamt i.v. i upprepade doser tills normokalcemi inträtt. Rehydrering, sörj för god diures. I svåra fall alkalisering av urinen.

Farmakodynamik

Fluor hämmar kariesaktiviteten och läker initial karies. Fluor verkar främst lokalt genom att hämma demineralisering och påskynda remineralisering av tandemalj och tandcement. Sugtabletten är salivstimulerande och höjer salivens fluorhalt. Behandling med fluor bör ges när risken att utveckla karies är förhöjd, bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes och fastsittande tandställning eller efter förskrivarens bedömning.

Innehåll

En sugtablett innehåller: Natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor.

Hjälpämne: Sorbitol 150,6 mg

Xylitol, sorbitol, makrogol, talk, povidon, citronarom och magnesiumstearat.

Miljöpåverkan

Natriumfluorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Fludent® Banan
Sugtablett 0,25 mg (vita, 9 mm, märkta NaF på ena sidan, banansmak)
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
200 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
270 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
540 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Fludent Citron
Sugtablett 0,25 mg Vit till benvit, rund tablett märkt ”NaF” på ena sidan. Citronsmak.
200 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Fludent Hallon
Sugtablett 0,25 mg Vit till ljusröd, rund tablett, märkt "NaF" på ena sidan/Hallonsmak
200 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Fludent® Lakrits
Sugtablett 0,25 mg (vita till benvita, runda, märkta NaF på ena sidan och på andra sidan utan märkning)
200 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare

Fludent® Mint
Sugtablett 0,25 mg (vita, 9 mm, märkta NaF på ena sidan, pepparmintsmak)
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
200 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
540 styck burk, 114:28, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
270 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Sugtablett 0,5 mg (vita, 9 mm, märkta med NaF resp 2, pepparmintsmak)
200 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
270 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Sugtablett 0,75 mg (vita, 9 mm, märkta med NaF resp 3, pepparmintsmak)
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
200 styck burk, 71:01, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
270 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Natriumfluorid