Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Descutan

Fresenius Kabi

Kutan svamp 4 % (Tvättsvamp med tvållösning och påsar med tvållösning (hemtvättpack). Tvättsvamp med tvållösning (sjukhusförpackning).)

Antiseptiskt hudrengöringsmedel

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-01-13.

Indikationer

Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Klorhexidin får ej användas i leder, på senor, hjärnan, meningerna eller perforerade trumhinnor eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

Dosering

Descutan kutan svamp används för kroppstvätt och Descutan lösning används för hårtvätt.

Varningar och försiktighet

Om lösningen kommer i kontakt med ögonen, skölj genast noggrant med vatten.

Barn

Användning av klorhexidinlösningar, både alkohol- och vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.

Indränkta förband, bäddmaterial eller kläder ska avlägsnas innan ingreppet fortsätter. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under barnet. Lösningen får inte droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med patienten. Inget överskott av produkten får finnas på områden som tidigare har exponerats för Descutan där ocklusivförband ska läggas.

Interaktioner

Effekten av klorhexidin reduceras vid kontakt med tvål, balsam, hudlotion, blod, var och annat organiskt material.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid terapeutisk användning.

Amning

Grupp II

Inga kända risker vid terapeutisk användning.

Trafik

Descutan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Vanlig

>1/100, <1/10

Sällsynt

>1/10 000, <1/1000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Ögon

Ögon­irritation

Öron och balansorgan

Hörsel­skador

Hud och subkutan vävnad

Hudirritation i form av kontaktdermatit och urtikaria

Kemiska bränn­skador hos nyfödda barn

Immun­systemet

Allergiska reaktioner (anafylaxi)

Enstaka fall av anafylaktisk reaktion i samband med utvärtes behandling med klorhexidin har beskrivits.

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Descutan är ett hudrengöringsmedel, som innehåller klorhexidin, ett antiseptikum med baktericid effekt mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Gramnegativa bakterier är dock något mindre känsliga än grampositiva. Bakteriesporer, tuberkler och virus påverkas inte. Klorhexidin har dessutom en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet. Efter 3 dubbelduschar uppnås en kraftigt reducerad bakterieflora på huden. Ytterligare duschar ger endast obetydlig effekt.

Farmakokinetik

Undersökningar visar att klorhexidin inte absorberas via huden.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml lösning innehåller 40 mg klorhexidindiglukonat, polyoxyetylen-polyoxypropylen-kondensat, fettsyreamidoalkyl-dimetylaminoxid, isopropylalkohol, D-glukonolakton och renat vatten.

Miljöpåverkan

Klorhexidin

Miljörisk: Användning av klorhexidin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Klorhexidin är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Klorhexidin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Descutan
Kutan lösning + medicinerad svamp 4 % Tvättsvamp med tvållösning och påsar med tvållösning (hemtvättpack). Tvättsvamp med tvållösning (sjukhusförpackning).
4 x 15 milliliter kombinationsförpackning, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
40 x 15 milliliter svamp + påse, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
2 x 25 milliliter svamp + påse, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
3 x 25 milliliter svamp + påse, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
Kutan svamp 4 % Tvättsvamp med tvållösning och påsar med tvållösning (hemtvättpack). Tvättsvamp med tvållösning (sjukhusförpackning).
50 x 15 milliliter svamp, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska