Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Mildison Lipid

Karo Pharma

Kräm 1 % (vit)

Mild glukokortikoid (grupp I)

Aktiv substans: Hydrokortison
ATC-kod: D07AA02
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-23

Indikationer

Akuta och kroniska eksem av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt innehåll. Vid infektioner förorsakade av bakterier, patogena svampar eller parasiter skall lokala glukokortikoider användas endast om samtidig kausal terapi ges.

Dosering

Appliceras tunt två gånger om dagen. Efter den första förbättringen kan doseringen minskas till 1 gång om dagen eller 2-3 gånger i veckan och alterneras med annan mjukgörande terapi.

Varningar och försiktighet

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Undvik kontakt med konjunktivan.

Bör inte användas i öppna sår.

Vid långtidsbehandling av svåra eksem på stora kroppsytor på små barn bör risken för systemeffekt beaktas.

Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.

Mildison Lipid innehåller bensylalkohol som kan orsaka allergiska reaktioner och mild lokal irritation, cetostearylalkohol som kan ge lokal hudreaktion (t ex kontakteksem) och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Interaktioner

Inga kända

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp II

Hydrokortison passerar över i modersmjölken men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Ej relevant

Biverkningar

Mindre vanliga

≥1/1000, <1/100

Sällsynta

≥1/10 000, <1/1000

Mycket sällsynta

<1/10 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Ögon

Dimsyn*

Hud och subkutan vävnad

Hudirritation, kontaktdermatit

Atrofi (ofta irreversibel med förtunning av epidermis), telangiektasi, purpurea, striae, pustulös akne, perioral dermatit, rebound-effekt, pigmentförändringar, dermatit och eksem.

Endokrina systemet

Binjurebarkshämning

Se avsnitt varningar och försiktighet

Överdosering

-

Farmakodynamik

Mildison Lipid kräm har en inflammationshämmande och klådstillande effekt.

Efter applikation ligger hydrokortison som ett depot i epidermis, huvudsakligen i stratum corneum. Penetrationsdjupet ökas vid ocklusion.

Krämbasen i Mildison Lipid kräm är en olja i vatten emulsion med hög koncentration fett.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 g kräm innehåller:

Hydrokortison 10 mg

Hjälpämnen: Cetostearylalkohol, makrogol 25 cetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, propylparahydroxibensoat (E216), bensylalkohol, vattenfritt natriumcitrat, vattenfri citronsyra, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda anvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Mildison Lipid
Kräm 1 % vit
30 gram tub, receptfri, 55:89, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 gram tub, 99:14, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
15 gram tub, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej