Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Fortum®

GlaxoSmithKline

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g (Vitt till gräddvitt pulver)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk, Cefalosporiner, tredje generationen.

Aktiv substans: Ceftazidim (vattenfritt)
ATC-kod: J01DD02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-12-06.

Indikationer

Fortum är avsett för behandling av nedan angivna infektioner hos vuxna och barn inklusive nyfödda.

 • Nosokomial pneumoni

 • Bronko-pulmonella infektioner vid cystisk fibros

 • Bakteriell meningit

 • Kronisk suppurativ otitis media

 • Malign extern otit

 • Komplicerade urinvägsinfektioner

 • Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

 • Komplicerade intraabdominella infektioner

 • Skelett- och ledinfektioner

 • Peritonit i samband med dialys hos patienter som står på CAPD.

Behandling av patienter med bakteriemi som inträffar i samband med, eller som misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna upptagna i förteckningen ovan.

Ceftazidim kan användas för behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakteriell infektion.

Ceftazidim kan användas som perioperativ profylax mot urinvägsinfektioner till patienter som genomgår transuretral resektion av prostatan (TURP).

Vid val av ceftazidim ska hänsyn tas till dess antibakteriella spektrum, som huvudsakligen är begränsat till aeroba gramnegativa bakterier (se Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

Ceftazidim bör kombineras med andra antibakteriella medel om möjliga orsakande bakterier kan ligga utanför dess mikrobiologiska spektrum.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer om lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot ceftazidim, mot någon annan cefalosporin eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Tidigare erfarenhet av allvarlig överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer och karbapenemer).

Dosering

Tabell 1: Vuxna och barn ≥40 kg

Intermittent administrering

Infektion

Dos som ska administreras

Bronko-pulmonella infektioner vid cystisk fibros

100-150 mg/kg/dag var 8:e timme, högst 9 g per dag1

Febril neutropeni

2 g var 8:e timme

Nosokomial pneumoni

Bakteriell meningit

Bakteriemi*

Skelett- och ledinfektioner

1-2 g var 8:e timme

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Komplicerade intraabdominella infektioner

Peritonit i samband med dialys hos patienter som står på CAPD

Komplicerade urinvägsinfektioner

1-2 g var 8:e eller 12:e timme

Perioperativ profylax vid transuretral resektion av prostatan (TURP)

1 g vid induktion av anestesi

och en andra dos då katetern avlägsnas

Kronisk suppurativ otitis media

1-2 g var 8:e timme

Malign extern otit

Kontinuerlig infusion

Infektion

Dos som ska administreras

Febril neutropeni

Laddningsdos på 2 g följt av en kontinuerlig infusion med 4 till 6 g var 24:e timme1

Nosokomial pneumoni

Bronko-pulmonella infektioner vid cystisk fibros

Bakteriell meningit

Bakteriemi*

Skelett- och ledinfektioner

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Komplicerade intraabdominella infektioner

Peritonit i samband med dialys hos patienter som står på CAPD

1 Till vuxna med normal njurfunktion har 9 g/dag använts utan biverkningar.

* I samband med, eller som misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna upptagna i förteckningen under Indikationer.

Tabell 2: Barn <40 kg

Spädbarn och småbarn >2 månader och barn <40 kg

Infektion

Vanlig dos

Intermittent administrering

Komplicerade urinvägsinfektioner

100-150 mg/kg/dag uppdelat på tre doser, högst 6 g/dag

Kronisk suppurativ otitis media

Malign extern otit

Neutropena barn

150 mg/kg/dag uppdelat på tre doser, högst 6 g/dag

Bronko-pulmonella infektioner vid cystisk fibros

Bakteriell meningit

Bakteriemi*

Skelett- och ledinfektioner

100-150 mg/kg/dag uppdelat på 3 doser, högst 6 g/dag

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Komplicerade intraabdominella infektioner

Peritonit i samband med dialys hos patienter som står på CAPD

Kontinuerlig infusion

Febril neutropeni

Laddningsdos på
60–100 mg/kg följt av en kontinuerlig infusion med 100–200 mg/kg/dag, högst 6 g/dag

Nosokomial pneumoni

Bronko-pulmonella infektioner vid cystisk fibros

Bakteriell meningit

Bakteriemi*

Skelett- och ledinfektioner

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Komplicerade intraabdominella infektioner

Peritonit i samband med dialys hos patienter som står på CAPD

Nyfödda och spädbarn ≤2 månader

Infektion

Vanlig dos

Intermittent administrering

De flesta infektioner

25–60 mg/kg/dag uppdelat på två doser1

1 Hos nyfödda och spädbarn ≤2 månader kan halveringstiden för ceftazidim i serum vara tre till fyra gånger halveringstiden hos vuxna.

* I samband med, eller som misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna upptagna i förteckningen under Indikationer.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Fortum administrerat som kontinuerlig infusion till nyfödda och spädbarn ≤2 månader har inte fastställts.

Äldre

Med hänsyn till åldersrelaterad minskad clearance av ceftazidim hos äldre patienter bör den dagliga dosen vanligtvis inte överskrida 3 g till personer över 80 års ålder.

Nedsatt leverfunktion

Tillgänglig data visar inte att dosjustering är nödvändigt till patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion. Det finns inga data från studier på patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se även Farmakokinetik). Noggrann klinisk övervakning av säkerhet och effekt rekommenderas.

Nedsatt njurfunktion

Ceftazidim utsöndras oförändrat av njurarna. Till patienter med nedsatt njurfunktion bör doseringen därför minskas (se även Varningar och försiktighet).

En initial laddningsdos på 1 g bör ges. Underhållsdoserna ska baseras på kreatininclearance:

Tabell 3: Rekommenderade underhållsdoser av Fortum vid nedsatt njurfunktion – intermittent infusion

Vuxna och barn ≥40 kg

Kreatininclearance

(ml/min)

Serumkreatinin cirka

µmol/l (mg/dl)

Rekommenderad Fortum-dos per dostillfälle (g)

Doseringsfrekvens (timintervall)

50–31

150–200

(1,7–2,3)

1

12

30–16

200–350

(2,3–4,0)

1

24

15–6

350–500

(4,0–5,6)

0,5

24

<5

>500

(>5,6)

0,5

48

Till patienter med allvarliga infektioner ska dosen per doseringstillfälle ökas med 50 % eller doseringsfrekvensen ökas.

Till barn ska kreatininclearance justeras efter kroppsyta eller lean body mass.

Barn <40 kg

Kreatininclearance

(ml/min)**

Serumkreatinin cirka*

µmol/l (mg/dl)

Rekommenderad individuell dos mg/kg kroppsvikt

Doseringsfrekvens (timintervall)

50–31

150–200

(1,7–2,3)

25

12

30–16

200–350

(2,3–4,0)

25

24

15–6

350–500

(4,0–5,6)

12,5

24

<5

>500

(>5,6)

12,5

48

* Serumkreatininvärdena är riktvärden som eventuellt inte anger exakt samma grad av minskning för alla patienter med nedsatt njurfunktion.

** Beräknad utifrån kroppsyta eller uppmätt.

Noggrann klinisk övervakning av säkerhet och effekt rekommenderas.

Tabell 4: Rekommenderade underhållsdoser av Fortum vid nedsatt njurfunktion – kontinuerlig infusion

Vuxna och barn ≥40 kg

Kreatininclearance

(ml/min)

Serumkreatinin cirka

µmol/l (mg/dl)

Doseringsfrekvens (timintervall)

50–31

150–200

(1,7–2,3)

Laddningsdos på 2 g följt av 1 g till 3 g/24 timmar

30–16

200–350

(2,3–4,0)

Laddningsdos på 2 g följt av 1 g/24 timmar

≤15

>350

(>4,0)

Ej utvärderat

Försiktighet tillråds vid dosval. Noggrann klinisk övervakning av säkerhet och effekt rekommenderas.

Barn <40 kg

Säkerhet och effekt för Fortum administrerat som kontinuerlig infusion till barn <40 kg med nedsatt njurfunktion har inte fastställts. Noggrann klinisk övervakning av säkerhet och effekt rekommenderas.

Om kontinuerlig infusion ges till barn med nedsatt njurfunktion, ska kretininclearance justeras med avseende på kroppsyta eller lean body mass.

Hemodialys

Halveringstiden i serum under hemodialys varierar mellan 3 och 5 timmar.

Den underhållsdos av ceftazidim som rekommenderas i tabell 5 och 6 ska upprepas efter varje hemodialystillfälle.

Peritonealdialys

Ceftazidim kan användas vid peritonealdialys och kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD).

Förutom intravenös användning kan ceftazidim tillsättas dialysvätskan (vanligtvis 125-250 mg till 2 liter dialyslösning).

För patienter med njursvikt som behandlas med kontinuerlig arteriovenös hemodialys eller högflödes hemofiltration på intensivvårdsavdelningar: 1 g dagligen antingen som en enkeldos eller i uppdelade doser. För lågflödes hemofiltration följs den dos som rekommenderas under nedsatt njurfunktion.

För patienter som behandlas med venovenös hemofiltration och venovenös hemodialys följs doseringsrekommendationerna i tabell 5 och 6 nedan.

Tabell 5: Dosriktlinjer för kontinuerlig venovenös hemofiltration

Kvarvarande njurfunktion (kreatinin-clearance ml/min)

Underhållsdos (mg) för en ultrafiltrationshastighet (ml/min) på 1:

5

16,7

33,3

50

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

1 Underhållsdos som administreras var 12:e timme.

Tabell 6: Dosriktlinjer för kontinuerlig venovenös hemodialys

Kvarvarande njurfunktion (kreatinin-clearance i ml/min)

Underhållsdos (mg) för ett dialysat med en flödeshastighet på 1:

1,0 liter/h

2,0 liter/h

Ultrafiltrationshastighet (liter/h)

Ultrafiltrationshastighet (liter/h)

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1 000

15

500

750

750

750

750

1 000

20

750

750

1 000

750

750

1 000

1 Underhållsdos som administreras var 12:e timme.

Administreringssätt

Dosen beror på infektionens svårighetsgrad, känslighet, ställe och typ samt på patientens ålder och njurfunktion.

Fortum 250 mg och 500 mg ska administreras genom intravenös injektion eller genom djup intramuskulär injektion. Rekommenderade intramuskulära injektionsställen är den övre yttre kvadranten av gluteus maximus eller lårets laterala del. Fortum-lösningar kan ges direkt i venen.

Den rekommenderade standardmetoden för administrering är intravenös intermittent injektion. Intramuskulär administrering ska endast övervägas när det intravenösa sättet inte är möjligt eller mindre lämpligt för patienten.

Fortum 1 g ska administreras genom intravenös injektion eller infusion eller genom djup intramuskulär injektion. Rekommenderade intramuskulära injektionsställen är den övre yttre kvadranten av gluteus maximus eller lårets laterala del. Fortum-lösningar kan ges direkt i venen eller föras in i slangen på ett infusionsaggregat om patienten erhåller parenterala vätskor.

Den rekommenderade standardmetoden för administrering är intravenös intermittent injektion eller intravenös kontinuerlig infusion. Intramuskulär administrering ska endast övervägas när det intravenösa sättet inte är möjligt eller mindre lämpligt för patienten.

Fortum 2 g ska administreras genom intravenös injektion eller infusion. Fortum-lösningar kan ges direkt i venen eller föras in i slangen på ett infusionsaggregat om patienten erhåller parenterala vätskor. Den rekommenderade standardmetoden för administrering är intravenös intermittent injektion eller intravenös kontinuerlig infusion.

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Som med alla betalaktamantibiotika har allvarliga och ibland fatala överkänslighetsreaktioner rapporterats. Vid allvarliga överkänslighetsreaktioner, måste behandlingen med ceftazidim avbrytas omedelbart och lämpliga akuta åtgärder måste inledas.

Innan behandling påbörjas ska det fastställas om patienten tidigare har haft svåra

överkänslighetsreaktioner mot ceftazidim, mot andra cefalosporiner eller mot någon annan typ av betalaktam. Försiktighet ska iakttas om ceftazidim ges till patienter som tidigare haft en icke allvarlig form av överkänslighet mot andra betalaktamer.

Mikrobiologiskt spektrum

Ceftazidim har ett begränsat antibakteriellt spektrum. Det är endast lämpligt som enda medel vid behandling av vissa typer av infektioner om den dokumenterade eller sannolikt orsakande patogenen förväntas vara känslig för ceftazidim. Detta gäller särskilt när man överväger behandling av bakteriemi eller vid behandling av bakteriell meningit, hud- och mjukdelsinfektioner och skelett- och ledinfektioner. Dessutom kan ceftazidim hydrolyseras av flertalet betalaktamaser med utökat spektrum (ESBL). Information om förekomsten av ESBL producerande organismer måste därför tas med vid val av behandling med ceftazidim.

Pseudomembranös kolit

Antibiotikaassocierad kolit och pseudomembranös kolit har rapporterats för nästan alla antibiotika, även ceftazidim, och svårighetsgraden kan variera från lindrig till livshotande. Det är därför viktigt att överväga denna diagnos hos patienter som drabbas av diarré under eller efter administrering av ceftazidim (se Biverkningar). Utsättande av terapi med ceftazidim och administrering av specifik behandling för Clostridium difficile ska övervägas. Läkemedel som hämmar peristaltik ska inte ges.

Njurfunktion

Samtidig behandling med höga doser av cefalosporiner och nefrotoxiska läkemedel som t ex aminoglykosider eller potenta diuretika (t ex furosemid) kan påverka njurfunktionen negativt.

Ceftazidim elimineras via njurarna, varför dosen ska minskas efter graden av njurfunktions-nedsättning. Patienter med nedsatt njurfunktion ska därför övervakas noggrant med avseende på både säkerhet och effekt. Neurologiska sequelae har ibland rapporterats när dosen inte minskats till patienter med nedsatt njurfunktion (se Dosering och Biverkningar).

Överväxt av icke-känsliga organismer

Långvarig användning kan leda till överväxt av icke-känsliga organismer (t ex enterokocker, svamp), vilket kan kräva att behandlingen avbryts eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Upprepad utvärdering av patientens tillstånd är mycket viktigt.

Påverkan på test/assay

Ceftazidim påverkar inte enzymbaserade tester för glykosuri, men viss påverkan (falskt positiv) kan förekomma med kopparreduktionsmetoder (Benedicts, Fehlings, Clinitest).

Ceftazidim påverkar inte alkalin-pikrat-assay för kreatinin.

Utvecklingen av ett positivt Coombs test, som förknippas med användning av ceftazidim hos omkring 5 % av patienterna, kan påverka korstest av blod.

Natriuminnehåll

Viktig information om ett av innehållsämnena i Fortum:

250 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Fortum 250 mg innehåller 13 mg (0,58 mmol) natrium per flaska.

500 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Fortum 500 mg innehåller 26 mg (1,15 mmol) natrium per flaska.

1 g pulver till injektionsvätska, lösning

Fortum 1 g innehåller 52 mg (2,3 mmol) natrium per flaska.

2 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Fortum 2 g innehåller 104 mg (4,6 mmol) natrium per flaska.

Detta bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts med probenecid och furosemid.

Användning av höga doser samtidigt med nefrotoxiska läkemedel kan påverka njurfunktionen negativt (se Varningar och försiktighet).

Kloramfenikol verkar antagonistiskt in vitro med ceftazidim och andra cefalosporiner. Den kliniska relevansen för detta fynd är inte känd, men om ceftazidim föreslås administreras samtidigt med kloramfenikol bör risken för antagonism övervägas.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns begränsad mängd data från användning av ceftazidim till gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se Prekliniska uppgifter).

Fortum ska förskrivas till gravida kvinnor endast om fördelen överväger risken.

Amning

Grupp II

Ceftazidim utsöndras i bröstmjölk i små mängder men vid terapeutiska doser av ceftazidim förväntas inga effekter på det ammade barnet. Ceftazidim kan användas under amning.

Trafik

Inga studier har utförts. Biverkningar kan dock förekomma (t ex yrsel) som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner (se Biverkningar).

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är eosinofili, trombocytos, flebit eller tromboflebit efter intravenös administrering, och diarré, övergående ökning av leverenzymer, makulopapulös eller urtikariellt utslag, smärta och/eller inflammation efter intramuskulär injektion, samt positivt Coombs test.

Data från sponsrade och osponsrade kliniska prövningar har använts för att fastställa frekvensen av vanliga och mindre vanliga biverkningar. De frekvenser som tilldelats alla andra biverkningar har huvudsakligen fastställts med hjälp av uppgifter efter marknadsföring och hänför sig till en rapporteringsfrekvens snarare än en verklig frekvens. Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Följande konvention har tillämpats vid indelning i frekvensklasser:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Ingen känd frekvens

Infektioner och infestationer

Candida­infektioner (inklusive vaginit och muntorsk)

Blodet och lymfsystemet

Eosinofili Trombocytos

Neutropeni Leukopeni

Trombocytopeni

Agranulocytos Hemolytisk anemi Lymfocytos

Immunsystemet

Anafylaxi (inklusive bronkospasm och/eller hypotoni) (se Varningar och försiktighet)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Neurologiska sequelae1

Parestesi

Blodkärl

Flebit eller tromboflebit vid intravenös administrering

Magtarmkanalen

Diarré

Antibiotika­associerad diarré och kolit 2 (se Varningar och försiktighet)

Buksmärta

Illamående

Kräkningar

Smakförändring

Lever och gallvägar

Övergående förhöjda värden av ett eller flera leverenzymer3

Gulsot

Hud och subkutan vävnad

Makulopapulöst eller urtikariellt utslag

Klåda

Toxisk epidermal nekrolys

Stevens-Johnsons syndrom

Erythema multiforme

Angioödem

Läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili och systemiska symtom (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS))4

Njurar och urinvägar

Övergående förhöjda värden av blodurea, blodureakväve och/eller serumkreatinin

Interstitiell nefrit

Akut njursvikt

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

Smärta och/eller inflammation efter intramuskulär injektion

Feber

Undersökningar

Positivt Coombs test5

1 Det har förekommit rapporter om neurologiska sequelae, bland annat tremor, myokloni, krampanfall, encefalopati och koma hos patienter med nedsatt njurfunktion för vilka dosen av Fortum inte minskats korrekt.

2 Diarré och kolit kan förknippas med Clostridium difficile och kan uppträda som pseudomembranös kolit.

3 ALT (SGPT), AST (SOGT), LHD, GGT, alkaliskt fosfatas.

4 I sällsynta fall har det förekommit rapporter där samband setts mellan ceftazidim och DRESS.

5 Ett positivt Coombs test utvecklas hos omkring 5 % av patienterna och kan påverka korstest av blod.

Överdosering

Överdosering kan leda till neurologiska sequelae, bland annat encefalopati, krampanfall och koma.

Symtom på överdosering kan förekomma om dosen inte minskas korrekt till patienter med nedsatt njurfunktion (se Dosering och Varningar och försiktighet).

Ceftazidimnivåerna i serum kan minskas genom hemodialys eller peritonealdialys.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Ceftazidim hämmar bakteriens cellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP). Detta gör att cellväggens (peptidoglykan) biosyntes avbryts, vilket leder till bakteriell cellys och celldöd.

PK/PD-förhållande

För cefalosporiner har det viktigaste farmakokinetiska-farmakodynamiska indexet som korrelerar med in vivo-effekt visat sig vara andelen av doseringsintervallet som den obundna koncentrationen är högre än den minsta hämmande koncentrationen (MIC) av ceftazidim för enskilda stammar (dvs. %T>MIC).

Resistensmekanism

Bakteriell resistens mot ceftazidim kan bero på en eller flera av följande mekanismer:

 • hydrolys genom betalaktamaser. Ceftazidim kan effektivt hydrolyseras av betalaktamaser med utökat spektrum (ESBL), bland annat SHV-familjen av ESBL, och AmpC-enzymer som kan induceras eller stabilt återaktiveras hos vissa aeroba gramnegativa bakteriearter

 • minskad affinitet för penicillinbindande proteiner för ceftazidim

 • impermeabilitet hos det yttre membranet, vilket begränsar ceftazidims tillträde till penicillinbindande proteiner i gramnegativa organismer

 • bakteriella effluxpumpar.

Brytpunkter

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) har fastställt nedanstående brytpunkter för minsta hämmande koncentration (MIC):

Organism

Brytpunkt (mg/l)

S

I

R

Enterobacteriaceae

≤1

2–4

>4

Pseudomonas aeruginosa

≤81

-

>8

Icke artrelaterade brytpunkter2

≤4

8

>8

S=känslig, I=intermediär, R=resistent.

1Brytpunkterna relaterar till högdos behandling (2 g x 3).

2Icke artrelaterade brytpunkter har fastställts huvudsakligen på basis av PK/PD-data och är oberoende av MIC-fördelning av specifika arter. De är endast avsedda att användas för arter som inte nämns i tabellen eller fotnoterna.

Mikrobiologisk känslighet

Prevalensen för förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för valda arter och lokal information om resistenssituationen är önskvärd, i synnerhet vid behandling av allvarliga infektioner. Vid behov bör expertråd inhämtas när den lokala prevalensen för resistens är sådan att användbarheten av ceftazidim för åtminstone vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.

Vanligtvis känsliga arter

Grampositiva aerober:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gramnegativa aerober:

Citrobacter koseri

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

Pasteurella multocida

Proteus mirabilis

Proteus spp. (andra)

Providencia spp.

Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Gramnegativa aerober:

Acinetobacter baumannii+

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp. (andra)

Pseudomonas aeruginosa

Serratia spp.

Morganella morganii

Grampositiva aerober:

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae££

Viridans streptokocker

Grampositiva anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp.

Gramnegativa anaerober:

Fusobacterium spp.

Naturligt resistenta arter:

Grampositiva aerober:

Enterococcus spp, bland annat Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium

Listeria spp.

Grampositiva anaerober:

Clostridium difficile

Gramnegativa anaerober:

Bacteroides spp. (många stammar av Bacteroides fragilis är resistenta).

Andra:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

£ S. aureus som är meticillinkänslig anses ha naturligt låg känslighet för ceftazidim. Alla meticillinresistenta S. aureus är resistenta mot ceftazidim.

££ S. pneumoniae som uppvisar intermediär känslighet eller är resistenta mot penicillin kan förväntas uppvisa åtminstone nedsatt känslighet för ceftazidim.

+ Höga resistensfrekvenser har observerats i ett eller flera områden/länder/regioner inom EU.

Farmakokinetik

Absorption

Efter intramuskulär administrering av 500 mg och 1 g ceftazidim uppnås toppnivåer i plasma på 18 respektive 37 mg/l snabbt. Fem minuter efter intravenös bolusinjektion av 500 mg, 1 g eller 2 g är toppnivåerna i plasma 46, 87 respektive 170 mg/l. Kinetiken för ceftazidim är linjär inom enkeldosintervallet på 0,5 till 2 g efter intravenös eller intramuskulär dosering.

Distribution

Proteinbindningen av ceftazidim i serum är låg, omkring 10 %. Koncentrationer som överskrider MIC för vanliga patogener kan uppnås i vävnader som t ex skelett, hjärta, galla, sputum, kammarvatten, synovial-, pleura- och peritonealvätska. Ceftazidim passerar placenta med lätthet och utsöndras i bröstmjölk. Penetrationen av den intakta blod-hjärnbarriären är svag, vilket resulterar i låga nivåer av ceftazidim i CSF vid frånvaro av inflammation. Koncentrationer på 4 till 20 mg/l eller mer uppnås dock i CSF om meningerna är inflammerade.

Biotransformering

Ceftazidim metaboliseras inte.

Elimination

Efter parenteral administrering minskar nivåerna i plasma med en halveringstid på cirka 2 timmar. Ceftazidim utsöndras oförändrat i urinen genom glomerulär filtration. Omkring 80 till 90 % av dosen återfinns i urinen inom 24 timmar. Mindre än 1 % utsöndras via gallan.

Särskilda patientpopulationer

Nedsatt njurfunktion: Eliminationen av ceftazidim är försämrad hos patienter med nedsatt njurfunktion och dosen bör reduceras (se Dosering).

Nedsatt leverfunktion: Förekomst av lindrig till måttlig leverdysfunktion hade ingen effekt på farmakokinetiken för ceftazidim hos personer som erhöll 2 g intravenöst var 8:e timme i 5 dagar, förutsatt att njurfunktionen inte var nedsatt (se Dosering).

Äldre: Den minskade clearance som iakttogs hos äldre patienter berodde främst på åldersrelaterad minskning av njurclearance av ceftazidim. Den genomsnittliga eliminationshalveringstiden varierade från 3,5 till 4 timmar efter en singeldos eller 7 dagars upprepad dosering två gånger dagligen med 2 g IV-bolusinjektioner till äldre patienter, 80 år eller äldre.

Pediatrisk population: Halveringstiden för ceftazidim är förlängd hos för tidigt födda och nyfödda barn med 4,5 till 7,5 timmar efter doser på 25 till 30 mg/kg. Vid 2 månaders ålder ligger dock halveringstiden inom intervallet för vuxna.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa. Karcinogenicitetsstudier har inte utförts med ceftazidim

Innehåll

Fortum 250 mg/500 mg/1 g

1 flaska innehåller 250 mg, 500 mg resp. 1 g ceftazidim (som pentahydrat) med vattenfritt, sterilt natriumkarbonat (118 mg per gram ceftazidim). 1 flaska innehåller även 13 mg (0,58 mmol) , 26 mg (1,15 mmol) resp. 52 mg (2,3 mmol) natrium.

Fortum 2 g

1 flaska innehåller 2 g ceftazidim (som pentahydrat) med vattenfritt, sterilt natriumkarbonat (118 mg per gram ceftazidim). 1 flaska innehåller även 104 mg (4,6 mmol) natrium.

Blandbarhet

Fortum är mindre stabilt i injektionslösning innehållande natriumbikarbonat i jämförelse med andra intravenösa vätskor. Natriumbikarbonat rekommenderas därför inte som spädningsmedel. Fortum och aminoglykosider bör inte blandas i samma infusionsaggregat eller spruta. Utfällning har rapporterats då vancomycin tillsatts lösning med ceftazidim. Infusionsaggregat, kanyler och katetrar för intravenöst bruk bör därför spolas med koksaltlösning mellan administrering av ceftazidim och vancomycin.

Miljöpåverkan

Ceftazidim (vattenfritt)

Miljörisk: Användning av ceftazidim har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Ceftazidim är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Ceftazidim har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Efter beredning

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 6 dagar vid 4 °C och 9 timmar vid 25 °C.

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska den färdigberedda lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, så ligger ansvaret för hållbarhetstid och förvaring före användning på användaren. Denna ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 ºC till 8 ºC, såvida inte lösningen har beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Efter spädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats i 6 dagar vid 4 °C och 9 timmar vid 25 °C.

Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska den färdigberedda och spädda lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, så ligger ansvaret för hållbarhetstid och förvaring före användning på användaren. Denna ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 ºC till 8 ºC, såvida inte lösningen har beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 ºC . Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Hantering

Alla flaskstorlekar av Fortum levereras med undertryck. När produkten löses upp frisätts koldioxid och ett övertryck utvecklas. Små koldioxidbubblor i den beredda lösningen kan man bortse ifrån.

För beredningsanvisningar se produktresumé.

Ceftazidim i koncentrationer mellan 1 mg/ml och 40 mg/ml är kompatibelt med följande injektionsvätskor:

 • natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %)

 • M/6 natriumlaktatlösning

 • natriumlaktatlösning (Hartmanns lösning)

 • 50 mg/ml (5 %) glukoslösning

 • 2,25 mg/ml (0,225 %) natriumklorid och 50 mg/ml (5 %) glukoslösning

 • 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumklorid och 50 mg/ml (5 %) glukoslösning

 • 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid och 50 mg/ml (5 %) glukoslösning

 • 1,8 mg/ml (0,18 %) natriumklorid och 40 mg/ml (4 %) glukoslösning

 • 100 mg/ml (10 %) glukoslösning

 • 100 mg (10 %) Dextran 40 i 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid

 • 100 mg (10 %) Dextran 40 i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning

 • 60 mg/ml (6 %) Dextran 70 i 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid

 • 60 mg/ml (6 %) Dextran 70 i 50 mg/ml (5 %) glukoslösning

Ceftazidim i koncentrationer mellan 0,05 mg/ml och 0,25 mg/ml är kompatibelt med intraperitonealdialysvätska (laktat).

Ceftazidim i koncentrationer angivna i tabell 7 (se Produktresumé) kan beredas för intramuskulär användning med 5 mg/ml (0,5 %) eller 10 mg/ml (1 %) lidokainhydroklorid injektion.

Innehållet i en 500 mg flaska med ceftazidim för injektion, beredd med 1,5 ml vatten för injektionsvätskor, kan tillsättas till metronidazol för injektion (500 mg i 100 ml) och båda behåller sin aktivitet.

Eventuell kvarvarande antibiotikalösning ska kasseras.

Endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Fortum®
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 g Vitt till gräddvitt pulver
5 x 1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Fortum
Pulver till injektionsvätska, lösning 250 mg Vitt till gräddvitt pulver
5 x 1 styck injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Fortum®
Pulver till injektionsvätska, lösning 500 mg Vitt till gräddvitt pulver
5 x 1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
Pulver till injektionsvätska, lösning 1 g Vitt till gräddvitt pulver
5 x 1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Liknande preparat inom:

Ceftazidim