Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Klorhexidin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Kutan lösning 1 mg/ml (Klar och färglös lösning)

Desinfektionsmedel

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-06-11.

Indikationer

Sårdesinfektion. Slemhinnedesinfektion t.ex. i samband med förlossningar. Desinfektion av urinrörsmynning före kateterisering.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Klorhexidin får ej användas i leder, på senor, hjärnan, meningerna eller perforerade trumhinnor eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

Dosering

Mängden klorhexidin som skall användas vid behandlingen anpassas efter behov.

Varningar och försiktighet

Användning av klorhexidin på bukhinnan kan öka bildningen av peritoneala adherenser (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Barn

Användning av klorhexidinlösningar, både alkohol- och vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.

Indränkta förband, bäddmaterial eller kläder ska avlägsnas innan ingreppet fortsätter. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under barnet. Lösningen får inte droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med patienten. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker.

Amning

Grupp II

Inga kända risker.

Trafik

Klorhexidin Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sällsynt (> 1/10 000, <1/1000)

Inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Hud och subkutan vävnad

Kontaktdermatit och urtikaria

Kemiska brännskador hos nyfödda spädbarn.

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Klorhexidin är ett antiseptikum med baktericid effekt mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Gramnegativa bakterier är dock något mindre känsliga än grampositiva. Bakteriesporer, tuberkler och virus påverkas inte. Överkänslighetsreaktioner är ovanliga. Lösningen är aseptiskt tillverkad och isoton samt buffrad till ett pH med optimal baktericid effekt. Effekten av klorhexidin reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material.

Farmakokinetik

Formella farmakokinetiska studier har inte utförts.

Prekliniska uppgifter

En djurstudie har visat en ökad bildning av peritoneala adherenser efter användning av klorhexidin i buken hos råtta.

Innehåll

1 ml innehåller 0,5 mg respektive 1 mg klorhexidindiacetat, natriumacetat trihydrat, ättiksyra och vatten för injektionsvätskor.

Miljöpåverkan

Klorhexidin

Miljörisk: Användning av klorhexidin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Klorhexidin är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Klorhexidin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Om man önskar använda kroppsvarm lösning, kan flaskorna förvaras i värmeskåp (+40ºC) upp till en vecka.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Klorhexidin Fresenius Kabi
Kutan lösning 0,5 mg/ml Klar och färglös lösning
20 x 30 milliliter endosbehållare, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
125 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
18 x 30 milliliter endosbehållare, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Kutan lösning 1 mg/ml Klar och färglös lösning
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska