Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Atrovent®

Boehringer Ingelheim

Lösning för nebulisator i endosbehållare 0,25 mg/ml (klar och färglös lösning)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans: Ipratropium
ATC-kod: R03BB01
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-20.

Indikationer

Underhållsbehandling av reversibel bronksammandragning hos patienter med samtidig kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Bronkialastma.

Atrovent lösning för nebulisator är avsett för vuxna och barn.

Kontraindikationer

Atrovent är kontraindicerat vid överkänslighet mot:

  • ipratropiumbromid eller mot något hjälpämne.

  • atropin eller liknande substanser, t ex hyoscyamin eller skopolamin.

Dosering

Doseringen bör anpassas efter varje individs behov. Den rekommenderade dygnsdosen bör inte överskridas vid vare sig akut eller underhållsbehandling.

Följande doser rekommenderas vid behandling av vuxna (inklusive äldre) samt ungdomar över 12 år:

Underhållsbehandling

Lösning för nebulisator 0,25 mg/ml:

0,5 mg vattenfri ipratropiumbromid (2 ml) 3-4 gånger dagligen.

Lösning för nebulisator 0,5 mg/ml:

0,5 mg vattenfri ipratropiumbromid (1 ml) 3-4 gånger dagligen.

Akutbehandling

Lösning för nebulisator 0,25 mg/ml:

0,5 mg vattenfri ipratropiumbromid (2 ml).

Lösning för nebulisator 0,5 mg/ml

0,5 mg vattenfri ipratropiumbromid (1 ml).

Upprepade doser kan ges tills patienten har stabiliserats. Doseringsintervallet kan bestämmas av läkare. Behandlingen bör kombineras med en beta-2-agonist i inhalationsform. 

Dagsdoser över 2 mg vattenfri ipratropiumbromid ska ges under övervakning av sjukvårdspersonal. Ett kraftigt överstigande av den rekommenderade dagliga dosen bör undvikas.

Pediatrisk population

Erfarenhet av behandling av barn är begränsad. Behandling av barn under 12 år bör därför ske under övervakning av sjukvårdspersonal.

Följande doser rekommenderas vid behandling av barn med akut astma (lösning för nebulisator 0,25 mg/ml):

Barn 6-12 år: 0,25 mg vattenfri ipratropiumbromid (1 ml)

Barn under 6 år: 0,1-0,25 mg vattenfri ipratropiumbromid (0,4-1 ml). Upprepade doser kan ges tills patienten har stabiliserats. Doseringsintervallet kan bestämmas av läkare. Behandlingen bör kombineras med en beta-2-agonist i inhalationsform.

Behandlingskontroll: Vid återbesök bör patientens inhalationsteknik kontrolleras.

Administreringssätt

Endosbehållare på 1 ml ska spädas med fysiologisk koksaltlösning till en slutlig volym av 2-4 ml. Atrovent lösning för nebulisator kan administreras med hjälp av ett antal kommersiellt tillgängliga nebulisatorenheter. Om syrgasbehandling ges, administreras läkemedlet bäst med ett flöde av 6-

8 liter per minut.

Atrovent lösning för nebulisator är avsedd för inhalation via nebulisator eller respirator. Den ska inte administreras peroralt eller parenteralt. Lösningen för nebulisator är isoton och kan användas ospädd eller spädd med fysiologisk koksaltlösning. Eventuell kvarvarande lösning i nebulisatorn efter inhalation ska slängas. Doseringen kan vara beroende av inhalationssättet och kvaliteten på nebulisatorn. Durationen av inhalationen kan kontrolleras med hjälp av utspädningsvolymen.

Atrovent lösning för nebulisator och kromoglycinsyra lösning för inhalation bör inte administreras samtidigt i samma nebulisator eftersom det finns risk för utfällning.

1. Gör iordning nebulisatorn i enlighet med tillverkarens instruktioner.

2. Tag försiktigt loss en ny endosbehållare från förpackningen. Använd ALDRIG en behållare som är öppen sedan tidigare.

Fig 1

(fig 1)

3. Öppna endosbehållaren genom att vrida av toppen. Håll behållaren upprätt.

Fig 2

(fig 2)

4. Tryck ut innehållet i endosbehållaren i nebulisatorns dosbehållare.

Bild 3

(fig 3)

5. Späd eventuellt med fysiologisk koksaltlösning koksaltlösning upp till en slutlig volym om 2-4ml.

6. Montera nebulisatorn och inhalera som förskrivet.

7. Rengör nebulisatorn i enlighet med tillverkarens bruksanvisning.

Endosbehållarna innehåller inget konserveringsmedel. För att undvika mikrobiell kontamination är det därför viktigt att innehållet används så fort som möjligt och att en ny behållare används vid varje administreringstillfälle. Endosbehållare som är delvis använda, öppnade eller skadade, skall slängas.

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Omedelbara överkänslighetsreaktioner kan inträffa efter användning av Atrovent lösning för nebulisator, vilket visas av fall av urtikaria, angioödem, hudutslag, bronkospasm, orofaryngealt ödem och anafylaxi. Se avsnitt Biverkningar.

Paradoxal bronkospasm

I likhet med andra inhalationsläkemedel kan Atrovent medföra paradoxal bronkospasm, som kan vara livshotande. Om paradoxal bronkospasm inträffar ska Atrovent omedelbart sättas ut och ersättas med en alternativ behandling.

Ögonproblem

Atrovent bör användas med försiktighet hos patienter predisponerade för trångvinkelglaukom.

I enstaka fall har ögonbesvär (t ex mydriasis, ökat intraokulärt tryck, trångvinkelglaukom och ögonsmärta) rapporterats hos patienter som har fått ipratropium-spray ensamt eller i kombination med en adrenerg beta-2-agonist i ögonen.

Smärta eller obehag från ögonen, dimsyn, halo- eller färgfenomen, tillsammans med rödögdhet beroende på svullnad i konjunktiva eller kornea, kan vara tecken på trångvinkelglaukom. Skulle denna symtombild uppstå, ska behandling med miotikum inledas och specialist ska omedelbart uppsökas.

Patienten måste instrueras att använda lösningen för nebulisator på ett korrekt sätt samt varnas för att låta vätskan komma i ögonen. Den nebuliserade lösningen bör inhaleras med hjälp av ett munstycke. Om inte detta finns att tillgå och istället en nebulisatormask används, måste denna passa patienten. Att skydda ögonen är speciellt viktigt för patienter som löper risk för glaukom. Om Atrovent av misstag kommer i ögonen, bör ögonen sköljas med rinnande vatten.

Påverkan på lever och njurar

Atrovent bör användas med försiktighet hos patienter med samtidig urinflödesförträngning (t ex prostatahyperplasi eller blåshalsobstruktion).

Störningar i mag-tarmmotiliteten

Patienter med cystisk fibros kan vara mer benägna att drabbas av störningar i tarmfunktionen vid behandling med Atrovent.

Om behandlingen inte ger en betydande förbättring eller om patientens tillstånd förvärras, skall läkare sökas för att fastställa en ny behandlingsplan. Patienten bör informeras om att en läkare ska kontaktas omedelbart vid akut eller snabbt tilltagande dyspné.

Atrovent kan ge muntorrhet, som vid långtidsbehandling kan leda till tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger dagligen.

Interaktioner

Samtidig administrering av Atrovent för kronisk användning med andra antikolinergika har inte studerats. Därför rekommenderas inte samtidig administrering av Atrovent för kronisk användning med andra antikolinergika.

Betaadrenergika och preparat innehållande xantiner kan förstärka den bronkvidgande effekten.

Sex fall har rapporterats där kombinationsbehandling med salbutamol och ipratropium vid astma (nebulisator) har utlöst trångvinkelglaukom. Terbutalin interagerar sannolikt på samma sätt som salbutamol med ipratropium vid tillförsel i nebulisator. Kombinationen avrådes hos predisponerade patienter.

Graviditet

Kategori B:1

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Amning

Grupp IVa

Uppgift saknas om ipratropiumbromid passerar över i modersmjölk. Det bedöms som osannolikt att ipratropiumbromid skulle nå barnet i någon större omfattning, i synnerhet vid inhalation av läkemedlet. Försiktighet bör dock iakttas då Atrovent ges till ammande mödrar.

Trafik

Atrovent har måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Inga studier gällande effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Dock skall patienterna informeras om att de kan uppleva biverkningar som yrsel, ackommodationsstörning, mydriasis och dimsyn under behandling med Atrovent. Därför uppmanas patienten till försiktighet vid bilkörning eller användning av maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna som rapporterats i kliniska prövningar var huvudvärk, irritation i halsen, hosta, muntorrhet, gastrointestinala störningar (inklusive obstipation, diarré och kräkning), illamående och yrsel.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Biverkningsfrekvenserna anges enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000).

Organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

överkänslighet, anafylaktisk reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

yrsel, huvudvärk

Ögon

glaukom, konjunktival hyperemi, ökat intraokulärt tryck, kornealödem, dimsyn, synstörningar (halo), mydriasis,

ögonsmärta,

ackommodationsstörning

Hjärtat

supraventrikulär takykardi, palpitationer

förmaksflimmer,

ökad hjärtfrekvens

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

hosta, halsirritation

bronkospasm,

paradoxal bronkospasm, laryngospasm, farynxödem, halstorrhet

Magtarmkanalen

gastrointestinala motilitetsstörningar, muntorrhet, illamående

munödem, kräkning, diarré, obstipation, stomatit

Hud och subkutan vävnad

angioödem, hudutslag, klåda

urtikaria

Njurar och urinvägar

urinretention

Överdosering

Toxicitet : Begränsad erfarenhet av överdosering. Mycket låg peroral absorption.

Symtom: Tänkbart är främst perifera antikolinerga symtom som muntorrhet, mydriasis, takykardi, urinretention, förstoppning. Huvudvärk, yrsel. Vid massiva doser kan ev centrala antikolinerga symtom som CNS-excitation och hallucinationer uppkomma.

Behandling: Symtomatisk behandling. Vid ev centrala antikolinerga symtom ges fysostigmin.

Farmakodynamik

Ipratropium, den aktiva substansen i Atrovent, är en antikolinerg bronkdilaterare.

Bronkmuskelns tonus påverkas i kontraherande riktning av det parasympatiska nervsystemet och i relaxerande riktning av det sympatiska nervsystemet. De kontraherande impulserna förmedlas huvudsakligen via nervus vagus. Denna aktivitet kan motverkas med antikolinergika såsom ipratropium.

Den bronkdilaterande effekten efter inhalation av Atrovent (ipratropiumbromid) är framför allt lokal och platsspecifik och inte systemiskt relaterad.

Atrovent påverkar inte sekretproduktionen i luftvägarna, den mukociliära transporten eller gasutbytet.

Effekt inträder inom 15 minuter. Maximal effekt uppnås efter 1-2 timmar. Effektdurationen är ca 4-6 timmar.

Atrovent torde ge bättre effekt vid kronisk bronkit än vid astma, sannolikt beroende på att den vagala reflexen spelar större roll för bronkospasmen vid kronisk bronkit. Atrovent kan användas tillsammans med adrenerga beta-receptorstimulerare (se avsnitt Varningar och försiktighet samt Interaktioner).

Atrovent lösning för nebulisator är avsedd för inhalation via nebulisator eller respirator.

Farmakokinetik

Absorption

Den terapeutiska effekten av Atrovent orsakas av en lokal verkan i luftvägarna. Därför finns det inget tidssamband mellan bronkdilatationen och den systemiska farmakokinetiken.

Beroende på formulering och inhalationsteknik, når efter inhalation ungefär 10% till 30% av dosen lungorna. Den större delen av dosen sväljs och passerar kroppen via mag-tarmkanalen.

Den del av dosen som når lungorna når cirkulationen inom några minuter.

Kumulativ renal utsöndring (0-24 timmar) av modersubstansen uppskattas till 46% av en intravenöst administrerad dos, mindre än 1% av en oral dos och cirka 3 till 13% av en inhalerad dos. Baserat på dessa data är den totala systemiska biotillgängligheten av orala och inhalerade doser av ipratropiumbromid beräknade till 2% respektive 7 till 28%. Med hänsyn till detta har inte den svalda delen av ipratropiumdosen stor betydelse för systemisk exponering.

Distribution

De kinetiska parametrarna för ipratropium har beräknats utifrån plasmakoncentrationer efter intravenös tillförsel.

En snabb bifasisk nedgång i plasmakoncentration kan observeras. Den skenbara distributionsvolymen vid steady-state (Vdss) är ca 176L (2.4L/kg). Läkemedlet är i mycket liten grad (mindre än 20%) bundet till plasmaproteiner. Icke-kliniska data tyder på att den kvartära aminen ipratropium inte passerar in i moderkakan eller genom blod-hjärnbarriären.

Metabolism

Efter intravenös administrering metaboliseras cirka 60% av en dos, den största delen förmodligen genom oxidation i levern.De huvudsakliga metaboliterna uppvisar ingen eller väldigt liten affinitet för muskarina receptorer och måste anses vara verkningslösa.

Eliminering

Den terminala halveringstiden är i genomsnitt 1,6 timmar.

Ipratropium har en total clearance på i genomsnitt 2,3 L/min och en renal clearance på i genomsnitt 0,9 L/min.

I en jämviktsstudie svarade den kumulativa renala utsöndringen (6 dagar) av läkemedelsrelaterad radioaktivitet (inkluderande modersubstans och alla metaboliter) för i genomsnitt 72,1% efter intravenös administrering, 9,3% efter oral administrering och 3,2% efter inhalation. Den totala radioaktiviteten som utsöndrades via faeces var 6,3% efter intravenös administrering, 88,5% efter oral dosering och 69,4% efter inhalation. Den dominerande utsöndringen av läkemedelsrelaterad radioaktivitet efter intravenös administrering skedde via njurarna. Elimineringshalveringstiden för den läkemedelsrelaterade radioaktiviteten (modersubstans och metaboliter) är 3,6 timmar.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömning utöver vad som redan beaktas i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller: vattenfri ipratropiumbromid 0,25 mg respektive 0,5 mg (som ipratropiumbromidmonohydrat).

Förteckning över hjälpämnen

Renat vatten, natriumklorid och utspädd saltsyra.

Blandbarhet

Atrovent lösning för nebulisator kan blandas med fysiologisk koksaltlösning.

Atrovent lösning för nebulisator ska inte blandas med natriumkromoglikats-lösning innehållande bensalkonklorid, då fällning kan bildas.

Miljöpåverkan

Ipratropium

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ipratropium kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Nedbrytning: Ipratropium är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Ipratropium har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

2 år.

Utspädd lösning skall användas omedelbart.

Särskilda förvaringsanvisningar

Lösning för nebulisator, 0,25 mg/ml:

Förvaras vid högst 30° C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig.

Lösning för nebulisator, 0,5 mg/ml:

Förvaras vid högst 25° C. Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig.

Särskilda anvisningar för destruktion

Lösningen för nebulisator i endosbehållare kan användas utan föregående spädning.

Lösningen för nebulisator kan administreras med hjälp av olika kommersiellt tillgängliga nebulisatorer. Endosbehållaren innehåller ej konserveringsmedel och ska därför användas direkt efter brytande av behållaren. Delvis använd, öppnad eller skadad endosbehållare ska slängas.

Bruksanvisning medföljer förpackningen.

Förpackningsinformation

Atrovent®
Lösning för nebulisator i endosbehållare 0,25 mg/ml klar och färglös lösning
60 x 2 milliliter endosbehållare, 294:28, F
60 x 1 milliliter endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Lösning för nebulisator i endosbehållare 0,5 mg/ml klar, färglös och luktfri lösning
60 x 1 milliliter endosbehållare, 314:45, F

Liknande preparat inom:

Ipratropiumbromid