Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Hibiscrub

Mölnlycke Health Care

Kutan lösning 40 mg/ml (Klar, färglös till svagt gul vätska med alkohollukt)

Antiseptiskt hudrengöringsmedel

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-20.

Indikationer

Huddesinfektion i syfte att avdöda mikroorganismer samt förebygga infektion och/eller kolonisation.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Klorhexidin får ej användas på hjärnan, meningerna eller i mellanörat, ej heller i leder och på senor.

Dosering

Preoperativ handdesinfektion: Skölj händer och underarmar, tillsätt ca 5 ml kutan lösning och tvätta händer och underarmar omsorgsfullt i en minut. Skölj väl. Rengör naglar och nagelband. Tvätta händer och underarmar på nytt i två minuter. Skölj noggrant i minst 30 sekunder. Håll händerna så att vattnet rinner från händerna mot armbågarna. Torka händer och armar med steril handduk eller låt lufttorka.

Preoperativ helkroppsdesinfektion: Tvättning kvällen före operation samt operationsdagen. Torka med ren handduk. Rena kläder efter varje tvättning.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen. Om lösningen kommer in i ögonen, skölj genast noggrant med vatten.

Undvik kontakt med mellanörat eftersom klorhexidin kan ge upphov till hörselskador.

Användning av klorhexidinlösningar, både alkohol- och vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.

Indränkta förband, bäddmaterial eller kläder ska avlägsnas innan ingreppet fortsätter. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under barnet. Lösningen får inte droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med patienten. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs.

Graviditet

Kategori NA

Amning

Grupp NA

Biverkningar

De biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och/eller efter godkännandet är listade i tabellen nedan.

Frekvensen av biverkningar bestäms enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Kontaktdermatit, urtikaria.

Ingen känd frekvens: Kemiska brännskador hos nyfödda barn.

Immunssystemet

Sällsynta: Allergiska reaktioner, anafylaktiska reaktioner.

Mycket sällsynta
(<1/10 000)

Överdosering

Oavsiktligt oralt intaget klorhexidin absorberas dåligt. En överdosering behandlas med ventrikeltömning, med mjölk, råa ägg, gelatin eller mild tvål. Lämpliga understödjande åtgärder vidtas.

Farmakodynamik

Hibiscrub är ett hudrengöringsmedel som innehåller klorhexidin, ett antiseptikum med effekt på såväl grampositiva som gramnegativa bakterier. Klorhexidin har dessutom en kvardröjande antibakteriell effekt. Klorhexidin har låg toxicitet. Undersökningar på djur och människa visar att klorhexidin inte absorberas via huden. Hibiscrub har en snabbt insättande effekt och redan efter en tvättning är hudens bakterieflora nästan fullständigt eliminerad.

Innehåll

1 ml kutan lösning innehåller: klorhexidindiglukonat 40 mg, poloxamer, kokamidopropylaminoxid, isopropylalkohol, D-glukonolakton, glycerol, makrogolglycerolkokoat, renat vatten

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Hibiscrub
Kutan lösning 40 mg/ml Klar, färglös till svagt gul vätska med alkohollukt
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska