Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Klorhexidin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Kutan lösning 2 mg/ml (Klar och färglös lösning)

Desinfektionsmedel

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-02-06.

Indikationer

Slemhinnedesinfektion: Desinfektion av genitalia och vaginal­slemhinna i samband med förlossning och operation. Förebyggande av infektioner hos nyfödda orsakade av grupp B streptokocker. Desinfektion av liv­moder­munnen i samband med insättning av spiral och endometriebiopsi. Desinfektion av uretramynningen och angränsande slemhinnor före insättande av kateter à demeure eller annan instrumentering av urinvägarna.

Huddesinfektion: Desinfektion av känslig hud där klorhexidinsprit inte tolereras t.ex. scrotum och perinealområdet.

Applikation i munhålan: Pre- och postoperativ desinfektion vid oral och parodontal kirurgi. Temporärt vid protesstomatit. Temporär bakterie- och plaquekontroll vid kortvarig sjukdom, olycksfall, extrem kariesbildning, gingivit och parodontit. Spolning i extraktionsalveoler och tandköttsfickor. Behandlingen skall kombineras med mekanisk borttagning av plaque och tandsten.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Klorhexidin får ej användas i leder, på senor, hjärnan, meningerna eller perforerade trumhinnor eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

Dosering

Odontologiskt bruk: Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut. Vid oral kirurgi användes klorhexidin lösning 5 dagar före och 5 dagar efter operationen. Vid parodontal kirurgi användes lösningen postoperativt under 1-3 veckor.

Varningar och försiktighet

Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka bildningen av peritoneala adherenser (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Undvik kontakt med ögonen. Om lösningen kommer in i ögonen, skölj genast noggrant med vatten.

Barn

Användning av klorhexidinlösningar, både alkohol- och vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.

Indränkta förband, bäddmaterial eller kläder ska avlägsnas innan ingreppet fortsätter. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under barnet. Lösningen får inte droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med patienten. Huden måste torka helt innan ocklusivförband läggs.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker.

Amning

Grupp II

Inga kända risker.

Biverkningar

Vanliga (≥1/100, <1/10);

Sällsynt (>1/10 000, <1/1000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immun­systemet

Anafylaktisk reaktion

Anafylaktisk chock

Centrala och perifera nerv­systemet

Smak­ned­sättning

Magtarm­kanalen

Miss­färgning av tunga och tänder

Hud och subkutan vävnad

Irritation

Kontaktdermatit och urtikaria

Kemiska brännskador hos nyfödda barn

Enstaka fall av anafylaktisk reaktion i samband med utvärtes behandling med klorhexidin har beskrivits.

Ett fall av Quinckes ödem med blåsbildning och svullnad av läpparna i samband med munsköljning har beskrivits liksom övergående smaknedsättning. Missfärgning av tunga och tänder kan förekomma men försvinner efter avslutad behandling.

Farmakodynamik

Klorhexidin är ett antiseptikum med baktericid effekt mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Gramnegativa bakterier är dock något mindre känsliga än grampositiva. Bakteriesporer, tuberkler och virus påverkas inte. Överkänslighetsreaktioner är ovanliga. Lösningen är aseptiskt tillverkad och isoton samt buffrad till ett pH med optimal baktericid e­ffekt. Effekten av klorhexidin reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och a­nnat organiskt material.

Prekliniska uppgifter

En djurstudie har visat en ökad bildning av peritoneala adherenser efter användning av klorhexidin i buken hos råtta.

Innehåll

1 ml innehåller 2,0 mg klorhexidindiacetat, natriumacetat, ättiksyra och renat vatten.

Miljöpåverkan

Klorhexidin

Miljörisk: Användning av klorhexidin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Klorhexidin är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Klorhexidin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (+40°C) upp till en vecka.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Klorhexidin Fresenius Kabi
Kutan lösning 2 mg/ml Klar och färglös lösning
20 x 30 milliliter endosbehållare, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
18 x 30 milliliter endosbehållare, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej