Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Kutan lösning 5 mg/ml (Klar och orange-orangeröd lösning)

Desinfektionsmedel

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-06-11.

Indikationer

Huddesinfektion vid injektion, punktion, provtagning och operativt ingrepp.

Ofärgad Klorhexidinsprit, även preoperativ handdesinfektion efter handtvätt med flytande tvål.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Klorhexidinsprit får ej användas i leder, på senor, hjärnan, meningerna eller perforerade trumhinnor eftersom klorhexidin är neurotoxiskt.

Dosering

Preoperativ handdesinfektion (ofärgad Klorhexidinsprit): Desinfektera händer och underarmar rikligt under minst 30 sekunder, efter föreskriven handtvätt.

Desinfektion före genomstick av huden: Hudytan desinfekteras med klorhexidinsprit som får torka före ingreppet. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid punktion av särskilt infektionskänsliga organ. Verkningstid en halv till två minuter.

Preoperativ huddesinfektion: Operationsområdet desinfekteras rikligt med klorhexidinsprit under två minuter. Hudytan får torka före ingreppet.

Varningar och försiktighet

Användning av klorhexidinsprit på bukhinnan kan öka bildningen av peritoneala adeherenser (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Klorhexidinsprit är lättantändligt. En yta som behandlats med produkten måste vara helt torr innan utrustning som kan orsaka gnistor används.

Barn

Användning av klorhexidinlösningar, både alkohol- och vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken för hudskada tycks vara störst hos prematura spädbarn, framförallt de födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor.

Indränkta förband, bäddmaterial eller kläder ska avlägsnas innan ingreppet fortsätter. Använd så liten mängd lösning som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck eller under barnet. Lösningen får inte droppa på lakan eller andra material som är i direktkontakt med patienten. Huden måste vara torr där ocklusivförband läggs

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker.

Amning

Grupp II

Inga kända risker.

Trafik

Ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sällsynt (> 1/10 000, <1/1000)

Inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Hud och subkutan vävnad

Kontaktdermatit och urtikaria

Kemiska brännskador hos nyfödda spädbarn.

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Etylalkohol (70%) har antimikrobiell effekt mot både grampositiva och gramnegativa bakterier, tuberkelbakterier och mot vissa virus (ej hepatitvirus). Kombinerad med klorhexidin förstärks och förlängs desinfektionseffekten. Såväl tillfällig som permanent hudflora reduceras och den antimikrobiella effekten kvarstår under flera timmar. Effekten av klorhexidin reduceras vid kontakt med tvål, blod, var och annat organiskt material. Lösningen är aseptiskt tillverkad, vävnadsvänlig och har pH 6,5 – 8,5.

Farmakokinetik

Formella farmakokinetiska studier ej utförda.

Prekliniska uppgifter

En djurstudie har visat en ökad bildning av peritoneala adherenser efter användning av klorhexidin i buken hos råtta.

Innehåll

1 ml innehåller 5 mg klorhexidinglukonat, etanol och vatten för injektionsvätskor. Färgad Klorhexidinsprit, även fenolsulfonftalein.

Miljöpåverkan

Klorhexidin

Miljörisk: Användning av klorhexidin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Klorhexidin är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Klorhexidin har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Ofärgad Klorhexidinsprit: Förvaras vid högst 25°C.

Färgad Klorhexidinsprit: Inga särskilda förvaringsanvisningar

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Klorhexidinsprit Fresenius Kabi
Kutan lösning 5 mg/ml Klar och färglös lösning
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Klorhexidinsprit färgad Fresenius Kabi
Kutan lösning 5 mg/ml Klar och orange-orangeröd lösning
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
1000 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej